Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

936. Odlok o priznanjih Občine Dobrna, stran 2739.

Občinski svet Občine Dobrna je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) Uradni list RS, št. 94/07), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06) na 26. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 11. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Dobrna, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence.
2. člen
Priznanja Občine Dobrna so:
1. naziv Častni občan Občine Dobrna,
2. Grbi Občine Dobrna:
– Zlati grb Občine Dobrna,
– Srebrni grb Občine Dobrna,
– Bronasti grb Občine Dobrna.
3. Župansko priznanje.
3. člen
Občina Dobrna podeljuje priznanja zaslužnim občanom in drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju: skupinam), za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
4. člen
O podelitvi naziva Častni občan Občine Dobrna in grbov Občine Dobrna odloča Občinski svet Občine Dobrna na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna.
O podelitvi Županovega priznanja odloča župan Občine Dobrna.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
1. Častni občan Občine Dobrna
5. člen
Naziv Častnega občana Občine Dobrna lahko prejme le posameznik.
Občinski svet Občine Dobrna podeli naziv za izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled občine doma in v tujini.
Naziv Častnega občana Občine Dobrna izroči župan na slavnostni seji ob občinskem prazniku Občine Dobrna.
Častni občan Občine Dobrna prejme ob podelitvi naziva kristalni grb občine Dobrna, z vgravirano pozlačeno borduro ter vgraviranim nazivom »Častni občan Občine Dobrna«, vgravirano je tudi ime in priimek prejemnika, datum podelitve ter umetniško delo trajne vrednosti v višini največ uradno objavljene minimalne plače v RS ter okvirjeno listino, velikosti formata A4, o podelitvi naziva.
Častnemu občanu Občine Dobrna izkazuje Občina Dobrna posebne časti, tako v času življenja kot tudi ob smrti in po njej. Pozornosti do častnega občana so:
– čestitke ob osebnih praznikih ter pozornosti ob bolezni;
– vabljenje in prost vstop na vse prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Dobrna;
– brezplačno prejemanje publikacij, ki jih izdaja ali pri njihovi izdaji sodeluje Občina Dobrna;
– pomoč pri izdaji lastnih publikacij, ki so pomembne za Občino Dobrna;
– izkazana pozornost ob smrti.
2. Grbi Občine Dobrna
6. člen
Zlati, srebrni in bronasti grb Občine Dobrna lahko prejmejo posamezniki in skupine.
Zlati grb Občine Dobrna podeli Občinski svet Občine Dobrna za izredno življenjsko delo ter za dolgoletne uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in promocijo Občine Dobrna ter praviloma pomenijo dolgoletno uspešno delo pri posamezniku ali zrelo fazo razvoja izredno uspešne skupine. Zlati Grb Občine Dobrna ima vgravirano pozlačeno borduro ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba z datumom podelitve.
Srebrni grb Občine Dobrna podeli Občinski svet Občine Dobrna za vrsto odmevnih dosežkov in uspehov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj Občine Dobrna, ki praviloma pomenijo uspešnost posameznika ali izjemno uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti. Srebrni Grb Občine Dobrna ima vgravirano posrebreno borduro ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba z datumom podelitve.
Bronasti grb Občini Dobrna podeli Občinski svet Občine Dobrna za pomembne začetne ali večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje delo. Bronasti Grb Občine Dobrna ima vgravirano bronasto borduro ter ime in priimek ali naziv prejemnika grba z datumom podelitve.
Letno se podeli največ en zlati grb, največ dva srebrna grba in največ trije bronasti grbi Občine Dobrna. Občinski svet določi število in prejemnike grbov, ki se podelijo v tekočem letu.
Grbe Občine Dobrna izroči župan na slovesnosti ob prazniku Občine Dobrna.
Ob podelitvi grbov prejmejo nagrajenci tudi okvirjeno listino o podelitvi naziva, v velikosti formata A4.
3. Župansko priznanje
7. člen
Župansko priznanje podeli župan Občine Dobrna posameznikom in skupinam kot aktualen odziv za dosežke in uspehe na vseh področjih dela in ustvarjanja ter za odlične uspehe na osebnem področju posameznika.
Priznanje z listino velikosti A4 in kristalnim grbom Občine Dobrna izroči župan na slovesnosti ob aktualnem dogodku ali na slavnostni seji ob občinskem prazniku Občine Dobrna.
Prejemnik Županskega priznanja prejme ob podelitvi priznanja kristalni grb Občine Dobrna ter okvirjeno listino, velikosti formata A4, o podelitvi županskega priznanja.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
1. Častni občan in Grbi Občine Dobrna
8. člen
Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.
9. člen
Pobude in predlogi za podelitev naziva častnega občana in grbov Občine Dobrna se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj se objavi na ustrezen način v javnem glasilu Občine Dobrna in spletni strani Občine Dobrna, enkrat letno, praviloma v mesecu marcu.
Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:
– določbe ali kriterije za podelitev priznanj, ki so opredeljeni v tem odloku,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno predložiti k predlogu,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi ter na kateri naslov.
10. člen
Predlog za podelitev naziva Častnega občana Občine Dobrna, zlatega, srebrnega in bronastega grba Občine Dobrna mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
– splošne podatke o pobudniku,
– predstavitvene podatke o kandidatu,
– vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan,
– utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev,
– eventualne dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
– datum pobude.
11. člen
Komisija obravnava le predloge, ki so bili predloženi pravočasno.
Predlog zavrne, če predlog ni ustrezno ali dovolj ovrednoten ali utemeljen.
Komisija lahko zahteva od predlagatelja zahteva, da vlogo dopolni. Komisija lahko pri svojem delu od predlagatelja pobude zaprosi za dodatno obrazložitev pobude, lahko pa za mnenje zaprosi tudi druge institucije in ustanove, ki so vezane na predlog.
12. člen
Prispele pobude za priznanja Občine Dobrna lahko komisija po lastni presoji prekvalificira, ob soglasju predlagatelja, ki lahko predlog komisije potrdi ali predlog umakne.
13. člen
Komisija oblikuje predlog za podelitev priznanj in ga skupaj z obrazložitvijo posreduje občinskemu svetu Občine Dobrna v nadaljnjo obravnavo, odločanje in potrditev.
IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
14. člen
Strokovna, organizacijska in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava Občine Dobrna, pri kateri je na vpogled tudi celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj.
15. člen
Priznanja se skladno s tem odlokom in veljavnimi predpisi vpisujejo v evidenco posameznih podeljenih priznanj in vsebujejo naslednje podatke:
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– kratka obrazložitev,
– datum izročitve priznanja.
16. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrna.
V. DRUGE VRSTE PRIZNANJ V OBČINI DOBRNA
17. člen
Poleg priznanj iz 2. člena odloka lahko župan Občine Dobrna podeljuje tudi druga priznanja in nagrade, ki niso predmet tega odloka, a pomembno vplivajo na delo, življenje in promocijo Občine Dobrna, to je npr.: priznanje za odličen uspeh v celotnem osnovnošolskem izobraževanju, priznanja zlatim maturantom iz Občine Dobrna, diplomantom najmanj visokošolskih študijev za odlične uspehe ipd.
Prejemnik priznanja prejme ob podelitvi praviloma knjižno darilo ter okvirjeno listino, velikosti formata A4, o podelitvi priznanja.
VI. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Od prejema posameznega občinskega priznanja, tudi prejema priznanja skladno s predhodno veljavnim odlokom o podelitvi priznaj v Občini Dobrna, naj praviloma mine daljše časovno obdobje. O tem vprašanju sprejeme odločitev Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja Občine Dobrna. O svoji odločitvi z obrazložitvijo obvesti Občinski svet Občine Dobrna.
Prejemnikom priznanj se lahko ponovno podeli priznanje, vendar le višje priznanje, kot je bilo prejemniku že predhodno podeljeno.
19. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku, kot so bila podeljena, če so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev priznanj.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 27/01, 70/05).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2010-1(6)
Dobrna, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.