Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4251. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice, stran 11939.

Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF), 17., 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 - ZUPJS) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 - uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 89/11) se spremeni 1. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
+--------------------------------------------------+------------+
|Vrsta programa                  |  Cena  |
|                         | programa v |
|                         |   EUR  |
+--------------------------------------------------+------------+
|1. starostno obdobje 1 do 3 let - dnevni program |  444,56  |
+--------------------------------------------------+------------+
|2. starostno obdobje 3 do 6 let - dnevni program |  306,82  |
+--------------------------------------------------+------------+
|kombinirani oddelki in oddelki 3 do 4 leta -   |      |
|dnevni program                  |  319,10  |
+--------------------------------------------------+------------+
|poldnevni program v kombiniranih oddelkih in v  |      |
|oddelkih 2. starostnega obdobja          |  285,10  |
+--------------------------------------------------+------------+
2. člen
Spremeni se 6. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Znesek živil za otroka, upoštevan v ceni programov je 1,52 € dnevno. V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali iz drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.«
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 011-0052/2012-1(120)
Slovenske Konjice, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.