Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4324. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-B), stran 12139.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-30
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC DOLOČENIH ZEMELJSKIH PLAZOV VEČJEGA OBSEGA IZ LET 2000 IN 2001 (ZUOPZP-B)
1. člen
V Zakonu o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo in 80/10 – ZUPUDPP) se v 2. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka tega člena se sredstva za izvajanje ukrepov zagotovijo tudi v državnih proračunih Republike Slovenije v obdobju od leta 2013 do leta 2020.«.
2. člen
Za drugim odstavkom 14. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sredstva za izvajanje ukrepov zagotovijo tudi v državnih proračunih Republike Slovenije v obdobju od leta 2013 do leta 2020.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 21. člena se črta besedilo »oziroma Direkcija za železniški promet«, besedilo »Agencija Republike Slovenije za okolje« pa se nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za okolje«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/12-5/11
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 720-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost