Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

947. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »varovana stanovanja in dom starejših občanov Olmo«, stran 2761.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »varovana stanovanja in dom starejših občanov Olmo«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN
S prostorskimi sestavinami planskih dokumentov občine je širše območje KC-36 opredeljeno kot ureditveno območje za centralne dejavnosti, prednostno namenjena razvoju oskrbnih in storitvenih (terciarnih in kvartarnih) dejavnosti kakor tudi v mešani rabi (mestno središče). V območja centralnih dejavnosti sodijo: trgovina s priročnimi skladišči, hoteli, turistična naselja in druga gostinsko-turistična dejavnost, storitve na področju prometa in zvez, osebne storitvene dejavnosti, storitve gospodinjstvom, posamezne proizvodno-servisne dejavnosti (ki niso moteče za bivalno okolje), izobraževalne, zdravstvene in socialne ustanove, športno-rekreacijski objekti in urejena igrišča, nastavitveni centri, domovi za ostarele, šolski nastavitveni centri, pridrževalni centri in podobno, kulturne ustanove, poslovne storitve, predstavništva, javna uprava, finančne, zavarovalniške in druge storitve itd. Možne dopolnilne dejavnosti so: stalna in občasna stanovanja, posamezne proizvodne, servisne, in druge dejavnosti, ki niso moteče za bivalno in delovno okolje.
Obravnavano območje se ureja na podlagi Odloka o zazidalnem načrtu Stanovanjska soseska »Olmo« (Uradni list RS, št. 85/04).
Osnovna namenska raba je ureditveno območje za poselitev, namenjeno razvoju oskrbnih in storitvenih (terciarnih in kvartarnih) dejavnosti kakor tudi mešani rabi, KC-36.
Predvidena gradnja predstavlja zaključek blokovske pozidave na območju Olma. Predvidena pozidava bo zapolnila mestni prostor in primerno izkoristila zemljišče.
2. Predmet, programska izhodišča
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi:
– gradnja objektov,
– urejanje prometnih površin,
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture,
– urejanje zelenih površin.
Objekti so načrtovani s spremljajočimi funkcionalnimi površinami (prometne, zelene površine itd.) in vsemi potrebnimi objekti komunalne infrastrukture.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati značaj območja in temu prilagoditi tipologijo zazidave. Z načrtovano prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti optimalno vključenost pozidave v obstoječe prometno in komunalno omrežje. Z gabaritno in programsko členitvijo kompleksa se projektni predlog vrašča v obstoječe sisteme kot spontan element.
Zazidavo tvorita dva objekta. Na severni strani območja je predvidena gradnja doma starejših občanov, na južni strani pa oskrbovanih stanovanj. Objekta bosta funkcionalno povezana.
Območje OPPN se navezuje na sosednje enote urejanja prostora po obstoječih obodnih cestah. Predvidena sta dva dovoza v območje, in sicer z Oljčne poti in z Olmske ceste. Z Oljčne poti se bo na novo uredila enosmerna cesta, ki se bo navezovala na Ulico Generala Levičnika. Ob cesti je predvideno parkiranje za potrebe stanovalcev in za potrebe predvidenih objektov.
Potrebe parkiranja za varovana stanovanja in dom starejših občanov bodo urejene v podzemni etaži in na nivoju pritličja ob Olmski cesti ter ob novi enosmerni cesti, kjer se zagotovi tudi parkiranje za stanovalce. Zunanje površine med objekti se intenzivno ozeleni. Severno od doma starejših občanov je predviden ograjen vrt.
3. Okvirno ureditveno območje
Na severni strani poteka meja območja po Oljčni poti, na vzhodni strani meji na zemljišča z nizom enostanovanjskih hiš. Na južni strani območje OPPN meji na zemljišča z blokovno pozidavo, na zahodni strani pa poteka meja po Olmski cesti.
Ureditveno območje obsega parcele in dele parcel št. 468/350, 484/1, 484/8, 484/16, 484/15, 484/14, 484/13, 481/32, 481/31, 481/6, 468/349, vse k.o. Semedela. Velikost ureditvenega območja je okvirno 1 ha.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih in drugih podlag
1. Strokovne podlage glede naravnih in ustvarjenih danosti (podrobnejši prikaz naravnih in krajinskih značilnosti, obstoječega stanja ureditev, prometne in komunalne infrastrukture, lastništvo, pravni režimi obalnega območja). Strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pobudnik.
2. Analiza smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
4. Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
5. Strokovne rešitve izdela načrtovalec, na osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki ga izbere pobudnik OPPN. Pobudnik OPPN zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo akta.
6. Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine, investicijskih namer investitorja, smernic nosilcev urejanja prostora ter strokovnih podlag.
7. Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
8. V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.
5. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
Pobudnik in investitor v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem, na podlagi pripravljene idejne zasnove ureditve območja, ki je bila priložena pobudi za izdelavo prostorskega akta, pripravi osnutek OPPN in le-tega posreduje občini v potrditev.
Na potrjeni osnutek OPPN se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki vsebuje tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora iz področja njihovih pristojnosti.
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Faza                 |Nosilec   |Rok    |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Sklep o začetku priprave občinskega |UOP, Župan, |Februar  |
|podrobnega prostorskega načrta    |       |2010   |
|(OPPN)                |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in  |Župan    |Februar  |
|svetovnem spletu, MOP        |       |2010   |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Priprava osnutka OPPN        |Načrtovalec |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora za |UOP     |30 dni  |
|pridobitev smernic in pridobitev   |       |     |
|obvestila MOP za varstvo okolja o  |       |     |
|izvedbi celovite presoje vplivov na |       |     |
|okolje                |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih |Načrtovalec |     |
|podlag in dopolnitev osnutka OPPN  |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Izdelava okoljskega poročila na   |Izdelovalec |     |
|osnutek OPPN – na podlagi obvestila |OP, UOP,   |     |
|MOP o izvedbi CPVO          |načrtovalec |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|– Poziv MOP, pristojno za varstvo  |UOP, MOP,  |15 dni  |
|okolja za presojo kakovosti in    |Izdelovalec |     |
|skladnosti okoljskega poročila in  |OP,     |     |
|dopolnjenega osnutka OPPN      |Načrtovalec |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi  |Župan, UOP  |7 dni pred|
|in javni obravnavi dopolnjenega   |       |pričetkom |
|osnutka OPPN; objava v svetovnem   |       |javne   |
|spletu in na krajevno običajen način |       |razgrnitve|
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Javna razgrnitev in obravnava    |UOP,     |30 dni  |
|dopolnjenega predloga OPPN z     |načrtovalec |     |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb  |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Priprava in sprejem stališč do    |Načrtovalec, |15 dni po |
|pripomb in predlogov iz javne    |UOP, župan  |zaključku |
|razgrnitve in javne obravnave    |       |javne   |
|                   |       |obravnave |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Objava stališč do pripomb na     |UOP     |     |
|krajevno običajen način, pisna    |       |     |
|seznanitev lastnikov parcel na    |       |     |
|območju OPPN             |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga  |Načrtovalec |15 dni po |
|OPPN na podlagi stališč do pripomb  |       |potrditvi |
|ter predlogov javnosti        |       |stališč  |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev     |UOP,     |30 dni  |
|urejanja prostora na dopolnjen    |načrtovalec |     |
|predlog OPPN in opredelitev     |       |     |
|pristojnih ministrstev o       |       |     |
|sprejemljivosti OPPN, kolikor je   |       |     |
|potrebna celovita presoja vplivov na |       |     |
|okolje                |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|– Pridobitev potrdila od       |UOP,     |60 dni  |
|ministrstva, pristojno za okolje o  |načrtovalec, |     |
|sprejemljivosti OPPN         |MOP     |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|– Priprava usklajenega predloga OPPN |Načrtovalec |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|– Prva in druga obravnava in sprejem |župan,    |     |
|odloka na občinskem svetu      |občinski   |     |
|                   |svet     |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Objava odloka v Uradnem listu    |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OPPN podati smernice za pripravo slednjega, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper,
– Mestna Občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Mestna Občina Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10, Koper,
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Pobudnik OPPN je Mestna občina Koper, ki izbere načrtovalca ter financira izdelavo dokumenta.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. členu ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja OPPN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
7. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN.
8. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne takoj.
Št. 3505-23/2009
Koper, dne 10. februarja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (sigla: ZPNačrt, Gazzetta uff. della RS, n. 33/07) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale denominato “abitazioni assistite e casa di riposo per anziani a Olmo”
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche per la predisposizione del Piano.
Gli elementi territoriali degli strumenti urbanistici comunali prevedono per la zona KC-36 la destinazione ai servizi di interesse generale, con prevalenza di attività commerciali e dei servizi (terziarie e quaternarie), compresa la destinazione d’uso promiscua (centro cittadino). Rientrano tra i servizi di interesse generale gli esercizi di commercio con magazzini attigui, alberghi, villaggi turistici ed altri servizi turistici e di ristorazione, servizi connessi ai trasporti ed alle comunicazioni, servizi personali, servizi urbani, singole attività di produzione e prestazione di servizi (che non arrechino disturbo all’ambiente abitativo), istituzioni di formazione, sanitarie e sociali, impianti sportivi e ricreativi e campi da gioco, centri d’accoglienza, case di riposo, case dello studente, istituzioni culturali, servizi commerciali, rappresentanze, pubblica amministrazione, servizi finanziari, assicurativi ed altri. Sono possibili attività integrative quali strutture residenziali destinate all’uso permanente o saltuario, attività produttive e dei servizi od altre che non arrechino disturbo all’ambiente abitativo e di lavoro.
L’intervento previsto è compatibile con le norme sovraordinate contenute nel Decreto sul Piano di edificazione riferito al Comprensorio residenziale “Olmo” (G.U. della RS, n. 85/04).
La destinazione d’uso principale è quella residenziale, destinata allo sviluppo dei servizi di rifornimento di merci e servizi vari (terziari e quaternari), come pure ad uso promiscuo – KC-36.
La pianificata edificazione funge da completamento del complesso di caseggiati nella zona di Olmo. Le previste costruzioni completeranno l’ambiente urbano e sfrutteranno in modo opportuno il terreno.
2. Oggetto, basi programmatiche.
La predisposizione dello strumento urbanistico avverrà secondo la procedura prevista dalla Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07) e del Regolamento disciplinante i contenuti, la forma e le modalità di elaborazione del piano regolatore particolareggiato comunale (G.U. della RS, n. 99/07).
Nella zona contemplata dal PRPC sono previsti i seguenti interventi:
– Costruzione di fabbricati,
– Sistemazione delle superfici viabili,
– Sistemazione delle infrastrutture energetiche e comunali,
– Sistemazione delle aree a verde.
I progetti per l'edificato sono comprensivi delle relative aree funzionali (viabili, verdi ecc.) e di tutti i necessari impianti delle infrastrutture comunali.
Lo strumento urbanistico deve tenere conto del carattere della zona adeguandovi la tipologia dell’edificato. Il previsto intervento deve garantire il massimo inserimento dell’edificato nell’infrastruttura urbana preesistente. L’articolazione dimensionale e la variazione dei contenuti fanno sì che il complesso si inserisca nei sistemi preesistenti quale elemento spontaneo.
L'edificato si compone di due stabili. Il piano prevede la costruzione di una casa di riposo per anziani a nord e di uno stabile di abitazioni assistite a sud. I due manufatti saranno collegati tra loro.
L’area interessata dal PRPC si collega con i comprensori adiacenti per mezzo delle strade perimetrali. Sono previsti due accessi veicolari e precisamente da Vicolo degli Olivi e da Strada per Olmo. Da Vicolo degli Olivi sarà costruita una nuova strada a senso unico che si allaccerà a Via del Generale Levičnik. Al lato della strada sono previsti i parcheggi per i residenti e per la pianificata edificazione.
La sosta dei veicoli per le esigenze delle abitazioni assistite e della casa di riposo sarà risolta nel piano interrato e nei parcheggi raso terra lungo Vicolo degli Olivi e lungo la nuova strada a senso unico, dove si allestiscono parcheggi anche per i residenti. Gli spazi all’aperto si assestano a verde. A nord dello stabile della casa di riposo è previsto un giardino recintato.
3. Zona d’intervento.
A nord il confine della zona scorre lungo Vicolo degli Olivi, ad est costeggia i terreni con la schiera di case unifamiliari. A Sud la zona contemplata dal PRPC confina con i terreni del complesso di caseggiati, ad ovest scorre invece per Strada per Olmo.
La zona comprende le seguenti particelle catastali o parti delle medesime: 468/350, 484/1, 484/8, 484/16, 484/15, 484/14, 484/13, 481/32, 481/31, 481/6, 468/349, tutte C.c. di Semedella. La superficie interessata equivale a 1 ettaro circa.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
4. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici, delle basi geodetiche ed altre.
1. Gli approfondimenti tecnici riferiti alle condizioni naturali e create (presentazione dettagliata delle caratteristiche naturali e del paesaggio, dello stato di cose delle infrastrutture della viabilità e comunali, la proprietà, i regimi giuridici della zona costiera). Integrazione degli approfondimenti tecnici sulla base delle linee guida e condizioni degli enti preposti alla pianificazione del territorio. Se detti enti esigono degli approfondimenti tecnici aggiuntivi, a fornire gli stessi è il promotore dello strumento urbanistico.
2. Analisi delle linee guida e delle condizioni degli enti preposti alla pianificazione del territorio.
3. Progetti di massima dell’intervento che offre una soluzione d’insieme urbanistica, paesaggistica e architettonica. Nell’ambito della fase di predisposizione degli approfondimenti tecnici si verifichino tutte le varianti di soluzione. Nella soluzione sia raffigurata anche la zona d’influenza dei potenziali impatti di vario tipo che le pianificate costruzioni potrebbero avere sulle aree circostanti, con l’illustrazione elaborata in ottemperanza delle norme disciplinanti i contenuti della documentazione progettuale.
4. Progetti di massima della viabilità, degli allacciamenti alle opere infrastrutturali, energetiche, idriche e comunali, e progetto di massima delle soluzioni e dei provvedimenti intesi ad evitare l’impatto negativo sull’ambiente, sulla natura e sul patrimonio culturale.
5. Le soluzioni progettuali sono realizzate in base agli approfondimenti tecnici dal pianificatore designato dal promotore dello strumento urbanistico. Questi provvede anche alle basi geodetiche occorrenti per la compilazione dello strumento urbanistico.
6. Nel predisporre il PRPC il pianificatore si attiene alla raffigurazione dello stato del territorio, al vigente piano territoriale comunale, ai propositi finanziari del committente, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla pianificazione del territorio, ed agli approfondimenti tecnici.
7. A riguardo dei singoli interventi si possono prevedere più varianti di soluzione, da comparare e valutare dai punti di vista territoriale, ambientale, funzionale ed economico.
8. Allorquando le problematiche da risolvere lo richiedono, degli approfondimenti tecnici aggiuntivi possono essere attuati durante la predisposizione dello strumento urbanistico.
5. Fasi e tempi di predisposizione dello strumento urbanistico ovvero delle singole fasi del medesimo.
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi legali minimi previsti per le singole fasi, fermo restando il rispetto delle date di convocazione del consiglio comunale e dell’eventuale coordinamento con i vari enti preposti alla pianificazione territoriale, il che potrebbe comportare dei ritardi nel compimento delle singole fasi e di conseguenza dell’approvazione dello strumento urbanistico.
In collaborazione con il pianificatore territoriale e basandosi sul progetto di massima riferito alla sistemazione della zona ed allegato alla proposta di elaborazione dello strumento urbanistico, il promotore ed il committente preparano la bozza del medesimo e la sottopongono all’approvazione degli organi comunali.
Una volta approvata la bozza, si procede all’acquisizione delle direttrici da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale, complete degli approfondimenti tecnici di pertinenza di ciascuno dei suddetti enti.
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Fase             |Amministrazione|Termine     |
|               |procedente   |previsto    |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Delibera sull’avvio del   |UAT, Sindaco  |febbraio    |
|programma di predisposizione |        |2010      |
|(PRPC)            |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Pubblicazione del programma |Sindaco    |febbraio    |
|di predisposizione nel    |        |2010      |
|bollettino ufficiale e sul  |        |        |
|sito web, CCC        |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Predisposizione della bozza |Pianificatore |        |
|del PRPC           |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Invito agli enti preposti  |UAT      |30 giorni    |
|alla pianificazione     |        |        |
|territoriale per l’     |        |        |
|acquisizione delle      |        |        |
|direttrici e l’avviso del  |        |        |
|MAT in materia della     |        |        |
|valutazione dell’impatto   |        |        |
|ambientale          |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Analisi delle direttrici,  |Pianificatore |        |
|realizzazione degli     |        |        |
|approfondimenti tecnici e  |        |        |
|delle integrazioni alla   |        |        |
|bozza            |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Stesura della relazione   |Compilatore  |        |
|ambientale riferita alla   |della RA,   |        |
|bozza – in base all’avviso  |UAT,      |        |
|del MAT circa la VIA     |pianificatore |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Invito del MAT, competente  |UAT, MAT,   |15 giorni    |
|per la tutela dell’ambiente, |Compilatore  |        |
|a valutare la qualita e la  |della RA,   |        |
|conformita della relazione  |Pianificatore |        |
|ambientale e della bozza   |        |        |
|integrata dello strumento  |        |        |
|urbanistico         |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Avviso sull’esposizione al  |Sindaco, UAT  |7 gironi    |
|pubblico e sul dibattito   |        |precedenti   |
|pubblico in merito alla   |        |l’esposizione  |
|bozza integrata;       |        |al       |
|pubblicazione sul sito web e |        |pubblico    |
|secondo le modalita     |        |        |
|localmente in uso      |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Esposizione al pubblico e  |UAT,      |30 giorni    |
|discussione della proposta  |pianificatore |        |
|integrata dello strumento  |        |        |
|urbanistico, con       |        |        |
|l’indicazione di tutte le  |        |        |
|osservazioni scritte     |        |        |
|pervenute          |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Predisposizione ed      |Pianificatore, |15 giorni    |
|accoglimento delle prese di |UAT, Sindaco  |dalla      |
|posizione nei confronti   |        |conclusione   |
|delle osservazioni scaturite |        |del       |
|dall’esposizione al pubblico |        |dibattito    |
|e dal dibattito pubblico   |        |pubblico    |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Pubblicazione, secondo le  |UAT      |        |
|modalita localmente in uso, |        |        |
|delle prese di posizione nei |        |        |
|confronti delle       |        |        |
|osservazioni, comunicazione |        |        |
|scritta inviata ai      |        |        |
|proprietari dei lotti nella |        |        |
|zona interessata dallo    |        |        |
|strumento urbanistico    |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Compilazione della proposta |Pianificatore |15 giorni    |
|integrata con il recepimento |        |successivi   |
|delle prese di posizione nei |        |all’approvazione|
|confronti delle osservazioni |        |delle      |
|e proposte dei soggetti   |        |prese di    |
|interessati         |        |posizione    |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Acquisizione dei pareri   |UAT,      |30 giorni    |
|degli enti preposti alla   |pianificatore |        |
|pianificazione territoriale |        |        |
|in materia della bozza    |        |        |
|integrata dello strumento  |        |        |
|urbanistico e decisione dei |        |        |
|ministeri competenti     |        |        |
|riguardo all’accettabilita  |        |        |
|del suddetto strumento,   |        |        |
|qualora si richieda la VIA  |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Acquisizione         |UAT,      |60 giorni    |
|dell’approvazione del    |pianificatore, |        |
|ministero competente per   |MAT      |        |
|l’ambiente circa       |        |        |
|l’accettabilita       |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Predisposizione della    |Pianificatore |        |
|proposta integrata dell’atto |        |        |
|urbanistico         |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Prima e seconda lettura ed  |Sindaco,    |        |
|approvazione in sede del   |Consiglio   |        |
|Consiglio comunale      |comunale    |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Pubblicazione del decreto  |        |        |
|nella G.U.          |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
6. Enti preposti alla pianificazione del territorio che forniscono le linee guida riferite agli interventi di loro competenza ed altri partecipanti alla formazione dello strumento urbanistico
Sono enti preposti alla pianificazione del territorio i ministeri, gli organi degli enti locali, gli enti erogatori dei pubblici servizi ed i rispettivi organi interni, come pure i soggetti investiti di pubblici poteri che partecipano alla procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
Ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, e dell’articolo 61, primo comma, della Legge sulla pianificazione del territorio, gli entri preposti alla pianificazione del territorio sono tenuti, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, a definire le linee guida, ed entro 60 giorni, a fornire i propri pareri. Qualora alcuno degli enti sopraindicati non definisca le linee guida entro i termini previsti, si ritiene, ai sensi dell’articolo 58 della Legge sulla pianificazione del territorio, che non ne abbia, fermo restando il rispetto da parte del pianificatore delle norme in vigore per l’intervento previsto. La mancata risposta entro il termine previsto dalla legge da parte di un ente preposto alla pianificazione territoriale alla richiesta di rilascio del parere equivale al tacito assenso dell’ente stesso all’intervento proposto.
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione dello strumento urbanistico previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Agenzia della Repubblica di Slovenia per l’ambiente, Ufficio gestione delle acque, Settore per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico adriatico e del mare, Strada del porto 12, Capodistria;
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, Sede regionale di Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano;
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana:
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, Sede regionale di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano;
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13;
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria;
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
– Istrabenz plini, Sermin 8 a), Capodistria;
– Comune Città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria;
– Comune Città di Capodistria, Ufficio ambiente e territorio, Via Verdi 10, Capodistria;
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
Il promotore della predisposizione del PRPC è il Comune Città di Capodistria, che sceglie il pianificatore e finanzia la realizzazione del documento.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria.
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e 53/03 – ZK-1). Lo strumento urbanistico deve essere elaborato in ossequio alla legge (articolo da 55 a 61 della Legge sulla pianificazione del territorio – Gazz. uff. della RS, n. 33/07) ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità alla presente delibera. Lo strumento urbanistico è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento nel sistema GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione dello strumento urbanistico (nella fase della bozza o della proposta integrata), l’ente procedente può commissionare la verifica di un esperto della pianificazione territoriale.
7. Obblighi di finanziamento della predisposizione del PRPC.
Il promotore della predisposizione dello strumento urbanistico sceglie il pianificatore e finanzia la realizzazione di tutti gli approfondimenti tecnici e del PRPC.
8. Pubblicazione della delibera sull’avvio della predisposizione dello strumento urbanistico.
La delibera si pubblica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore con effetto immediato.
N. 3505-23/2009
Capodistria, lì 10. febbraio 2010
Il sindaco
Comune Città di Capodistria
Boris Popovič m.p.