Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

Št. 430-8/2010 Ob-2216/10 , Stran 580
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet 4. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MATERA ERA-NET (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje mednarodnih, interdisciplinarnih, inovativnih raziskovalnih in razvojnih projektov na področju znanosti o materialih in inženirstvu. Poudarek razpisa je na naslednjih aplikativnih področjih: Biomateriali za izboljšanje zdravja ljudi, Materiali s po meri narejenimi lastnostmi, Inženirski materiali z visoko zmogljivostjo. Podrobnejši pregled področij razpisa je objavljen na http://projects.tekes.fi/opencms/opencms/Projects/MATERA/Call_2010.html. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Države/regije partnerice V okviru tega razpisa sodelujejo evropske regije in države (v nadaljevanju: države/regije partnerice): Finska, Belgija-Flamska, Belgija-Valonija, Islandija, Izrael, Italija (ni potrjeno), Luksemburg, Poljska, Slovenija, Španija-Madrid, Španija-Baskija, Švica, Turčija in Velika Britanija-Severna Irska. Seznam morebitnih drugih sodelujočih držav/regij partneric bo objavljen na http://projects.tekes.fi/opencms/opencms/Projects/MATERA/Call_2010.html. Vsaka država/regija partnerica razpisa bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri projektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja. 3.2 Upravičenci Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07), – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za iste stroške že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz državnega ali lokalnega proračuna, – imajo poravnane vse obveznosti do države. Dodatni pogoji, ki jih mora vloga izpolnjevati: – pravočasno oddana predprijava za projekt, – pravočasno oddana končna prijava za projekt. Oddaja predprijave je pogoj za oddajo končne prijave. 3.3 Konzorcij Nacionalni partnerji pri posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata, če je vključeno majhno ali srednje veliko podjetje (SME oziroma MSP), sodelovati najmanj dva partnerja iz 2 različnih držav partneric MATERA ERA-NET, od katerih mora biti 1 koordinator projekta. V nasprotnem primeru morajo v konzorciju posameznega projekta sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj dveh držav, od katerih mora biti en koordinator projekta. Partnerji iz držav/regij, ki niso članice 4. razpisa MATERA ERA-NET lahko sodelujejo v konzorciju kot dodatni partnerji, če si zagotovijo lastno financiranje. Vodja slovenskega dela projekta mora izpolnjevati tudi pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1 in 112/07). Kriteriji za izpolnjevanje pogojev so opredeljeni v Pravilniku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Zgoraj navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja napačne podatke, se vloga zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni in to ugotovi kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu z določili pogodbe. 4. Višina sredstev Za sofinanciranje projektov v okviru iniciative MATERA ERA-NET bodo na proračunski postavki 5694 ˝Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja˝ namenjena sredstva do 1.200.000,00 EUR. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo sofinanciralo najbolje ocenjene projekte do porabe sredstev, vendar le, če se države partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Izbrane projekte bo ministrstvo sofinanciralo v višini do 65 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer vsak projekt največ do višine 110.000 EUR letno. Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 5. Obdobje porabe sredstev Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013 in 2014. Sredstva za financiranje projektov v letih 2013 in 2014 bodo določena z aneksom k pogodbi, skladno s proračunskimi možnostmi. Predvideni rok začetka sofinanciranja je 1. 1. 2011. Rok trajanja izbranih projektov je največ 36 mesecev (3 leta). 6. Upravičeni stroški in način sofinanciranja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04 in nasl.). Podrobneje so upravičeni stroški in način financiranja opisani v razpisni dokumentaciji. 7. Prijava projektov Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah: – 1. faza: predprijava (»Pre-Proposal«): pregled predprijav projektov, preverjanje formalnih pogojev, – 2. faza: končna prijava (»Full-Proposal«): preverjanje formalnih pogojev, mednarodna strokovna ocena in izbira. Obe fazi razpisa (predprijava in končna prijava) sta obvezni za vsak projekt. Podrobneje je postopek razpisa opisan v razpisni dokumentaciji. 7.1 Predprijava (Pre-proposal) Popolna vloga predprijave projekta mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo, oddano preko sistema ESS. Povezava do sistema je dostopna preko spletnega naslova https://www.madrimasd.org/matera/portal/SubmissionSystem/tabid/382/Default.aspx. Rok za oddajo internetne predprijave projekta (»Pre-Proposal«) je 26. 4. 2010 do 18. ure. Predprijavo projekta odda koordinator projekta. Izbrane prijavitelje, ki bodo izpolnjevali pogoje v posameznih državah/regijah in na ravni MATERA, bo Upravni odbor iniciative MATERA povabil k oddaji končne prijave. 7.2 Končna prijava (Full-proposal) Končna prijava poteka kot: – prijava na mednarodni razpis in – prijava na nacionalni razpis. Ustrezno označena popolna vloga končne prijave projekta mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo na mednarodni razpis in prijavo projekta na nacionalni razpis. Internetno prijavo odda koordinator mednarodnega projekta preko sistema ESS. Povezava do sistema ESS je dostopna preko spletnega naslova https://www.madrimasd.org/matera/portal/SubmissionSystem/tabid/382/Default.aspx. Prijavo projekta na nacionalni razpis vodja slovenskega dela projekta odda Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Rok za oddajo končne prijave projekta (»Full-Proposal«) je 19. 7. 2010, do 18. ure. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – Navodilo za prijavo na javni razpis – Obrazce: 1. prijavni obrazec predprijave – Obrazec 1 – »Pre-Proposal Form« (Priloga 1), 2. prijavni obrazec končne prijave – Obrazec 2 – »Full-Proposal Form« (Priloga 2), 3. finančni načrt projekta (Priloga 3), 4. obrazec slovenske prijave projekta (Priloga 4), 5. osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 5). Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). 9. Postopek ocenjevanja oziroma izbire projektov za sofinanciranje 9.1 Faza predprijave Upravni odbor iniciative MATERA in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pregledata predprijave projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji. 9.1.1 Preverjanje formalnih pogojev Komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo preverjala ali slovenske raziskovalne organizacije ter vodja slovenskega dela projekta izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Upravni odbor MATERA bosta preverjala izpolnjevanje naslednjih formalnih pogojev: skladnost s področjem razpisa, primernost konzorcija, ustreznost glede na nacionalne/regionalne programe in strategije, dodana vrednost mednarodnega sodelovanja, natančnost opisa projekta (cilji, delovni program, rezultati) in jasnost, realističnost in opredelitev izkoriščanja ter širjenja rezultatov. Na osnovi izpolnjevanja formalnih pogojev v posameznih državah/regijah in na ravni MATERA ter nacionalnih ocen v posameznih državah/regijah bo Upravni odbor iniciative MATERA povabil izbrane prijavitelje k oddaji končne prijave. 9.2 Faza končne prijave Upravni odbor iniciative MATERA in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pregledata končne prijave projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji. 9.2.1 Odpiranje vlog Odpiranje prispelih predlogov projektov bo izvedeno v roku 14 dni od zaključka razpisnega roka na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. 9.2.2 Preverjanje formalnih pogojev Vloga se šteje za formalno popolno, če izpolnjuje pogoje iz točke 2 ter točke 5/II/2 Navodil za prijavo na javni razpis. 9.2.3 Mednarodna strokovna presoja Vloge, ki bodo pravočasne in popolne ter bodo zadostile formalnim pogojem, bodo ocenili mednarodni strokovnjaki v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije. Kriteriji za oceno projektov so: – znanstvena in tehnična odličnost, – kvaliteta in učinkovitost implementacije in upravljanja, – potencialni vplivi. Projekt je pozitivno ocenjen, če vsak izmed kriterijev doseže vsaj tri točke od petih ter skupno minimalno devet točk (od 15). Ocenjevalni list je objavljen na: http://projects.tekes.fi/opencms/opencms/Projects/MATERA/Call_2010.html. Dodatno k mednarodni strokovni presoji, bodo posamezne države/regije preverjale ustreznost glede na nacionalne/regionalne programe in strategije. Pozitivno ocenjeni projekti, ki so predhodno izpolnili vse pogoje v posameznih sodelujočih državah, bodo razvrščeni v prednostno listo. Na osnovi prednostne liste bo iniciativa MATERA ERA-NET predlagala posamezni državi/regiji partnerici, katere projekte naj sofinancira. 9.2.4 Izbira O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše projekte slovenskih nacionalnih partnerjev do porabe sredstev, za katere se države partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Če države partnerice ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih. Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa glede sofinanciranja slovenskega dela projekta obveščeni v roku 30 dni od dokončne odločitve iniciative MATERA ERA-NET o financiranju projektov. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS na tel. 01/478-46-24 (mag. Taja Cvetko) in elektronskem naslovu taja.cvetko@gov.si v poslovnem času.