Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4234. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško, stran 11917.

Na podlagi 19.a in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 11/03, 72/05, 121/05, 60/07, 94/07 in 45/08) ter 16., 79. in 112. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 22. seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško
1. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občinski svet Občine Krško določa število članov svetov krajevnih skupnosti v občini Krško in volilne enote v krajevnih skupnostih.
2. ŠTEVILO ČLANOV IN VOLILNE ENOTE
2. člen
Svet Krajevne skupnosti Brestanica šteje 12 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Brestanica se določi 6 volilnih enot:
I.
Prva volilna enota zajema naselja (ulice) Likarjeva ulica, Vrtna ulica, Hlebčeva ulica, Na Dorcu, Cesta prvih borcev št. 28, 34, 36, 40, 46, 47, 54, Kozjanska cesta, Jetrno selo, Cesta v Log in Šolska cesta št. 11, 13, 15, 16, 17 in 29.
V prvi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
II.
Druga volilna enota zajema naselja (ulice) Cesta prvih borcev, razen št. 28, 34, 36, 40, 46, 47, 54, Lovska cesta, Elektrarniška cesta, Cesta na ribnik, Šolska cesta št. 1, 3, 5, 5a, 7, Zasavska cesta, Šutna, Kantalon, Cesta izgnancev in Trg.
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselja Armeško, Stolovnik št. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 67, 68, 68a in Lokve.
V tretji volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IV.
Četrta volilna enota zajema naselji Raztez in Stolovnik, razen št. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 67, 68 in 68a.
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
V.
Peta volilna enota zajema naselji Anže in Gorica pri Raztezu.
V peti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VI.
Šesta volilna enota zajema naselji Dolenji Leskovec in Presladol št. 46, 47, 48, 49, 49a, 65, 66, 67, 69 in 71.
V šesti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
3. člen
Svet Krajevne skupnosti Dolenja vas šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Dolenja vas se določi 4 volilne enote:
I.
Prva volilna enota zajema naselje Dolenja vas.
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II.
Druga volilna enota zajema naselje Stari Grad.
V drugi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselje Pesje.
V tretji volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IV.
Četrta volilna enota zajema naselje Libna.
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
4. člen
Svet Krajevne skupnosti Gora šteje 9 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Gora se določi 3 volilne enote:
I.
Prva volilna enota zajema naselja Cesta, Čretež pri Krškem in Gunte, razen št. 6, 8 in 8a.
V prvi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
II.
Druga volilna enota zajema naselja Gora, Dunaj, Senožete, Straža pri Krškem in Strmo rebro.
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselja Golek, Spodnje Dule in Osredek pri Trški Gori.
V tretji volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
5. člen
Svet Krajevne skupnosti Koprivnica šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Koprivnica se določi 3 volilne enote:
I.
Prva volilna enota zajema naselji Koprivnica in Veliki Dol.
V prvi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
II.
Druga volilna enota zajema naselje Veliki Kamen.
V drugi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselje Mrčna sela.
V tretji volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
6. člen
Svet Krajevne skupnosti mesta Krško šteje 15 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti mesta Krško se določi 9 volilnih enot:
I.
Prva volilna enota zajema naselja Gornje Pijavško, Srednje Pijavško in Spodnje Pijavško.
V prvi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
II.
Druga volilna enota zajema naselja (ulice) Pod Goro, Valvasorjevo nabrežje, Gunte št. 6, 8, 8a, Hočevarjev trg, Šoferska ulica, Bohoričeva ulica, Gasilska ulica, Dalmatinova ulica in Cesta krških žrtev od št. 1 do št. 83.
V drugi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselja (ulice) Trška gora, Narpel, Cesta krških žrtev od št. 84 do št. 129 (do križišča z Leskovško cesto), Humekova ulica in Gubčeva ulica št. 1, 2, 2a in 3.
V tretji volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IV.
Četrta volilna enota zajema naselja (ulice) Gubčeva ulica, razen št. 1, 2, 2a, 3, Ulica Milke Kerin, Mencigerjeva ulica, Leskovška cesta od št. 1 do št. 27a, Kovinarska ulica, Pavlinova ulica, Grünova ulica, Pod Pristavo, Rostoharjeva ulica in Cesta krških žrtev od št. 130 do št. 147.
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
V.
Peta volilna enota zajema naselji Sremič in Bučerca.
V peti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VI.
Šesta volilna enota zajema naselja (ulice) Cesta 4. julija od št. 1 do št. 35 in št. 37, Zdolska cesta št. 1, 3, 5, Prešernova ulica, Savska pot, Na bregu, Vrtna ulica, Strma pot, Ulica Nikole Tesla, Kajuhova ulica, Lapajnetova ulica, Trdinova ulica, Trubarjeva ulica, Stritarjeva ulica razen št. 4, 6, 8, Pot na Polščo od št. 1 do št. 40 in št. 42, Sremiška cesta št. 33, 33a, 35, 37, Šolska ulica št. 1 in naselje Sotelsko.
V šesti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
VII.
Sedma volilna enota zajema naselja (ulice) Zdolska cesta razen št. 1, 3, 5 (severna stran), Šolska ulica razen št. 1, Župančičeva ulica, Kvedrova ulica, Tomšičeva ulica, Strmeckijeva ulica, Majcnova ulica, Kidričeva ulica, Sremiška cesta razen št. 33, 33a, 35, 37, Ulica Tončke Čečeve, Ulica Ilije Gregoriča, Pot na Polščo št. 41 in 41a in od 43-76, Stritarjeva ulica št. 4, 6, 8 in naselje Kremen.
V sedmi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
VIII.
Osma volilna enota zajema naselja Tovarniška ulica, Ribiška ulica, Kolodvorska ulica, Aškrčeva ulica, Cesta 4. julija št. 36 in od št. 38a do št. 99, št. 105, 107, 115, 115a, 117, 119, 121, 123, 125, 127 (južni del), Rozmanova ulica, Trg Matije Gubca, Zdolska cesta - južna stran, Na Resi, Papirniška ulica, Cankarjeva ulica, Sovretova ulica, Levstikova ulica, Jurčičeva ulica, Kratka pot, Erjavčeva ulica, Ulica Slavka Rožanca, Delavska ulica, Kurirska pot št. 7 in Partizanska pot št. 1, 3 in 3a.
V osmi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
IX.
Deveta volilna enota zajema naselji Kurirska pot razen št. 7, Cesta 4. julija od št. 100 do št. 104b, 106, od št. 108 do št. 114a, 116, 116a, 118, 120, 120a, 122, 124, 126, od št. 128 do št. 189, Partizanska pot razen št. 1, 3, 3a, Poljska pot, Pot na Libno, Ob potoku, Ilirska ulica, Naselje NEK in naselje Vrbina.
V deveti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
7. člen
Svet Krajevne skupnosti Krško polje šteje 9 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Krško polje se določi 4 volilne enote:
I.
Prva volilna enota zajema naselje Drnovo.
V prvi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
II.
Druga volilna enota zajema naselje Mrtvice.
V drugi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselje Brege.
V tretji volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
IV.
Četrta volilna enota zajema naselje Vihre.
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
8. člen
Svet Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem šteje 14 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem se določi 7 volilnih enot:
I.
Prva volilna enota zajema spodnji del naselja Leskovec pri Krškem in obsega Gasilsko pot, Grajsko pot, Novo pot, Pekarsko pot, Pionirsko cesto, Pot na Beli Breg, Pot na Črnile, Trg borcev, Ulce, Ulico 11. novembra, Ulico MDB in Wolfovo cesto.
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II.
Druga volilna enota zajema zgornji del naselja Leskovec pri Krškem in obsega Brezinsko pot, Cesto ob Gaju, Cvetno pot, Gozdno pot, Grebenčevo cesto, Pod Goro, Sejmiško ulico, Ulico Anke Salmičeve, Ulico Staneta Žagarja, Vejer in Vrtnarsko pot.
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselji Gorenja vas pri Leskovcu in Velika vas pri Krškem.
V tretji volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
IV.
Četrta volilna enota zajema naselja Selce pri Leskovcu, Libelj, Loke in Volovnik.
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
V.
Peta volilna enota zajema naselje Veniše.
V peti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
VI.
Šesta volilna enota zajema naselje Žadovinek.
V šesti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VII.
Sedma volilna enota zajema naselja Kobile, Ivandol in Nemška gora.
V sedmi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
9. člen
Svet Krajevne skupnosti Podbočje šteje 13 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Podbočje se določi 9 volilnih enot:
I.
Prva volilna enota zajema naselje Podbočje.
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II.
Druga volilna enota zajema naselja Selo, Slivje, Žabjek v Podbočju in Stari Grad v Podbočju.
V drugi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselji Dobrava ob Krki in Pristava ob Krki.
V tretji volilni enoti se izvoli 1 člana sveta.
IV.
Četrta volilna enota zajema naselja Šutna, Dol, Hrastek, Premagovce in Brlog.
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
V.
Peta volilna enota zajema naselje Veliko Mraševo.
V peti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
VI.
Šesta volilna enota zajema naselji Malo Mraševo in Brod v Podbočju.
V šesti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
VII.
Sedma volilna enota zajema naselje Kalce - Naklo.
V sedmi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VIII.
Osma volilna enota zajema naselja Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Gradec in Planina v Podbočju.
V osmi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IX.
Deveta volilna enota zajema naselja Mladje, Gradnje, Prušna vas in Frluga.
V deveti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
10. člen
Svet Krajevne skupnosti Raka šteje 13 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Raka se določi 6 volilnih enot:
I.
Prva volilna enota zajema naselja Jelenik, Celine, Koritnica, Podulce od št. 25 do 43 in Planina pri Raki.
V prvi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
II.
Druga volilna enota zajema naselja Raka, Cirje in Gradišče pri Raki.
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselja Podulce od št. 1 do 24, Vrh pri Površju, Videm, Dolenja vas pri Raki, Površje, Zabukovje pri Raki in Brezje pri Raki.
V tretji volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
IV.
Četrta volilna enota zajema naselja Smednik, Goli vrh, Kržišče, Gmajna, Ravno, Mali Koren, Veliki Koren in Dobrava pod Rako.
V četrti volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
V.
Peta volilna enota zajema naselja Dolga Raka, Pristava pod Rako, Podlipa, Zaloke in Mikote.
V peti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
VI.
Šesta volilna enota zajema naselji Ardro pri Raki in Sela pri Raki.
V šesti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
11. člen
Svet Krajevne skupnosti Rožno - Presladol šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Rožno - Presladol se določi 1 volilna enota:
I.
Volilna enota zajema naselja Rožno in Presladol, razen št. 46, 47, 48, 49, 49a, 65, 66, 67, 69 in 71.
V volilni enoti se izvoli 7 članov sveta.
12. člen
Svet Krajevne skupnosti Senovo šteje 15 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Senovo se določi 10 volilnih enot:
I.
Prva volilna enota zajema naselja (ulice) Titova cesta od št. 1 do 84a in št. 89, Cankarjeva cesta, Bohoričeva cesta, Gubčeva ulica, Cesta bratov Zorko, Pot na Armes, Kajuhova cesta in Bračičeva ulica.
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II.
Druga volilna enota zajema naselja (ulice) Titova cesta od št. 86 do št. 120 brez št. 89, Ulica 9. februarja, Kvedrova ulica, Prešernova ulica, Ulica senovskih borcev, Bohorska cesta, Trg XIV. divizije, Partizanska cesta in Trg rudarjev.
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselja (ulice) Rudarska cesta, Šercerjeva ulica, Cesta Kozjanskega odreda, Delavska ulica, cesta 3. julija, Cesta 1. maja, Tomšičeva cesta in Cesta Ilije Gregoriča.
V tretji volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
IV.
Četrta volilna enota zajema naselja Mali Kamen in Reštanj št. 66 in št. 72.
V četrti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
V.
Peta volilna enota zajema naselje Reštanj, razen št. 66, 72, 87 do št. 92.
V peti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VI.
Šesta volilna enota zajema naselje Dovško.
V šesti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VII.
Sedma volilna enota zajema naselje Šedem.
V sedmi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VIII.
Osma volilna enota zajema naselja Stranje od št. 22 do št. 35, Dobrova in Reštanj od št. 87 do št. 92.
V osmi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IX.
Deveta volilna enota zajema naselji Brezje pri Dovškem in Kališovec.
V deveti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
X.
Deseta volilna enota zajema naselji Gorenji Leskovec in Stranje od št. 1 do 20 in št. 36.
V deveti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
13. člen
Svet Krajevne skupnosti Senuše šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Senuše se določi 3 volilne enote:
I.
Prva volilna enota zajema naselji Straža pri Raki in Dedni vrh.
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II.
Druga volilna enota zajema naselji Senuše in Drenovec pri Leskovcu.
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselji Brezje pri Senušah in Brezovska Gora.
V tretji volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
14. člen
Svet Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna se določijo 3 volilne enote:
I.
Prva volilna enota zajema naselje Spodnja Libna.
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana.
II.
Druga volilna enota zajema naselje Spodnji Stari Grad, s hišnimi št. 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, in 69.
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane.
III.
Tretja volilna enota zajema naselje Spodnji Stari Grad, s hišnimi št. 30, 30a, 31, 32, 32a, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42a, 43, 44, 45, 45a, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 60, 63, 67 in 68.
V tretji volilni enoti se izvoli 2 člana.
15. člen
Svet Krajevne skupnosti Veliki Podlog šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Veliki Podlog se določi 5 volilnih enot:
I.
Prva volilna enota zajema naselji Veliki Podlog in Pristava.
V prvi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
II.
Druga volilna enota zajema naselji Gorica in Kerinov Grm.
V drugi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselje Jelše.
V tretji volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IV.
Četrta volilna enota zajema naselje Mali Podlog.
V četrti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
V.
Peta volilna enota zajema naselje Gržeča vas.
V peti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
16. člen
Svet Krajevne skupnosti Veliki Trn šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Veliki Trn se določi 1 volilna enota:
I.
Volilna enota zajema naselja Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Črešnjice nad Pijavškim, Dalce, Dolenja Lepa vas, Gorenje Dule, Gorenja Lepa vas, Jelševec, Kalce, Kočno, Lomno, Mali Trn, Nova gora, Nemška vas, Pijana gora, Ravni, Smečice, Srednje Arto, Veliki Trn, Vrhulje in Ženje.
V volilni enoti se izvoli 7 članov sveta.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Zdole šteje 9 članov.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zdole se določi 4 volilne enote:
I.
Prva volilna enota zajema naselji Anovec in Pleterje.
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II.
Druga volilna enota zajema naselje Zdole.
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III.
Tretja volilna enota zajema naselje Ravne pri Zdolah.
V tretji volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
IV.
Četrta volilna enota zajema naselje Kostanjek.
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
3. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2012-O301
Krško, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.