Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4226. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 11901.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01 in 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 14. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah na območju Občine Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: Občina).
(2) Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in podobno na:
- prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski praznik in podobno),
- shodih in podobno na območju Občine,
- tržnem prostoru ter
- na javnih površinah ter površinah v zasebni lasti.
2. člen
(1) Prodaja zunaj prodajaln se opravlja na javnih površinah in drugih površinah na območju Občine, ki s prometnega in okoljevarstvenega vidika ne motijo bivalnih pogojev v okolju.
(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah, ki so v zasebni lasti, je potrebno pred izdajo soglasja Občine pridobiti pisno soglasje lastnika zemljišča, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.
(3) Prodajalec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine, mora zaprositi in pridobiti soglasje krajevne skupnosti na področju katere se prodaja izvaja. Na podlagi izdanega soglasja krajevne skupnosti mora prodajalec zaprositi ter pridobiti soglasje Občine.
(4) V vsakem naselju v Občini je lahko določeno več javnih površin, na katerih se lahko opravlja prodaja blaga zunaj prodajaln, katere so običajno v središču naselij oziroma ob objektih javnega značaja. Te površine določijo krajevne skupnosti.
(5) V primeru, da gre za prodajo blaga na prireditvah, lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.
(6) Soglasje iz drugega in tretjega odstavka tega člena izda občinska uprava.
3. člen
(1) Za prodajo blaga zunaj prodajaln mora prodajalec pridobiti pisno soglasje Občine.
(2) Vlogo za pridobitev soglasja prodajalec naslovi na občinsko upravo najmanj deset dni pred pričetkom prodaje blaga.
(3) Vloga mora vsebovati:
- podatke vlagatelja,
- dovoljenje za prodajo blaga izven prodajaln vlagatelja, ki ga izda pristojni upravni organ,
- način prodaje blaga zunaj prodajaln,
- vrsto blaga namenjenega prodaji,
- lokacija, kjer se bo prodaja vršila,
- površina, potrebna za prodajo,
- časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje prodaje),
- soglasje krajevne skupnosti, na področju katere se bo prodaja vršila, kadar se prodaja izvaja na javnih površinah, razen za prodajo na tržnem prostoru iz 11. člena tega odloka,
- soglasje lastnika zemljišča, kadar se prodaja ne izvaja na javnih površinah.
(4) Občina lahko odreče izdajo soglasja zaradi prostorske neprimernosti ali neustrezne namembnosti predlagane površine, oziroma zaradi drugih utemeljenih razlogov.
4. člen
Pristojni organ občinske uprave izda soglasje za posamezna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje enega koledarskega leta.
5. člen
(1) Na prodajnem prostoru smejo prodajati:
- kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
- posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
- nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,
- društva in humanitarne organizacije,
- posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine),
- druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.
(2) Na ta način se lahko prodaja naslednje blago:
- živila (žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča),
- neživilski izdelki (izdelki domače in umetnostne obrti, suha roba, turistični spominki, izdelki iz zelišč) in
- tekstilno blago.
6. člen
Prodajalec lahko opravlja prodajo iz potujoče prodajalne na javnih površinah na podlagi soglasja občinske uprave Občine, v kateri se določi seznam mest za prodajo blaga in vrsta blaga, ki se prodaja iz potujoče prodajalne.
7. člen
(1) Prodaja blaga na prodajnih mestih je prosta in se opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi občinskimi in državnimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
(2) Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
8. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku prodajnega časa in ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago.
II. TRŽNI PROSTOR
9. člen
Kot tržni prostor se uporablja osrednji trg v Gorenji vasi. Tržnica posluje v skladu s tržnim redom, ki ga sprejme Občinski svet. Tržni red določa obratovalni čas, pogoje za dodelitev prodajnega prostora, način dodelitve prodajnega prostora, obveznosti prodajalcev in določila za vzdrževanje reda in čistoče in druga določila za nemoteno delovanje tržnice.
III. PRISTOJBINE
10. člen
(1) Za uporabo tržnega prostora, prostora v času sejmov, prireditev, shodov in podobno ter drugih javnih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln se plačuje pristojbina.
(2) Občina zaračunava pristojbino za uporabo javne površine za prodajo blaga zunaj prodajaln v višini:
- 10,00 EUR/dan za prodajo na tržnem prostoru iz 9. člena tega odloka,
- 5,00 EUR/dan na ostalih javnih površinah.
Vrednost pristojbine se lahko spreminja s sklepom Občinskega sveta.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je možna brezplačna uporaba prodajnega prostora samo za namen in dejavnosti v interesu Občine (npr. občinske prireditve, občinski praznik in podobno), za društva in humanitarne organizacije.
(4) Pristojbino mora prodajalec poravnati v preračunanem enkratnem letnem znesku ali pred vsakokratnim pričetkom prodaje blaga oziroma na dan opravljanja prodaje.
IV. NADZOR
11. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcijska in redarska služba.
V. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
- opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah, brez soglasja Občine;
- opravlja prodajo blaga izven prodajaln v nasprotju z izdanim soglasjem;
- če po končani prodaji ne očisti prodajnega mesta.
(2) Z globo 100 EUR se kaznuje:
- odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
- posameznik, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj prodajaln po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-001/2012-001
Gorenja vas, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.