Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4245. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Oplotnica, stran 11933.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- UPB2, 27/08 - Odl. US, 67/08, 100/08 - Odl. US in 79/09), Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) je Občinski svet Občine Oplotnica na 11. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Oplotnica
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter delovanje mladinske organizacije.
2. člen
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje delovanja mladinske organizacije se lahko izvede le na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Pristojni organ občinske uprave zbira predloge za sofinanciranje mladinskih programov in projektov in za sofinanciranje delovanja mladinske organizacije ter skrbi za izvedbo javnega razpisa. Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Oplotnica, na podlagi sklepa, ki ga izda župan Občine Oplotnica praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
3. člen
Za sofinanciranje se lahko potegujejo društva oziroma organizacije, ki izvajajo programe oziroma projekte namenjene mladim v starosti do 29. leta, delujejo neprofitno ter so njihovi programi oziroma projekti v javnem interesu Občine Oplotnica.
VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
- mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto,
- mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca - posamični zaključen enkratni dogodek,
- stroški delovanja organizacije mladinskih programov in projektov so ne programski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti.
5. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje zlasti naslednjih mladinskih programov in projektov, ki:
- vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
- vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,
- vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
- vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
- vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih substanc,
- spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
- spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
- spodbujajo inovativnost med mladimi.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi in projekti, ki imajo značilnosti:
- dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
- rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- investicij ali nakupa opreme,
- vključevanje odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti,
- znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
6. člen
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov po tem pravilniku imajo neprofitne organizacije, društva, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim mladim med 15. in 29. letom starosti.
Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade skozi celo leto, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini ter imajo pridobljen status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki ga podeli Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino.
7. člen
Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Oplotnica,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacije možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Oplotnica (mladi od 15 do 29 let),
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
- vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.
POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
8. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Oplotnica.
Vrednost sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje mladinskih dejavnosti.
9. člen
Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni organ občinske uprave.
Pregled, ocenitev in predlog izbora programov in projektov ter višino sofinanciranja programov in projektov izvajalcev v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
10. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- navedbo naročnika (naziv, sedež),
- predmet javnega razpisa,
- navedbo izvajalcev, ki se lahko prijavijo na razpis,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi mladinski programi in projekti,
- merila in kriterije za vrednotenje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja,
- okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
- način dostave vlog,
- navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje informacij v zvezi z razpisom,
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
11. člen
Mladinskim programi in projekti ter stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov se vrednotijo na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika.
12. člen
O višini zneska sofinanciranja programov oziroma projektov se izda sklep. Na sklep je dovoljena pritožba v roku 15 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan. Njegova odločitev je dokončna. Po pravnomočnosti sklepov se z izvajalci programov in projektov sklene pogodbe o sofinanciranju.
Obvezne sestavine pogodbe so:
- podatki o izvajalcu,
- vsebina in obseg programov in projektov,
- čas realizacije programov in projektov,
- višina dodeljenih sredstev,
- način nadzora nad namensko porabo sredstev,
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi ter druge medsebojne obveznosti.
Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
13. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov upoštevala naslednja merila in kriterije:
- program oziroma projekt vključuje mlade z manj priložnostmi, z manj privilegiranega socialno-ekonomskega okolja, mlade iz ogroženih družin, šolske osipnike, družbeno izločeno mladino, invalide - 5 točk,
- program oziroma projekt ne vključuje mladih z manj priložnostmi, z manj privilegiranega socialno-ekonomskega okolja, mladih iz ogroženih družin, šolske osipnike, družbeno izločeno mladino - 0 točk,
- reference izvajalca - 5 točk,
- sodelovanje z drugimi skupinami, organizacijami, institucijami v programu oziroma projektu - 5 točk,
- obseg in kvaliteta predlaganega programa oziroma projekta - 10 točk,
- spodbujanje sodelovanja med mladimi - 10 točk,
- prostovoljno mladinsko delo - 10 točk,
- spodbujanje osebne avtonomije mladih - 5 točk,
- inovativnost programa oziroma projekta oziroma inovativnost pristopa k reševanju problemov z različnih področij življenja lokalne skupnosti - 5 točk,
- program oziroma projekt spodbuja neformalno izobraževanje mladih - 5 točk,
- program oziroma projekt je v korist lokalne skupnosti -10 točk,
- preventivna narava programa oziroma projekta (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in fizična zloraba v družinah) - 5 točk,
- spodbujanje družbene integracije mladih - 5 točk,
- neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo - 5 točk,
- mednarodno mladinsko delo - 5 točk,
- mobilnost mladih - 5 točk,
- informiranje in svetovanje za mlade - 5 točk.
Število aktivnih vključenih članov v mladinskih programih in projektih:
do 10 aktivnih članov oziroma nosilcev - 1 točka,
11 do 20 aktivnih članov oziroma nosilcev - 2 točki,
21 do 30 aktivnih članov oziroma nosilcev - 3 točke,
31 do 40 aktivnih članov oziroma nosilcev - 4 točke,
41 in več aktivnih članov oziroma nosilcev - 5 točk.
14. člen
Vrednost sofinanciranja mladinskih programov oziroma projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje delovanja mladih.
Programi oziroma projekti se vrednotijo z določitvijo točk po posameznih merilih in kriterijih, navedenih v 13. členu tega pravilnika. Vrednost točke se dobi s seštevkom točk vseh ocenjenih programov oziroma projektov, deljenih z višino sredstev, razpisanih za namen izvedbe programov oziroma projektov. Tako dobljena vrednost točke pa ne sme biti višja od najvišje, določene v javnem razpisu. Vrednost točke se pomnoži s skupnim številom točk za posamezen projekt oziroma program. Na ta način dobimo višino sredstev sofinanciranja posameznega programa oziroma projekta.
15. člen
Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov. Ne glede na število zbranih točk in vrednosti točk, se posamezen program oziroma projekt sofinancira največ do 50 % ocenjene vrednosti programa.
Komisija bo za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov vrednotila le tiste vloge izvajalcev, iz katerih izhaja, da je njihova dejavnost izključno izvajanje programov in projektov za mlade in so širšega pomena za spodbujanje razvoja mladinske dejavnosti v Občini Oplotnica. Upoštevani bodo naslednji splošni kriteriji:
- število članov izvajalca,
- število izvedenih mladinskih programov oziroma projektov.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega pravilnika.
17. člen
Izvajalci mladinskih programov in projektov so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene opredeljene v pogodbi. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov v Občini Oplotnica, ki je bil sprejet na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Oplotnica, dne 8. 4. 2010 (Uradni list RS, št. 32/10).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11.12.1/2012
Oplotnica, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.