Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4246. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2013, stran 11935.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12) ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 - uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2013
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Slovenske Konjice za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 16.015.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 10.620.930|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  9.445.716|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  8.068.616|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   785.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   591.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.175.214|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   728.400|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    6.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   31.433|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   215.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   193.881|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   262.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   152.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   110.000|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    4.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    4.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.127.970|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.025.936|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  4.102.034|
|   |iz sredstev proračuna           |      |
|   |Evropske unije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 16.622.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  2.495.373|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   579.162|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   103.447|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.571.374|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   91.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   150.390|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  5.052.261|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   347.889|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  3.006.010|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   296.134|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.402.228|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  8.555.472|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  8.555.472|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   519.594|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   43.000|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   476.594|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |  -607.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH           |      |
|   |DELEŽEV (75)                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV (44)                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50)             |   550.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   550.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   550.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (55)            |   392.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   392.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   392.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  -450.000|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   157.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |   607.700|
|   |(VI.+VII-VIII-IX=-III)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |      |
|   |31. 12. PRETEKLEGA LETA          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   450.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
- občinska taksa za vodo oskrbo - prispevek za investicijska vlaganja
- najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
- koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
8. člen
Proračunski sklad je:
- račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 121.029 EUR.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Župan je pooblaščen:
- da dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve,
- da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
- da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
- da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu,
- da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5 % od skupnih prihodkov in prejemkov občinskega proračuna. V primeru, ko nepremičnina ni zajeta v programu prodaje, odloča o odprodaji občinski svet.
O ukrepu iz četrte alineje mora župan poročati občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 zadolži v višini 550.000 EUR.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske Konjice v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0171/2012-1(110)
Slovenske Konjice, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.