Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4345. Sklep o ukinitvi subvencioniranja cene storitev obdelave ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013, stran 12156.

Na podlagi 2. točke tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 17/06, 20/06, 28/06 Skl. US: U-I-51/06-5, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. in 22. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1, 18/10, 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 17. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi subvencioniranja cene storitev obdelave ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013
1. člen
Občina Puconci z letom 2013 ukinja subvencioniranje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 354-0001/2011
Puconci, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost