Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4341. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2013, stran 12153.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 15. seji dne 27. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                   v eurih
-------------------------------------------
A.  Bilanca prihodkov in
   odhodkov
-------------------------------------------
   Skupina/Podskupina
   kontov/
   Konto/Podkonto
-------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74+78)    2.922.850,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)  1.169.375,00
70  DAVČNI PRIHODKI       924.477,00
   700 Davki na dohodek in
   dobiček           867.331,00
   703 Davki na premoženje   48.945,00
   704 Domači davki na
   blago in storitev       8.201,00
   706 Drugi davki          0,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI      244.898,00
   710 Udeležba na dobičku
   in dohodki od premoženja   22.800,00
   711 Takse in pristojbine    380,00
   712 Denarne kazni        600,00
   713 Prihodki od prodaje
   blaga in storitev        500,00
   714 Drugi nedavčni
   prihodki          220.618,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI     100.300,00
   720 Prihodki od prodaje
   osnovnih sredstev        300,00
   722 Prihodki od prodaje
   zemljišč          100.000,00
73  PREJETE DONACIJE         0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI    1.653.175,00
   740 Transferni prihodki
   iz drugih javnofinančnih
   institucij         305.006,00
   741 Prejeta sredstva iz
   državnega proračuna in
   sredstev proračuna EU   1.348.169,00
II. SKUPAJ ODHODKI
   (40+41+42+43)       3.676.750,00
40  TEKOČI ODHODKI       560.232,00
   400 Plače in drugi
   izdatki zaposlenim     136.082,00
   401 Prispevki
   delodajalcev za socialno
   varnost           22.017,00
   402 Izdatki za blago in
   storitve          337.387,00
   403 Plačila domačih
   obresti           40.500,00
   409 Rezerve         24.246,00
41  TEKOČI TRANSFERI      496.979,00
   410 Subvencije        11.000,00
   411 Transferi
   posameznikom in
   gospodinjstvom       306.050,00
   412 Transferi
   neprofitnim
   organizacijam in
   ustanovam          53.368,00
   413 Drugi tekoči domači
   transferi          126.561,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI   2.609.509,00
   420 Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev     2.609.509,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   10.030,00
   431 Investicijski
   transferi pravnim in
   fizičnim osebam        2.200,00
   432 Investicijski
   transferi proračunskim
   uporabnikom          7.830,00
III. PRORAČUNSKI –
   PRIMANJKLJAJ (I.-II.)   - 753.900,00
-------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
-------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)            0
V.  DANA POSOJILA IN
   POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV   10.000,00
44  DANA POSOJILA IN
   POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV   10,000,00
   441 Povečanje
   kapitalskih deležev in
   finančnih naložb       10.000,00
VI. PREJETA MINUS DANA
   POSOJILA … (IV.-V.)     –10.000,00
-------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)          0
50  ZADOLŽEVANJE             0
   500 Domače zadolževanje       0
VIII.ODPLAČILO DOLGA (550)    56.100,00
55  ODPLAČILO DOLGA       56.100,00
   550 Odplačilo domačega
   dolga            56.100,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII. -II.-V.-
   VIII.)          - 820.000,00
X.  NETO ZADOLŽEVANJ (VII.-
   VIII.)           –56.100,00
XI. NETO FINANCIRANJE
   (VI.+X.-IX.)        753.900,00
-------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA
   RAČUNU DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA       820.000,00
-------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Odranci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov,
– prihodki iz naslova najemnin za komunalno infrastrukturo,
– prihodki iz EU za investicije,
– drugi namenski prihodki.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v okviru proračunskega porabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah – kontih v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnik, od tega:
1. v letu 2014 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe. Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 4.000 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.
9. člen
(financiranje posrednih in ostalih proračunskih uporabnikov)
Sredstva za financiranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotovijo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Višino in obseg porabe sredstev namenjenih za delovanje posrednih in drugih uporabnikov proračuna, ki ni določena s predpisi in merili določi župan s sklepom v okviru zagotovljenega obsega sredstev za posamezno proračunsko postavko.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih in drugih proračunskih uporabnikov se določi s pogodbo.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis terjatev)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
(2) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 ne bo zadolževala.
(3) Javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Odranci, se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanoviteljev. O soglasju k zadolžitvi in izdaji poroštev odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 97-15/2012
Odranci, dne 27. decembra 2012
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti