Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

Št. 6130-217/2010/1 Ob-2195/10 , Stran 587
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in področje javnega razpisa Predmet javnega projektnega razpisa JR4-knjiga-2010 je sofinanciranje kulturnih projektov na naslednjih področjih knjige: A) Izdaja knjig Opredelitev področja: Na področje izdaja knjig lahko prijavitelji prijavijo posamične knjižne naslove iz naslednjih zvrsti: izvirna in prevodna leposlovna in humanistična dela za odrasle, otroke in mladino. Predmet razpisa ni sofinanciranje ponatisov, razen v primeru knjižnih del, ki so temeljnega pomena za slovensko kulturo ali njeno vključenost v svetovno književnost. Predmet sofinanciranja tudi niso katalogi razstav, likovne monografije, zborniki simpozijev in priložnostni zborniki, priročniki in učbeniki ter znanstvene monografije domačih avtorjev. B) Izdaja revij Opredelitev področja: Na področju izdaja revij lahko sodelujejo založniki ali izdajatelji literarnih in humanističnih revij za odrasle in otroke/mladino, katerih programska zasnova je usmerjena izključno v objavljanje: izvirnih in prevodnih leposlovnih, esejističnih, kritiških in humanističnih besedil. C) Bralna kultura Opredelitev področja: Projekti bralne kulture so sistematično usmerjeni v razvijanje in širjenje bralne kulture, promocijo knjig in branja, ter upoštevajo sodobne didaktične pristope s področja bralne kulture. Skrbijo za povezovanje različnih subjektov na področju razvijanja bralne kulture (knjižnice – knjigarne – založbe – avtorji). Udeleženci aktivno sodelujejo pri izvajanju projekta. Med projekte bralne kulture ne sodijo kreativne delavnice, ki niso neposredno povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem. D) Literarne prireditve Opredelitev področja: Literarna prireditev je zaključena vsebinska celota, usmerjena v promocijo slovenskih avtorjev ter v promocijo ustvarjalnosti na področju leposlovja in humanistike. Je eno- ali večdnevni dogodek (t. i. literarni festival), ki vključuje vsaj 3 slovenske avtorje ali izvajalce in poteka v Sloveniji. Med literarne prireditve šteje tudi podeljevanje literarnih nagrad. Med literarne prireditve ne sodijo novinarske konference ob izidu knjižnih del in kreativne delavnice, ki niso neposredno povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem. E) Delovne štipendije Opredelitev področja: Za dodelitev delovne štipendije lahko kandidirajo slovenski avtorji, ki imajo status samostojnega kulturnega ustvarjalca na področju knjige. 3. Cilji javnega razpisa JAK bo kulturne projekte na področjih knjige v letu 2010 v okviru javnega projektnega razpisa 4 (JR4–knjiga–2010) podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – izvedba kakovostnih, izvirnih in prepoznavnih projektov s področij izdaje knjig in revij, – izvedba projektov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin in oblikujejo vseživljenjske bralne navade, – izvedba uveljavljenih literarnih prireditev, – neposredno podpiranje ustvarjalcev. 4. Okvirna vrednost javnega projektnega razpisa JR4–knjiga–2010 in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost javnega projektnega razpisa JR4–knjiga–2010 za leto 2010 znaša predvidoma 900.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva bodo morala biti porabljena v proračunskem letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09). JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti. 5. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški JAK bo izbranim izvajalcem projektov s področij knjige sofinancirala največ 70% upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt. Sredstva sofinanciranja se odobrijo za upravičene stroške projekta, povezane z izvedbo projekta v letu 2010. 5.1. Upravičeni stroški na področju izdaje knjig Med upravičene stroške na področju izdaje knjig sodijo: – sklop A: avtorski honorarji, – sklop B: tiskarski stroški oziroma stroški elektronske izdaje. 5.2. Upravičeni stroški na področju izdaje revij Med upravičene stroške na področju izdaje revij sodijo: – sklop A: avtorski honorarji, – sklop B: tiskarski stroški. 5.3. Upravičeni stroški na področju bralne kulture Med upravičene stroške na področju bralne kulture sodijo: – sklop A: avtorski honorarji, – sklop B: stroški organizacije, – sklop C: stroški promocije. 5.4. Upravičeni stroški na področju literarnih prireditev Med upravičene stroške na področju literarnih prireditev sodijo: – sklop A: avtorski honorarji, – sklop B: stroški organizacije, – sklop C: stroški promocije. 5.5. Upravičeni stroški na področju delovne štipendije Znesek delovne štipendije je 12.000,00 EUR bruto. 6. Pogoji za sodelovanje na javnem projektnem razpisu JR4-knjiga-2010 6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem projektnem razpisu JR4-knjiga-2010 Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR4-knjiga-2010 morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu; – da z JAK nimajo sklenjene Pogodbe o financiranju in izvedbi javnega kulturnega programa za leto 2010 na istem področju iz naslova javnega razpisa JR7-PROGRAM-2010-2012; – da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2010; – da se z istim kulturnim projektom na javni projektni razpis JR4-knjiga-2010 prijavljajo samo enkrat; – da za isti projekt na javni projektni razpis JR4-knjiga-2010 poda vlogo le en prijavitelj; – da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna; – da spoštujejo določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o obveznem izvodu publikacij. Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave prijavitelja Za sredstva z javnega projektnega razpisa JR4–knjiga-2010 ne morejo kandidirati knjigarne. 6.2 Posebni pogoji za sodelovanje na javnem projektnem razpisu JR4-knjiga-2010 6.2.1 Posebni pogoji za področje izdaje knjig Prijavitelji na področju izdaje knjig morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR4–knjige–2010, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so v obdobju 2007-2009 izdali najmanj 6 knjižnih naslovov v slovenščini (prva izdaja) s področja javnega razpisa oziroma v primeru prijave elektronskih izdaj, da so v obdobju 2007–2009 izdali vsaj 6 elektronskih izdaj s področja razpisa, ki so vpisane v COBISS in dostopne vsaj v NUK; – da zaprošajo za sofinanciranje največ 6 knjižnih naslovov v slovenskem jeziku s področij javnega razpisa, ki bodo v knjižni obliki izšli v letu 2010; oziroma v primeru prijave elektronskih izdaj za sofinanciranje največ 6 elektronskih izdaj s področja razpisa, ki omogočajo iskanje, kopiranje in izvoz besedila ter opreme iz elektronske izdaje, ki bodo vpisane v COBISS in dostopne vsaj v NUK; – da zagotavljajo, da bo knjižni projekt v tiskani obliki izšel najmanj v 400 izvodih oziroma da bo v elektronski obliki dostopen vsaj v NUK; – da zagotavljajo, da bodo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili osnovni izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem v višini vsaj 350,00 EUR bruto na avtorsko polo, prevajalcem pa vsaj 270,00 EUR bruto na avtorsko polo; za izvirno pesniško zbirko pavšal v višini vsaj 2.500,00 EUR bruto, za prevod pesniške zbirke pavšal vsaj v višini 2.000,00 EUR bruto in za pisca slikanice pavšal vsaj 500,00 EUR bruto za prvo naklado; – da predlagajo kulturni projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov oziroma največ 15.000,00 EUR na knjigo, da bodo za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki). Dokazilo: OBR3 – Finančna konstrukcija z izjavo – da pri prijavi na področje izdaja knjig upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v točki 2 javnega projektnega razpisa 4. 6.2.2 Posebni pogoji za področje izdaje revij Prijavitelji na področju izdaje revij morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega razpisa JR4–knjige–2010, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da kandidirajo na javnem razpisu z literarno ali humanistično revijo, ki izhaja v slovenskem jeziku in v tiskani obliki vsaj dvakrat letno, tj. dve samostojni številki letno, v letnem obsegu najmanj 20 AP in v nakladi najmanj 400 izvodov ter je v tej dinamiki izhajanja, obsegu in nakladi izhajala tudi v letu 2009 (Dokazilo: po en izvod vseh izdanih številk v letniku 2009 za revije, ki jih v letu 2009 ni sofinancirala JAK); – da v primeru, ko imajo iz naslova razpisa za sofinanciranje znanstvenega periodičnega tiska sklenjeno za leto 2010 pogodbo o sofinanciranju stroškov priprave na tisk, tiska in lektoriranja, zaprošajo samo za financiranje avtorskih honorarjev; – da oglasni prostor v reviji ne presega 10% celotnega prostora posamezne številke; – da predlagajo kulturni projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov, da bodo za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki); Dokazilo: OBR3 – Finančna konstrukcija z izjavo – da pri prijavi na področje izdaja revij upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v točki 2 javnega projektnega razpisa 4. 6.2.3 Posebni pogoji za področje bralne kulture Prijavitelji na področju bralne kulture morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR4–knjige–2010, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj 3 projekte s področja bralne kulture; – da v prijavljenem projektu sodelujejo najmanj 3 slovenski avtorji ali izvajalci; – da zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh upravičenih stroškov in največ 10.000,00 EUR na projekt in da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega programa enaki (prihodki = odhodki); – da upoštevajo najnižji znesek posameznega avtorskega honorarja, ki znaša 150 EUR bruto; Dokazilo: OBR3 – Finančna konstrukcija z izjavo – da v primeru, ko je prijavitelj splošna knjižnica, prijavi projekte, ki niso sofinancirani v rednem programu dela javnega zavoda ter le v primeru, da je bilo v letu 2009 med njenimi nakupi v skladu s smernicami Nacionalnega programa 2008–2011 za 15% vrednosti knjig, ki so izšle s finančno podporo JAK oziroma Ministrstva za kulturo; Dokazilo: OBR2 – Izjave prijavitelja – da pri prijavi na področje bralna kultura upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v točki 2 javnega projektnega razpisa 4. 