Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4241. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer, stran 11928.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 179. člena in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spr.), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 - popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92, 29/95 - ZPDF, 44/97 - ZSZ, 27/98), 218., 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09), ter 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 15. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja izračun, odmero in obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Log - Dragomer. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
(2) S tem odlokom se natančneje določi:
- zavezance za plačevanje nadomestila,
- območja zajemanja nadomestila,
- določitev površin za odmero nadomestila,
- merila za določitev višine nadomestila,
- določitev vrednosti točke,
- določanje višine nadomestila,
- oprostitve plačila nadomestila,
- obračunavanje in pobiranje nadomestila,
- druge obveznosti zavezancev in evidenca zavezancev.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe ter gradbenega inženirskega objekta na območju Občine Log - Dragomer;
2. neposredni uporabnik je:
- lastnik, katerega lastninska pravica je vpisana v zemljiško knjigo oziroma je lastninsko pravico pridobil na podlagi splošnega ali posamičnega pravnega akta (pogodba, odločba, zakon), ali
- uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, ali
- uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene osebne služnosti (užitek, raba, služnost stanovanja), ali
- uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene stavbne pravice, ali
- uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi drugega pravnega posla;
3. zazidana stavbna zemljišča so tista zemljišča, na katerih zgrajene stavbe in gradbeni inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture;
4. nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera je s prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja;
- stanovanjskih in poslovnih stavb,
- stavb, ki so namenjene zdravstvu, socialnemu in otroškemu varstvu, šolstvu, kulturi, znanosti, raziskovanju, športu in rekreaciji (R oziroma zelene površine) ter javne uprave (v nadaljevanju: družbene dejavnosti),
- gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Šteje se, da je za navedena zemljišča zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov, če je za njih možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje oziroma če ni javnega kanalizacijskega omrežja, da je možna izgradnja male čistilne naprave, in da je možno zagotoviti odvoz odpadkov.
Šteje se, da je za zemljišče zagotovljen dostop na javno cesto, če je v prostorskem aktu opredeljeno kot zazidljivo.
5. stanovanjska površina je neto tlorisna površina objekta;
6. poslovna površina je neto tlorisna površina poslovnega objekta oziroma poslovnih prostorov in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, in je namenjena opravljanju poslovne dejavnosti. Po tem odloku so poslovne površine tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, proizvodni obrati in delavnice na prostem, površine za stalne deponije materialov, interna parkirišča, javna parkirišča, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, kampi, bencinski servisi, odprte športno-rekreativne površine in druge površine, ki so namenjene opravljanju poslovne dejavnosti;
7. površine za centralne dejavnosti so površine, ki so tako označene v prostorskem izvedbenem aktu (planska oznaka C oziroma CU, CD (OPN);
8. površine za šport in rekreacija (zelene površine) so površine, ki so tako označene v prostorskem izvedbenem aktu (planska oznaka R oziroma ZS (OPN).
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot jih določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov, davčnega, stanovanjskega področja ter stvarnih in obligacijskih razmerij.
II. OBMOČJE ZAJEMANJA NADOMESTILA
3. člen
Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča na območju celotne Občine Log - Dragomer.
III. DOLOČITEV POVRŠIN ZA ODMERO NADOMESTILA
4. člen
(1) Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine, ne glede na to, ali se površine dejansko uporabljajo ali ne. Če se površine dejansko ne uporabljajo, se upošteva tista dejavnost oziroma uporaba, ki so jo imele površine pred opustitvijo dejavnosti oziroma uporabe.
(2) Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje tudi za nelegalne gradnje, kot to določa zakon.
5. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje za tista zemljišča, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. točke prvega odstavka 2. člena tega odloka.
6. člen
Podatke o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter površinah objektov občinska uprava Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju: občinska uprava) pridobi iz napovedi zavezancev ter iz javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določata zakon in ta odlok.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
(1) Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
- namembnost stavbnega zemljišča,
- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo,
- faktor pozidanosti zemljišča.
(2) Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
- opremljenost stavbnega zemljišča oziroma možnost priključitve na komunalno infrastrukturo,
- namembnost stavbnega zemljišča,
- vrsta občinskega prostorskega akta.
8. člen
Glede na namembnost stavbnega zemljišča se nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče točkuje v naslednji višini:
a) stanovanjska površina: 40 točk
b) poslovne dejavnosti: 300 točk
- oskrba z električno energijo, plinom in paro
- promet in skladiščenje
- informacijske in komunikacijske dejavnosti
- finančne in zavarovalniške dejavnosti poslovanje z nepremičninami
c) ostale poslovne dejavnosti: 100 točk.
9. člen
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo se ugotavlja po možnosti priključka na te objekte in naprave in se točkuje v naslednji višini:
+---------------------------------------------------+-----------+
|       VRSTA KOMUNALNE OPREME        | Št. točk |
+---------------------------------------------------+-----------+
|1. cesta                      |  15   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|2. javna razsvetljava - do 50 m zračne razdalje  |   5   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|3. površinsko odvodnjavanje            |   5   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|4. plinsko omrežje                 |  15   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|5. vodovod                     |  15   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|6. elektrika                    |  10   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|7. kanalizacija                  |  20   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|8. avtobusna postaja - do 500 m zračne razdalje  |  10   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|9. avtobusna postaja - od 500 m do 1000 m zračne  |   5   |
|razdalje                      |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
10. člen
Faktor pozidanosti je razmerje med bruto tlorisno površino objekta (tloris stavbe) in površino parcele in se točkuje v naslednji višini:
+---------------------------------------------------+-----------+
|        FAKTOR POZIDANOSTI         | Št. točk |
+---------------------------------------------------+-----------+
|do 0,10                      |  80   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|nad 0,10 do 0,20                  |  60   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|nad 0, 20 do 0,40                 |  40   |
+---------------------------------------------------+-----------+
|nad 0,40                      |   0   |
+---------------------------------------------------+-----------+
11. člen
(1) Opremljenost nezazidanega stavbnega zemljišča se točkuje s 60 točkami.
(2) Nadomestilo, odmerjeno v skladu s prvim odstavkom tega člena, se glede na namembnost zemljišča obračuna v naslednji višini.
+---------------------------------------------------+-----------+
|        NAMEMBNOST ZEMLJIŠČA        | Št. točk |
+---------------------------------------------------+-----------+
|stanovanjska gradnja in površine za poslovno    |      |
|dejavnost, površine za družbene dejavnosti (razen |      |
|površin za šport in rekreacijo), površine za    |      |
|gradbene inženirske objekte            |  100 %  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|površine za centralne dejavnosti          |  70 %  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|površine za šport in rekreacija (zelene površine) |  35 %  |
+---------------------------------------------------+-----------+
12. člen
(1) Če so za določeno območje predvideni občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) oziroma lokacijske smernice, se nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče obračuna v višini 50 % od odmere na podlagi 11. člena tega odloka.
(2) Ko so OPPN oziroma lokacijske smernice sprejeti, se nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče do izdaje gradbenega dovoljenja obračuna v celoti.
(3) Če je za določeno območje predviden državni prostorski načrt, se nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče od sprejema državnega prostorskega načrta dalje ne obračuna.
V. DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE
13. člen
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2013 se določi v višini 0,003406 EUR.
(2) Vrednost točke se letno indeksira z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju sprejme župan Občine Log - Dragomer in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
14. člen
(1) Letni znesek nadomestila se izračuna na naslednji način: NUSZ = POV × ŠT × VT
Zgornje oznake pomenijo:
1. NUSZ: letni znesek nadomestila
2. POV: površina stavbe oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča (m2)
3. ŠT: skupno število točk, določeno z merili iz 8., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka
4. VT: vrednost točke.
(2) Če tekom leta pride do sprememb, ki vplivajo na višino nadomestila, se nadomestilo obračuna v sorazmernem deležu.
VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
15. člen
(1) Nadomestilo ne plačuje za:
- objekte in nezazidana stavbna zemljišča, ki jih neposredno za namen obrambe in delovanja uporablja Slovenska vojska,
- stanovanjske in poslovne površine v uporabi tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
- stanovanjske in poslovne površine mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
- stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost,
- stavbe, ki služijo kmetijski rabi,
- stavbe, ki so namenjene javnemu zdravstvu, socialnemu in otroškemu varstvu, šolstvu, kulturi, znanosti, raziskovanju, izvajanju javnega programa športa ter stavbe javne uprave,
- zemljišča, ki so v prostorskem planu opredeljena kot zemljišča za pokopališča (C+, ZS),
- stavbe in zemljišča v lasti društev, če jih uporabljajo za svojo osnovno dejavnost,
- stavbe in zemljišča, ki so v lasti občine.
(2) Obveznost plačila nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče preneha v primeru gradnje, in sicer z naslednjim mesecem, ko postane izdano gradbeno dovoljenje pravnomočno.
(3) Obveznost plačila nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča nastane po preteku petih let po izdaji gradbenega dovoljenja.
16. člen
Nadomestilo se ne plačuje za nezazidano stavbno zemljišče, če je bila za to zemljišče dana pobuda za spremembo namenske rabe v kmetijsko ali gozdno in je bil za spremembo občinskega prostorskega načrta izdan sklep župana.
VIII. OBRAČUNAVANJE IN POBIRANJE NADOMESTILA
17. člen
(1) Nadomestilo določi zavezancem pristojni davčni organ na podlagi podatkov občine.
(2) Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, izvršbe, odpisa, delnega odpisa, odloga, zastaranja in plačila obresti od nadomestila se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku.
IX. DRUGE OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV IN EVIDENCA ZAVEZANCEV
18. člen
(1) Zavezanci so dolžni občinski upravi posredovati registracijske podatke najkasneje v petnajstih dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in dejansko komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. V istem roku so zavezanci dolžni izpolniti zahtevo občinske uprave, če se podatki pridobivajo na podlagi poziva. Spremembe podatkov se pri odmeri nadomestila upoštevajo od prvega dne v naslednjem mesecu.
(2) Enotno evidenco zavezancev občinska uprava dopolnjuje iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določa zakon.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Log - Dragomer preneha uporabljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vrhnika - uradno prečiščeno besedilo (Naš časopis, št. 328/06).
(2) Postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, ki še niso pravnomočno zaključeni, se končajo po določbah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vrhnika.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2013 dalje.
Dragomer, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.