Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4356. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 12172.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12 in 82/12) se v prvem odstavku 5. člena črta četrta alineja.
V tretjem odstavku se za besedilom »davčnega informacijskega sistema,« doda besedilo »izdajanja dovoljenj in nadziranja področnih predpisov, ki urejajo igre na srečo, nadziranja dejavnosti iger na srečo ter spremljanja, zbiranja in analiziranja podatkov, prejetih od prirediteljev oziroma koncesionarjev,«.
Črta se peti odstavek.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Davčna uprava Republike Slovenije s 1. januarjem 2013 prevzame naloge iz 1. člena te uredbe in dokumentacijo, povezano z njimi.
Davčna uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za finance prevzameta javne uslužbence Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo.
Pravice porabe, zagotovljene za stroške dela in materialne stroške v finančnem načrtu Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo za leto 2013, se prerazporedijo Davčni upravi Republike Slovenije in Ministrstvu za finance sorazmerno deležu prevzetih javnih uslužbencev, in sicer v razmerju Davčna uprava Republike Slovenije 74 odstotkov in Ministrstvo za finance 26 odstotkov.
Obveznosti za izplačilo sredstev za delo za december 2012 se prerazporedijo na enak način, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
Opremo Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo prevzame Ministrstvo za finance.
3. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Davčne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za finance se s to uredbo uskladi najpozneje v petnajstih dneh od njene uveljavitve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-49/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-2030-0088
Vlada Republike Slovenije
Ljudmila Novak l.r.
Ministrica

AAA Zlata odličnost