Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4364. Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, stran 12201.

Na podlagi drugega odstavka v zvezi z 2. točko prvega odstavka 4. člena in prve alineje petega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopke in pogoje vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP).
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– plačilno navodilo: navodilo, s katerim proračunski uporabnik naloži UJP, da izdela plačilni nalog v breme njegovega podračuna ter ga predloži Banki Slovenije v izvršitev prek enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: EZR);
– plačilno navodilo za SEPA direktno obremenitev (v nadaljevanju SDD): navodilo, s katerim proračunski uporabnik kot prejemnik plačila po SDD na podlagi plačnikovega soglasja naloži UJP, da izdela plačilno navodilo v dobro podračuna proračunskega uporabnika ter ga predloži Banki Slovenije v izvršitev prek EZR;
– plačilni nalog za SDD: nalog, s katerim prejemnik plačila na podlagi soglasja proračunskega uporabnika naloži banki ali hranilnici, da izdela plačilni nalog v breme podračuna proračunskega uporabnika kot plačnika po SDD;
– kritje na podračunu: pozitivno stanje (sredstva) na podračunu in odobrena prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu;
– vračilo SDD: zahteva ponudnika plačilnih storitev plačnika poslana ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila SDD za vračilo originalnega zneska SDD;
– povračilo SDD: zahteva plačnika SDD, poslana njegovemu ponudniku plačilnih storitev za povračilo originalnega zneska SDD in pripadajočih obresti;
– SEPA: enotni evropski plačilni prostor;
– obračun stroškov: obračun, ki vsebuje podatke obračuna provizije za opravljene storitve plačilnega prometa in tudi stroške v zvezi z vodenjem EZR države oziroma občine;
– delni izpis podračuna: izpis vseh transakcij posameznega neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, ki so bile na določeni delovni dan evidentirane prek skupnega podračuna, ali izpis transakcij za nadzornike podračunov javnofinančnih prihodkov (v nadaljevanju: JFP);
– imetnik računa je proračunski uporabnik, ki sredstva računa vodi v svoji poslovni knjigi;
– interna direktna obremenitev je plačilna transakcija, pri kateri UJP na podlagi posebne izjave proračunskega uporabnika pripravi plačilno navodilo za obremenitev podračuna proračunskega uporabnika za stroške iz 13. in 14. člena tega pravilnika.
3. člen
Računi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljevanju proračunski uporabniki) se pri UJP vodijo kot:
– podračuni sistema EZR države oziroma občine,
– evidenčni račun za posebni račun z ničelnim stanjem, voden pri poslovni banki,
– evidenčni račun za posebni namenski transakcijski račun (v nadaljevanju PNTR), voden pri Banki Slovenije.
4. člen
(1) Podračuni neposrednih in posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov (v nadaljevanju podračuni proračunskih uporabnikov) se vodijo v domači valuti ter v tujih valutah, v katerih se vodi EZR.
(2) UJP prek podračunov EZR izvršuje le negotovinsko poslovanje proračunskih uporabnikov iz prejšnjega odstavka v domači in tujih valutah. Dvige in pologe domače in tuje gotovine lahko proračunski uporabniki izvršijo pri Banki Slovenije, ki vodi EZR države oziroma občin, ter pri poslovnih bankah, in sicer z dvigom in pologom domače gotovine, dvigom tuje gotovine s posebnega računa z ničelnim stanjem ter s pologom domače in tuje gotovine neposredno na podračun proračunskega uporabnika.
5. člen
Proračunski uporabniki lahko prejemajo oziroma nakazujejo sredstva le prek sistema EZR države oziroma občine, v katerega so vključeni.
6. člen
(1) Proračunski uporabniki lahko v breme svojega podračuna posredujejo:
– plačila v dobro podračunov proračunskih uporabnikov v okviru istega sistema EZR oziroma drugih sistemov EZR,
– plačila v dobro drugih komitentov Banke Slovenije oziroma v dobro Banke Slovenije,
– plačila v dobro bank in hranilnic ter njihovih komitentov,
– plačila v dobro tujih bank in njihovih komitentov,
– plačila v dobro svojih posebnih računov z ničelnim stanjem, odprtih pri poslovnih bankah.
(2) Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna lahko v breme svojega podračuna izdajo prejemniku plačila soglasje za plačilni nalog SDD.
(3) Neposredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna v breme svojega podračuna prejemniku plačila ne morejo izdati soglasja za plačilni nalog SDD.
7. člen
(1) Za izvajanje plačil v dobro svojega podračuna mora proračunski uporabnik z UJP skleniti pogodbo, ki ureja odnose in pravila poslovanja s SDD prek UJP.
(2) Proračunski uporabnik lahko v dobro svojega podračuna posreduje:
– plačila v breme podračunov proračunskih uporabnikov v okviru istega sistema EZR oziroma drugih sistemov EZR,
– plačila v breme drugih komitentov Banke Slovenije,
– plačila v breme bank in hranilnic ter njihovih komitentov,
– plačila v breme tujih bank in njihovih komitentov v SEPA.
8. člen
Proračunski uporabnik prosto razpolaga s sredstvi na podračunu, razen v delu, ki izhaja iz izdanih sklepov oziroma odločb v skladu s predpisi o izvršbi in zavarovanju ter predloženih izvršnic v izplačilo v skladu s predpisi o preprečevanju zamud pri plačilih.
9. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko v breme in v dobro svojega podračuna predloži le plačilna navodila, ki so opredeljena v posebnem pravilniku.
(2) Plačilna navodila lahko proračunski uporabnik predloži UJP z datumom izvršitve istega dne ali z odloženim datumom izvršitve, vendar ne več kot za šestdeset dni od dneva predložitve.
(3) Plačilna navodila za SDD lahko proračunski uporabnik predloži UJP z odloženim datumom izvršitve, vendar ne več kot za trideset dni od dneva predložitve.
10. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko UJP predloži plačilno navodilo v višini kritja na podračunu na dan zahtevane izvršitve navodila.
(2) Plačilno navodilo imetnika podračuna, ki se glasi na znesek, ki presega kritje na njegovem podračunu, se postavi v čakalno vrsto za izvršitev ob zagotovitvi zadostnega kritja na podračunu.
(3) Če na podračunu predlagatelja plačilnega navodila iz prejšnjega odstavka tudi ob koncu delovnega dne ni zagotovljeno zadostno kritje, UJP plačilno navodilo zavrne.
(4) Proračunski uporabnik lahko UJP predloži plačilno navodilo za SDD v višini, o kateri je predhodno obvestil plačnika.
11. člen
(1) Iz poravnalnega sistema UJP lahko prejme vračilo ali povračilo SDD v breme podračuna proračunskega uporabnika. Vračilo ali povračilo SDD se v poravnalnem sistemu poravna ne glede na kritje na podračunu proračunskega uporabnika.
(2) Če vračilo ali povračilo SDD glasi v breme zaprtega podračuna, usmeri UJP vračilo ali povračilo na podračun pravnega naslednika proračunskega uporabnika.
(3) Če je stanje na podračunu proračunskega uporabnika nižje od vračila ali povračila SDD, razliko do zneska vračila ali povračila založi državni oziroma občinski proračun glede na pripadnost proračunskega uporabnika posameznemu proračunu. UJP pripravi plačilni nalog za prenos razlike do zneska vračila ali povračila iz podračuna proračuna države oziroma občine na podračun proračunskega uporabnika. Nato UJP pripravi plačilni nalog za vračilo založenih sredstev v dobro podračuna proračuna države oziroma občine in ga postavi v čakalno vrsto odobrenega podračuna proračunskega uporabnika proračuna države oziroma občine.
(4) V primeru, ko razpoložljivo stanje na podračunu proračuna občine ne zadošča za vračilo, povračilo ali založitev sredstev za vračilo ali povračilo SDD, UJP pripravi plačilni nalog za prenos razlike do zneska vračila ali povračila iz podračuna proračuna države na podračun proračuna občine. Nato UJP pripravi plačilni nalog za vračilo založenih sredstev v dobro podračuna proračuna države in ga postavi v čakalno vrsto odobrenega podračuna proračuna občine.
(5) Če je podračun proračunskega uporabnika iz tretjega odstavka blokiran, UJP izvede vračilo ali povračilo SDD v breme podračuna nerazporejenih sredstev. V tem primeru UJP pripravi plačilni nalog za prenos sredstev s podračuna proračuna države oziroma občine na podračun nerazporejenih sredstev. O izvedenem vračilu oziroma povračilu SDD UJP obvesti proračunskega uporabnika in Ministrstvo za finance (v nadaljevanju MF) oziroma občino, ki je založila sredstva. Glede vračila založenih sredstev se MF oziroma občina dogovori s proračunskim uporabnikom.
(6) Če sta podračuna proračunskih uporabnikov iz tretjega in četrtega odstavka blokirana, UJP izvede vračilo ali povračilo SDD v breme podračuna nerazporejenih sredstev. V tem primeru UJP pripravi plačilni nalog za prenos sredstev s podračuna proračuna države na podračun nerazporejenih sredstev. O izvedenem vračilu oziroma povračilu SDD UJP obvesti proračunskega uporabnika in občino ter MF, ker je založitev sredstev izvedena iz državnega proračuna. Glede vračila založenih sredstev se MF dogovori z občino, občina pa s proračunskim uporabnikom.
(7) Če je podračun proračunskega uporabnika iz četrtega odstavka blokiran in podračun proračunskega uporabnika iz tretjega odstavka nima zadostnih sredstev za vračilo ali povračilo SDD, razliko do zneska vračila ali povračila založi državni proračun. UJP pripravi plačilni nalog za prenos sredstev s podračuna proračuna države na podračun PU iz tretjega odstavka. Nato UJP pripravi plačilni nalog za vračilo založenih sredstev v dobro podračuna proračuna države in ga postavi v čakalno vrsto odobrenega podračuna proračunskega uporabnika.
(8) Če vračilo ali povračilo SDD glasi v breme JFP podračuna, UJP izvrši vračilo ali povračilo SDD v breme podračuna nerazporejenih sredstev.
(9) UJP pripravi plačilni nalog za prenos sredstev s podračuna proračunskega uporabnika prejemnika sredstev iz naslova JFP, s katerega zagotavlja kritje za vračila JFP (v nadaljevanju podračun za kritje), na podračun JFP ter plačilni nalog v breme podračuna JFP in v dobro podračuna nerazporejenih sredstev.
(10) Če proračunski uporabnik, prejemnik sredstev iz naslova JFP na podračunu za kritje nima zadostnih sredstev za vračilo ali povračilo SDD, se zagotovi razlika za kritje iz podračuna proračuna države. UJP pripravi plačilni nalog za prenos razlike v breme podračuna proračuna države in v dobro podračuna za kritje in opravi postopek iz devetega odstavka tega člena. Ko se obdelajo plačilni nalogi za vračilo ali povračilo SDD, UJP pripravi plačilni nalog za vračilo založenih sredstev v dobro podračuna proračuna države in ga postavi v čakalno vrsto podračuna za kritje.
(11) Če ima proračunski uporabnik, prejemnik sredstev iz naslova JFP, blokiran podračun za kritje, se kritje za vračilo ali povračilo SDD v breme podračuna JFP zagotovi iz proračuna države. UJP pripravi plačilni nalog za kritje v breme podračuna proračuna države in v dobro podračuna JFP ter plačilni nalog v breme podračuna JFP in v dobro podračuna nerazporejenih sredstev. UJP o izvedenem vračilu ali povračilu SDD obvesti proračunskega uporabnika, prejemnika sredstev iz naslova JFP in MF. MF in proračunski uporabnik prejemnik sredstev iz naslova JFP se dogovorita glede vračila založenih sredstev.
(12) V primeru, ko razpoložljivo stanje na EZR občine ne zadošča za vračila ali povračila SDD in je razlika do zneska vračila ali povračila SDD založena iz podračuna proračuna države na podračun proračuna občine, UJP pripravi plačilni nalog za vračilo založenih sredstev v dobro podračuna proračuna države in ga postavi v čakalno vrsto odobrenega podračuna proračuna občine.
12. člen
Občina oziroma država ima iz naslova založitve sredstev za vračila ali povračila SDD pravico od UJP zahtevati prekinitev poslovanja s SDD za posameznega proračunskega uporabnika. V tem primeru UJP v 60 dneh od prejema zahteve s strani občine oziroma države uveljavi prekinitev poslovanja proračunskega uporabnika s SDD, o čemer obvesti proračunskega uporabnika.
13. člen
(1) UJP izda imetniku obračun stroškov na podlagi obračuna stroškov, ki ga za vodenje EZR in PNTR izda Banka Slovenije.
(2) Imetnik stroške iz prejšnjega odstavka plača Banki Slovenije. Plačilo stroškov se izvrši na osnovi interne direktne obremenitve. V ta namen imetnik podpiše pri UJP posebno izjavo.
14. člen
(1) UJP proračunskemu uporabniku izda obračun stroškov na podlagi obračuna stroškov, ki ga za opravljen plačilni promet EZR, katerega del je podračun, izda Banka Slovenije, in obračun stroškov iz naslova negativnih obresti na stanje EZR.
(2) Proračunski uporabnik stroške iz prvega odstavka tega člena plača Banki Slovenije. Plačilo stroškov se izvrši na osnovi interne direktne obremenitve. V ta namen proračunski uporabnik podpiše pri UJP posebno izjavo.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, UJP za stroške, ki izvirajo iz naslova upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države oziroma občine prek zakladniškega podračuna, in za stroške negativnih obresti na stanje EZR pri BS izda obračun MF oziroma za finance pristojnemu občinskemu organu, ki plačilo izvrši v skladu s prejšnjim odstavkom.
15. člen
(1) UJP obvešča proračunskega uporabnika o spremembah in stanju na podračunu z izpiskom o prometu in stanju na podračunu vsak delovni dan, ko nastane sprememba v stanju sredstev na podračunu.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena izpisek o prometu in stanju na podračunu, prek katerega posluje več neposrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov, prejme MF oziroma za finance pristojen organ občinske uprave, neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov pa so s strani UJP obveščeni z delnim izpisom podračuna.
(3) UJP obvešča zakladnico enotnega zakladniškega računa države o spremembah in stanju na PNTR proračunskega uporabnika državnega proračuna vsak delovni dan, ko nastane sprememba v stanju sredstev na računu.
(4) UJP najmanj enkrat letno, obvezno pa na zadnji dan koledarskega leta, usklajuje stanja na računih, za vsako valuto posebej, z računovodjo, kot ga opredeljuje Pravilnik o vodenju registra posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 67/10).
16. člen
Izpiske o prometu in stanju na računu, ki ga je proračunski uporabnik odprl izven sistema EZR pri poslovni banki ali Banki Slovenije (v nadaljevanju banka), banka sproti posreduje UJP. UJP izpisek o prometu in stanju vključi v bazo podatkov plačilnega prometa, nato pa izpisek posreduje proračunskemu uporabniku na enak način, kot ga obvešča pri vodenju podračuna.
II. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 79/04, 138/06, 120/07, 78/08 in 59/10 – ZOPSPU).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-889/2012/10
Ljubljana, dne 5. decembra 2012
EVA 2012-1611-0184
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti