Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4118. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran 11698.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki
Št. 354-359/2012
Koper, dne 21. decembra 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06 – Skl. US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. decembra 2012 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: javna služba) na celotnem območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju tudi: občina), katere so:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo:
1. vrsta in obseg storitev javne službe,
2. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
3. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
4. financiranje javne službe,
5. vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
6. nadzor nad izvajanjem javne službe,
7. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)
Cilji javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
1. zagotoviti učinkovito organiziranost za uspešno doseganje predpisanih standardov in ciljev ravnanja z odpadki,
2. zagotoviti zmanjševanje količine odpadkov, ki se obdelujejo in odlagajo,
3. zagotoviti uveljavitev načela »stroške ravnanja z odpadki plača povzročitelj«,
4. preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
5. zagotoviti učinkovit zajem in ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka,
6. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo (recikliranje),
7. izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
8. izločanje biološko razgradljivih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
9. zagotoviti sprejemljivost ukrepov za okolje,
10. zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo pred odlaganjem na odlagališču komunalnih odpadkov,
11. zagotoviti spremljanje količin in vrste odpadkov glede na vir nastajanja,
12. osveščanje, obveščanje in izobraževanje uporabnikov storitev javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki,
13. izboljšati dostop do storitev javne službe.
4. člen
(uporaba predpisov)
Vsa vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih služb iz prvega člena tega odloka, ki niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi veljavnih državnih predpisov.
5. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalni odpadki po tem odloku so gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja in so uvrščeni v skupino odpadkov s številko 20 s klasifikacijskega seznama odpadkov predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki (v nadaljevanju; klasifikacijski seznam odpadkov) in podskupino odpadkov s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov.
2. Uporabnik storitev javne službe je povzročitelj odpadkov, ki skladno s tem odlokom izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki.
3. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi povzročitelji prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje zaradi oddaje v obdelavo.
4. Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)« s klasifikacijsko številko 20 01 in ločeno zbrana embalaža, ki je komunalni odpadek s klasifikacijsko številko 15 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
5. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
6. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
7. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi komunalni odpadki« s klasifikacijsko številko 20 03 07 s klasifikacijskega seznama odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
8. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek v industriji, obrti, storitveni ali drugi dejavnosti in je uvrščena v podskupino s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov.
9. Biološko razgradljivi odpadki so odpadki, ki so v klasifikacijskem seznamu odpadkov razvrščeni v podskupino »biorazgradljivi kuhinjski odpadki« pod št. 20 01 08 ter pod podskupino »biorazgradljivi odpadki« pod št. 20 02 01.
10. »Predpisana posoda za odpadke« je posoda ali zabojnik v katero povzročitelji zbirajo odpadke in jih prepuščajo izvajalcu, ta pa jih prevzema in odvaža, posode pa so predpisane na podlagi veljavnih predpisov in tega odloka, različnih prostornin in drugih karakteristik in tehničnih značilnosti skladno z namenom (namenske posode za odpadke za posamezne vrste komunalnih odpadkov).
11. »Hišni kompostnik« je zabojnik za hišno kompostiranje. Hišno kompostiranje je kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, ki nastanejo v posameznem gospodinjstvu kot kuhinjski odpadki ali zeleni vrtni odpad, ki nastane na vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom, če gre za večstanovanjsko stavbo z vrtom, in raba tako proizvedenega komposta na vrtu, ki pripada temu gospodinjstvu ali tem gospodinjstvom.
12. Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki jih ni mogoče razvrstiti v nobeno drugo podskupino komunalnih odpadkov v klasifikacijski skupini št. 20 in se uvrščajo med odpadke s številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
13. Zbiralnica ločenih frakcij ali »ekološki otok« je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
14. Mobilna zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajo.
15. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih frakcij.
16. Odjemno mesto je mesto, s katerega uporabnik prepušča, izvajalec pa prazni in odvaža namenske zabojnike za ostanek mešanih komunalnih odpadkov in za biološko razgradljive odpadke; to mesto je praviloma na javni površini, lahko pa je tudi na funkcionalni površini in mora biti izvajalcu prosto in nemoteno dosegljivo.
17. Zbirno mesto je mesto, na katerem so postavljeni namenski zabojniki za biološko razgradljive odpadke in za ostanek mešanih komunalnih odpadkov v času, ko se ti odpadki zbirajo; zbirno mesto je lahko hkrati tudi odjemno mesto, praviloma pa je locirano čim bliže nastajanju odpadkov.
18. Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot je opredeljen s tem odlokom oziroma kot je določen v zakonih in drugih predpisih.
6. člen
(subjekti ravnanja z odpadki)
(1) Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. občina,
2. izvajalec javne službe,
3. povzročitelji odpadkov; to je vsaka fizična in pravna oseba ali druga organizacija, ki deluje na območju občine, ki je lastnik, najemnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih in drugih objektov in prostorov na območju občine ne glede na to ali stalno, začasno ali občasno uporablja te objekte oziroma prostore. Povzročitelj je tudi pravna ali fizična oseba, ki organizira kulturne, športne in druge javne prireditve ali uporablja javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe in pri katerih nastajajo odpadki.
(2) Subjekti ravnanja z odpadki so tudi načrtovalci in projektanti, ki morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca.
7. člen
(obveznost vključenosti v sistem ravnanja z odpadki)
(1) V sistem ravnanja z odpadki so se dolžni vključiti vsi povzročitelji odpadkov, na območju občine, pri katerih nastajajo odpadki, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
(2) Povzročitelji odpadkov iz prejšnjega odstavka so obvezni uporabniki storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: uporabniki).
(3) Povzročitelji odpadkov so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika v roku osmih dni od izpolnitve pogojev v skladu s 3. točko prvega odstavka 6. člena.
(4) Vsak povzročitelj je kot investitor oziroma druga oseba, ki pridobiva gradbeno dovoljenje v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja dolžan pridobiti od izvajalca gospodarske javne službe ustrezno soglasje za ravnanje z odpadki, kakršno se predvidoma izvaja na predmetnem območju.
(5) Uporabniki iz sektorja gospodarstva in obrti ter drugi organi in organizacije ter pravne osebe iz sektorja negospodarstva morajo z izvajalcem v skladu s 22. členom skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki.
(6) Do sklenitve pogodbe so uporabniki iz prejšnjega odstavka dolžni plačevati storitev javne službe skladno s pravilnikom o tarifnem sistemu, ki določa način obračunavanja storitev javnih služb ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: pravilnik).
8. člen
(izvajalec javne službe)
(1) Javno službo iz prvega člena tega odloka opravlja javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Določene storitve javne službe lahko v imenu in za račun javnega podjetja, s soglasjem pristojnega organa občinske uprave, izvaja podizvajalec skladno s predpisi, ki urejajo izvajanje teh storitev.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe pridobiti pred nameravano oddajo storitev podizvajalcu, postopek oddaje pa izvede skladno z veljavno zakonodajo.
9. člen
(vsebina in obseg javne službe)
(1) Javna služba obsega naslednje storitve:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov obsega:
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
– zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov iz zbiralnic ločenih frakcij oziroma »ekoloških otokov«,
– zbiranje, odvoz in razstavljanje kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov iz zbirnih centrov,
– oddajanje ločenih zbranih frakcij komunalnih odpadkov v predelavo,
– sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v sortirnicah mešanih komunalnih odpadkov, z namenom zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov pred oddajo v nadaljnjo obdelavo ali odstranjevanje,
– skladiščenje odpadkov z namenom in za čas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za odvoz do mesta, kjer se izvaja obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– analitično obdelavo podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov obsega:
– prevzem in prevoz komunalnih odpadkov od kraja zbiranja komunalnih odpadkov do kraja obdelave oziroma predelave,
– obdelava, predelava ali odstranjevanje odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi na področju ravnanja z odpadki,
– postopki obdelave ali predelave odpadkov z namenom koristne uporabe odpadkov ali njihovih sestavin. Predelava odpadkov je tudi njihova priprava za ponovno uporabo, recikliranje snovi v odpadkih, predelava odpadkov v gorivo ter njihov sežig ali sosežig z energetsko izrabo,
– skladiščenje komunalnih odpadkov zaradi oddaje obdelanih ali predelanih odpadkov na odlagališče nenevarnih odpadkov.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov obsega:
– prevoz do mesta za odlaganje preostanka komunalnih odpadkov po predelavi na odlagališče oziroma na uničenje,
– odlaganje ostankov po obdelavi ali predelavi na ustrezno odlagališče.
(2) Storitve iz prvega odstavka so v okviru opravljanja javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji skladno s predpisi in tem odlokom.
II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV
10. člen
(odpadki, ki so predmet tega odloka)
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja ter so pretežno trdni in po svoji sestavi heterogeni in so uvrščeni v skupino odpadkov s številko 20 s klasifikacijskega seznama odpadkov predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki (v nadaljevanju: klasifikacijski seznam odpadkov) in podskupino odpadkov s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov.
11. člen
(odpadki, ki niso predmet tega odloka)
(1) Določbe tega odloka ne veljajo za nevarne odpadke, ki nastajajo izven gospodinjstev, v industriji in obrti. Predmet odloka tudi niso živalski odpadki, ki se predelujejo v kafileriji. Ravno tako niso predmet tega odloka gradbeni odpadki in ruševine, vključno z odpadnimi materiali pri gradnji cest, kot tudi vsi ostali odpadki, ki so v klasifikacijskem seznamu odpadkov, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki opredeljeni kot nekomunalni odpadki.
(2) Ravnanje z naštetimi odpadki je urejeno s posebnimi državnimi predpisi.
III. LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
12. člen
(vrste ločenega zbiranja)
(1) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nastanka se izvaja na celotnem območju občine. Obvezno je za vse uporabnike in izvajalca ter se izvaja v skladu s tem odlokom oziroma po programu ločenega zbiranja odpadkov, ki ga v skladu s tem odlokom pripravi izvajalec.
(2) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nastanka je:
a) zbiranje mešanih komunalnih odpadkov na individualnih ali skupnih odjemnih mestih,
b) ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov na individualnih ali skupnih odjemnih mestih,
c) ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij oziroma »ekološki otokih«,
d) ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na zbirnem centru,
e) zbiranje nevarnih in kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.
A) Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov na individualnih ali skupnih odjemnih mestih
13. člen
(zbiranje komunalnih odpadkov)
Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov se uporabljata dva sistema:
– zbiralni sistem – povzročitelji odpadkov odpadke odlagajo v namenske zabojnike, ki so locirane v neposredni bližini nastanka odpadkov,
– prinašalni sistem – zbirno oziroma odjemno mesto je namenjeno več povzročiteljem skupaj, ki odpadke odlagajo v skupne namenske zabojnike.
14. člen
(odjemno mesto za komunalne odpadke)
Odjemno mesto je prostor, ki ga morajo uporabniki pripraviti za odložitev zabojnikov za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov.
15. člen
(zbirna/odjemna mesta za komunalne odpadke)
Za uporabnike na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec v dogovoru z uporabniki določi zbirna in odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov (zabojniki za različne vrste odpadkov). Če so navedena zbirna mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena.
16. člen
(relacija zbirno – odjemno mesto)
(1) Povsod, kjer je to mogoče, morata biti zbirno in odjemno mesto na istem prostoru. Kjer to ni mogoče, so uporabniki dolžni zabojnike s komunalnimi odpadki na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto.
(2) Uporabniki so dolžni zabojnike, razen namenskih velikih zabojnikov, z zbirnega na odjemno mesto pripeljati pravočasno, to je najkasneje do 6. ure na dan odvoza. Zabojnike za odpadke morajo uporabniki po izpraznitvi isti dan tudi vrniti nazaj na zbirno mesto.
17. člen
(določanje odjemnega mesta za komunalne odpadke in pogoji za ureditev)
(1) Odjemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno. Lokacija odjemnega mesta je lahko oddaljena praviloma največ 2 metra od transportne poti komunalnega vozila.
(2) Ob določanju lokacij za zbirna in odjemna mesta je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno-varstvene predpise. Zbirna in odjemna mesta ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
(3) Odjemna mesta določa izvajalec v soglasju z uporabniki in krajevno skupnostjo. V primeru, da med izvajalcem, uporabnikom in krajevno skupnostjo ni soglasja glede lokacije zbirnega oziroma odjemnega mesta, lokacijo določi pristojna krajevna skupnost s soglasjem izvajalca in pristojnega organa občinske uprave.
18. člen
(načrtovanje odjemnih mest za komunalne odpadke)
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij poleg splošnih normativov in standardov upoštevati tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca.
19. člen
(začasna odjemna mesta)
(1) Če je zaradi del na transportni poti k odjemnim mestom začasno oviran dostop za komunalna vozila, mora povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem na svoje stroške zagotoviti začasno odjemno mesto.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan uporabnike obvestiti o spremenjenem odjemnem mestu.
20. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na zbirnih/odjemnih mestih)
(1) Uporabniki so dolžni vzdrževati zbirna mesta ter skrbeti za red in čistočo na zbirnih in odjemnih mestih ter na dovoznih poteh do zbirnih oziroma odjemnih mest.
(2) Uporabniki so dolžni po odložitvi ločeno zbranih komunalnih odpadkov v zabojnike, ne glede na to, ali so na zbirnem ali odjemnem mestu, poskrbeti, da so pokrovi zabojnikov zaprti.
(3) Izvajalec je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke, da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, da ne onesnaži odjemnega in prevzemnega mesta ter ne poškoduje zabojnikov kot tudi ne okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto, ga je dolžan očistiti.
(4) Uporabnik je dolžan z zabojniki ravnati kot dober gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo.
(5) Prepovedano je odlaganje odpadkov izven zabojnikov za odpadke, brskanje po zabojnikih in razmetavanje odpadkov iz zabojnikov za odpadke.
(6) Pristojni občinski inšpektor lahko v skladu z zakonom z odločbo zahteva odstranitev odpadkov, če ti niso odloženi v skladu s tem odlokom ali se odlagajo izven namenskih zabojnikov za odpadke.
21. člen
(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov)
Uporabniki so dolžni komunalne odpadke zbirati v naslednje vrste in velikosti namenskih zabojnikov:
– namenske zabojnike na kolesih prostornine, 120, 240 ali 1100 litrov, in sicer, v zabojnik črne barve (za ostanek mešanih komunalnih odpadkov),
– namenske zabojnike na kolesih prostornine 120, 240 ali 1100 litrov, rjave barve (za biološko razgradljive odpadke),
– namenske velike zabojnike prostornine 5–7 m3, (velja le za uporabnike – pogodbene partnerje iz 22. člena in s tem povezanim odvozom iz poslovnih dejavnosti),
– namenske zabojnike na kolesih prostornine 1100 litrov, zelene barve z rdečim pokrovom (za papir in kartonsko embalažo), z rumenim pokrovom (za plastično, kovinsko in sestavljeno embalažo) ter z belim pokrovom (za stekleno embalažo).
22. člen
(nakup, najem in zamenjava zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Vsi novi povzročitelji, ki se pojavijo po sprejetju tega odloka, so dolžni nabaviti posodo za odpadke v dogovoru z izvajalcem glede volumna, števila, lokacije ipd. V kolikor novi povzročitelji ne nabavi ustrezne posode, jih nabavi izvajalec in povzročitelju zaračuna obrabnino.
(2) Povzročitelji – pravne osebe, lahko namenske zabojnike najamejo pri izvajalcu javne službe v skladu z veljavnim cenikom. Kolikor se ne odločijo za najem so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo ustreznih namenskih zabojnikov. V primeru, ko povzročitelj najame zabojnik, je dolžan uporabljati zabojnik kot dober gospodar in je odgovoren za škodo, če uporablja zabojnik v nasprotju z njenim namenom. Izvajalec najet zabojnik zamenja glede na iztrošenost po izteku življenjske dobe zabojnika. V primeru odtujitve ali uničenja zabojnika za odpadke, je uporabnik dolžan plačati izvajalcu odškodnino za uničen zabojnik za odpadke v višini cene novega zabojnika po ceniku izvajalca. Uporabnik je dolžan uporabljati zabojnike za odpadke le za namen zbiranja komunalnih odpadkov, za katerega je zabojnik tudi dobil v najem.
(3) Izvajalec obstoječim uporabnikom zamenja poškodovane zabojnike z ustreznimi novimi ali rabljenimi.
(4) Predpisane posode oziroma zabojniki za odpadke so infrastruktura izvajalca.
23. člen
(pogodbe o ravnanju s komunalnimi odpadki)
(1) Uporabniki – pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljevanju: pogodbeni partnerji), morajo z izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki. Navedene osebe morajo pogodbo skleniti pred pričetkom poslovanja.
(2) V primeru, da iz kakršnegakoli razloga pogodba ni sklenjena pred pričetkom poslovanja so uporabniki iz prejšnjega odstavka do sklenitve pogodbe obvezni plačevati storitve na podlagi obračuna, ki ga izda izvajalec na podlagi tega odloka in pravilnika.
24. člen
(vrste odpadkov, ki jih je prepovedano odlagati v zabojnike za komunalne odpadke)
(1) V namenske zabojnike za posamezno vrsto komunalnih odpadkov se ne sme odlagati komunalnih odpadkov, ki ne sodijo v obravnavani namenski zabojnik in jih je uporabnik dolžan ločeno zbirati.
(2) V zabojnike za mešane komunalne odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadno embalažo ter biološko razgradljive odpadke,
2. gradbeni material, kamenje, zemljo in zeleni vrtni odpad ter vejevje,
3. odpadke v večjih kosih (pohištvo, gospodinjski aparati, kolesa, vozila, stanovanjska oprema),
4. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
5. odpadke v tekočem stanju,
6. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov,
7. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ostanke naftnih derivatov in druge posebne in nevarne odpadke, ki so v skladu s predpisi klasificirani kot nekomunalni ali nevarni komunalni odpadki,
8. poginule živali, klavnične odpadke,
9. stekleno votlo embalažo in ravno steklo,
10. odpadno električno in elektronsko opremo.
(3) Izvajalec lahko uporabniku v primeru prve kršitve prvega ali drugega odstavka tega člena izreče opozorilo, za nadaljnje kršitve pa obvesti Občinski inšpektorat. Izvajalec lahko, v primeru, če inšpektor ugotovi kršitev prvega ali drugega odstavka tega člena, uporabniku zaračuna dodatek za vrsto odpadka z nazivom »odpadki brez izvajanja ločevanja«.
(4) Osnova za izračun dodatka je cena za odvoz mešanih odpadkov, ki jo plačuje uporabnik kršitelj. Dodatek se izračuna tako, da se osnova poveča za ustrezne faktorje glede na kršitev, kot sledi:
– v primeru, da se v zabojniku za mešane komunalne odpadke nahajajo odpadki, ki sodijo v frakcijo odpadne embalaže, ali odpadki, ki sodijo med kosovne odpadke, ali se v zabojniku za biološko razgradljive odpadke ali v zabojniku za odpadno embalažo nahajajo komunalni odpadki, ki ne sodijo v ta zabojnik, se cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 3,0,
– v primeru, da se v zabojniku za mešanih komunalne odpadke nahajajo ostanki biološko razgradljivih odpadkov, se cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 4,0,
– v primeru, da se v zabojniku za mešane komunalne odpadke nahajajo odpadki, ki sodijo v frakcijo papirja in papirne embalaže, ali se v posodi za biološko razgradljive odpadke nahajajo drugi komunalni odpadki, se cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 5,0,
– v primeru, da se v namenskih zabojnikih, nahajajo odpadki, ki sodijo med nevarne odpadke (baterije, odpadna električna in elektronska oprema, halogenirane sijalke), se cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 10,0.
(5) Faktorji iz prejšnjega odstavka se uporabljajo, kadar vsebine nepravilno odloženih frakcij v posameznem zabojniku presežejo 10 % pripadajočega volumna namenskega zabojnika. V primeru manjše vsebnosti se faktorji prepolovijo. V primeru nepravilnega odlaganja nevarnih odpadkov se uporabi zadnja alineja prejšnjega odstavka, ne glede na količino nevarnih odpadkov, ki so nepravilno odloženi.
(6) Dodatek je uporabnik dolžan plačevati štiri mesece od pravnomočnosti odločbe o kršitvi, ki jo izda pristojni občinski inšpektor. V štirih mesecih od izvedenega nadzora, mora biti le-ta najmanj še enkrat ponovljen. V primeru ponovno ugotovljenih nepravilnosti, se dodatek uporabniku zaračunava nadaljnje štiri mesece.
25. člen
(ravnanje z odpadki v primeru prireditev)
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, po končani prireditvi pa najkasneje v 6 urah poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in odpadki odpeljejo na z izvajalcem predhodno dogovorjeno odjemno mesto, ter o tem nemudoma obvestijo izvajalca. Izvajalec mora zbrane odpadke odpeljati najkasneje v 24 urah po dostavi odpadkov na dogovorjeno mesto.
B) Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov na individualnih ali skupnih odjemnih mestih
26. člen
(ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov)
(1) Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov se izjava v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja način ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki.
(2) Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora hraniti ločeno kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad do hišnega kompostiranja ali prepustitve izvajalcu javne službe, tako da se ne mešajo z drugimi odpadki in jih je možno hišno kompostirati ali predelati v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov.
(3) Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva, ki ne kompostira kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada mora te odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku ali posodi na način, določen v tem odloku.
27. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na zbirnih/odjemnih mestih)
Uporabniki so dolžni vzdrževati zbirna mesta za biološko razgradljive odpadke v skladu z določili tega odloka (20. člen).
C) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij »eko otokih«
28. člen
(ločeno zbiranje odpadkov)
(1) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij se izvaja na celotnem območju občine in je obvezno za vse uporabnike in se izvaja po programu ločenega zbiranja odpadkov, ki ga v skladu s tem odlokom pripravi izvajalec.
(2) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na zbiralnicah poteka po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v ponovno uporabo.
29. člen
(zbiralnice ločenih frakcij oziroma ekološki otoki)
(1) Zbiralnica je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločenih frakcij. Namenskimi zabojniki na zbiralnicah so:
1. zelen zabojnik z rdečim pokrovom in namensko nalepko za zbiranje papirja in drobne lepenke, vključno z odpadno embalažo iz papirja ali lepenke. V zabojniku za papir se zbirajo pisarniški papir, časopisi, revije, prospekti, papirnate vrečke, karton, lepenka, pisemski in ovojni papir, pisma, kuverte, zvezki, knjige, embalažni papir, zložena papirna ali kartonska embalaža;
2. zelen zabojnik z belim pokrovom in namensko nalepko za zbiranje odpadne embalaže iz stekla. V zabojniku za steklo se zbirajo vse vrste praznih in čistih steklenic in kozarcev brez pokrovčkov;
3. zelen zabojnik z rumenim pokrovom in namensko nalepko za zbiranje odpadne embalaže iz plastike in sestavljenih materialov. V zabojniku za odpadno embalažo se zbirajo plastična folija, plastenke, plastični kozarci, sestavljena embalaža tetrapak, vrečke PVC, prazne pločevinke in konzerve.
(2) Izvajalec pravnim osebam nudi možnost najema zbiralnice ločenih frakcij skladno s cenikom.
(3) Kakršnokoli odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je prepovedano.
30. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na zbiralnicah ločenih frakcij)
Zbiralnice ločenih frakcij je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec.
31. člen
(lokacije zbiralnic ločenih frakcij)
(1) Lokacije določi izvajalec v sodelovanju s krajevno skupnostjo, v kateri se zbiralnica ločenih frakcij namešča in pristojnim občinskim organom.
(2) Praviloma se lokacija določi na javnih površinah in drugih zemljiščih, ko so v lasti občine, izjemoma pa tudi na zemljiščih v lasti drugih oseb, če je z njihove strani pridobljeno ustrezno soglasje oziroma drugače dovoljena uporaba zemljišča za postavitev zbiralnice.
32. člen
(vodenje evidence zbiralnic ločenih frakcij)
Izvajalec je dolžan vzpostaviti in voditi evidenco o lokacijah zbiralnic ločenih frakcij, o številu in vrsti namenskih zabojnikov ter pogostosti odvoza.
D) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na zbirnem centru
33. člen
(zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov)
(1) Zbirni center je posebno urejen in opremljen prostor za prevzemanje in začasno hranjenje komunalnih odpadkov, skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Izvajalec je dolžan skrbeti za tekoče vzdrževanje in čistočo zbirnega centra.
34. člen
(zbiranje odpadkov v zbirnem centru)
(1) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju občine.
(2) Uporabnik se mora pred odložitvijo odpadkov na zbirnem centru identificirati z dokazilom, da je kot uporabnik vključen v sistem ravnanja z odpadki na območju občine. Dokazilo je potrdilo o poravnanih obveznostih za storitev ravnanja z odpadki za pretekli mesec. V primeru, da uporabnik zavrne identifikacijo, pooblaščeni delavec odpadkov ni dolžan sprejeti.
(3) Uporabnik je dolžan po navodilih izvajalca pripeljane odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike.
(4) V zbirnem centru lahko odpadke oddajo tudi pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost. V tem primeru se oddaja odpadkov obračuna skladno z veljavnim cenikom izvajalca.
(5) V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste odpadkov:
– papir in lepenka vseh oblik in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
– stekla vseh oblik in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih materialov,
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila in tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– odpadna električna in elektronska oprema,
– kosovni odpadki,
– izrabljene pnevmatike,
– gradbeni odpadki (manjše količine),
– nevarne frakcije,
– odpadki z vrtov,
– azbestne kritine.
(6) Kdor odloži odpadke izven zbirnega centra, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati v zbirni center.
35. člen
(obratovanje zbirnega centra)
(1) Režim zbiranja odpadkov v zbirnem centru določi izvajalec.
(2) Obratovalni čas določi izvajalec. Uporabniki lahko odpadke v zbirnem centru odložijo le v času obratovanja.
IV. ZBIRANJE NEVARNIH IN KOSOVNIH ODPADKOV
36. člen
(zbiranje nevarnih odpadkov)
(1) Na območju občine izvajalec dvakrat letno organizira zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s posebno prilagojeno in opremljeno mobilno postajo.
(2) Zbiranje nevarnih odpadkov poteka na način in v skladu s terminskim planom, kot ju določi izvajalec. O načinu in terminih zbiranja mora izvajalec uporabnike z naznanilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, obvestiti najmanj 14 dni pred zbiranjem.
(3) Uporabniki iz gospodinjstev lahko nevarne odpadke oddajo tudi v zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov.
(4) Izvajalec mora ločeno zbrane nevarne odpadke oddati pooblaščenim organizacijam, ki v nadaljevanju poskrbijo za predelavo oziroma odstranjevanje.
(5) Uporabniki – pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov skleniti posebno pogodbo s pooblaščenim prevzemnikom nevarnih odpadkov.
(6) Nevarni odpadki iz gospodinjstev so ostanki običajnih sredstev in pripomočkov, ki se v gospodinjstvu dnevno uporabljajo, in njihova embalaža. Zaradi nevarnih sestavin se ne smejo odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov.
37. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)
(1) Na območju občine izvajalec organizira zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po sistemu »od vrat do vrat«.
(2) Zbiranje kosovnih odpadkov poteka skladno z naročilom uporabnikov. Računu za storitev javne službe je praviloma dvakrat letno (januar, september) priložena dopisnica s pomočjo katere uporabniki naročijo izvajalcu odvoz kosovnih odpadkov. V poletnih mesecih (julij, avgust) se odvoz kosovnih odpadkov ne izvaja.
V. ODVOZ ODPADKOV
38. člen
(odvoz komunalnih odpadkov)
(1) Redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih odpadkov iz zbiralnic ločenih frakcij opravlja izvajalec skladno z letnim razporedom odvoza komunalnih odpadkov in programom ločenega zbiranja odpadkov.
(2) Razpored oziroma program odvoza mora izvajalec objaviti na svojih spletnih straneh oziroma na krajevno običajen način.
(3) Izvajalec mora opravljati stalen nadzor nad zbiralnicami ločenih frakcij tako, da v primeru potreb sistematično uredi pogostejše praznjenje zabojnikov ali pa v primeru potrebe namesti dodatne zabojnike oziroma poveča kapaciteto zabojnikov.
(4) Izvajalec je dolžan odpadke zbirati in odvažati najmanj na naslednji način:
– mešani komunalni odpadki (redni
odvoz)                     1-krat tedensko
– mešani komunalni odpadki (pogodbeni
odvoz)                       po naročilu
– papir in kartonska embalaža         1-krat tedensko
– steklena embalaža              1-krat tedensko
– plastična in sestavljena embalaža      1-krat tedensko
– kovinska embalaža              1-krat tedensko
– biološko razgradljivi odpadki        1-krat tedensko
– nevarni odpadki                 2-krat letno
– kosovni odpadki               od vrat do vrat.
(5) Pri uporabnikih, od katerih izvajalec odvaža odpadke po pogodbi, se čas, pogostnost in način odvoza določi z medsebojno pogodbo.
(6) V primeru, da posamezni predpisi predvidevajo pogostejše odvoze se upošteva s predpisom določeno število odvozov.
(7) Izvajalec odvaža komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili.
39. člen
(posebni primeri)
V primeru neopravljenega odvoza odpadkov zaradi višje sile (veter, sneg, obilno deževje ipd.) ali večjih ovir na dovozu k odjemnemu mestu (različne ovire na cesti ali parkirani avtomobili ipd.) je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v dveh delovnih dneh po prenehanju višje sile in po odstranitvi ovire.
40. člen
(sanacija divjih odlagališč)
Divja odlagališča odpadkov se sanirajo v skladu z odločbo pristojnega občinskega inšpektorja.
VI. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
41. člen
(obdelava)
(1) V okviru javne službe po tem odloku se zagotavlja storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.
(2) Pri obdelavi ali oddaji odpadkov v obdelavo mora izvajalec upoštevati, da:
– ima predelava odpadkov prednost pred njihovim odstranjevanjem,
– ima priprava odpadkov za ponovno uporabo prednost pred recikliranjem in drugimi načini predelave,
– je potrebno odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti predelave, odstraniti, pri čemer je odlaganje najslabša možnost, zato je dovoljeno odlaganje samo obdelanih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
(3) Izvajalec mora obdelavo odpadkov zagotoviti v okviru postopkov obdelave oziroma predelave odpadkov in odstranjevanja odpadkov na podlagi predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki v kar sodi tudi sortiranje ločeno zbranih odpadkov.
VII. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
42. člen
(odlaganje in odstranjevanje)
Ostanki komunalnih odpadkov po obdelavi ali predelavi se odlagajo ali odstranjujejo na način in v skladu z veljavnimi predpisi.
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
43. člen
(obveznosti izvajalca)
(1) Za nemoteno izvajanje javne službe mora izvajalec zagotoviti:
– oddajo in prepuščanje odpadkov pooblaščenim organizacijam,
– vzdrževanje objektov in naprav ter opreme za izvajanje javne službe,
– redno vzdrževanje zabojnikov ter zamenjavo poškodovanih zabojnikov ter zabojnikov na zbiralnicah ločenih frakcij,
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo,
– zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
– zbiranje nevarnih odpadkov s posebno prilagojeno in opremljeno mobilno zbiralnico nevarnih frakcij dvakrat letno,
– pisno obvestiti uporabnike v kolikor ne ločujejo odpadkov ali ravnajo v nasprotju z navodili za odlaganje,
– pripravo letnih programov ravnanja z odpadki,
– voditi podatkovno bazo za obračun storitev javne službe,
– pripravljati predlog letnega plana gospodarske javne službe,
– voditi in trajno hraniti evidenco o količini in sestavi odpadkov odloženih na odlagališče,
– oddajo izločenih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– obdelavo odpadkov,
– predhodno skladiščenje pred oddajo v nadaljnjo obdelavo in odlaganje,
– zagotavljanje podatkov, poročanje občinski upravi, občinskemu svetu in pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu ter objavljanje podatkov,
– druge naloge v skladu s predpisi.
(2) Storitve javne službe se morajo opravljati na način, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevale okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin, ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne dediščine.
(3) Način odlaganja odpadkov (individualni ali skupni zabojnik), vrsto in število zabojnikov za odpadke določi izvajalec na terenu, skladno z operativnim programom ravnanja z odpadki, tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, dostopnostjo oziroma odmaknjenostjo povzročitelja ter strukturo in vrsto odpadkov. Kolikor se izvajalec in povzročitelj o vrsti in številu zabojnikov ne moreta dogovoriti, le te, z odločbo, določi pristojni organ občinske uprave.
(4) Izvajalec javne službe povzročitelja komunalnih odpadkov z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen način obvesti o:
– lokacijah zbiralnic ločenih frakcij in vrstah odpadkov, ki se na njih ločeno zbirajo,
– času obratovanja zbirnega centra,
– načinu prepuščanja in odvoza odpadkov,
– načinu predvidene predelave ali odstranjevanja prevzetih odpadkov,
– pogojih za prevzem odpadkov,
– poteku zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov.
IX. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
44. člen
(obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo obveznost:
– prijaviti in odjaviti se in sporočiti vse druge spremembe, ki vplivajo na obračun storitev javne službe, izvajalcu na posebnem obrazcu najkasneje 8 dni po nastali spremembi,
– plačevati storitve javne službe skladno z določili tega odloka, ne glede na to, ali jih dejansko koristijo ali ne,
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe,
– zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na odjemnih mestih zaprti,
– zagotoviti, da v zabojnikih niso odložene tekočine, kužni materiali, tleče, lahko vnetljive in eksplozivne snovi, gume, kamenje, gradbeni ter drugi odpadki, ki po določilih tega odloka niso komunalni odpadek,
– zagotoviti, da so zabojniki na dan prevzema dostavljeni na odjemno mesto, in jih po prevzemu čim prej vrniti na zbirno mesto,
– omogočiti dovoz izvajalcu do odjemnega mesta v vseh letnih časih,
– vzdrževati čistočo na odjemnih in zbirnih mestih in zagotoviti izvajalcu dostop do odjemnih mest,
– zadostiti drugim zahtevam izvajalca v zadevah, za katere ima izvajalec pravice oziroma pooblastila po zakonu in tem odloku,
– dostaviti kosovne odpadke na odjemno mesto,
– prepuščati zabojnike s komunalnimi odpadki izvajalcu javne službe na odjemnih mestih v časih, kot so določeni s programom zbiranja komunalnih odpadkov,
– izpolnjevati in upoštevati določila tega odloka.
(2) Uporabniki, ki so lastniki več samostojnih objektov, samostojnih bivalnih enot, drugih prostorov ali funkcionalnih zemljišč na območju občine, so za vsako posamezno enoto dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku in vsako enoto posebej registrirati ter zanjo plačevati ceno storitve skladno s tem odlokom.
(3) Predpisan zabojnik za odpadke ne sme biti napolnjen tako, da ga ni mogoče zapreti. Če količina odpadkov redno presega volumen predpisanega zabojnika za odpadke, izvajalec ugotovi vzrok tega in ustrezno ukrepa. Ukrepi se vršijo z uporabo določila iz tretjega odstavka 43. člena tega odloka.
45. člen
(prepovedi uporabnikom)
Uporabnikom je prepovedano:
– prepuščati odpadke v zabojnike za ločeno zbiranje frakcij in v zabojnike za biološke odpadke, ki niso namenjene tem odpadkom,
– mešati nevarne odpadke z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posamezne nevarne odpadke med seboj,
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot mešani komunalni odpadek,
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek,
– prepuščati biološke odpadke kot mešane komunalne odpadke, kjer se biološki odpadki zbirajo ločeno,
– nameščati zabojnike za odpadke zunaj predvidenega odjemnega mesta,
– odlagati odpadke ob zabojnikih, razen v primeru, ko je tak način posebej urejen in predpisan,
– brskati po zabojnikih ter razmetavati odpadke oziroma drugače onesnaževati odjemna mesta in zbiralnice,
– poškodovati naprave in opremo izvajalca ter nanje pisati in lepiti plakate,
– opustiti uporabo storitev javne službe,
– samovoljno premikati zabojnike za ločeno zbiranje frakcij iz določenih lokacij zbiralnic in zabojnike za mešane in biološke odpadke na skupnih zbirno-odjemnih mestih,
– odlagati komunalne odpadke na območju občine v nasprotju z določili tega odloka,
– kopičiti odpadke na zasebnih zemljiščih.
46. člen
(sežiganje odpadkov)
Sežiganje komunalnih odpadkov je prepovedano.
X. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
47. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe po veljavnih cenah storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij (primernih za predelavo),
– proračunska sredstva, v delu, ki se nanaša na subvencioniranje javne službe,
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetim predpisom.
XI. DOLOČANJE CENE IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
48. člen
(stroški in cena javne službe)
(1) Cene za ravnanje z odpadki se določijo na osnovi programa in stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključujejo zbiranje:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– ločeno zbrane odpadne embalaže,
– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
– mešanih komunalnih odpadkov.
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena storitve posamezne javne službe:
– cena za zbiranje komunalnih odpadkov,
– cena za zbiranje bioloških odpadkov,
– cena obdelave komunalnih odpadkov,
– cena odlaganja komunalnih odpadkov.
(3) Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljene storitve posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(4) S plačilom, ki ga upravljavec odlagališča zaračuna za odlaganje odpadkov, morajo biti kriti vsi stroški, povezani z gradnjo in obratovanjem odlagališča vključno s predpisano okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, finančnim jamstvom v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih in predvidenimi stroški zapiranja odlagališča ter stroški za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju skladno s predpisi.
(5) Predlog in kalkulacijo za oblikovanje in spremembo cen pripravi izvajalec. Način oblikovanja cene in obračun storitev javne službe podrobneje določa pravilnik.
49. člen
(obračun storitev javne službe)
(1) Ceno storitev javnih služb plačujejo vsi povzročitelji odpadkov. Ceno storitev se zaračunava in plačuje mesečno.
(2) Cena za ravnanje z odpadki iz gospodinjstev se oblikuje na enoto storitve. Enota storitve je utežna (kg) količina odpadkov, ki jih ustvari povzročitelj.
(3) Ceno storitev javnih služb se oblikuje na podlagi pravilnika prejšnjega člena skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področja metodologije za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(4) Ceno storitev javnih služb so na podlagi obveznosti, določenih s predpisi in tem odlokom, dolžni plačevati vsi povzročitelji, ki so po tem odloku dolžni prepuščati odpadke, ne glede na to, ali odpadke dejansko prepuščajo ali ne in ne glede na vrsto oziroma način odvoza odpadkov.
(5) Podlaga za obračun storitev v gospodinjstvih je količina vseh povzročenih in zbranih komunalnih odpadkov, oziroma količina zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov.
(6) Podlaga za obračun storitev za počitniško hišo ali drug objekt s prostori za občasno bivanje, je pavšalna količina povzročenih odpadkov kot jo povzroči ena oseba letno.
(7) Obveznosti plačevanja cene storitev javnih služb nastane za povzročitelja:
– z dnem začetka izvajanja javne službe,
– z dnem pridobitve stanovanjskega ali drugega objekta oziroma prostora v last, posest, uporabo, najem ali upravljanje.
(8) Sklep o višini cen na predlog izvajalca sprejme župan Mestne občine Koper.
50. člen
(obveznost plačila)
(1) Stroške storitev javne službe so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirana storitev javne službe.
(2) V primeru daljše odsotnosti, se uporabnike obravnava skladno s pravilnikom.
51. člen
(spremembe podatkov, ki vplivajo na obračun)
(1) Uporabniki so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (ime in naslov, dejavnost, število oseb, velikost zabojnika) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
(2) Za evidenco podatkov o vrsti in prostornini zabojnika za odpadke ter njihovi lokaciji skrbi izvajalec.
52. člen
(pridobivanje podatkov, ki vplivajo na obračun)
(1) Če uporabnik v roku 15 dni od nastale spremembe izvajalcu ne sporoči potrebnih podatkov za obračun ravnanja z odpadki, ima izvajalec pravico pridobiti podatke iz uradnih evidenc.
(2) Izvajalec mora najmanj enkrat letno obnavljati podatke o številu uporabnikov na posameznem naslovu. Podatke o uporabnikih (gospodinjstvih in številu njihovih članov) je izvajalcu dolžan posredovati občinski organ, ki razpolaga z ustreznimi evidencami in podatki.
(3) Podatke za posamezno gospodinjstvo oziroma stavbo lahko izvajalec spremeni na podlagi:
– sprememb podatkov, ki jih pridobi iz centralnega registra prebivalstva in se nanašajo na število prebivalcev v gospodinjstvu oziroma stavbi,
– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe ravnanja z odpadki o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe v skladu s tem odlokom,
– ugotovitev pristojnih nadzornih služb.
(4) V primeru, da izvajalec ne more pridobiti podatkov na način iz prejšnjega odstavka, se za obračun storitve javne službe upošteva naslednja ocena števila uporabnikov na posameznem naslovu:
– za stanovanje: štiri osebe,
– za hiše: šest oseb.
(5) Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalec določi tudi izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenskega mnenja bremenijo uporabnika.
53. člen
(določitev plačnika storitev ravnanja z odpadki)
Lastniki, ki oddajo v najem stanovanjske ali druge prostore, lahko določijo, da bo plačnik storitev ravnanja z odpadki dejanski uporabnik oziroma najemnik stanovanjskega ali drugega prostora, ki mora podati svoje pisno soglasje. Ob prijavi ali spremembi najemnika pa mora lastnik o tem takoj obvestiti izvajalca komunalnih storitev. Če tega ne storijo, stroški odvoza komunalnih odpadkov v vsakem primeru bremenijo lastnika nepremičnine.
XII. NADZOR
54. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Občinski inšpektorat, če zakon ne določa drugače.
(2) Komunalni nadzornik izvajalca in pooblaščeni delavci izvajalca lahko ugotavljajo in preverjajo okoliščine in podatke pomembne za izvrševanje tega odloka in preverjajo ustreznost vsebin namenskih zabojnikov.
(3) V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi prvega odstavka tega člena, v roku, določenem v odločbi, občinski inšpektor lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.
(4) Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom.
(5) V primeru neupoštevanja določil tega odloka, lahko izvajalec uporabniku izreče opozorilo, o kršitvah pa obvesti Občinski inšpektorat.
(6) V sporu med uporabnikom – pogodbenim partnerjem, ki je zavezanec za poročanje o ravnanju z odpadki ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja in izvajalcem o tem, v katero klasifikacijsko skupino uvrstiti določen odpadek, na zahtevo izvajalca in na podlagi predložene analize odpadka s strani uporabnika, odloči ministrstvo, pristojno za varstvo okolja.
(7) Pristojni organ občinske uprave po tem odloku je urad pristojen za gospodarske javne službe.
XIII. DOLOČBE O SANKCIJAH
55. člen
(kršitve izvajalca)
(1) Z globo 2.000 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec če:
1. uporabnikov storitev ne obvešča redno in pravočasno o posameznih aktivnostih izvajanja javne službe in o načinu ravnanja z odpadki (četrti odstavek 43. člena),
2. ne organizira odvoza kosovnih odpadkov skladno s programom (37. člen),
3. ne organizira odvoza nevarnih odpadkov skladno s programom (36. člen),
4. ne vodi registra evidenc in katastrov v zvezi z javno službo (43. člen),
5. enkrat letno ne uskladi podatkov o številu prebivalcev v zbirki podatkov s podatki iz centralnega registra prebivalstva (drugi odstavek 52. člena),
6. odvaža odpadke z neprimernimi vozili (sedmi odstavek 38. člena),
7. ne opravi odvoza odpadkov po prenehanju ovire ali višje sile (39. člen).
(2) Z globo 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka iz tega člena.
(3) Z globo 500 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, če:
1. ne vzdržuje zabojnikov za odpadke iz gospodinjstev, dotrajanih zabojnikov ne nadomešča z novimi ali rabljenimi,
2. ne čisti in ne vzdržuje zabojnikov na zbiralnici ločenih frakcij,
3. ne očisti prevzemnega, če so ga pri praznjenju zabojnikov za odpadke onesnažili njegovi delavci.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
56. člen
(kršitve uporabnikov)
(1) Z globo 1.000 EUR se za prekršek kaznuje uporabnik – pravna oseba:
1. če se ne vključi v odvoz odpadkov oziroma ne sklene pogodbe za ravnanje z odpadki (23. člen),
2. če odpadkov ne zbira ločeno (28. člen),
3. če ne odlaga odpadkov v namenske zabojnike za odpadke (21. člen),
4. če zabojnik napolni prekomerno (44. člen),
5. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta skladno z navodili izvajalca ali ne skrbi zato, da so pokrovi zabojnikov zaprti in ne omogoča izvajalcu prost dostop do odjemnega mesta (20. člen),
6. onemogoča dostop do odjemnih mest ali zbiralnic ločenih frakcij (44. člen),
7. ki opravlja dejavnost organiziranja kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, če ne poskrbi za odpadke in ne poskrbi za čiščenje prostora po končani prireditvi ter za odvoz odpadkov (25. člen),
8. če ne odloži ločeno zbranih odpadkov na zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov po navodilih izvajalca ali če jih odloži izven zbirnega centra (34. člen),
9. če kljub pisnemu opozorilu izvajalca ne ločuje odpadkov ali ravna v nasprotju z navodili za odlaganje (44. člen),
10. če sežiga komunalne odpadke (46. člen).
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 150 EUR se kaznuje posameznik kot fizična oseba, ki krši določbe iz prve točke prvega odstavka tega člena, z globo 100 EUR pa se kaznuje posameznik kot fizična oseba, ki krši določbe iz druge do desete točke prvega odstavka tega člena.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se razveljavi Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 12/11 in 51/11).
58. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradne objave, št. 17/1999), razen v delu določb, ki urejajo način obračuna obveznosti uporabnikov javne službe in na tej podlagi sprejeti predpisi in drugi akti, ki se uporabljajo do sprejetja pravilnika ter do vzpostavitve vseh pogojev za uveljavitev obračuna in cene storitev javne službe skladno s tem odlokom.
59. člen
Pravilnik o tarifnem sistemu iz šestega odstavka 7. člena tega odloka sprejme Občinski svet na predlog izvajalca javne službe v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka.
60. člen
Izvajalec javne službe mora v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka izdelati evidence in katastre v zvezi z javno službo (kataster odjemnih mest in zbiralnic ločenih frakcij …).
61. člen
(1) Upravljavec odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori je javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l.
(2) Pristojne službe občine in upravljavec odlagališča iz prejšnjega odstavka v okviru svojih pristojnosti sprejmejo ustrezne akte vezane na bodoče aktivnosti odlagališča.
62. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-359/2012
Koper, dne 20. decembra 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulla gestione dei rifiuti urbani
N. 354-359/2012
Capodistria, 21 dicembre 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell'articolo 149 della Legge sulla tutela dell'ambiente (Gazzetta uff. della RS, n. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06 – Sentenza della CC, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Sentenza della CC, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 e 57/12), in virtù della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta uff. della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 dicembre 2012 ha approvato il seguente
D E C R E T O
sulla gestione dei rifiuti urbani
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(il servizio pubblico)
Il presente decreto definisce le modalità, l’oggetto e le condizioni riguardanti la prestazione, sull’intero territorio del Comune città di Capodistria (nel seguito: comune), dei servizi pubblici economici locali concernenti la gestione dei rifiuti urbani (nel seguito: servizio pubblico), che sono precisamente:
1. la raccolta di determinati tipi di rifiuti urbani,
2. il trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani,
3. il deposito dei residui o lo smaltimento dei rifiuti urbani.
Articolo 2
(il contenuto del decreto)
Il presente decreto determina:
1. la tipologia e l’entità del servizio pubblico,
2. le condizioni per la prestazione e la fruizione del servizio pubblico,
3. i diritti e i doveri degli utenti del servizio pubblico,
4. il finanziamento del servizio pubblico,
5. i tipi di impianti ed attrezzature necessari per la prestazione dei servizi pubblici,
6. la vigilanza sull’esercizio del servizio pubblico,
7. le disposizioni sanzionatorie e transitorie.
Articolo 3
(gli obiettivi della gestione dei rifiuti urbani)
Gli obiettivi del servizio pubblico relativo alla gestione dei rifiuti urbani di cui al presente decreto, sono quelli di:
1. garantire un’ efficace organizzazione in grado di assicurare l’adempimento degli standard prescritti e dei fini della gestione dei rifiuti,
2. garantire una ridotta quantità di rifiuti da trattare e da depositare,
3. garantire l’applicazione del principio “le spese insorte dalla gestione dei rifiuti devono essere pagate da colui che le causa”,
4. prevenire il deposito incontrollato dei rifiuti,
5. garantire un ritiro efficace e una raccolta differenziata efficiente, dei singoli tipi di rifiuti, direttamente sul posto dove vengono generati,
6. riutilizzare i rifiuti utili (riciclaggio),
7. rimuovere i rifiuti pericolosi e gestirli in maniera adeguata,
8. rimuovere i rifiuti biodegradabili e gestirli in maniera adeguata,
9. garantire che i provvedimenti siano sostenibili per l’ambiente,
10. garantire il trattamento dei rifiuti urbani prima che questi vengano depositati nelle apposite discariche,
11. garantire il controllo della quantità e dei tipi di rifiuti, in base alla loro origine,
12. consapevolizzare, informare ed educare gli utenti del servizio pubblico in merito ad un’efficiente gestione dei rifiuti,
13. facilitare l’accesso alle prestazioni del servizio pubblico.
Articolo 4
(l’applicazione delle normative)
Tutte le questioni concernenti l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’articolo 1 del presente decreto che non vengono esplicitamente disciplinate dal medesimo, devono essere trattate, applicando le normative statali in vigore, in maniera conforme.
Articolo 5
(la definizione delle voci)
Le voci usate nel presente decreto hanno il seguente significato:
1. I rifiuti urbani, di cui al presente decreto, sono i rifiuti domestici ed altri simili rifiuti generati da attività commerciali, produttive, amministrative, dai servizi e da altre attività, nonché dal settore pubblico, che secondo il catalogo di classificazione dei rifiuti, appartenente alla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti, rientrano nella categoria 20 (nel seguito: catalogo di classificazione dei rifiuti) e nella sottocategoria dal codice 15 01.
2. L’utente del servizio pubblico è il soggetto generatore di rifiuti che secondo il presente decreto, adempie le condizioni necessarie per l’inserimento nel sistema obbligatorio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Per raccolta dei rifiuti si intende il ritiro dei rifiuti che vengono affidati dai soggetti che li generano al prestatore del servizio pubblico, nonché la loro cernita e il loro immagazzinamento prima del trattamento.
4. Le frazioni separate raccolte in modo differenziato sono i rifiuti rientranti nella sottocategoria “frazioni separate raccolte in modo differenziato (tranne 15 01)” e classificati col codice 20 01, come pure gli imballaggi raccolti in modo differenziato ossia i rifiuti urbani classificati col codice 15 01 nel catalogo di classificazione dei rifiuti.
5. Le frazioni separate sono i rifiuti raccolti in modo differenziato, ad eccezione dei rifiuti pericolosi; le suddette frazioni vengono definite dalla normativa sulla gestione delle frazioni separate raccolte in modo differenziato durante l’esercizio del servizio pubblico.
6. Le frazioni di rifiuti pericolosi sono frazioni separate raccolte in modo differenziato che presentano una o più sostanze pericolose, citate nella normativa che disciplina la gestione dei rifiuti; le suddette sostanze vengono definite dalla normativa sulla gestione delle frazioni separate raccolte in modo differenziato durante l’esercizio del servizio pubblico.
7. I rifiuti ingombranti sono i rifiuti rientranti nella sottocategoria “altri rifiuti urbani”, classificati nel catalogo di classificazione dei rifiuti col codice 20 03 07; questi rifiuti non possono essere depositati nei cassonetti, contenitori o sacchetti destinati ai rifiuti a causa della loro dimensione, forma o peso.
8. I rifiuti di imballaggio sono rifiuti di imballaggi di vendita e di carattere secondario che vengono generati nei nuclei domestici, come pure gli imballaggi generati nelle industrie, nell’artigianato, nei servizi o in altra attività, dalla natura e dalla composizione simili a quelli di origine domestica; essi sono classificati nel catalogo di classificazione dei rifiuti, col codice 15 01.
9. I rifiuti biodegradabili sono i rifiuti classificati nel catalogo di classificazione dei rifiuti nella sottocategoria “rifiuti biodegradabili della cucina”, dal codice 20 01 08, nonché quelli classificati nella sottocategoria “rifiuti biodegradabili” dal codice 20 02 01.
10. “Il contenitore prescritto per la raccolta dei rifiuti” è il recipiente o il cassonetto nel quale il soggetto generatore di rifiuti li raccoglie ed affida al prestatore che poi li ritira ed asporta; i suddetti contenitori sono prescritti sulla base delle normative in vigore, come pure del presente decreto, e si differenziano per la loro capienza ed altre caratteristiche tecniche a seconda delle finalità cui sono destinati (cassonetti appositi per ciascun determinato tipo di rifiuto urbano).
11. “Il compostaggio domestico” è il cassonetto destinato alla compostazione domestica. Per compostazione domestica si intende la compostazione dei rifiuti biodegradabili generati da un nucleo domestico ovvero i rifiuti della cucina o gli scarti verdi provenienti da orti e giardini, prodotti da uno o più nuclei domestici (si parla di più nuclei domestici nel caso di un edificio plurifamiliare con giardino o orto), e l’utilizzo del compost così creato, nell’orto o giardino appartenente a tale nucleo domestico o a tali nuclei domestici.
12. Per rifiuti urbani misti si intendono i rifiuti che non possono essere inseriti in nessuna altra sottocategoria di rifiuti all’interno della categoria 20 e nel contempo rientrano nel catalogo di classificazione dei rifiuti, tra i rifiuti classificati col codice 20 03 01.
13. La piazzola destinata alla raccolta differenziata o “isola ecologica” è lo spazio coperto o scoperto, predisposto ed attrezzato per la raccolta differenziata, come pure per la conservazione temporanea di alcune frazioni separate, dove il soggetto generatore di rifiuti urbani affida i rifiuti al prestatore del servizio pubblico.
14. La postazione mobile destinata alla frazione di rifiuti pericolosi è un autocarro attrezzato alla raccolta differenziata di rifiuti pericolosi, che sostando nelle zone abitate seguendo un preciso orario, consente ai soggetti generatori dei suddetti rifiuti di affidarli al prestatore del servizio pubblico.
15. Il centro di raccolta è uno spazio coperto o scoperto, predisposto ed attrezzato per la raccolta differenziata e per la conservazione temporanea di tutti i tipi di frazioni separate, dove i soggetti generatori di rifiuti urbani della zona più amplia, affidano al prestatore del servizio pubblico le succitate frazioni e i rifiuti ingombranti. Il centro di raccolta può fungere al contempo da centro destinato alle frazioni di rifiuti pericolosi.
16. Il punto di asporto è il luogo dove il soggetto generatore di rifiuti affida al prestatore i cassonetti destinati all’avanzo dei rifiuti urbani misti e ai rifiuti biodegradabili, e dal quale il suddetto prestatore li raccoglie e svuota; di regola esso occupa superfici pubbliche, ma può trovarsi anche nelle arre di pertinenza; esso deve comunque essere facilmente accessibile al prestatore.
17. Il punto di raccolta è il luogo dove sono collocati i cassonetti destinati ai rifiuti biodegradabili e all’avanzo dei rifiuti urbani misti, nel periodo di raccolta dei medesimi; il punto di raccolta può fungere al contempo da punto di asporto; di regola esso è posto il più vicino possibile al luogo dove i rifiuti vengono generati.
18. Il nucleo domestico è una comunità di individui che dichiarano di abitare insieme e di fruire insieme delle fonti di reddito, al fine di soddisfare i bisogni di prima necessità (per es. per l’abitazione, per il cibo, l’istruzione dei figli, ecc.). Si intende per nucleo domestico anche l’individuo che dichiara di vivere da solo in un’unità abitativa a sé stante o in qualità di locatore di parte della suddetta unità e fruisce da solo delle fonti di reddito, al fine di soddisfare i suoi bisogni di prima necessità.
(2) Le altre voci citate nel presente decreto, hanno le definizioni stabilite dal presente atto ovvero quelle definite dalle leggi e da altre normative.
Articolo 6
(i soggetti del processo di gestione dei rifiuti)
(1) I soggetti che prendono parte al processo di gestione dei rifiuti sono:
1. il comune,
2. il prestatore del servizio pubblico,
3. i soggetti generatori di rifiuti; ossia ogni persona fisica o giuridica oppure altra organizzazione operante nel territorio del comune, che è proprietaria, locataria, fruitrice o gestore di edifici residenziali, commerciali, industriali o di altri generi di fabbricati o locali, siti nel territorio del comune, a prescindere dal fatto che questi siano fruiti in maniera permanente, temporanea o saltuaria. Si intende per soggetto generatore di rifiuti anche la persona fisica o giuridica che organizza eventi culturali, sportivi e di altro genere, o fruisce di superfici pubbliche o private, come pure di altri immobili, per fini che non rientrano nel loro comune utilizzo pubblico o privato e presso i quali vengono generati dei rifiuti.
(2) Sono considerati soggetti che prendono parte al processo di gestione dei rifiuti anche i pianificatori e i progettisti che nel realizzare nuovi edifici residenziali e commerciali, quartieri e insediamenti, e nel ristrutturare fabbricati e parte di abitati, devono rispettare, in aggiunta alle normative ed agli standard generali, anche le disposizioni del presente decreto, la tecnologia esistente di raccolta e asporto dei rifiuti, nonché le attrezzature del prestatore.
Articolo 7
(l’obbligo di inserimento nel sistema di gestione dei rifiuti)
(1) Devono essere inseriti nel sistema di gestione dei rifiuti tutti i soggetti che generano rifiuti nel territorio del comune, a prescindere dalla loro residenza e domicilio o dalla loro sede.
(2) I soggetti generatori di rifiuti di cui al comma precedente sono utenti obbligatori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (nel seguito: utenti).
(3) I soggetti generatori di rifiuti sono tenuti a informare il prestatore del servizio pubblico in merito all’acquisizione dello status di utente, entro otto giorni dall’adempimento delle condizioni, definite nel terzo punto, del primo comma, dell’articolo 6.
(4) Ogni soggetto che genera rifiuti ha l’obbligo in qualità di investitore ovvero altro soggetto che richiede una concessione edilizia mediante le apposite procedure, di ottenere, dal prestatore del servizio pubblico, un’appropriata autorizzazione relativa alla gestione dei rifiuti nelle modalità localmente in uso.
(5) Gli utenti appartenenti al settore commerciale e imprenditoriale, come pure altri organi e organizzazione, nonché i soggetti giuridici non rientranti nell’ambito commerciale, devono stipulare col prestatore un contratto per la gestione dei rifiuti, in armonia con l’articolo 22.
(6) Durante il periodo che precede la stipulazione del contratto, gli utenti di cui al comma precedente sono tenuti a pagare le prestazioni del servizio pubblico nel rispetto del regolamento sul sistema tariffario che determina le modalità di computo delle prestazioni dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti (nel seguito: regolamento).
Articolo 8
(il prestatore del servizio pubblico)
(1) Il servizio pubblico ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto viene prestato, sull’intero territorio del comune, nella misura e alle condizioni stabilite dal presente decreto, dall’azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
(2) Alcuni servizi relativi al servizio pubblico possono essere prestati, conformemente alle normative che disciplinano l’attuazione dei medesimi, da un altro prestatore, a nome e per conto dell’azienda pubblica, ma solamente se ciò viene autorizzato dell’organo competente dell’amministrazione comunale.
(3) L’autorizzazione di cui al comma precedente deve essere acquisita dal prestatore, prima di trasferire la prestazione del servizio all’altro esecutore; il procedimento di trasferimento deve avvenire in conformità con le leggi in vigore.
Articolo 9
(il contenuto e l’entità del servizio pubblico)
(1) Il servizio pubblico comprende i servizi:
1. La raccolta di determinati tipi di rifiuti comprende:
– la raccolta e l’asporto dei rifiuti urbani dai nuclei domestici,
– la raccolta e l’asporto di rifiuti biodegradabili,
– la raccolta e l’asporto delle frazioni separate raccolte in modo differenziato presso le piazzole destinate alla raccolta differenziata ovvero le “isole ecologiche”,
– la raccolta, l’asporto e lo smontaggio dei rifiuti ingombranti,
– la raccolta e l’asporto dei rifiuti pericolosi,
– la raccolta e l’asporto delle frazioni separate raccolte in modo differenziato presso i centri di raccolta,
– la consegna delle frazioni separate raccolte in modo differenziato destinate al recupero,
– la cernita dei rifiuti urbani misti presso i centri di cernita al fine di raccogliere e trattare i rifiuti urbani prima di destinarli a successivi trattamenti e smaltimenti,
– l’immagazzinamento dei rifiuti per la durata necessaria e al fine di prepararli per il trasporto nei luoghi dove viene svolto il trattamento dei rifiuti urbani misti,
– l’immagazzinamento temporaneo di frazioni separate, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti pericolosi, prima di effettuare il recupero o lo smaltimento,
– il trattamento analitico dei rifiuti,
– l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature destinate alla raccolta,
– l’informazione e la consapevolizzazione degli utenti.
2. Il trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani comprende:
– il ritiro e il trasporto di rifiuti urbani dal luogo di raccolta dei medesimi, al luogo dove vengono trattati ovvero recuperati,
– il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti in conformità con le normative vigenti che disciplinano la gestione dei rifiuti,
– le procedure di trattamento e recupero dei rifiuti, o dei loro elementi, al fine di garantire un riutilizzo produttivo. Il recupero dei rifiuti comprende anche la predisposizione dei medesimi al riutilizzo, come pure il riciclaggio degli elementi da loro contenuti, la trasformazione dei rifiuti in combustibile e il loro incenerimento o coicenerimento con recupero di energia,
– l’immagazzinamento dei rifiuti urbani, prima della consegna dei rifiuti trattati o recuperati alle discariche destinate ai rifiuti pericolosi.
3. Il deposito dei residui insorti dal recupero e dallo smaltimenti dei rifiuti urbani comprende:
– il trasporto verso i luoghi destinati al deposito dei residui dei rifiuti urbani generati dal recupero, effettuato presso le discariche, o dallo smaltimento,
– il deposito presso adeguate discariche dei residui insorti dal recupero o dal trattamento.
(2) Le prestazioni dei servizi di cui al prima comma rientranti nell’ambito del servizio pubblico, sono considerate beni pubblici e conseguentemente sono disponibili a tutti secondo le medesime condizioni, in conformità con le normative ed al presente decreto.
II. TIPI DI RIFIUTI UBANI
Articolo 10
(i rifiuti oggetto del presente decreto)
I rifiuti urbani sono rifiuti di origine domestica e altri simili rifiuti generati da attività commerciali, produttive, amministrative e di altro genere, come pure dal settore pubblico; i suddetti rifiuti sono prevalentemente solidi e composti eterogeneamente; essi sono classificati nel catalogo di classificazione dei rifiuti, legato alla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti, nella categoria 20 (nel seguito: catalogo di classificazione dei rifiuti) e nella sottocategoria di rifiuti dal codice 15 01.
Articolo 11
(i rifiuti non oggetto del presente decreto)
(1) Le disposizioni del presente decreto non si applicano per i rifiuti pericolosi che vengono generati al di fuori dei nuclei domestici, nelle industrie e nell’artigianato. Non sono oggetto del presente decreto neanche i resti animali che vengono generati negli stabilimenti di eliminazione delle carcasse. Non rientrano tra i rifiuti oggetto del presente decreto neanche i materiali edili di scarto e le macerie, i materiali di scarto derivanti dalla costruzione di strade, come pure tutti gli altri rifiuti che secondo il catalogo di classificazione dei rifiuti, legato alla normativa che disciplina di gestione dei rifiuti, sono qualificati quali rifiuti non urbani.
(2) La gestione di innumerevoli rifiuti viene disciplinata mediante particolari normative statali.
III. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
Articolo 12
(i tipi di raccolta differenziata)
(1) La raccolta differenziata dei rifiuti urbani, presso i luoghi dove questi vengono generati, viene svolta sull’intero territorio del comune. Essa è obbligatoria sia per gli utenti sia per il prestatore e viene eseguita nel rispetto del presente decreto ovvero secondo il programma di raccolta differenziata dei rifiuti, realizzato dal prestatore in armonia con il presente decreto.
(2) La raccolta differenziata dei rifiuti urbani presso i luoghi dove questi vengono generati comprende:
a) la raccolta dei rifiuti urbani misti presso i punti di asporto personali o comuni,
b) la raccolta differenziata di rifiuti biodegradabili presso i punti di asporto personali o comuni,
c) la raccolta differenziata di rifiuti urbani presso le piazzole destinate alla raccolta differenziata ovvero presso le “isole ecologiche”,
d) la raccolta differenziata dei rifiuti presso il centro di raccolta,
e) la raccolta di rifiuti pericolosi e ingombranti di origine domestica.
A) La raccolta di rifiuti urbani misti presso i punti di asporto personali o comuni
Articolo 13
(la raccolta di rifiuti urbani)
Per la raccolta dei rifiuti urbani misti vengono utilizzati due sistemi:
– il sistema di raccolta – il soggetto che genera rifiuti li deposita negli appositi cassonetti che sono collocati in punti non lontani dai luoghi dove questi vengono generati,
– il sistema di consegna – i punti di raccolta ovvero di asporto sono destinati a più soggetti, i quali depositano i rifiuti negli appositi cassonetti comuni.
Articolo 14
(il punto di asporto dei rifiuti urbani)
Il punto di asporto è il luogo che deve essere predisposto dagli utenti per la collocazione dei cassonetti destinati alla raccolta e all’asporto dei rifiuti urbani.
Articolo 15
(i punti di raccolta/asporto dei rifiuti urbani)
Nelle zone che sono permanentemente o temporaneamente inaccessibili ai mezzi di trasporto adibiti all’asporto dei rifiuti, il prestatore definisce, in accordo con gli utenti, i punti di raccolta e di asporto, come pure le modalità di raccolta dei rifiuti (i cassonetti per i diversi tipi di rifiuti). Qualora venissero sistemati i suddetti punti di carattere temporaneo, essi devono essere disabilitati e risanati alla cessazione dei motivi per i quali sono stati posizionati.
Articolo 16
(la distanza tra il punto di raccolta e il punto di asporto)
(1) Ove possibile, il punto di raccolta e quello di asporto devono essere ubicati nello stesso luogo. Ove ciò risulta impossibile, il giorno dell’asporto, gli utenti devono collocare i cassonetti dei rifiuti urbani nel punto di asporto.
(2) Gli utenti devono trasportare i cassonetti (ad eccezione di quelli grandi) dal punto di raccolta a quello di asporto in tempo debito, ovvero entro le ore 6 del giorno dell’asporto. Gli utenti devono riportare i cassonetti al punto di raccolta lo stesso giorno in cui vengono svuotati.
Articolo 17
(la definizione del punto di asporto per i rifiuti urbani e le condizioni per la loro sistemazione)
(1) Il punto di asporto deve essere accessibile al prestatore ovvero non deve presentare alcun tipo di ostacolo. Di regola il sito del punto di asporto deve essere distante al massimo 2 metri dal percorso del mezzo di trasporto adibito all’asporto dei rifiuti.
(2) Nel definire i siti dei punti di raccolta e asporto si deve rispettare le norme di carattere funzionale, estetico, tecnico-igienico, come pure le normative di protezione antincendio. I punti di raccolta e quelli di asporto non devono ostacolare o mettere in pericolo il traffico viario sulle superfici pubbliche.
(3) I punti di asporto sono definiti dal prestatore con il consenso degli utenti e della comunità locale. Qualora il prestatore, gli utenti e la comunità locale non riuscissero ad accordarsi in merito al sito del punto di raccolta ovvero di asporto, l’ubicazione del medesimo viene definita dalla comunità locale interessata, con il consenso del prestatore e dell’organo dell’amministrazione comunale competente in materia.
Articolo 18
(la pianificazione del punti di asporto dei rifiuti urbani)
Nel realizzare nuovi edifici residenziali e commerciali, quartieri e insediamenti e nel ristrutturare edifici e parte di abitati, i pianificatori e i progettisti devono rispettare, in aggiunta alle normative ed agli standard generali, anche le disposizioni del presente decreto, la tecnologia esistente di raccolta e asporto dei rifiuti, come pure le attrezzature del prestatore.
Articolo 19
(i punti di asporto temporanei)
(1) Qualora si svolgano dei lavori sul percorso verso il punto di asporto, in grado di ostacolare l’accesso dei mezzi di trasporto adibiti all’asporto dei rifiuti, il soggetto che genera tale ostacolo deve garantire, su autorizzazione del prestatore, un punto di asporto temporaneo.
(2) Nel caso di cui al comma precedente, il prestatore è tenuto ad informare gli utenti dello spostamento del punto di asporto.
Articolo 20
(il mantenimento dell’ordine e della pulizia presso i punti di raccolta/asporto)
(1) Gli utenti sono tenuti a mantenere i punti di raccolta; essi devono inoltre gestire l’ordine e la pulizia presso i punti di asporto e quelli di raccolta, come pure sulle strade di accesso ai medesimi.
(2) Gli utenti sono tenuti ad assicurarsi che dopo il deposito dei rifiuti separatamente raccolti nei cassonetti, i coperti dei medesimi siano chiusi, sia presso il punto di raccolta sia presso il punto di asporto.
(3) Il prestatore è tenuto a svuotare i cassonetti senza intralciare il traffico più di quanto sia necessario per svolgere il lavoro, senza sporcare il punto di raccolta e di asporto e senza danneggiare i cassonetti né la superficie dove svolge l’operazione. Qualora il prestatore sporchi il punto di asporto, egli è tenuto a ripulirlo.
(4) L’utente è tenuto ad adoperare i cassonetti con la dovuta diligenza e a prendersi cura della pulizia dei medesimi.
(5) È vietato depositare i rifiuti al di fuori dei cassonetti, frugare nei medesimi e sparpagliare i rifiuti da essi estratti.
(6) In conformità con la legge, l’ispettore comunale competente ha la facoltà di emettere una decisione mediante la quale dispone la rimozione dei rifiuti che non sono depositati in armonia col presente decreto o sono collocati al di fuori degli appositi cassonetti.
Articolo 21
(i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani)
Gli utenti sono tenuti a raccogliere i rifiuti urbani nei cassonetti finalizzati alla raccolta dei rifiuti, rientranti nei seguenti tipi e dimensioni:
– cassonetti a rotelle dal volume pari a 120, 240 o 1100 litri, ovvero, cassonetti di colore nero (per gli avanzi dei rifiuti urbani misti),
– cassonetti a rotelle dal volume pari a 120, 240 o 1100 litri, ovvero, cassonetti di colore marrone (per i rifiuti biodegradabili),
– grandi cassonetti dal volume pari a 5–7 m³, (solo per gli utenti – partner contrattuali di cui all’articolo 22 e il rispettivo asporto da attività commerciali),
– cassonetti a rotelle dal volume pari a 1100 litri, di colore verde col coperchio rosso (per la carta e imballaggi di cartone), col coperchio giallo (per la plastica, gli imballaggi metallici e gli imballaggi compositi) e col coperchio bianco (per gli imballaggi in vetro).
Articolo 22
(l’acquisto, il noleggio e la sostituzione dei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti urbani)
(1) Tutti i nuovi soggetti generatori di rifiuti che si manifesteranno in seguito all’adozione del presente decreto, sono tenuti a procurarsi il cassonetto per i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornitegli dal prestatore in merito al volume, al numero, al sito, ecc. Se il nuovo soggetto generatore di rifiuti non si procura l’apposito cassonetto, quest’ultimo gli viene fornito dal prestatore; in questo caso il prestatore addebita al suddetto soggetto un’indennità di usura.
(2) Il soggetto generatore di rifiuti – persona giuridica può noleggiare gli appositi cassonetti presso il prestatore del servizio pubblico, sulla base tariffario in vigore. Se i suddetti soggetti non decidono di noleggiare tali cassonetti sono tenuti a procurarseli a proprie spese. Se il soggetto generatore di rifiuti decide di noleggiare un cassonetto, egli è tenuto ad adoperarlo con la dovuta diligenza; egli è inoltre responsabile dei danni causati da un utilizzo non conforme alla destinazione d’uso. Il prestatore sostituisce il cassonetto in base allo stato di logorio del medesimo, al termine del suo ciclo di vita utile. In caso di furto o danneggiamento del cassonetto, l’utente deve pagare al prestatore un risarcimento per il danno, pari al prezzo previsto dal tariffario per cassonetto nuovo. L’utente è tenuto a utilizzare il cassonetto per i rifiuti esclusivamente allo scopo di raccolta dei rifiuti urbani, per il quale gli è assegnato.
(3) Il prestatore sostituisce i cassonetti danneggiati con appropriati cassonetti nuovi o usati agli utenti esistenti.
(4) I contenitori prescritti ovvero i cassonetti destinati ai rifiuti fanno parte dell’infrastruttura del prestatore.
Articolo 23
(il contratto sul trattamento dei rifiuti)
(1) Gli utenti – persone giuridiche, imprenditori autonomi e i singoli soggetti che svolgono autonomamente un’attività (nel seguito: partner contrattuali) devono stipulare col prestatore un contratto sulla gestione dei rifiuti urbani. I suddetti soggetti devono stipulare il contratto prima di avviare l’attività.
(2) Nel caso in cui, per qualsiasi motivi, il contratto non venga stipulato entro l’avvio dell’attività, gli utenti di cui al comma precedente sono tenuti a pagare i servizi sulla base del computo emesso dal prestatore in conformità col presente decreto e col regolamento, durante tutto il periodo che precede la stipulazione.
Articolo 24
(i tipi di rifiuti che non devono essere gettati nei cassonetti per i rifiuti urbani)
(1) Nei cassonetti finalizzati alla raccolta di specifici tipi di rifiuti urbani non si deve gettare rifiuti inappropriati per lo specifico contenitore e che devono essere raccolti dall’utente in maniera differenziata.
(2) Nei cassonetti per i rifiuti urbani misti è vietato gettare:
1. rifiuti di imballaggio e rifiuti biodegradabili,
2. materiali edili, pietre, terra, scarti verdi provenienti da orti e giardini e ramaglie,
3. rifiuti ingombranti (mobili, elettrodomestici, biciclette, veicoli, arredamento),
4. sedimenti delle fognature e dei tombini stradali,
5. rifiuti allo stato liquido,
6. materiale infetto proveniente da istituti sanitari e veterinari,
7. rifiuti ardenti, facilmente infiammabili, esplosivi, reattivi, corrosivi, irritanti, velenosi e radioattivi, residui di prodotti petroliferi ed altri rifiuti pericolosi particolari che in base alle normative rientrano tra i rifiuti non urbani o tra i rifiuti urbani pericolosi,
8. animali morti, frattaglie,
9. imballaggi di vetro cavo e vetro piano,
10. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(3) Nel caso l’utente violi per la prima volta il primo e secondo comma del presente articolo, il prestatore può trasmettergli un avvertimento; se le violazioni si ripetono il prestatore informa i Servizi d’ispettorato comunale. Nel caso l’ispettore constati una violazione del primo o secondo comma del presente articolo, il prestatore ha la facoltà di addebitare all’utente un supplemento per il tipo di rifiuto, dalla voce “rifiuti senza l’attuazione della raccolta differenziata”.
(4) La base per il computo del supplemento è pari all’importo previsto per l’asporto dei rifiuti urbani pagato dall’utente violatore. Il supplemento viene calcolato moltiplicando la base per i fattori corrispondenti alle violazioni, ovvero nei seguenti modi:
– se nel cassonetto destinato ai rifiuti urbani misti si trovano rifiuti che rientrano nella frazione dei rifiuti di imballaggio, o rifiuti che rientrano tra i rifiuti ingombranti, oppure, se nel cassonetto finalizzato ai rifiuti biodegradabili o nel cassonetto finalizzato ai rifiuti di imballaggio si trovano rifiuti che non rientrano in tale cassonetto, l’importo della voce “rifiuti senza l’attuazione della raccolta differenziata” viene moltiplicato per il fattore 3,0,
– se nel cassonetto destinato ai rifiuti urbani misti si trovano rifiuti biodegradabili, l’importo della voce “rifiuti senza l’attuazione della raccolta differenziata” viene moltiplicato per il fattore 4,0,
– se nel cassonetto destinato ai rifiuti urbani misti si trovano rifiuti che rientrano nella frazione della carta o imballaggi cartacei, o nel contenitore destinato alla raccolta di rifiuti biodegradabili si trovano altri rifiuti urbani, l’importo della voce “rifiuti senza l’attuazione della raccolta differenziata” viene moltiplicato per il fattore 5,0,
– se nei cassonetti si trovano rifiuti che rientrano tra i rifiuti pericolosi (pile, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, lampade alogene) l’importo della voce “rifiuti senza l’attuazione della raccolta differenziata” viene moltiplicato per il fattore 10,0.
(5) I fattori di cui al comma precedente vengono applicati quando il volume dei rifiuti impropriamente depositati nel cassonetto supera il 10 % della capienza complessiva del medesimo. Se i volumi sono minori i fattori si dimezzano. Nei casi riferiti al deposito di rifiuti pericolosi, l’ultimo alinea del comma precedente viene applicato a prescindere dalla quantità di rifiuti pericolosi deposti.
(6) Il supplemento deve essere pagato dall’utente per quattro mesi, a decorrere dall’entrata di vigore della decisione sulla violazione, emessa dal servizio di ispettorato comunale competente in materia. Durante i quattro mesi dall’avvenuto controllo, esso deve essere ripetuto almeno ancora una volta. Nel caso in cui la violazione venga ripetuta, il sovraprezzo deve essere pagato per altri quattro mesi.
Articolo 25
(la gestione dei rifiuti durante le manifestazioni)
Gli organizzatori di eventi culturali, sportivi e pubblici di altro tipo durante i quali vengono generati dei rifiuti, devono dotare lo spazio destinato alla manifestazione con cassonetti finalizzati alla raccolta differenziata, per tutta la durata della manifestazione; entro 6 ore dalla conclusione dell’evento, essi devono ripulire lo spazio e trasferire i rifiuti nel punto di asporto precedentemente concordato con il prestatore; quest’ultimo deve essere immediatamente informato del trasferimento. Il prestatore deve asportare i rifiuti raccolti entro 24 ore dall’avvenuto trasferimento.
B) La raccolta differenziata di rifiuti biodegradabili presso i punti di asporto personali o comuni
Articolo 26
(la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili)
(1) La raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili viene effettuata in armonia con la normativa in vigore che disciplina le modalità di gestione dei rifiuti biodegradabili.
(2) Il soggetto che genera rifiuti domestici deve conservare separatamente i rifiuti della cucina e gli scarti verdi provenienti da orti e giardini in modo che non si mescolino con altri rifiuti, prima di depositarli nel compostaggio domestico o affidarli al prestatore del servizio pubblico; i suddetti rifiuti devono essere inoltre conservati in modo da poter essere compostati o recuperati domesticamente in conformità con la normativa che disciplina il trattamento dei rifiuti biodegradabili.
(3) Il soggetto generatore di rifiuti domestici che non effettua il compostaggio domestico dei rifiuti della cucina e degli scarti verdi provenienti da orti e giardino, deve affidare tali rifiuti al prestatore del servizio pubblico, depositandoli, secondo le modalità del presente decreto, nell’apposito cassonetto o contenitore.
Articolo 27
(il mantenimento dell’ordine e della pulizia presso i punti di raccolta/asporto)
Gli utenti sono tenuti a mantenere i punti di raccolta destinati ai rifiuti biodegradabili in conformità con le disposizioni del presente decreto (articolo 20).
C) La raccolta differenziata dei rifiuti urbani presso le piazzole destinate alla raccolta differenziata ovvero le “isole ecologiche”
Articolo 28
(la raccolta differenziata dei rifiuti)
(1) La raccolta differenziata dei rifiuti urbani presso le piazzole destinate alla raccolta differenziata viene attuata su tutto il territorio del comune ed è obbligatoria per tutti gli utenti; essa viene effettuata secondo il programma di raccolta differenziata dei rifiuti, realizzato dal prestatore in armonia col presente decreto.
(2) La raccolta differenziata dei rifiuti urbani presso tali piazzole si effettua in base ai tipi di rifiuti che possono essere recuperati o riutilizzati.
Articolo 29
(le piazzole destinate alla raccolta differenziata ovvero le isole ecologiche)
(1) La piazzola è il luogo dove vengono ubicati gli appositi cassonetti finalizzati alle specifiche frazioni separate. Sulle piazzole sono presenti i seguenti cassonetti:
1. cassonetto verde con coperchio rosso e l’etichetta che indica la raccolta di carta e cartone, compresi i rifiuti di imballaggi di carta e cartone. Nel cassonetto destinato alla carta si raccoglie la carta proveniente da uffici, i giornali, le riviste, gli opuscoli, i sacchetti di carta, il cartone, la carta da incarto e di cancelleria, le lettere, le buste, i quaderni, i libri, la carta da imballaggio, gli imballaggio ripiegati di cartone e carta;
2. cassonetti verdi con il coperchio bianco e l’etichetta che indica la raccolta di rifiuti di imballaggi in vetro. Nel cassonetto destinato al vetro, si raccoglie tutti i tipi di bottiglie e vasi vuoti e puliti, senza i rispettivi coperchi;
3. cassonetti verdi con il coperchio giallo e l’etichetta che indica la raccolta di rifiuti di imballaggi di plastica e materiali compositi. Nel cassonetto destinato ai rifiuti di imballaggio si raccoglie pellicole di plastica, bottiglie di plastica, bicchieri di plastica, imballaggio tetra-pack, sacchetti in PVC, lattine vuote e barattoli.
(2) Il prestatore offre alle persone giuridiche la possibilità di noleggiare le piazzole destinate alla raccolta differenziata, in conformità col tariffario.
(3) È vietato depositare rifiuti di qualsiasi tipo accanto ai cassonetti.
Articolo 30
(il mantenimento dell’ordine e della pulizia presso le piazzole destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti)
Le piazzole destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti devono essere mantenute e pulite dal prestatore.
Articolo 31
(i siti delle piazzole destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti)
(1) I siti vengono stabiliti dal prestatore, in collaborazione con la comunità locale interessata e con l’organo dell’amministrazione comunale competente in materia.
(2) Di regola il sito viene posizionato sulle superfici pubbliche o su altri terreni di proprietà del comune, in via eccezionale anche su terreni di proprietà di terzi ma solo se quest’ultimi hanno dato la loro autorizzazione ovvero solamente se è stato acquisito un qualche altro tipo di permesso che consente la sistemazione della piazzola.
Articolo 32
(la tenuta dei registri riguardanti le piazzole destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti)
Il prestatore è tenuto a predisporre ed aggiornare un registro dei siti delle piazzole destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti, del numero e dei tipi di cassonetti e della frequenza degli asporti.
D) La raccolta differenziata dei rifiuti urbani presso il centro di raccolta
Articolo 33
(il centro di raccolta per la raccolta differenziata dei rifiuti)
(1) Il centro di raccolta è un luogo adeguatamente strutturato ed attrezzato, destinato all’accettazione dei rifiuti ed alla conservazione temporanea dei medesimi in virtù delle modalità conformi alle normative in vigore.
(2) Il prestatore ha l’obbligo di prendersi cura della manutenzione ordinaria e della pulizia del centro di raccolta.
Articolo 34
(la raccolta dei rifiuti presso il centro di raccolta)
(1) Il centro di raccolta è destinato a tutti gli utenti, inseriti nel sistema di gestione dei rifiuti del territorio comunale.
(2) Prima di depositare i rifiuti nel centro di raccolta, l’utente deve presentare un certificato di identificazione mediante il quale comprova di essere inserito nel sistema di gestione dei rifiuti del territorio comunale. Il suddetto certificato equivale all’attestato confermante il pagamento dei servizi di gestione dei rifiuti per il mese precedente. Se l’utente rifiuta di identificarsi, il dipendente non è tenuto ad accettare i rifiuti.
(3) L’utente ha l’obbligo di distribuire i rifiuti negli appositi cassonetti, sulla base delle istruzione fornitegli dal prestatore.
(4) I rifiuti possono essere consegnati al centro di raccolta anche da persone giuridiche, imprenditori autonomi ed altri soggetti che svolgono autonomamente un attività. In questi casi la consegna dei rifiuti viene computata sulla base del tariffario in vigore.
(5) Il centro di raccolta accetta i seguenti tipi di rifiuti:
– carta e cartone di tutte le forme e dimensioni, compresi i rifiuti di imballaggi di carta o di cartone,
– vetro di tutte le forme e dimensioni, compresi i rifiuti di imballaggi in vetro,
– plastica, compresi i rifiuti di imballaggi di plastica e di materiali compositi,
– rifiuti in metallo, compresi gli imballaggi in metallo,
– legno, compresi gli imballaggi in legno,
– abbigliamento e tessuti,
– olio alimentare e grassi,
– vernici, inchiostri, colle e resine che non contengono sostanze pericolose,
– detergenti che non contengono sostanze pericolose,
– rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche,
– rifiuti ingombranti,
– pneumatici logorati,
– materiali edili di scarto (piccole quantità),
– frazioni di rifiuti pericolosi,
– scarti provenienti da orti e giardini,
– coperture in amianto.
(6) Colui che deposita i rifiuti al di fuori del centro di raccolta, ha l’obbligo di rimuoverli a sue spese e di trasportarli nel suddetto centro.
Articolo 35
(l’esercizio del centro di raccolta)
(1) Le modalità di raccolta all’interno del centro di raccolta vengono definite dal prestatore.
(2) L’orario di apertura viene stabilito dal prestatore. Gli utenti possono depositare i rifiuti nel centro, solamente durante l’orario di apertura.
IV. LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Articolo 36
(la raccolta dei rifiuti pericolosi)
(1) La raccolta dei rifiuti pericolosi originati nei nuclei domestici viene organizzata dal prestatore, sul territorio del comune due volte all’anno. Tale raccolta viene effettuata mediante una postazione mobile, appropriatamente attrezzata.
(2) La raccolta dei rifiuti pericolosi viene effettuata in base alle modalità ed al calendario, definiti dal prestatore. Il prestatore informa gli utenti delle modalità e dei termini, con un annuncio che viene pubblicato secondo la prassi localmente in uso, almeno 14 giorni prima della prevista raccolta.
(3) Gli utenti dei nuclei domestici possono consegnare i rifiuti pericolosi anche nel centro destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti.
(4) Il prestatore deve consegnare i rifiuti pericolosi raccolti, alle organizzazioni competenti in materia, le quali si occuperanno del recupero o dello smaltimento.
(5) Gli utenti – persone giuridiche, imprenditori autonomi e i soggetti che svolgono autonomamente un’attività devono stipulare uno specifico contratto concernente la raccolta e l’asporto dei rifiuti pericolosi.
(6) I rifiuti pericolosi generati nei nuclei domestici sono i residui di comuni prodotti e dispositivi di utilizzo giornaliero, come pure i loro imballaggi. Essi non devono essere depositati presso le discariche destinate ai rifiuti non pericolosi a causa delle sostanze pericolose che li compongono.
Articolo 37
(la raccolta dei rifiuti ingombranti)
(1) Sul territorio comunale, la raccolta dei rifiuti ingombranti generati nei nuclei domestici viene organizzata dal prestatore sulla base del sistema da “porta a porta”.
(2) La raccolta dei rifiuti ingombranti avviene in base alle richieste degli utenti. Di regola due volte all’anno (gennaio, settembre), si allega alla fattura relativa alle prestazioni del servizio pubblico, un modulo mediante il quale gli utenti possono richiedere al prestatore l’asporto dei rifiuti ingombranti. L’asporto dei rifiuti ingombranti non viene svolto durante i mesi estivi (luglio, agosto).
V. L’ASPORTO DEI RIFIUTI
Articolo 38
(l’asporto dei rifiuti urbani)
(1) L’asporto regolare dei rifiuti urbani misti, dei rifiuti urbani raccolti separatamente e dei rifiuti raccolti separatamente presso le piazzole destinate alla raccolta differenziata viene eseguito dal prestatore in conformità col piano annuale di asporto dei rifiuti urbani e col programma riguardante la raccolta differenziata.
(2) Il piano ovvero il programma di asporto deve essere pubblicato dal prestatore sul suo sito web oppure alle modalità localmente in uso.
(3) Il prestatore controlla costantemente le piazzole destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di organizzare sistematicamente, se necessario, svuotamenti più frequenti dei cassonetti o la collocazione di cassonetti aggiuntivi o maggiori.
(4) Il prestatore ha l’obbligo di raccogliere ed asportare i rifiuti rispettando almeno i seguenti termini:
– rifiuti urbani misti (asporto
regolare)                 1 volta a settimana
– rifiuti urbani misti (asporto sulla
base del contratto)               su ordinazione
– carta e imballaggi di cartone      1 volta a settimana
– imballaggi di vetro           1 volta a settimana
– imballaggi di plastica e compositi    1 volta a settimana
– imballaggi in metallo          1 volta a settimana
– rifiuti biodegradabili          1 volta a settimana
– rifiuti pericolosi             2 volte all’anno
– rifiuti ingombranti            da porta a porta.
(5) La frequenza, i termini e le modalità di asporto per gli utenti che hanno stipulato col prestatore un contratto concernente l’asporto dei rifiuti, sono definiti nel medesimo.
(6) Qualora le apposite normative prescrivano asporti più frequenti, si rispetta il numero di asporti da esse previsti.
(7) Il prestatore asporta i rifiuti urbani esclusivamente mediante mezzi di trasporto adibiti alla raccolta dei rifiuti e adeguatamente attrezzati.
Articolo 39
(le situazioni eccezionali)
Qualora l’asporto non venga effettuato per cause di forza maggiore (vento, neve, piogge abbondanti e simili) o a causa di ostacoli posti sulla via d’accesso verso il punto di asporto (diversi ostacoli sulla strada o automobile parcheggiata e simili), il prestatore è tenuto ad eseguire l’asporto entro due giorni lavorativi dalla cessazione della causa di forza maggiore o dalla rimozione dell’ostacolo.
Articolo 40
(il risanamento delle discariche abusive)
Le discariche abusive sono risanate in conformità con la decisione emessa dal servizio di ispettorato comunale, competente in materia.
VI. IL TRATTAMENTO DI DETERMINATI TIPI DI RIFIUTI URBANI
Articolo 41
(il trattamento)
(1) Nell’ambito del servizio pubblico di cui al presente decreto rientra anche il servizio di trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani.
(2) Relativamente al trattamento o all’avviamento dei rifiuti al trattamento, il prestatore dovrà rispettale le seguenti condizioni:
– il recupero dei rifiuti ha valore prioritario rispetto al loro smaltimento,
– la predisposizione dei rifiuti ai fini del riutilizzo ha valore prioritario rispetto al riciclaggio e ad altri metodi di recupero,
– i rifiuti non recuperabili devono essere smaltiti; il deposito rappresenta l’opzione peggiore, conseguentemente è consentito solamente il deposito dei rifiuti trattati in armonia con la normative che disciplina il deposito dei rifiuti nelle discariche.
(3) Il prestatore deve garantire il trattamento dei rifiuti nell’ambito delle procedure di trattamento, recupero e smaltimento dei medesimi in virtù della normativa che disciplina la gestione dei rifiuti, la quale comprende anche la cernita di quelli separatamente raccolti.
VII. IL DEPOSITO DEI RESIDUI DEL RECUPERO O DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Articolo 42
(il deposito e lo smaltimenti)
I residui dei rifiuti generati in seguito al trattamento o al recupero, vengono depositati o smaltiti nel rispetto delle modalità previste dalle normative in vigore.
VIII. I DOVERI DEL PRESTATORE
Articolo 43
(i doveri del prestatore)
(1) Per un corretto esercizio del servizio pubblico, il prestatore deve garantire:
– la consegna e l’affidamento dei rifiuti alle organizzazioni competenti,
– la manutenzione degli impianti, dei dispositivi e delle attrezzature adibite all’esercizio del servizio pubblico,
– la manutenzione ordinaria dei cassonetti, la sostituzione dei cassonetti danneggiati, come pure la manutenzione ordinaria dei cassonetti presso le piazzole destinate alla raccolta differenziata,
– l’aggiornamento dei registri e dei catasti concernenti il servizio pubblico,
– la raccolta dei rifiuti ingombranti secondo il sistema da “porta a porta”,
– la raccolta dei rifiuti pericolosi mediante un’adeguata postazione mobile, appropriatamente attrezzata, destinata ai rifiuti pericolosi separatamente raccolti, da effettuarsi due volte all’anno,
– informare per iscritto gli utenti che non effettuano la raccolta differenziata o che agiscono in contrasto con le istruzioni relative alla raccolta,
– la predisposizione dei programmi annuali concernenti la gestione dei rifiuti,
– la gestione della banca dati necessaria per il computo delle prestazioni del servizio pubblico,
– la predisposizione della proposta del piano annuale del servizio pubblico economico,
– la gestione e la conservazione durevole del registro riguardante la quantità e la composizione dei rifiuti depositati nella discarica,
– la consegna delle frazioni rimosse ai raccoglitori autorizzati o a coloro che effettuano il recupero,
– il trattamento dei rifiuti,
– l’immagazzinamento prima di eseguire l’avviamento finalizzato a successivi smaltimenti e depositi,
– la trasmissione dei dati, l’invio di relazioni all’amministrazione comunale, al consiglio comunale e al servizio di ispettorato comunale competente in materia, nonché la pubblicazione dei dati,
– altri compiti previsti dalla legge.
(2) Le prestazioni del servizio pubblico devono essere eseguite in modo da non compromettere la salute dell’uomo; esse devono essere svolte senza far uso di procedure e metodi in grado di inquinare eccessivamente l’ambiente. Tali prestazioni non devono causare un eccessivo inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo, come pure l’inquinamento acustico e l’inquinamento da cattivi odori; esse non devono inoltre peggiorare notevolmente le condizioni di vita degli animali e delle piante, causare effetti negativi nelle zone e nelle aree protette ai sensi delle normative sulla tutela dell’ambiente e sulla tutela del patrimonio culturale.
(3) Il prestatore decide in merito alle modalità di deposito (cassonetti personali o comuni) e al tipo e numero dei cassonetti direttamente sul posto, tenendo conto del programma operativo di gestione dei rifiuti, della tecnologia di raccolta ed asporto, dell’accessibilità ovvero della distanza del soggetto generatore di rifiuti, come pure della struttura e del tipo dei medesimi. Qualora il prestatore e il soggetto generatore di rifiuti non dovessero trovare un accordo in merito al tipo e al numero dei cassonetti, la decisione viene presa dall’organo dell’amministrazione comunale competente in materia.
(4) Il soggetto generatore di rifiuti urbani viene informato dal prestatore del servizio pubblico mediante un avviso trasmesso dai mezzi di comunicazione di massa o alle modalità localmente in uso, in merito:
– ai siti delle piazzole destinate alla raccolta differenziata e ai tipi di rifiuti ivi raccolti,
– all’orario di apertura del centro di raccolta,
– alle modalità di consegna e asporto dei rifiuti,
– alle modalità di recupero e smaltimento, previsti per i rifiuti ritirati,
– alle condizioni per il ritiro dei rifiuti,
– alle procedure di raccolta di rifiuti pericolosi ed ingombranti.
IX. I DOVERI DEGLI UTENTI
Articolo 44
(i diritti degli utenti)
(1) Gli utenti hanno il dovere di:
– registrarsi e cancellare la loro registrazione, comunicare tutti cambiamenti che potrebbero influire sul computo delle spese del servizio pubblico, entro 8 giorni dalla comparsa dei suddetti cambiamenti,
– pagare le spese concernenti il servizio pubblico in conformità con le disposizioni del presente decreto, a prescindere dal fatto che fruiscano delle prestazioni o no,
– consegnare regolarmente i rifiuti urbani ed effettuare la raccolta differenziata in armonia con le prestazioni garantite dal servizio pubblico,
– assicurarsi che i coperchi dei contenitori e dei cassonetti, situati presso i punti di asporto, siano chiusi,
– assicurarsi che nel cassonetto non siano depositati liquidi, materiali infetti, rifiuti edili, ardenti, facilmente infiammabili ed esplosivi, gomme, pietre e rifiuti di altro tipo che ai sensi del presente decreto non rientrano tra rifiuti urbani,
– garantire che il giorno del ritiro, i cassonetti siano posizionato nel punto di asporto, ed in seguito al ritiro riportarli nel punto di raccolta,
– consentire al prestatore l’accesso al punto di asporto, durante tutte le stagioni,
– mantenere puliti i punti di raccolta ed asporto e garantire al prestatore l’accesso ai punti di asporto,
– soddisfare altre richieste del prestatore nell’ambito dei diritti e dei poteri a lui conferiti in virtù della legge e del presente articolo,
– consegnare i rifiuti ingombranti nel punto di asporto,
– affidare i cassonetti coi rifiuti urbani al prestatore del servizio pubblico presso i punti di asporto, nei periodi previsti dal programma di raccolta dei rifiuti urbani,
– applicare e rispettare le disposizioni del presente decreto.
(2) Gli utenti proprietari di diversi edifici indipendenti, unità abitative, altri locali o spazi di carattere funzionale, siti nel territorio comunale, sono tenuti a fruire, per ogni singola unità, delle prestazioni del servizio pubblico di cui al presente decreto; essi hanno l’obbligo di effettuare la registrazione di ogni singola suddetta unità e pagare per ciascuna di loro il prezzo del servizio, in armonia col presente decreto.
(3) Il cassonetto prescritto per i rifiuti non deve essere riempito tanto da non poterlo chiudere. Se la quantità dei rifiuti supera regolarmente il volume prescritto per il cassonetto, il prestatore individua le cause del problema e cerca di provvedere in maniera adeguata. I provvedimenti vengono attuati applicando le disposizioni del terzo comma dell’articolo 43 del presente decreto.
Articolo 45
(i divieti per gli utenti)
Agli utenti è vietato:
– depositare nei cassonetti finalizzati alla raccolta differenziata ed ai rifiuti biologici rifiuti non appartenenti a queste categorie,
– mescolare i rifiuti pericolosi con le frazioni separate o coi rifiuti urbani, come pure mescolare specifici tipi di rifiuti pericolosi tra loro,
– depositare rifiuti di pile ed accumulatori portatili come se fossero rifiuti urbani misti,
– depositare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come se fossero rifiuti urbani misti,
– depositare i rifiuti biologici come se fossero rifiuti urbani misti, laddove sono raccolti separatamente,
– collocare i cassonetti per i rifiuti fuori dallo spazio previsto per il punto di asporto,
– depositare i rifiuti accanto al cassonetto, ad eccezioni dei casi dove questa modalità di deposito è prescritta e adeguatamente predisposta,
– frugare nei cassonetti, sparpagliare i rifiuti da essi estratti o qualsiasi altro tipo di inquinamento del punto di asporto e della piazzola,
– danneggiare le attrezzature e le apparecchiature del prestatore e scarabocchiare e appiccicare poster sulle medesime,
– non accedere alla fruizione del servizio pubblico,
– spostare di spontanea volontà i cassonetti destinati alla raccolta differenziata situati nei siti prestabiliti all’interno delle piazzole, come pure dislocare i cassonetti per i rifiuti biodegradabili e quelli misti dai punti di raccolta-asporto comuni,
– depositare i rifiuti all’interno del territorio del comune in contrasto con le disposizione del presente decreto,
– accumulare rifiuti sui terreni privati.
Articolo 46
(l’incenerimento dei rifiuti)
È vietato incenerire i rifiuti.
X. IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO ECONOMICO
Articolo 47
(le fonti di finanziamento delle prestazioni del servizio pubblico)
Le fonti mediante le quali viene finanziato il servizio pubblico, sono le seguenti:
– il pagamento da parte degli utenti per le prestazioni del servizio pubblico sulla base dei prezzi in vigore,
– i fondi ricavati dalla vendita di determinate frazioni separate (quelle recuperabili),
– i fondi del bilancio destinati alla sovvenzione del servizio pubblico,
– altre fonti stabilite dalle normative della comunità locale e dalla legge ovvero dalla normativa accolta in virtù di essa.
XI. LA DEFINIZIONE DEI PREZZI E IL COMPUTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 48
(le spese e i prezzi del servizio pubblico)
(1) I prezzi riferiti alla gestione dei rifiuti sono definiti sulla base del programma e della calcolazione delle spese, realizzati dal prestatore in armonia con le normative in vigore.
(2) Nell’ambito del servizio pubblico relativo alla gestione dei rifiuti urbani si determina distintamente i prezzi per ogni singolo servizio pubblico, come pure per le seguenti prestazioni appartenenti al servizio pubblico:
1. la raccolta di determinati tipi di rifiuti urbani che comprende:
– le frazioni separate di determinati rifiuti urbani e i rifiuti ingombranti, ad eccezione dei rifiuti di imballaggi raccolti separatamente e dei rifiuti biodegradabili della cucina e quelli provenienti da orti e giardini,
– i rifiuti di imballaggi raccolti separatamente,
– i rifiuti biodegradabili della cucina e quelli provenienti da orti e giardini e
– i rifiuti urbani misti,
2. il trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani,
3. il deposito dei residui del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
La fattura deve indicare separatamente il prezzo computato per ogni singolo servizio del servizio pubblico:
– il prezzo per la raccolta dei rifiuti urbani,
– il prezzo per la raccolta dei rifiuti biodegradabili,
– il prezzo per il trattamento dei rifiuti urbani,
– il prezzo per il deposito dei rifiuti urbani.
(3) Il prezzo per ogni singolo servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al comma precedente comprende il prezzo dell’infrastruttura pubblica e il prezzo per la prestazione di ogni singola operazione riguardante tale servizio pubblico.
(4) Mediante il pagamento dell’importo, computato dal gestore della discarica destinata al deposito dei rifiuti, devono essere coperte tutte le spese legate alla costruzione ed alle attività della struttura, come pure la tassa ambientale per l’inquinamento dovuto al deposito di rifiuti, la garanzia finanziaria in conformità con la normativa che disciplina il deposito dei rifiuti presso le discariche, i costi comportati dalla chiusura della struttura, nonché i costi dei provvedimenti ai sensi delle normative, al fine di proteggere l’ambiente dopo la chiusura.
(5) Le proposte e le calcolazioni per la predisposizione e la modifica dei prezzi, vengono effettuate dal prestatore. Le modalità di predisposizione del prezzo e il computo dei servizi vengono dettagliatamente definiti nel regolamento.
Articolo 49
(il computo delle prestazioni del servizio pubblico)
(1) Il prezzo concernente le prestazioni del servizio pubblico viene pagato da tutti i soggetti generatori di rifiuti. Il prezzo del servizio viene pagato e computato mensilmente.
(2) Il prezzo concernente la gestione dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici viene computato sulla base di un’unità, ossia la quantità in peso (kg) dei rifiuti generati da un soggetto.
(3) Il prezzo delle prestazioni del servizio pubblico viene predisposto in base al regolamento di cui all’articolo precedente in armonia con le normative vigenti della Repubblica di Slovenia che disciplinano l’ambito della metodologia di predisposizione dei prezzi relativi ai servizi pubblici comunali obbligatori finalizzati alla protezione dell’ambiente.
(4) Il prezzo dei servizi connessi al servizio pubblico deve essere pagato, in virtù degli obblighi previsti dalle normative e dal presente decreto, da tutti i soggetti generatori di rifiuti che ai sensi del presente atto sono tenuti ad affidare i medesimi, indipendentemente dal fatto che li consegnino o no e a prescindere dal tipo ovvero dalle modalità di asporto dei rifiuti.
(5) La base per il computo dei servizi per i nuclei familiari corrisponde alla quantità complessiva dei rifiuti generati e raccolti, e alla quantità dei rifiuti biodegradabili della cucina.
(6) La base per il computo dei servizi presso una casa di villeggiatura o qualche altro tipo di edificio che dispone di locali destinati ad una permanenza temporanea, corrisponde alla quantità forfetaria di rifiuti, generata mediamente da una persona in un anno.
(7) Il soggetto generatore di rifiuti ha l’obbligo di pagare il prezzo delle prestazioni del servizio pubblico, a decorrere:
– dal giorno dell’avvio dell’esercizio del servizio pubblico,
– dalla data di acquisizione di un edificio residenziale o di altro genere, o di un locale di suo possesso o proprietà, o del quale dispone dell’usufrutto, della locazione o della gestione.
(8) La delibera sull’importo dei prezzi proposta dal prestatore viene accolta dal sindaco del Comune città di Capodistria.
Articolo 50
(l’obbligo di pagamento)
(1) Le spese insorte dall’esercizio del servizio pubblico devono essere pagate da tutti i soggetti generatori, per i quali viene organizzato tale servizio.
(2) In caso di assenza prolungata degli utenti si applicano le disposizioni del regolamento.
Articolo 51
(la modifica dei dati che incidono sul computo)
(1) Gli utenti hanno l’obbligo di fornire al prestatore dati precisi relativamente ai fatti che incidono sul computo dei servizi prestati dal servizio pubblico (nome e cognome, attività, numero delle persone, dimensioni del cassonetto); essi devono inoltre comunicare immediatamente le modifiche dei suddetti dati.
(2) Il prestatore si occupa dei registri riferiti al tipo, alle dimensioni e ai siti dei cassonetti destinati ai rifiuti.
Articolo 52
(l’acquisizione dei dati che incidono sul computo)
(1) Qualora l’utente non fornisca al prestatore i dati necessari per il computo dei servizi di gestione dei rifiuti entro 15 giorni dall’insorgere dei cambiamenti, il succitato prestatore ha il diritto di acquisirli tramiti i registri ufficiali.
(2) Il prestatore deve aggiornare i dati riferiti al numero degli utenti presso un indirizzo almeno una volta all’anno. I dati concernenti gli utenti (nuclei domestici e il numero dei loro membri) devono essere trasmessi al prestatore dall’organo comunale che dispone degli appropriati registri.
(3) I dati riferiti ad un singolo nucleo domestico ovvero edificio possono essere modificati dal prestatore sulla base:
– dei cambiamenti degli elementi ricavati dal registro centrale della popolazione che si riferiscono al numero dei membri di un nucleo familiare ovvero edificio,
– della comunicazione scritta, trasmessa dall’utente delle prestazioni del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, in merito alle modifiche che, in conformità col presente decreto, incidono sul computo dei servizi,
– degli accertamenti effettuati da servizi di vigilanza competenti.
(4) Qualora il prestatore non possa acquisire i dati in virtù delle modalità, definite al comma precedente, il computo dei servizi viene effettuando rispettando la seguente stima del numero degli utenti presso un indirizzo:
– per appartamento: quattro persone,
– per casa: sei persone.
(5) Il prestatore può incaricare un perito dell’accertamento dello stato reale. Le spese relative all’acquisizione dei dati, come pure le spese dovute all’elaborazione del parere dei periti, sono a carico dell’utente.
Articolo 53
(la determinazione del pagatore dei servizi di gestione dei rifiuti)
I proprietari che mettono in locazione un locale residenziale o di altro tipo, possono decidere che a pagare i servizi di gestione dei rifiuti sia il fruitore effettivo ovvero il locatore del suddetto locale, il quale deve presentare il suo consenso in forma scritta. Il proprietario deve subito informare il prestatore della registrazione o della modifica del locatario. Qualora ciò non avvenga, le spese dell’asporto dei rifiuti urbani sono in ogni caso a carico del proprietario.
XII. LA VIGILANZA
Articolo 54
(l’esercizio della vigilanza)
(1) La vigilanza sull’esercizio delle disposizioni del presente decreto viene effettuata dai Servizi di ispettorato comunale, salvo che la legge non disponga diversamente.
(2) L’apposito vigilante del prestatore e i dipendenti autorizzati dal medesimo hanno la facoltà di accertare e verificare le circostanze ed i dati che risultano essere importanti al fine dell’applicazione del presente decreto; essi constatano inoltre l’adeguatezza del contenuto dei cassonetti.
(3) Nel caso in cui il soggetto obbligato a mettere in atto una decisione emessa in virtù del primo comma del presente articolo, non esegua il suo dovere entro il termine stabilito, l’ispettore comunale ha la facoltà di ordinare l’esecuzione forzata dei doveri, le cui spese sono a carico del suddetto soggetto.
(4) Il prestatore ha l’obbligo di accertare la gestione impropria dei rifiuti in conformità col presente decreto.
(5) Qualora le disposizione del presente decreto non vengano rispettate, il prestatore ha la facoltà di trasmette all’utente un avvertimento e di informare i Servizi di ispettorato comunale delle violazioni.
(6) In merito alle controversie che hanno come oggetto l’inserimento in un rifiuto in una delle categorie di classificazione, scaturite tra il prestatore e l’utente – partner contrattuale, obbligato alla notificazione riguardante la gestione dei rifiuti al ministero competente nell’ambito della tutela dell’ambiente, decide, su richiesta del prestatore e sulla base delle analisi del rifiuti effettuate dall’utente, il suddetto ministero.
(7) L’organo dell’amministrazione comunale di cui al presente decreto è l’ufficio servizi pubblici economici.
XIII. DISPOSIZIONI SULLE SANZIONI
Articolo 55
(le violazioni commesse dal prestatore)
(1) Il prestatore viene punito con un’ammenda di EURO 2.000 se:
1. non informa gli utenti in maniera regolare ed in tempo debito delle singole attività concernenti il servizio pubblico e delle modalità previste per la gestione dei rifiuti (quarto comma dell’articolo 43),
2. non organizza l’asporto dei rifiuti ingombranti in conformità col programma (articolo 37),
3. non organizza l’asporto dei rifiuti pericolosi in conformità col programma (articolo 36),
4. non tiene i registri e catasti relativi al servizio pubblico (articolo 43),
5. non armonizza, una volta all’anno, i dati riguardanti il numero degli abitanti nella banca dati con i dati contenuti nel registro centrale della popolazione (secondo comma dell’articolo 52),
6. asporta i rifiuti servendosi di mezzi di trasporto non adeguati (settimo comma dell’articolo 38),
7. non effettua l’asporto dei rifiuti in seguito alla rimozione dell’ostacolo e alla cessazione delle cause di forza maggiore (articolo 39).
(2) Con l’ammenda di EURO 300 viene punito anche l’addetto ai lavori del prestatore che commette una delle violazioni di cui al primo comma del presente articolo.
(3) Il prestatore viene punito con un’ammenda di EURO 500 se:
1. non mantiene i cassonetti destinati ai rifiuti dei nuclei domestici e non sostituisce i cassonetti logorati non altri cassonetti nuovi o usati,
2. non pulisce e non mantiene i cassonetti collocati nelle piazzole destinate alla raccolta differenziata,
3. non ripulisce il cassonetto qualora i loro dipendenti l’abbiano sporcato durante l’operazione di svuotamento.
(4) Con l’ammenda di EURO 200 viene punito anche l’addetto ai lavori del prestatore, che commette una delle violazioni di cui al terzo comma del presente articolo.
Articolo 56
(le violazioni commesse dagli utenti)
(1) Viene punita con un’ammenda di EURO 1.000 l’utente – persona giuridica che:
1. non si inserisce nel servizio di asporto dei rifiuti ovvero non stipula il contratto concernente la gestione dei rifiuti (articolo 23),
2. non effettua la raccolta differenziata (articolo 28),
3. non deposita i rifiuti nei cassonetti destinati ai rifiuti (articolo 21),
4. riempie eccessivamente i cassonetti (articolo 44),
5. non mantiene il punto di raccolta e asporto conformemente alle istruzioni del prestatore, non si assicura che i coperchi siano chiusi e non consente al prestatore libero accesso al punto di asporto (articolo 20),
6. blocca l’accesso ai punti di asporto ed alle piazzole destinate alla raccolta differenziata (articolo 44),
7. organizza eventi culturali, sportivi ed altre manifestazione all’aperto non provvedendo ai rifiuti, alla pulizia dello spazio a conclusione dell’evento e all’asporto dei rifiuti (articolo 25),
8. non deposita i rifiuti raccolti separatamente raccolti presso i centri di raccolta finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti in conformità con le istruzioni del prestatore oppure se li depone al di fuori del centro (articolo 34),
9. nonostante l’avvertimento trasmessogli dal prestatore, non raccoglie i rifiuti separatamente o agisce in contrasto con le istruzioni di deposito (articolo 44),
10. incenerisce i rifiuti urbani (articolo 46).
(2) Con l’ammenda di EURO 500 viene punito l’imprenditore commette una delle violazioni di cui al primo comma del presente articolo.
(3) Con l’ammenda di EURO 200 viene punito l’addetto ai lavori della persona giuridica che commette una delle violazioni di cui al primo comma del presente articolo.
(4) Con l’ammenda di EURO 150 viene punita la persona fisica che viola le disposizioni del primo punto del primo comma del presente articolo; con l’ammenda di EURO 100 viene punita la persona fisica che viola le disposizioni dal secondo al decimo punto del primo comma del presente articolo.
XIV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 57
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di valere il Decreto sull’affidamento in concessione del servizio pubblico economico di deposito dei residui, del trattamento o dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune città di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 12/11 e 51/11).
Articolo 58
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di valere il Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani (Bollettino uff., n. 17/99), ad eccezione delle disposizioni che disciplinano le modalità di computo degli obblighi degli utenti del servizio pubblico e delle normative accolte in virtù di esse; rimangono in vigore pure altri atti utilizzati fino all’adozione del regolamento e all’instaurazione di tutte le condizioni necessarie per l’applicazione del computo e dei prezzi delle prestazioni del servizio pubblico in conformità col presente decreto.
Articolo 59
Il regolamento sul sistema tariffario di cui al sesto comma dell’articolo 7 del presente decreto viene accolto dal Consiglio comunale, su proposta del prestatore del servizio pubblico, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 60
Il prestatore del servizio pubblico deve realizzare i registri e i catasti relativi al servizio pubblico (catasto dei punti di asporto e delle piazzole destinate alla raccolta differenziata …) entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 61
(1) Il gestore della discarica destinata ai rifiuti pericolosi di Dvori è l’azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
(2) I servizi comunali competenti in materia e il gestore della discarica di cui al comma precedente accolgono gli atti legati alle future attività della discarica nell’ambito delle loro competenze.
Articolo 62
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-359/2012
Capodistria, 20. dicembre 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti