Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4070. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-F)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

4071. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča

MINISTRSTVA

4072. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
4073. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o opredelitvi pogoja preživljanja družinskih članov
4074. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
4075. Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika
4076. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2012

BANKA SLOVENIJE

4077. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
4078. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2012

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4079. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec
4080. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
4081. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
4082. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka
4083. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
4084. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica
4085. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
4086. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače - Fram
4087. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
4088. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4089. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Ajdovščina

4090. Odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
4091. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč

Borovnica

4092. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Borovnica
4093. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij in institucij
4094. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica
4095. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica

Cerknica

4096. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2013
4097. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN »RA 24 na Rakeku«
4098. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2013
4099. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica

Dobrepolje

4100. Cenik za obračun storitev vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov v Občini Dobrepolje

Dobrova-Polhov Gradec

4101. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013

Dol pri Ljubljani

4102. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2013
4103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
4104. Ugotovitveni Sklep o potrditvi mandata naslednjega kandidata iz kandidatne liste zaradi odstopa člana občinskega sveta

Dolenjske Toplice

4105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 Ill
4106. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2013
4107. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2013
4108. Sklep o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Dolenjske Toplice

Grosuplje

4109. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za potrebe kmetijskega gospodarstva Škufca severovzhodno od naselja Rožnik
4110. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kmetijsko gospodarstvo Šircelj v naselju Gorenja vas pri Polici
4111. Cenik za obračun storitev vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov v Občini Grosuplje
4112. Cenik odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanje padavinske odpadne vode z javnih površin v Občini Grosuplje

Ilirska Bistrica

4113. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica za leto 2013

Ivančna Gorica

4114. Cenik za obračun storitev vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov v Občini Ivančna Gorica
4115. Cenik čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin v Občini Ivančna Gorica

Kanal ob Soči

4116. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

Koper

4117. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2013
4118. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
4119. Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2012
4120. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks
4121. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013

Križevci

4122. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2012
4123. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Križevci
4124. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2013
4125. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci v letu 2013
4126. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4127. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljubljana

4128. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013

Log-Dragomer

4129. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Log - Dragomer in Meril za vrednotenje športa v Občini Log - Dragomer
4130. Sklep o uskladitvi cen programov vzgoje in varstva v Osnovni šoli Log - Dragomer, Enota Vrtec Log - Dragomer

Loški Potok

4131. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2013
4132. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2014
4133. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2013
4134. Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Loški Potok

Metlika

4135. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2013

Miren-Kostanjevica

4136. Odlok o načinu opravljanja ter o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Miren - Kostanjevica v obliki javno-zasebnega partnerstva
4137. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica
4138. Sklep o dopustitvi manjše širitve območja stavbnih zemljišč
4139. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren - Kostanjevica
4140. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4141. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Novo mesto

4142. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013

Piran

4143. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2013
4144. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran
4145. Odlok o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran (uradno prečiščeno besedilo)
4146. Sklep o soglasju k ceni za storitev odvajanja odpadnih in padavinskih voda
4147. Sklep o soglasju k cenam storitve ravnanja z odpadki

Pivka

4148. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park vojaške zgodovine
4149. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 2013

Prebold

4150. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2013

Razkrižje

4151. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Razkrižje
4193. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2012
4194. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2013
4195. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2013
4196. Sklepi o ekonomskih cenah vrtca

Rečica ob Savinji

4152. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2013
4153. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4154. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013

Ribnica

4155. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2012
4156. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
4197. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2013
4198. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2013
4199. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ribnica

Rogašovci

4157. Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013
4158. Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šoli Sveti Jurij

Sevnica

4159. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2013
4160. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
4161. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v letu 2013
4162. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2013
4163. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2013
4164. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

4165. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2013
4166. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Sežana

Slovenska Bistrica

4167. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Sveti Jurij ob Ščavnici

4200. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šentilj

4168. Razpis nadomestnih volitev članov odbora Krajevne skupnosti Sladki Vrh

Šentjur

4201. Stališča do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta in na okoljsko poročilo k OPN

Škofja Loka

4169. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa
4170. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
4202. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa
4203. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

Šmartno pri Litiji

4204. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013
4205. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

4171. Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja Nemška vas (uradno prečiščeno besedilo)
4172. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce Občine Trebnje
4173. Sklep o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Trebnje
4174. Sklep o roku za sprejem ustreznega akta o podrobnejši notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
4175. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4176. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Turnišče

4177. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11)
4178. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2013

Veržej

4179. Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju januar–marec 2013

Vipava

4180. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2013
4181. Sklep o ceni števčnine (števnine)
4182. Sklep o cenah ravnanja z odpadki
4183. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
4184. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Železniki

4185. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2013
4186. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2012
4187. Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Železniki
4188. Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v Občini Železniki
4189. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2013

Žirovnica

4190. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013
4191. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žirovnica
4192. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2013

PREKLICI

4206. Preklic Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti