Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4338. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013, stran 12149.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 20. seji dne 28. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Moravske Toplice za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna Občine Moravske Toplice se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN     v evrih
ODHODKOV
----------------------------------------
   Skupina/Podskupina    Proračun
   kontov           leta
                 2013
----------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)     8.597.518
   TEKOČI PRIHODKI (70 +
   71)           6.029.540
70  DAVČNI PRIHODKI     4.988.758
   700 Davki na dohodek in
   dobiček         4.162.048
   703 Davki na premoženje  345.810
   704 Domači davki na
   blago in storitve     480.900
71  NEDAVČNI PRIHODKI    1.040.782
   710 Udeležba na dobičku
   in dohodki od premoženja  320.305
   711 Takse in pristojbine   2.000
   712 Denarne kazni      4.300
   713 Prihodki od prodaje
   blaga in storitev      3.000
   714 Drugi nedavčni
   prihodki          711.177
72  KAPITALSKI PRIHODKI    908.633
   722 Prihodki od prodaje
   zemljišč in
   nematerialnega
   premoženja         908.633
73  PREJETE DONACIJE       5.000
   730 Prejete donacije od
   domačih virov        5.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI   1.654.345
   740 Transferni prihodki
   iz drugih javnofinančnih
   institucij        1.654.345
   II. SKUPAJ ODHODKI
   (40+41+42+43)      9.371.518
40  TEKOČI ODHODKI      2.402.737
   400 Plače in drugi
   izdatki zaposlenim     381.086
   401 Prispevki
   delodajalca za socialno
   varnost           63.587
   402 Izdatki za blago in
   storitve         1.904.444
   403 Plačila domačih
   obresti           12.000
   409 Rezerve         41.620
41  TEKOČI TRANSFERI     2.532.448
   410 Subvencije       258.545
   411 Transferi
   posameznikom in
   gospodinjstvom       958.400
   412 Transferi
   neprofitnim organizacijam 198.790
   413 Drugi tekoči domači
   transferi        1.052.955
   414 Tekoči transferi v
   tujino           63.758
42  INVESTICIJSKI ODHODKI  3.924.331
   420 Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev    3.924.331
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI  512.002
   431 Investicijski
   transferi pravnim
   osebam, ki niso
   proračunski uporabniki   90.110
   432 Investicijski
   transferi proračunskim
   uporabnikom        421.892
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)  –774.000
----------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
----------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH    4.000
75  POSOJIL IN POVEČANJE
   KAITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila
   danih posojil        4.000
V. 44 DANA POSOJILA IN
   POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV             0
   440 Dana posojila        0
VI.  PREJETA MINUS DANA
   POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)          +4.000
----------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------
   VII. 50 ZADOLŽEVANJE
   (500)          1.000.000
   VIII. 55 ODPLAČILA DOLGA
   (550)              0
   550 Odplačila domačega
   dolga           230.000
   IX. POVEČANJE
   (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-
   II.-V.-VIII.)          0
   X. NETO ZADOLŽEVANJE
   (VII.-VIII.)       +770.000
   XI. NETO FINANCIRANJE
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)   +774.000
----------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA
   RAČUNIH DNE 31. 12. 2012
   9009 Splošni sklad za
   drugo              0
----------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, ki so določeni s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen tudi:
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na proračunskih postavkah znotraj glavnega programa za namene, ki so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,
– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 1.500 eurov po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezervacija,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine,
– da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla krajevne skupnosti oziroma krajevnega odbora, ki presega 1.000 evrov, sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,
– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga sprejema občinski svet.
5. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,
– pripravo analiz, medletnih ter končnih realizacij proračuna,
– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna za preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila za potrebe statistike finančnih računov v skladu z roki, ki jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti,
– za pomoč KS, zavodom in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih poročil,
– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni,
– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračun v skladu z veljavno zakonodajo.
6. člen
Občinska uprava občine je zadolžena za upravljanje z občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja ter za spremljanje in nadziranje upravljanja s premoženjem KS.
Občinska uprava, zadolžena za investicije, katerih investitor je občina oziroma KS je dolžna spoštovati določila Zakona o javnih naročilih in le-te izvajati v skladu s tem zakonom.
Nadzor nad poslovanjem javnih podjetij, javnih zavodov, skladov ter agencij, ki opravljajo javno službo in katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina, v skladu z 71. členom Zakona o javnih financah opravlja finančna služba občinske uprave.
7. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene, določene v Zakonu o varstvu pred požarom,
2. Prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo za namene določene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma,
3. Prihodki krajevnih skupnosti v občini – prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se zbirajo,
4. Prihodki iz naslova prodaje stanovanj,
5. Drugi namenski prihodki proračuna – prihodki za narodnostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje narodnostnih potreb.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
9. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 največ 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
11. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 20.810 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan do višine 20.810 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primeru, ko se sredstva proračunske rezerve namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč širših dimenzij in namenska sredstva presegajo višino oblikovane rezerve s tem odlokom, odloča o njihovi porabi občinski svet s posebnim odlokom.
12. člen
Proračun vsebuje kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 1,5 % celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
13. člen
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem obvešča občinski svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob predložitvi Odloka o zaključnem računu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 posameznemu dolžniku odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine do višine 210 evrov, vendar odpisani dolg ne sme presegati skupne višine 3.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 1.000.000,00 eurov.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove vrednosti.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Moravske Toplice, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 evrov.
16. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2013 zadolžijo do skupne višine 250.000 EUR in le ob pogoju, da pridobijo soglasje občine v skladu z določili Zakona o financiranju občin.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2013 izdajo poroštva do skupne višine glavnice 50.000 EUR.
17. člen
(Obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 1.000.000 EUR.
18. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in nabavi blaga spoštovati Zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in Zakon o izvrševanju proračuna.
Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Občine Moravske Toplice za posamezno proračunsko leto.
Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, občina ne prevzema nobenih obveznosti.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila s strani finančne službe občinske uprave, finančna služba pa vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta KS so odgovorni predsedniki svetov KS.
Knjigovodska opravila za KS in administrativno-tehnična opravila za organe KS opravlja občinska uprava, v okviru katere se lahko izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je občina.
19. člen
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s premoženjem KS.
Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na območju občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Moravske Toplice v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-45/2012-9
Moravske Toplice, dne 28. decembra 2012
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost