Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

900. Zakon o dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-H)
901. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

902. Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah
903. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja
904. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov

Sklepi

905. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
906. Sklep o spremembi Sklepa o prenosu delov državnih cest med občinske ceste

MINISTRSTVA

907. Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa
908. Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic
909. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja GOZDARSTVO IN LOVSTVO
910. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja USTNI HIGIENIK
911. Pravilnik o spremembah Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa
912. Pravilnik o spremembah Pravilnika za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
913. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
914. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živilih za posebne prehranske namene
915. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
916. Sklep o razveljavitvi Sklepa o omejitvi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije
917. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda
918. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
965. Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč
966. Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč

BANKA SLOVENIJE

919. Sklep o dajanju v prodajo in obtok zbirateljskih kovancev ob dogodku "Ljubljana – svetovna prestolnica knjige"
920. Sklep o dopolnitvi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice
921. Sklep o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

SODNI SVET

922. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesti podpredsednikov sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

923. Splošni akt o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve
924. Splošni akt o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

925. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov
926. Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK)
927. Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
928. Stališče 11 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah
929. Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem
967. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov

OBČINE

Ajdovščina

930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje
931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica
932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col
933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

Bovec

934. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območji letališča (BO25 in BO26) in športnega parka (BO38) v Bovcu

Celje

935. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja – Lahovna

Dobrna

936. Odlok o priznanjih Občine Dobrna
937. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dobrna
938. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna
939. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna
940. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna
941. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna
942. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna

Gorje

943. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gorje
944. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Gorje
945. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje

Koper

946. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ureditve centralne parkirne hiše in trga v Kopru
947. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »varovana stanovanja in dom starejših občanov Olmo«

Kozje

948. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990, za območje Občine Kozje, dopolnitev 2009
949. Odlok o spremembah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kozje

Ljubljana

950. Sklep o članstvu v Združenju mestnih občin Slovenije

Medvode

951. Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 do 2000 za območje Občine Medvode, za območje gospodarske cone Moše in Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto 13 Smlednik za območje gospodarske cone Moše

Murska Sobota

952. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Novo mesto

953. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010
954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
955. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Novo mesto

Ptuj

956. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju

Puconci

957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

Rečica ob Savinji

958. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2010
959. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2010

Ribnica

960. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu R7/4 in S7, k.o. Ribnica

Škofja Loka

961. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje lokacijskega načrta Kamnitnik II
962. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za naselje Papirnica

Vransko

963. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo)

Zreče

964. Sklep o ukinitvi starega pokopališča v Zrečah

POPRAVKI

968. Tehnični popravek Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti