Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

958. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2010, stran 2782.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 29. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
v Občini Rečica ob Savinji za leto 2010
1. UVOD
Na osnovi Zakona o športu (ZSpo), (Uradni list RS, št. 22/98) se izvajanje nacionalnega programa športa določi z letnim programom, ki ga sprejme vlada in letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu in proračunih lokalnih skupnostih.
Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da:
– zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2010, določa tiste programe, ki se bodo v letu 2010 financirali iz sredstev občinskega proračuna in s tem izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu.
Z javnim razpisom za zbiranje prijav programov, ki se bodo financirali iz proračunskih sredstev, bo zagotovljena transparentnost financiranja in enakopravnost izvajalcev. Razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji. Podlaga za izbor programov so poleg letnega programa športa, merila za vrednotenje, ki so se stavni del Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji. Z vsakim izbranim izvajalcem programa športa bo sklenjena pogodba. Zagotovljeno bo spremljanje namenskega koriščenja sredstev.
2. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2010 FINANCIRALI IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA
2.1. Na podlagi javnega razpisa, letnega programa in pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev bodo sofinancirani programi športnih društev in športnih klubov.
2.2. V letu 2010 se bodo po programu izvajale investicije v javno športno infrastrukturo in opremo: investicije, investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme.
3. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010
V letu 2010 bo Občina Rečica ob Savinji namenila za programe športa na proračunski postavki »1805 – Šport in prostočasne aktivnosti« sredstva za sofinanciranje vsebine »Financiranje športa v društvih«, kot sledi:
– 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Na tej postavki se zagotovi 10.000 EUR za programe športa, ki jih bodo v letu 2010 izvajali letni izvajalci športa v Občini Rečica ob Savinji.
– 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Na tej postavki se zagotovi 4.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
4. DRUGA DOLOČILA
4.1. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti se v celoti razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav za športne programe na podlagi letnega načrta in Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji.
4.2. V primeru, da znotraj posameznih vsebin programa ni dovolj predlogov, se sredstva sorazmerno porazdelijo na tiste programe, za katere je prijavljenih predlogov več in bi zaradi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno financirani. V nobenem primeru pa dodeljena sredstva ne smejo presegati višine zaprošenih sredstev.
Št. 007-0009/2010-2
Rečica ob Savinji, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.