Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

955. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Novo mesto, stran 2777.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 4. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Novo mesto
I.
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Mestni občini Novo mesto.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v Občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na vnovičnem glasovanju.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v Občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Mestne občine Novo mesto v roku 30 dni po predložitvi poročila Občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 81/06).
Št. 040-1/2010
Novo mesto, dne 4. marca 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.