Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4260. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih, stran 11942.

Na podlagi tretjega odstavka 219. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 in 32/12) in v skladu s 5. točko 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07), ob predhodnem soglasju ministra za finance (št. 007-722/2012/13 z dne 11. 10. 2012), Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih
1. člen
V Navodilu o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih (Uradni list RS, št. 102/09 in 49/10) se v prvem odstavku 7. člena v šesti podalineji druge alineje za besedilom »5-drugi: npr. RTV …« doda vejica in besedilo »6-izdajatelj izvršnice«.
Besedilo sedme podalineje se spremeni tako, da se glasi:
»oznako prioritete po zakonu, ki ureja davčni postopek, po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje in po zakonu, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih (1-zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, 2-davčni dolg in stroški davčne izvršbe, 3-sodni sklep o izvršbi, 4-izvršnica),«.
2. člen
V 16. členu se besedilo desete alineje spremeni tako, da se glasi:
»oznako prioritete po zakonu, ki ureja davčni postopek, po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje in po zakonu, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih,«.
3. člen
V Prilogi 1 se besedilo oznake 97 spremeni tako, da se glasi:
»ustavitev izvršbe v skladu s 141. členom ZIZ po prejemu sklepa sodišča o ustavitvi izvršbe: če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni nobenega priliva rubljivih sredstev oziroma, če po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni rubljivih sredstev in tudi najmanj eno leto pred prejemom sklepa na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva rubljivih sredstev oziroma sredstev v vezavi, organizacija za plačilni promet o tem obvesti sodišče; če sodišče ugotovi, da dolžnik nima odprtega nobenega računa pri drugi organizaciji za plačilni promet, s sklepom ustavi izvršbo;«
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2012
Ljubljana, dne 13. decembra 2012
EVA 2012-1611-0157
Matej Runjak l.r.
Predsednik
Sveta AJPES