Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

945. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje, stran 2754.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 58/09 in popr. 64/09 ter 65/09) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 24. redni seji dne 3. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gorje je Občina Gorje s sedežem Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje.
Zavod je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju s sklepom št. Srg 1633/92.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Gorje.
Sedež zavoda je: Zgornje Gorje.
Poslovni naslov zavoda je: Zgornje Gorje 44a, 4247 Zgornje Gorje.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Osnovna šola Gorje (v nadaljnjem besedilu: zavod) opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok za šolski okoliš, ki obsega območje občine Gorje z naslednjimi naselji: Krnica, Perniki, Radovna, Spodnje Laze, Zgornje Laze, Zgornje Gorje, Poljšica pri Gorjah, Grabče, Mevkuš, Višelnica, Spodnje Gorje in Podhom.
4. člen
V sestavi zavoda deluje vzgojnovarstvena enota – Enota »Vrtec Gorje« na isti lokaciji kakor šola (v nadaljnjem besedilu: enota vrtec). Enota vrtec nima pooblastil v pravnem prometu.
5. člen
Zavod izvaja javno službo v okviru naslednjih dejavnosti:
85.100 Predšolska vzgoja
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
    in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso javna služba:
18.120 Drugo tiskanje
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
    drugim blagom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
    in tržnic
49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih
    nepremičnin
77.210 Dajanje športne opreme v najem ali zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
    posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje s
    področja športa in rekreacije
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Javna služba je v javnem interesu, pogoje za njeno izvajanje pa zagotavljata občina in država.
IV. PEČAT ZAVODA
6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 33 mm in pečat s premerom 20 mm. Na obodu pečata sta dve vzporedni črti – kroga, oddaljena 1mm. Ob črtah proti sredini kroga je izpisano: Osnovna šola Gorje, Zg. Gorje. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, pod njim pa izpisan sedež šole. Enota »Vrtec Gorje« uporablja na dopisih pečat zavoda in znak vrtca.
Ravnatelj sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. ravnatelj,
3. strokovni organi in
4. svet staršev.
a) Svet zavoda
8. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– pet predstavnikov delavcev šole in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občina.
Predstavnike delavcev zavoda imenujejo delavci šole in vrtca na neposrednih in tajnih volitvah. Od petih predstavnikov delavcev morata biti dva predstavnika iz enote vrtec. Kandidate predlagajo učiteljski in vzgojiteljski zbor in reprezentativni sindikati zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev zavoda na podlagi poročila volilne komisije.
Predstavnike staršev imenuje svet staršev. Od treh predstavnikov staršev mora biti en predstavnik iz enote vrtec.
9. člen
Funkcije sveta zavoda so naslednje:
– sprejema pravila in druge splošne akte,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program dela in razvoja zavoda, letni delovni načrt in zaključno poročilo,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji osnovne šole in enote vrtec,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in v zvezi s pravicami učencev in otrok v skladu z zakonom, v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev zavoda iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v zavodu,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
10. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in prične teči z dnem konstituiranja sveta. Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih najmanj osem članov. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani, vendar največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka oziroma učenca v zavodu.
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev oziroma imenovanja in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.
11. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev in poda odstopno izjavo,
– je razrešen zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov zaradi katerih ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu,
– preneha status učenca oziroma otroka v zavodu otroku člana sveta, ki je predstavnik staršev.
V primeru, da poda član sveta zavoda odstopno izjavo, mu preneha mandat z dnem, ko svet na prvi naslednji seji sprejem ugotovitev o prenehanju mandata.
Ko svet zavoda ugotovi katero izmed okoliščin iz prvega odstavka oziroma, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za razrešitev člana sveta, imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Nadomestnim članom izteče mandat z dnem prenehanja mandata celotnemu svetu zavoda.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
b) Ravnatelj
12. člen
Ravnatelj je poslovodni organ zavoda ter pedagoški vodja šole in enote vrtca.
13. člen
Funkcije ravnatelja so naslednje:
– organizira in vodi delo šole in enote vrtec,
– predstavlja in zastopa zavod,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o odgovornosti delavcev in
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji osnovne šole in enote vrtec,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
14. člen
Ravnatelja imenuje in razreši svet zavoda v skladu z zakonom.
Mandat ravnatelja zavoda traja pet let.
Razloge za predčasno razrešitev in postopek razrešitve določa zakon.
15. člen
Ravnatelj ima lahko v skladu z normativi enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja, oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski in vzgojiteljski zbor.
c) Strokovni organi
16. člen
Strokovni organi so:
– učiteljski in vzgojiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Sestavo in pristojnosti strokovnih organov določa zakon.
č) Svet staršev
17. člen
Starši uresničujejo svoje interese v svetu staršev, ki se oblikuje tako, da ima v njem vsak oddelek svojega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Za osnovno šolo in enoto vrtec se oblikuje skupen svet staršev.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
18. člen
Svet staršev opravlja naslednje naloge:
– predlaga nadstandardne programe in daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca in šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno–izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
VI. VIRI FINANCIRANJA
19. člen
Delovanje zavoda se financira iz sredstev ustanovitelja ter proračuna države v skladu s predpisi.
Ustanovitelj iz proračunskih sredstev zagotavlja materialno osnovo za redno dejavnost zavoda, v skladu s programom dejavnosti in zakonom. Ustanovitelj zagotavlja tudi nabavo novih sredstev v skladu s programom razvoja zavoda ter v skladu s proračunom za tekoče leto.
Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti se opredelijo v letnem planu oziroma programu zavoda.
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s tem odlokom. Zavod mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določajo predpisi in ustanovitelj oziroma za namene za katere je sredstva pridobil.
VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
20. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjene za delo zavoda.
VIII. JAVNOST DELA
21. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno – izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj zavoda izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
IX. POSLOVNA TAJNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
22. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost in osebne podatke.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost in osebne podatke tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost in osebne podatke se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupne sporoči pristojni organ ali druga organizacija,
– osebni podatki po zakonu o varstvu osebnih podatkov.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
23. člen
Zavod ima lahko pravila, ki jih sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, s katerimi se v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi urejajo vprašanja, pomembna za organizacijo dela zavoda in poslovanje zavoda. Zavod ima tudi druge splošne akte v skladu s predpisi, ki jih v skladu s predpisi sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
XI. IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
24. člen
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen sprejemanja odloka o ustanovitvi, imenovanja članov sveta zavoda, mnenja lokalne skupnosti pred imenovanjem ravnatelja in strategije vzgojno-izobraževalnega dela zavoda, izvršuje župan občine.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.
26. člen
Enota vrtec se v zavodu oblikuje in organizira, ko bo sedanji ustanovitelj Vrtca Gorje Občina Bled, sprejel ustrezen akt o izločitvi in prenosu Vrtca Gorje v ustanoviteljstvo Občine Gorje.
Svet zavoda deluje v sestavi ob uveljavitvi rega odloka do izteka mandata. Dodatna predstavnika delavcev zavoda se izvolita v roku, določenem v zakonu, izmed predstavnikov šole, in sicer z mandatom do izteka mandata sedanjemu svetu zavoda.
27. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Gorje, Zg. Gorje z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 66/96) in Odlok o spremembi Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Gorje, Zg. Gorje z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list, RS. št. 72/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje (Uradni list RS, št. 56/08).
28. člen
Spremembe odloka se sprejemajo po istem postopku kot sam odlok.
29. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-2/2010-1
Zgornje Gorje, dne 3. marca 2010
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost