Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4230. Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč, stran 11909.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP in 38/10 - ZUKN, št. 57/11), Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10 s spremembami) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine Kranj na 20. seji dne 12. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Mestne občine Kranj (v nadaljnjem besedilu: MOK) tako, da določa:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
- vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
Podrobno razdelitev medsebojnih razmerij med MOK in izvajalcem glede opravljanja predmetne javne službe ureja Pogodba o najemu javne infrastrukture.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Javno službo na javnih parkiriščih zagotavlja MOK preko javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na celotnem območju MOK v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom ter s pogodbo o najemu javne infrastrukture.
Javno službo iz prejšnjega odstavka opravlja javno podjetje Komunala Kranj, d.o.o., ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
3. člen
MOK z javno službo zagotavlja javno dobrino upravljanja in vzdrževanja javnih parkirnih površin.
Javna parkirišča so razdeljena v parkirna območja.
Javna služba obsega naslednje storitve:
- upravljanje in vzdrževanje javnih parkirišč.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
4. člen
Pogoji za zagotavljanje storitev javne službe so:
- javna parkirišča z objekti in opremo ter
- izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
5. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
- urejati javna parkirišča,
- zagotavljati obratovanje javnih parkirišč,
- pobirati parkirnino za parkiranje na javnih parkiriščih in o tem poročati organu mestne uprave, pristojnemu za gospodarstvo in gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ),
- redno spremljati višino pobrane parkirnine in o tem poročati pristojnemu organu,
- voditi evidence in kataster o lokaciji, velikosti in vrstah javnih parkirišč, o številu parkirnih mest na posameznem javnem parkirišču in o objektih in opremi na javnih parkiriščih,
- MOK plačevati najemnino na podlagi sklenjene pogodbe o najemu infrastrukture.
Poleg nalog iz prvega odstavka lahko izvajalec nabavlja, postavlja in vzdržuje opremo ter naprave na parkiriščih, potrebno za nemoteno obratovanje parkirišč z določenim režimom in ureja, nadzira ter vzdržuje sistem parkiranja na območjih s posebno prometno ureditvijo.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
6. člen
Uporabniki javnih parkirišč so vsi, ki skladno s cestnoprometnimi predpisi uporabljajo javna parkirišča za parkiranje vozil.
Za uporabo javnih parkirišč uporabnik plača parkirnino.
Parkirnina se plača:
- na javnih parkiriščih, ki se nahajajo ob vozišču javne ceste in na katerih je parkiranje časovno omejeno,
- na javnih parkiriščih, ki se nahajajo ob vozišču javne ceste, in so določena ali posebej urejena za parkiranje vozil,
- na začasnih javnih parkiriščih.
7. člen
Uporabnik, ki za določen čas najame javno parkirišče, mora plačati izpad prihodka od parkirnine na najetem javnem parkirišču. Višino plačila določi pristojni organ v dovoljenju za posebno in podrejeno rabo javnih površin ali s pogodbo.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
8. člen
Javna služba se financira:
- iz parkirnine,
- iz proračuna MOK in
- iz drugih virov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
9. člen
Objekti gospodarske infrastrukture javne službe so javna parkirišča:
- ki se nahajajo ob vozišču javne ceste,
- na posebej za parkiranje urejenih javnih površinah (parkirišča).
VIII. STROKOVNI NADZOR
10. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni organ MOK.
IX. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-392/2012-1-(42/22)
Kanj, dne 12. decembra 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.