Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4223. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 11895.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 84/10) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 17. redni seji dne 19. decembra 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dobrova - Polhov Gradec
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dobrova - Polhov Gradec in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in višino enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka v Občini Dobrova - Polhov Gradec je enkratna pomoč upravičencu živorojenega novorojenega otroka, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči ob rojstvu otroka je eden od staršev otroka pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pri čemer se upoštevajo enaki pogoji za dodelitev, kot so navedeni v prvem odstavku tega člena.
Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka, na podlagi odločbe pristojnega organa in pod pogoji, ki so opredeljeni v prvem odstavku tega člena.
4. člen
Pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
5. člen
Upravičenec, ki prejme enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem pravilniku.
POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA
6. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu »Vloga za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dobrova - Polhov Gradec«, ki je upravičencem na voljo na sedežu Občine Dobrova - Polhov Gradec ter na njeni spletni strani.
Pisno vlogo upravičenec pošlje po pošti ali vloži v vložišču Občine Dobrova - Polhov Gradec najkasneje v roku enega leta od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati.
7. člen
K pisni vlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti priložene naslednje priloge:
- izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka;
- potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu vlagatelja oziroma fotokopija osebnega dokumenta vlagatelja;
- potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu novorojenca;
- fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja;
- dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu (kolikor zakoniti zastopnik - upravičenec ni eden od staršev).
Upravni organ lahko v skladu z zakonom in na podlagi izjave vlagatelja potrdila iz prve, druge in tretje alineje tega člena pridobi sam.
8. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka vodi občinska uprava, in sicer po določilih, ki urejajo splošni upravni postopek.
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratne denarne pomoči na transakcijski račun vlagatelja najkasneje v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.
Zoper izdano odločbo je v roku 15 dni od njene vročitve dovoljena pritožba na župana Občine Dobrova - Polhov Gradec.
9. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali pristojnega centra za socialno delo določi, da se v protivrednosti enkratne denarne pomoči dodeli pomoč v materialni obliki, če to zahtevajo koristi otroka.
VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA
10. člen
Višina enkratne denarne pomoči po tem pravilniku znaša za vsakega novorojenega otroka 260,00 EUR neto.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec.
11. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno socialno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za otroke, rojene od 1. 1. 2013 dalje.
13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratni pomoči za novorojence v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki je bil objavljen v Našem časopisu, št. 302/04.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0029/2012
Dobrova, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti