Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2010 z dne 15. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2010 z dne 15. 3. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

880. Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD)
881. Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT)
882. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO-B)
883. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

884. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Mongoliji
885. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

899. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

USTAVNO SODIŠČE

886. Popravni sklep k odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-196/09, Up-947/09 z dne 11. 2. 2010 (Uradni list RS, št. 17/10)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

887. Sklep o spremembi Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze
888. Sklep o spremembi Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodje podružnice borznoposredniške družbe tretje države
889. Sklep o spremembi Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje
890. Sklep o spremembi Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja centralne klirinškodepotne družbe

OBČINE

Log-Dragomer

891. Sklep o soglasju k povečani ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer

Murska Sobota

892. Sklep z javnim naznanilom o ponovni javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »za vaškim domom« v Bakovcih

Slovenska Bistrica

893. Pravilnik o odstranitvi zapuščenih vozil
894. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
895. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
896. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
897. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Škofja Loka

898. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2010

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

15. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za obveznosti iz okvirnega posojila Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (MGPEIBRR)
AAA Zlata odličnost