Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

925. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov, stran 2725.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o RTV Slovenija – ZRTVS-1 (Uradni list RS, št. 96/05) ter petnajste alineje 12. člena Statuta javnega zavoda RTV Slovenija Programski svet RTV Slovenija sprejema
P R A V I L N I K
o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
Ta pravilnik ureja postopek, pogoje in merila javnega razpisa za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ki jih RTV Slovenija predvaja v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
Avdiovizualno delo – filmi ter druga slovenska avdiovizualna dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, ki omogočajo televizijsko oziroma v razpisni dokumentaciji opredeljeno predvajanje in so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov;
Razpis – javni razpis za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov;
Uslužbenec – redno zaposleni delavec RTV Slovenija;
Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe;
Pravočasna vloga – vloga, ki jo je RTV Slovenija prejela oziroma jo je pošiljatelj s priporočeno pošiljko odposlal v roku, določenem v besedilu razpisa;
Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa in razpisna dokumentacija;
Upravičena oseba – oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
3. člen
(javnost postopka javnega razpisa)
RTV Slovenija na spletni strani navedeni v razpisni dokumentaciji, objavi dokumente izdane v zvezi z razpisom. Objavijo se zlasti sklepi generalnega direktorja, poročila komisij, pozivi za dopolnitev vlog ter druga pomembnejša obvestila.
4. člen
(postopek javnega razpisa)
Postopek razpisa se izvede po naslednjem zaporedju:
1. Uvedba postopka:
– ugotovitev potreb po izvedbi razpisa;
– sprejem sklepa o začetku postopka;
– objava.
2. Priprava vlog za obravnavo:
– prispetje in evidentiranje vlog;
– odpiranje vlog;
– pošiljanje pozivov za dopolnitev nepopolnih vlog.
3. Zavrženje:
– izdaja sklepov o zavrženju vlog, ki niso popolne, niso pravočasne ali niso vložene s strani upravičene osebe.
4. Ocenjevanje vlog:
– ocenjevanje vlog;
– oblikovanje končnega predloga komisije za ocenjevanje.
5. Odločba o izbiri:
– izdaja odločbe o izbiri.
II. UVEDBA POSTOPKA
5. člen
(posredovanje predlogov)
Odgovorni uredniki uredniško producentskih enot oziroma regionalnih RTV centrov, pripravijo in predlagajo direktorju TV Slovenija (direktor TV) obseg, tematiko, zvrsti, uvrstitev v programsko shemo, dinamiko odkupov, dinamiko produkcije in dinamiko finančnih tokov za produkcijo posameznega avdiovizualnega dela.
6. člen
(ugotovitev potreb in financiranje odkupa)
Potrebe po izvedbi razpisa in možnost financiranja odkupa ugotovi direktor TV na podlagi tega pravilnika ter v skladu z programsko produkcijskim načrtom (PPN) in upoštevaje zakonsko določen minimalen obseg slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letnem oddajnem času, kot ga določa zakon, ki ureja področje medijev.
Razpis se izvede vsaj enkrat na leto.
Finančna sredstva za odkup avdiovizualnega dela se planirajo na posebnem stroškovnem mestu PPE TV Slovenija.
Direktor TV pošlje predlog za izdajo sklepa o začetku postopka razpisa generalnemu direktorju RTV Slovenija (generalni direktor), skupaj z besedilom razpisa.
7. člen
(sklep o začetku postopka)
Generalni direktor na podlagi predloga direktorja TV sprejme sklep o začetku postopka razpisa s katerim določi datum objave, besedilo razpisa in imenuje člane komisij ter določi predsednika komisij in vodjo izvedbe razpisa.
8. člen
(vodja izvedbe razpisa)
Za vodjo izvedbe razpisa generalni direktor določi programskega delavca TV Slovenija, ki pozna delovno področje produkcije avdiovizualnih del in te naloge opravlja tudi v okviru svojih rednih delovnih zadolžitev.
Vodja izvedbe razpisa vodi in usklajuje vse postopke povezane z izvedbo razpisa, skrbi za zakonitost postopka in hrambo dokumentov v zvezi z razpisom ter opravlja druge zadolžitve potrebne za uspešno izvedbo razpisa.
III. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE, OBJAVA RAZPISA TER RAVNANJE S PREJETIMI VLOGAMI
9. člen
(besedilo razpisa)
Besedilo razpisa, ki se objavi mora vsebovati:
– zvrst, tematiko in obseg avdiovizualnega dela ter pomembnejše produkcijske zahteve,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, kateri bodo odkupljeni v okviru sredstev, ki so na razpolago,
– jasno navedbo, da bo na javnem razpisu izbrano tisto avdiovizualno delo, ki bo v postopku izbire ocenjeno najvišje,
– umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezna vloga ocenjevala,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji oziroma vlagatelji vlog,
– okvirno in maksimalno vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter rok za izročitev avdiovizualnega dela,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– navedbo uslužbencev RTV Slovenija, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– informacijo o vsebini in dostopu do razpisne dokumentacije, ki je vlagateljem na razpolago,
– navedbo o obvezni uporabi obrazcev iz razpisne dokumentacije.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na predmet razpisa.
Vsebino razpisne dokumentacije posebej določa besedilo razpisa.
10. člen
(vsebina razpisne dokumentacije)
Razpisna dokumentacija mora obsegati zlasti:
– opis predmeta javnega razpisa,
– informacijo o tem, kje so objavljeni dokumenti v zvezi z razpisom (3. člen),
– opis izvedbe razpisa,
– navedbo obvezne vsebine ponudbe,
– določitev nosilcev ter kvalitativnih, tehničnih in drugih standardov, v skladu s katerimi mora biti izdelano avdiovizualno delo,
– tipske obrazce in izjave, ki dokazujejo izpolnjevanje zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta,
– obrazec izjave o sprejemanju pogojev razpisa,
– navedbo meril oziroma ocenjevalnih kriterijev za izbiro najprimernejšega ponudnika,
– tipski obrazec za navedbo referenc ponudnika,
– ocenjevalni listi,
– vzorec pogodbe o odkupu A/V dela,
– zahtevo, po kateri mora vlagatelj parafirati vsako stran vzorca Pogodbe o odkupu,
– vzorec obrazca predračuna produkcijske cene AV dela,
– obrazec izjave o predložitvi garancije za zavarovanje avansa.
Razpisno dokumentacijo pripravi komisija za odpiranje vlog v sodelovanju z uredništvom, ki je podalo pobudo za izvedbo razpisa.
Razpisno dokumentacijo, ki se nanaša na izbiro in ocenjevanje vlog, pripravi komisija za ocenjevanje.
Uredništvo, ki je podalo pobudo za izvedbo razpisa, mora aktivno sodelovati pri oblikovanju razpisne dokumentacije.
11. člen
(objava razpisa)
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh RTV Slovenija, lahko pa RTV Slovenija razpis objavi tudi v drugih medijih, ki jih izdaja.
V času razpisa mora biti razpisna dokumentacija dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani in sedežu RTV Slovenija.
12. člen
(razpisni rok)
Čas od objave do zadnjega dne, ko lahko prijavitelji oddajo svoje vloge (razpisni rok) mora trajati najmanj en mesec.
13. člen
(vloge)
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
Vloga, ki jo je vlagatelj poslal po preteku razpisnega roka, je prepozna.
Do poteka roka iz prvega odstavka tega člena lahko vlagatelj sodeluje v postopku le s tem, da na način, določen v razpisu in razpisni dokumentaciji, poda svojo vlogo.
14. člen
(sprejemanje in evidentiranje vlog)
Vloge se sprejemajo v vložišču RTV Slovenija, lahko pa se sprejemajo tudi v ustrezno zavarovanem in temu namenjenemu elektronskemu predalu.
Vsaka vloga ter njene dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
Uradna oseba vložišča, ki sprejema vloge, prispele na razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
IV. KOMISIJE
15. člen
(opredelitev komisije)
Komisije so posvetovalna telesa generalnega direktorja in so pri svojem delu samostojne.
16. člen
(sestava komisije)
Člane komisije za vsak razpis posebej imenuje generalni direktor.
Posamezno komisijo sestavlja od 3 do 5 članov, izmed katerih generalni direktor določi predsednika komisije.
17. člen
(razrešitev člana komisije)
Po imenovanju komisije in pred dokončanjem dela komisije, lahko generalni direktor člana komisije razreši samo v primerih, da:
– član sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeležuje sej ali svojega izostanka ne opraviči vnaprej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne izvršuje svojin nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– se ugotovi njegova kršitev pri podajanju informacij javnosti o zadevah, ki jih komisija obravnava in so v pristojnosti odločanja generalnega direktorja,
– ravna v nasprotju z predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov,
– kot prijavitelj kandidira na razpisu.
Generalni direktor lahko na predlog večine ostalih članov, posameznega člana komisije razreši tudi v primeru, da se ugotovi oziroma pojavi izrazita interesna povezanost posameznega člana s predmetom odločanja.
V primeru predčasne razrešitve člana generalni direktor imenuje novega člana.
18. člen
(delo komisije)
Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik komisije.
Komisija deluje v prostorih RTV Slovenija in v okviru običajnega delovnega časa.
Seja komisije mora biti sklicana najmanj 5 delovnih dni pred zasedanjem.
Seje komisije vodi predsednik komisije.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov.
Komisija sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, poročilo pa z večino glasov vseh članov.
Člani komisije in vodja izvedbe razpisa ne smejo nikomur posredovati informacij o zadevah, ki jih obravnavajo in so v pristojnosti odločanja generalnega direktorja. Kršitev prepovedi iz tega odstavka hujšo kršitev delovnih obveznosti.
19. člen
(zapisnik komisije)
O delu komisije se vodi zapisnik, ki obsega najmanj:
– podatke o udeležbi na seji,
– dnevni red,
– podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo,
– sklepe, ki so bili na seji sprejeti.
Zapisnik piše vodja izvedbe razpisa, in sicer neposredno med sejo. Vodji izvedbe razpisa se zagotovi tehnična sredstva za sočasno pisanje in za natis zapisnika.
Zapisnik podpišejo člani komisije in vodja izvedbe razpisa takoj po zaključku seje.
20. člen
(komisija za odpiranje vlog)
Komisija za odpiranje vlog je pristojna za opravo postopkovnih dejanj predvidenih s tem pravilnikom.
Komisija za odpiranje vlog predvsem odpre in preveri formalno ustreznost prejetih vlog, pošilja pozive na dopolnitev nepopolnih vlog ter predlaga zavrženje vlog, ki niso ustrezne.
Generalni direktor imenuje člane komisije za odpiranje vlog izmed uslužbencev RTV Slovenija, ki so vešči odpiranja in pregledovanja vlog v okviru javnega naročanja in te naloge opravljajo tudi v okviru svojih rednih delovnih zadolžitev.
21. člen
(komisija za ocenjevanje)
Komisija za ocenjevanje je pristojna za opravo postopkovnih dejanj predvidenih s tem pravilnikom.
Komisija za ocenjevanje predvsem vloge oceni in razvrsti ter predlaga izbiro posamezne vloge.
Generalni direktor imenuje člane komisije za ocenjevanje izmed zaposlenih programskih delavcev, ki svoje delovne zadolžitve opravljajo znotraj uredništva, ki je razpis predlagalo.
V. ODPIRANJE VLOG IN UGOTAVLJANJE FORMALNE USTREZNOSTI
22. člen
(odpiranje vlog)
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Odpiranju vlog sme prisostvovati vsak vlagatelj, ki kandidira na razpisu.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi:
– ali je pravočasna,
– ali jo je podala upravičena oseba in
– ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Komisija za odpiranje vlog o postopku odpiranja vlog sestavi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe in
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa.
Vodja izvedbe razpisa pripravi povzetek vlog (preglednica s ključnimi podatki).
Pri odpiranju vlog komisija za odpiranje vlog pazi, da se osebe, ki prisostvujejo odpiranju vlog ne seznanijo z vsebino posamezne vloge oziroma dela posamezne vloge (npr. cene, igralske zasedbe itd.), temveč so seznanjene zgolj z informacijami, ki so potrebne za ugotovitev dejstev iz tretjega odstavka tega člena.
23. člen
(ravnanje z nepopolnimi vlogami)
Komisija za odpiranje vlog takoj, ko ugotovi nepopolnost oziroma formalno neustreznost posamezne vloge glede na besedilo javnega razpisa, pozove vlagatelja, da tako vlogo dopolni. Komisija v pozivu navede rok (praviloma 3 delovne dni), do katerega mora vlagatelj vlogo dopolniti, ter ga opozori na posledice, v primeru, da vloge ne bo dopolnil.
Vlagatelj lahko po odpiranju vlog svojo vlogo zgolj dopolni v skladu s pozivom komisije za odpiranje vlog (npr. predloži manjkajoči dokument, naknadno dokaže ali se izjavo o obstoju kakšnega dejstva itd.), ne more pa svoje vloge vsebinsko spreminjati (npr. spreminjati ceno, igralsko zasedbo, scenarij itd.).
24. člen
(poročilo komisije za odpiranje vlog)
Ko komisija pregleda vse prispele vloge in ko preteče morebitni rok za dopolnitev vlog, predsednik komisije za odpiranje vlog sestavi poročilo.
Poročilo vsebuje šifro vloge, vlagatelja, naslov vlagatelja, oznako ali je vloga ustrezna (pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe) ali ne in obrazložitev iz katere so razvidni razlogi za ustreznost oziroma neustreznost posamezne vloge.
Glede vlog, ki niso ustrezne, komisija za odpiranje vlog generalnemu direktorju predlaga, da neustrezne vloge zavrže.
Ustrezne vloge komisija za odpiranje vlog skupaj z poročilom predloži komisiji za ocenjevanje o tem pa tudi obvesti vodjo izvedbe razpisa.
VI. ZAVRŽENJE NEUSTREZNIH VLOG
25. člen
(sklep o zavrženju)
Na podlagi predloga komisije za odpiranje vlog, generalni direktor z obrazloženim sklepom zavrže neustrezne vloge.
V sklepu o zavrženju se vlagatelja pouči (pravni pouk), da lahko ta sklep izpodbija s pritožbo zoper odločbo o izbiri.
VII. OCENJEVANJE VLOG
26. člen
(ocenjevanje vlog)
Komisija za ocenjevaje razvrsti vloge glede na kriterije za ocenjevanje, kot so bili določeni v objavi razpisa oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija za ocenjevanje pri razvrščanju vlog ne sme upoštevati kriterijev, ki niso bili objavljeni v razpisu.
Člani komisije za ocenjevanje vloge ocenjujejo na vnaprej pripravljenih ocenjevalnih listih.
Vsak član komisije za ocenjevanje na svojem ocenjevalnem listu oceni vse kriterije ocenjevanja, in sicer vsakega posebej. Ocena mora biti praviloma podana v razponu od 1 do 10, pri čemer pomeni ocena ena »najmanj primerno« in ocena 10 »najbolj primerno«.
Oceno posameznega kriterija oziroma sklopa kriterijev mora član komisije na ocenjevalnem listu tudi kratko obrazložiti in sicer tako, da obrazložitve omogočajo vsebinsko (kvalitativno) razlikovanje med posameznimi vlogami. Član komisije lahko pri razlagi posamezne ocene vloge med seboj primerja in tako utemelji svojo odločitev.
Vlagatelji, ki kandidirajo na razpisu, ne morejo prisostvovati seji komisije za ocenjevanje.
27. člen
(poročilo komisije za ocenjevanje)
O razvrstitvi iz prejšnjega člena pripravi predsednik komisije za ocenjevanje poročilo. Poročilo mora vsebovati podpisane ocenjevalne liste vseh članov komisije, ki so glasovali oziroma ocenjevali, točkovno razvrstitev vlog in obrazložitev vsebinskih razlogov za takšno razvrstitev. Obrazložitev vsebinskih razlogov pomeni povzetek obrazložitev posameznih članov komisije na način, ki omogoča povezavo med kriteriji razpisa in razvrstitvijo vlog ter hkrati omogoča vsebinsko (kvalitativno) razlikovanje med posameznimi vlogami.
Predsednik komisije v poročilu generalnemu direktorju predlaga, da naj RTV Slovenija odkupi avdiovizualno delo iz prvo uvrščene vloge. Predlog lahko vsebuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo vlog oziroma avdiovizualnih del.
Kolikor komisija za ocenjevanje presodi, da tudi avdiovizualno delo iz prvo uvrščene vloge ni primerno za odkup, predsednik komisije v poročilu generalnemu direktorju predlaga, da naj RTV Slovenija ne odkupi nobenega avdiovizualnega dela.
VIII. ODLOČBA O IZBIRI
28. člen
(odločba o izbiri)
Na podlagi predloga komisije za ocenjevanje generalni direktor izda obrazloženo odločbo, s katero odloči, katero avdiovizualno delo se sprejme v odkup in katera ne.
Odločba lahko vključuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo vlog oziroma avdiovizualnih del, ki lahko postanejo predmet odkupa, kolikor v roku ne bi prišlo do podpisa pogodbe za odkup avdiovizualnega dela iz prvo uvrščene vloge.
Odločbo o izbiri generalni direktor pošlje vsem vlagateljem, ki so se prijavili na razpis.
V odločbi o izbiri se naslovnike pouči (pravni pouk), da lahko zoper to odločbo vložijo pritožbo. Pritožbo vložijo pri generalnemu direktorju v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi se bo odločalo po pravilih upravnega postopka.
IX. ODKUP AVDIOVIZUALNEGA DELA
29. člen
(sklenitev pogodbe)
Podlaga za sklenitev pogodbe o odkupu avdiovizualnega dela je odločba, zoper katero v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva (dokončnost odločbe), in sicer:
– če se zoper odločbo v pritožbenem roku ne pritoži noben vlagatelj,
– ko je bila odločba o pritožbi, s katero je bila pritožba zavržena ali zavrnjena ali izpodbijana odločba spremenjena, vročena stranki, ki se je zoper odločbo pritožila.
Pogodbo o odkupu avdiovizualnega dela RTV Slovenija in izbrani vlagatelj praviloma podpišeta na sedežu RTV Slovenija, lahko pa RTV Slovenija izbranemu vlagatelju pogodbo tudi pošlje in ga pozove k podpisu. Kolikor izbrani vlagatelj pogodbe ne podpiše oziroma podpisane pogodbe ne vrne v roku, določenem v pogodbi oziroma pozivu k podpisu, se šteje, da je odstopil od svoje vloge. Na to RTV Slovenija izbranega vlagatelja v dopisu s katerim ga pozove k podpisu pogodbe tudi izrecno opozori.
30. člen
(vsebina pogodbe o odkupu)
RTV Slovenija in izbrani vlagatelj podpišeta pogodbo o odkupu avdiovizualnega dela, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom.
V pogodbi o odkupu avdiovizualnega dela se obvezno določi, da neodvisni producent na RTV Slovenija prenese izključno ter časovno in krajevno neomejeno materialne avtorske pravice in druge pravice soavtorjev, avtorjev prispevkov ter drugih avtorjev, in sicer na AV delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi s produkcijo avdiovizualnega dela. S pogodbo o odkupu se obvezno določi, da RTV Slovenija na avdiovizualnem delu pridobi predvsem pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico reproduciranja vključno s pravico shranitve v elektronski obliki ter pravico do arhiviranja in posredovanja arhiviranega posnetka javnosti, skladno z vsakokratnimi zakonskimi obveznostmi RTV Slovenija.
V pogodbi o odkupu avdiovizualnega dela se obvezno določi, da neodvisni producent na RTV Slovenija prenese tudi vse materialne pravice neodvisnega producenta, ki jih ima na avdiovizualnem delu in vse materialne pravice izvajalcev, ki jih imajo na izvedbi, vsebovani v avdiovizualnem delu.
Neodvisni producent avdiovizualnega dela mora v skladu z navedenim, predhodno (pred odkupom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o odkupu) poskrbeti za ustrezne prenose pravic avtorjev, soavtorjev, avtorjev prispevkov in izvajalcev, ki so pri produkciji avdiovizualnega dela sodelovali, nanj.
X. KONČNI DOLOČBI
31. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
32. člen
(razveljavitvena klavzula)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 40/03).
Predsednik Programskega sveta
RTV Slovenija
dr. Jernej Pikalo l.r.