6.2.4 Posebni pogoji za področje organizacije literarnih prireditev Prijavitelji na področju organizacije literarnih prireditev morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR4–knjige–2010, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj 3 literarne prireditve; – da prijavljajo eno-ali večdnevno literarno prireditev, ki poteka na enem ali več prizoriščih in vključuje sodelovanje najmanj 3 slovenskih avtorjev ali izvajalcev; – da zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh upravičenih stroškov in največ 10.000,00 EUR na projekt in da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega programa enaki (prihodki = odhodki); – da upoštevajo najnižji znesek posameznega avtorskega honorarja, ki znaša 150 EUR bruto; Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija z izjavo – da pri prijavi na področje literarne prireditve upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v točki 2 javnega projektnega razpisa 4. 6.2.5 Posebni pogoji na področju delovnih štipendij Prijavitelji na področju delovnih štipendij morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa JR4–knjige–2010, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS, delujejo na področjih knjige ter imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji; Dokazilo: Odločba Ministrstva za kulturo – da so v obdobju 2006–2009 ali objavili samostojno knjižno delo ali objavljali v literarnih revijah doma ali v tujini; – da v letu 2009 niso dobili delovne štipendije na projektnem razpisu JAK (JR1-KNJIGA-2009); – da se zavežejo, da se bodo v primeru dodeljene ugodnejše štipendije na kakšnem drugem razpisu tej štipendiji odpovedali. 7. Kriteriji za ocenjevanje in njihova uporaba 7.1 Področje izdaje knjig Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2 Področje izdaje revij Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.3 Področje bralne kulture Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.4 Področje literarnih prireditev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.5. Področje delovnih štipendij Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Uporaba kriterijev 8.1 Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Izbrani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena razpisu. 8.2 Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja za delovne štipendije V postopek izbire za delovne štipendije se lahko uvrstijo tisti kandidati, ki prejmejo več kot 81 točk. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. 9. Razpisni rok in način oddaje vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti. Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do 16. 4. 2010 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov s področij knjige z oznako JR4–KNJIGA–2010 z oznako področja, npr. izdaja knjig. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti, in sicer glede na področje razpisa: – za izdajo knjig: knjige.projektni@jakrs.si, – za izdajo revij: revije.projektni@jakrs.si, – za delovne štipendije: delovne.stipendije@jakrs.si, – za bralno kulturo: bralna.kultura@jakrs.si, – za literarne prireditve: literarne.prireditve@jakrs.si. Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR4–KNJIGA–2010 v Uradnem listu RS, dne 19. 3. 2010 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 16. 4. 2010. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega projektnega razpisa JR4–knjiga–2010. Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih splošnih in posebnih pogojev za posamezno razpisno področje, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08). 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge, prispele na javni projektni razpis JR4–knjiga–2010, bo odpirala odpiralna komisija JAK. JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojnih strokovnih komisij JAK odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa JR4-knjiga-2010, – prijavni obrazec OBR1– Predstavitev projekta (za posamična področja), – prijavni obrazec OBR2 – Izjave prijavitelja (za posamična področja), – prijavni obrazec OBR3 – Finančna konstrukcija projekta (za posamična področja), – prijavni obrazec OBR4 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju kulturnega projekta (za posamična področja). Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, kjer so tudi vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij idr.). Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik med 10. in 12. uro. 12. Pristojni uslužbenci za informacije in pojasnila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Informacije lahko dobite po telefonu in elektronski pošti JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 22. 4. 2010.