Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4208. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala, stran 11839.

Na podlagi drugega odstavka 61. člena, prvega odstavka 284.a člena in tretjega odstavka 325. člena v povezavi z drugim odstavkom 285. člena, drugim odstavkom 317. člena, drugim odstavkom 321. člena in šestim odstavkom 325. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
1. člen
V Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 101/11) se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem«.
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se določa vsebina obrazcev za napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, od dohodka iz prenosa premoženjske pravice ter od drugih dohodkov.
S tem pravilnikom se določa tudi vsebina obrazcev za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem.«.
3. člen
V 2. členu se črta 2. točka.
Dosedanja 3. točka, ki postane 2. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»2. od dohodka iz prenosa premoženjske pravice na obrazcu:
- Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice, ki je objavljen v Prilogi 5 tega pravilnika in je njegov sestavni del,«.
Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
4. člen
V napovednem stavku 3. člena se za besedilom »iz kapitala« doda besedilo »in iz oddajanja premoženja v najem«.
Za 5. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki je objavljen v Prilogi 4 tega pravilnika in je njegov sestavni del.«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Priloga 3 se črta.
7. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
9. člen
V Prilogi 7 se v Navodilu za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine od obresti, v prvem odstavku razdelka 1. Vpisovanje oznake statusa napovedi, za besedilom »uradno prečiščeno besedilo« podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »32/12 in 94/12;«.
V drugem odstavku razdelka 3. Vpisovanje podatkov o obrestih, se v 7. točki besedilo »vzajemnega sklada« nadomesti z besedilom »investicijskega sklada«.
V drugem odstavku razdelka 4. Vpisovanje podatkov o izplačevalcu obresti, se število »2« nadomesti s številom »3«.
V razdelku 6. Vpisovanje prilog, se beseda »vzajemni« nadomesti z besedo »investicijski«.
10. člen
V Prilogi 9 se v Navodilu za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine od dividend, v prvem odstavku razdelka 1. Vpisovanje oznake statusa napovedi, za besedilom »uradno prečiščeno besedilo« podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »32/12 in 94/12;«.
V drugem odstavku razdelka 3. Vpisovanje podatkov o dividendah, se v 1. točki za besedilom »uradno prečiščeno besedilo« podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »9/11 - ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12 in 94/12«, v 4. točki pa se v vseh treh primerih besedilo »vzajemnega sklada« nadomesti z besedilom »investicijskega sklada«.
11. člen
V Prilogi 10 se v Navodilu za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, v tretjem odstavku razdelka 0. Uvod, v četrti alineji v obeh primerih beseda »vzajemni« nadomesti z besedo »investicijski«.
V prvem odstavku razdelka 1. Vpisovanje oznake statusa napovedi, se za besedilom »uradno prečiščeno besedilo« podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »32/12 in 94/12;«.
12. člen
Priloga 11 se nadomesti z novo Prilogo 11, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ne glede na 3. člen tega pravilnika davčni zavezanec za dohodek iz dejavnosti za davčno leto 2012 predloži davčnemu organu Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) na obrazcu, ki je Priloga 3 Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 101/11).
14. člen
Ne glede na 7. člen tega pravilnika davčni zavezanec za dohodek iz oddajanja premoženja v najem, dosežen v letu 2012, predloži davčnemu organu Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem na obrazcu, ki je Priloga 4 Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 101/11).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 007-988/2012/11
Ljubljana, dne 27. decembra 2012
EVA 2012-1611-0211
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance