Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4329. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-E), stran 12144.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-28
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FUNKCIONARJIH V DRŽAVNIH ORGANIH (ZFDO-E)
1. člen
V Zakonu o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93 – ZNOIP in 18/94 – ZRPJZ) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Funkcionar, ki mu je prenehala funkcija in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati z opravljanjem prejšnje funkcije ali nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine, ima, dokler se ne zaposli ali začne opravljati funkcije ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje tri mesece od prenehanja funkcije. Če je namesto zadnje plače prejel nadomestilo, se nadomestilo plače iz tega odstavka odmeri od zadnje mesečne plače, ki bi jo prejel, če bi opravljal funkcijo.
Pravica do nadomestila plače iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev, navedenih v prejšnjem odstavku, vendar najdlje še za šest mesecev.
Čas prejemanja nadomestila plače se funkcionarju, ki mu je prenehala funkcija, šteje v pokojninsko dobo. V tem času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju, ob upokojitvi pa mu pripada pravica do odpravnine.
Če funkcionarju preneha funkcija pred potekom šestih mesecev od izvolitve ali imenovanja, nima pravice do nadomestila plače.«.
2. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
O pravici funkcionarja, ki mu je prenehala funkcija, do nadomestila plače, odloča organ, pristojen za njegovo imenovanje oziroma izvolitev, ali od njega pooblaščeno telo, za občinske funkcionarje pa delovno telo predstavniškega organa (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Za uveljavljanje pravice do nadomestila plače mora funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije, pristojnemu organu iz prejšnjega odstavka predložiti vlogo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače in dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do nadomestila plače. V primeru nemožnosti vrnitve na delovno mesto v okviru prejšnjega delodajalca mora izkazati, zakaj vrnitev ni mogoča.
O vlogi za uveljavljanje pravice do nadomestila plače odloči pristojni organ v 14 dneh od prejema vloge z odločbo.
Pravica do prejemanja nadomestila plače preneha, če funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, pred potekom obdobja, za katerega mu pripada nadomestilo plače, začne opravljati funkcijo, se zaposli, začne opravljati pridobitno dejavnost ali izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma v skladu s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine.
Funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, je v času prejemanja nadomestila plače dolžan obvestiti pristojni organ in organ, ki izplačuje nadomestilo plače, o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela najkasneje v sedmih dneh po prejetem plačilu. Za prejete zneske po plačilu davkov in obveznih prispevkov se funkcionarju, ki mu je prenehala funkcija, zniža znesek nadomestila plače, ki mu pripada v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, kar se obračuna pri prvem naslednjem izplačilu nadomestila plače.
Funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, zaradi izogibanja določbam o trajanju in višini nadomestila ne sme sklepati dogovorov za odložena plačila in drugih dogovorov, ki bi bili v nasprotju z namenom pravice do nadomestila plače.
Nadomestilo plače, prispevki za socialno zavarovanje in odpravnina se izplačujejo iz proračunskih sredstev organa, kjer je funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, opravljal funkcijo.«.
3. člen
Za 15. členom se dodajo novi 15.a člen, 15.b člen in 15.c člen, ki se glasijo:
»15.a člen
Če funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, ravna v nasprotju s petim in šestim odstavkom 15. člena tega zakona, mu preneha pravica do nadomestila plače in mora vrniti zneske nadomestila plače, ki so bili prejeti neupravičeno.
15.b člen
V času, ko funkcionar zaradi pripora, uklonilnega zapora ali prestajanja zaporne kazni ne more opravljati funkcije, nima pravice do plače, do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije in do drugih prejemkov ter ostalih pogojev za opravljanje funkcije.
Če funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, v obdobju, ko je upravičen do prejemanja nadomestila plače v skladu s tem ali drugim zakonom, prestaja pripor, uklonilni zapor ali zaporno kazen, v času prestajanja ni upravičen do nadomestila plače. Če se prestajanje pripora, uklonilnega zapora ali zaporne kazni izteče pred potekom časa, ki je s tem zakonom določen za prejemanje nadomestila, ima pravico do nadomestila za preostalo obdobje.
15.c člen
Če funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, v obdobju, ko je upravičen do prejemanja nadomestila plače, v nasprotju s petim odstavkom 15. člena tega zakona ne obvesti pristojnega organa in organa, ki izplačuje nadomestilo plače, o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela ali v nasprotju s šestim odstavkom 15. člena tega zakona v času prejemanja nadomestila plače sklene dogovor o odloženem plačilu ali drug dogovor, se kaznuje za prekršek z globo v višini 1.000 eurov.
Nadzor nad izvajanjem uveljavljanja pravice do nadomestila plače kot prekrškovni organ opravljajo proračunski inšpektorji.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za funkcionarje, ki jim je funkcija prenehala pred uveljavitvijo tega zakona in prejemajo nadomestilo na podlagi izdane odločbe pristojnega organa.
Funkcionarjem iz prejšnjega odstavka pristojni organ ponovno odmeri nadomestilo plače v skladu s tem zakonom.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/12-7/11
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 780-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost