Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

917. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda, stran 2717.

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 96/09) in po predhodno pridobljenem mnenju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 25. 2. 2010 izdaja minister za pravosodje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S O D N E G A R E D A
1. člen
V Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07, 16/08, 93/08, 110/08 in 117/08) se v prvem odstavku 1. člena besedi »dežurnih služb« nadomestita z besedilom »v zadevah nujnih procesnih dejanj«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se beseda »sekretarji« nadomesti z besedo »direktorji«, za besedama »sodniški pripravniki« pa črta vejica in besedi »sodni referenti«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedama »predsednik sodišča« doda vejica in besedi »direktor sodišča«.
4. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije deluje Služba za odnose z javnostmi.«
5. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Služba za odnose z javnostmi pri Vrhovnem sodišču izvaja obveznosti sodišča oziroma sodstva glede komunikacij z javnostmi, nudi strokovno pomoč sodiščem, izvaja nadzor nad javno podobo in pojavnostjo sodstva, skrbi za spletne strani in informativne publikacije ter oblikuje in vzdržuje odnose z različnimi javnostmi.
Službo za odnose z javnostmi vodi sodnik, ki je določen, da vodi evidenčni oddelek.«
6. člen
V drugem odstavku 19. člena se v prvem stavku besedi »predsednik sodišča« nadomestita z besedilom »direktor sodišča oziroma generalni sekretar Vrhovnega sodišča«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Osebe, ki imajo pri sebi naprave za slikovna, zvočna ali slikovno-zvočna snemanja, so dolžne s temi napravami ravnati tako, kot je določeno s hišnim redom sodišča.«
7. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
S sodno zgradbo upravlja sodišče oziroma ministrstvo, pristojno za pravosodje, v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države.«
8. člen
Naslov 5. podpoglavja »5. Zavarovanje« v I. poglavju se spremeni tako, da se glasi »5. Varnost na sodiščih«.
9. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
Za zagotavljanje varnosti sodnikov, sodnega osebja, strank in ostalih udeležencev v postopkih ter za zagotovitev nemotenega poslovanja sodišč, vzdrževanja reda, varovanja sodnih zgradb in funkcionalnih zemljišč, prevoz in varovanja gotovine ter drugega premoženja se na sodiščih izvajajo naloge varovanja z izvajalci zasebnega varovanja, kot jih določa zakon, ki ureja zasebno varovanje in s pravosodnimi policisti, kot to določa zakon, ki ureja naloge in pooblastila pravosodne varnostne policije.«
10. člen
V 35. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Direktor sodišča oziroma generalni sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije s soglasjem predsednika sodišča pripravi oceno ogroženosti. Ministrstvo, pristojno za pravosodje potrdi oceno ogroženosti, iz tehtnih varnostnih razlogov pa lahko zahteva dopolnitev ocene.«
Dosedanji prvi odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Skladno z oceno ogroženosti se v prostorih, kjer dostopajo stranke, razpravnih dvoranah, sodniških kabinetih, sodnih pisarnah in drugih prostorih, kjer se sprejemajo stranke, namestijo na nevidnih mestih naprave, s katerimi je možno v primeru ogroženosti nemudoma opozoriti varnostno službo sodišča ali policijo.«
11. člen
V 36. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Predsednik sodišča ali direktor sodišča nemudoma obvestita ministrstvo, pristojno za pravosodje, o ogrožanju varnosti oseb ali premoženja na sodišču.«
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se na koncu besedila črta pika in doda besedilo »ali drugega ustreznega varnostnega organa ter o tem v najkrajšem možnem času obvesti direktorja sodišča in ministrstvo, pristojno za pravosodje, ki vodi evidenco o obvestilih.«.
12. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
Direktor sodišča izdela letno poročilo o varnostnem poslovanju sodišč, ki vsebuje vse podatke o varnostnem poslovanju sodišča, motenju poslovanja sodišča, varnostnih grožnjah in drugih izrednih varnostnih dogodkih, ki vplivajo na oceno ogroženosti sodišča. Letno poročilo se izdela do 15. februarja za preteklo koledarsko leto.«
13. člen
V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani deluje specializirani oddelek iz 40.a člena Zakona o sodiščih (v nadaljnjem besedilu: specializirani oddelek).«
14. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
Sodišče lahko organizira oddelke v skladu z zakonom, ki ureja sodišča.«
15. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodni oddelek vodi sodnik – vodja oddelka, ki ga imenuje ali razreši predsednik sodišča.«
16. člen
Za 41. členom se doda nov 41.a člen, ki se glasi:
»41.a člen
Specializirani oddelek vodi vodja specializiranega oddelka, ki ga izmed dodeljenih sodnikov z letnim razporedom dela sodnikov tega oddelka določi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Z letnim razporedom se določi tudi namestnika vodje specializiranega oddelka.
Vodja specializiranega oddelka skrbi za nemoteno delo na oddelku, za pravilnost dodeljevanja zadev, odloča o ustanovitvi dodeljevanja zadev, dodeljenih članom specializiranega oddelka, pripravlja posvetovanja sodnikov oddelka, organizira izobraževanja, na zahtevo predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije poroča o delu oddelka, redno obvešča senat Vrhovnega sodišča o stanju zadev in obremenitvah sodnikov na oddelku in v zvezi z zadevami, ki so dodeljene sodnikom oddelka, izvaja pooblastila, ki jih ima po tem sodnem redu, zakonu, ki ureja sodišča, zakonu, ki ureja kazenski postopek in zakonu, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, razen odločanja o zahtevi stranke za izločitev sodnika.«
17. člen
V tretjem odstavku 42. člena se beseda »sekretar« nadomesti z besedo »direktor«.
18. člen
Drugi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Center za informatiko vodi sodnik, ki je določen, da vodi notranjo organizacijsko enoto za področje evidentiranja sodne prakse.«
19. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višja, okrožna sodišča in Okrajno sodišče v Ljubljani imajo službo za informatiko.«
20. člen
Četrti odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Centralno pravosodno knjižnico vodi sodnik, ki je določen, da vodi notranjo organizacijsko enoto za področje evidentiranja sodne prakse.«
21. člen
V tretjem odstavku 49. člena se beseda »sekretar« nadomesti z besedilom »direktor oziroma generalni sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«.
22. člen
Za 49. členom se doda naslov novega II.a poglavja, ki se glasi:
»II.a OBDELAVA PODATKOV«
23. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pomembnejše zadeve so vse zadeve, ki so kot take opredeljene v metodologiji vodenja statističnih podatkov, ki je objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za pravosodje.«
24. člen
V osmem odstavku 50.b člena se besedilo »31. januarja« nadomesti z besedilom »15. februarja«.
25. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen
Sodišča poslujejo v sodnih poslopjih, ki so na sedežu sodišča, v sodnih poslopjih organizacijskih enot in zunanjih oddelkov sodišča.
Če to dovoli predsednik sodišča, se lahko procesno dejanje v zadevi, ki spada v pristojnost ene organizacijske enote ali zunanjega oddelka opravi v sodnem poslopju druge organizacijske enote oziroma zunanjega oddelka na območju istega sodišča.«
26. člen
V prvem odstavku 55. člena se besedi »sodne stavbe« nadomestita z besedama »sodnega poslopja«.
27. člen
69. člen se črta.
28. člen
V prvem odstavku 76. člena se za besedo »sodnika« doda besedilo »mediatorju, ki opravlja mediacijo v skladu z zakonom, ki ureja alternativno reševanje sodnih sporov,«.
29. člen
V drugem odstavku 88. člena se beseda »kolke« zamenja z besedilom »potrdilo o plačani taksi«.
30. člen
V 96. členu se za besedama »predsednik sodišča« doda besedilo »oziroma direktor sodišča«.
31. člen
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»137. člen
Sodniki opravljajo sodniško službo v poslovnem času sodišča, določenem v sodnem redu, v dežurstvu in v pripravljenosti.
Sodnik ima pravico do dnevnega počitka v trajanju nepretrgoma najmanj 12 ur in do tedenskega počitka v trajanju nepretrgoma 24 ur. V izjemnih primerih lahko sodnik pisno soglaša, da bo opravljanje sodniške službe preseglo omejitve iz prejšnjega stavka.
S pripravljenostjo in dežurstvom se izven poslovnega časa sodišča zagotavlja opravljanje nujnih procesnih dejanj, določenih v zakonu.
Pripravljenost pomeni dosegljivost sodnika po telefonu ali s pomočjo drugih sredstev za potrebe zagotavljanja opravljanja nujnih procesnih dejanj in potrebe prihoda na delovno mesto ali na kraj, kjer je treba opraviti nujno procesno dejanje. Ure pripravljenosti se ne štejejo v delovni čas.
V času dežurstva sodnik opravlja nujna procesna dejanja na delovnem mestu ali na kraju, kjer je treba opraviti nujno procesno dejanje. Ure dežurstva se štejejo v delovni čas.
Predsednik sodišča lahko odredi zagotavljanje opravljanja nujnih procesnih dejanj izključno z dežurstvom, če zaradi pogostosti nujnih procesnih dejanj ni mogoče zagotoviti njihove učinkovite izvedbe s pripravljenostjo. Dežurstvo mora predhodno odobriti predsednik neposredno višjega sodišča na podlagi pisnega predloga predsednika sodišča. Ko sodnik v času dežurstva ne opravlja nujnih procesnih dejanj, mora biti dosegljiv na delovnem mestu.
Sodišče vodi posebno evidenco o opravljanju dežurstva in pripravljenosti ter evidenco delovnega časa sodnikov, ki so dali soglasje po drugem odstavku tega člena. Evidenci mora na podlagi zahteve predložiti Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije ali ministrstvu, pristojnemu za pravosodje (obr. SR št. 23, 23a).«
32. člen
V četrtem odstavku 139. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Predsednik sodišča mora vsake tri mesece predsedniku sodišča, ki ima neposredno višji položaj, in predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije poročati o načinu organizacije zagotovitve oprave nujnih procesnih dejanj, o obsegu ur dežurstva za obdobje preteklih treh mesecev in obsegu ur pripravljenosti na podlagi razporeda iz prvega odstavka tega člena.«.
33. člen
V naslovu 146.a člena se besedilo »v postopku o prekrških« nadomesti z besedilom »iz pristojnosti okrajnega sodišča«.
34. člen
Prvi odstavek 146.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način zagotavljanja opravljanja nujnih procesnih dejanj v zadevah iz pristojnosti okrajnih sodišč določi za sodno okrožje predsednik okrožnega sodišča. Skupen način zagotavljanja nujnih procesnih dejanj v zadevah Okrajnega sodišča v Ljubljani določita predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Ljubljani.«
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
35. člen
146.b člen se črta.
36. člen
V drugem odstavku 147. člena se besedi »Aktivne ure« nadomestita z besedo »Ure«.
37. člen
Naslov VI. poglavja in naslov prvega podpoglavja se spremenita tako, da se glasita:
»VI. LETNI RAZPORED SODNIKOV IN PRAVILA O DODELJEVANJU ZADEV
1. Letni razpored sodnikov«
38. člen
Prvi odstavek 156. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z letnim razporedom sodnikov se določi razporeditev sodnikov na sodne oddelke oziroma pravno področje, na katerem izvajajo sodno oblast, določi se vodje oddelkov, javnih knjig in služb, določi se preiskovalni sodnik, ki odloča o ukrepih po 150. členu ZKP, razpored sodnikov v sodne senate, dežurstva sodnikov in senatov ter razpored dežurstev med sodnimi počitnicami.«
V drugem odstavku se beseda »dela« nadomesti z besedo »sodnikov«.
39. člen
157. člen se spremeni tako, da se glasi:
»157. člen
Letni razpored sodnikov za naslednje koledarsko leto določi predsednik sodišča. Z letnim razporedom sodnikov za naslednje koledarsko leto seznani predsednik sodišča sodnike na konferenci sodnikov.
Letni razpored sodnikov, članov specializiranega oddelka, določi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na predlog vodje specializiranega oddelka. V letnem razporedu se določi tudi razporeditev na posamezna pravna področja in pravna podpodročja.
Letni razpored sodnikov za naslednje koledarsko leto mora biti objavljen na oglasni deski sodišča najkasneje do 15. decembra tekočega leta.
Če se pri sodišču zmanjša ali poveča število sodniških mest, če pride do daljše sodnikove odsotnosti ali če tako narekujejo občutne spremembe v pripadu zadev, se letni razpored sodnikov spremeni po enakem postopku, kot velja za določitev letnega razporeda dela. Tako spremenjen letni razpored sodnikov začne veljati pet dni po njegovi objavi na oglasni deski sodišča.«
40. člen
V 160. členu se za petim odstavkom dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Podrobnejša pravila za dodeljevanje zadev na način iz prejšnjega odstavka se določijo z letnim razporedom sodnikov.
Zadeve, ki so dodeljene v delo sodnikom specializiranega oddelka, se sodnikom dodeljujejo po pravilih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, upoštevaje abecedni vrstni red sodnikov, dodeljenih v specializirani oddelek.«
41. člen
Drugi odstavek 167. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V času dežurstva zunaj obravnavnih oziroma pritožbenih senatov oziroma senata Vrhovnega sodišča (147. člen) se zadeva, ki je predložena v času dežurstva, dodeli sodniku poročevalcu.«
42. člen
Za 170. členom se doda novo 13. podpoglavje in nov 170.a člen, ki se glasita:
»13. Dodeljevanje zadev specializiranemu oddelku
170.a člen
Predlog za dodelitev zadeve specializiranemu oddelku posreduje predsedniku sodišča sodnik pristojnega sodišča, ki mu je bila dodeljena v reševanje zahtevnejša zadeva, ki jo je mogoče dodeliti sodnikom specializiranega oddelka.
Če predsednik sodišča ugotovi, da predlog izpolnjuje pogoje za zahtevnejšo zadevo, posreduje obrazloženi predlog skupaj s spisom senatu treh kazenskih sodnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki odloči o dodelitvi zadeve sodnikom specializiranega oddelka. Pri odločanju senat upošteva dejansko, pravno in procesno zapletenost zadeve.
Ko senat Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ugodi predlogu, se zadevo s sklepom posreduje Okrožnemu sodišču v Ljubljani. Zadevo se vpiše v poseben vpisnik in dodeli sodniku, ki bo odločal o zadevi kot sodnik posameznik oziroma predsednik senata. Pri razporeditvi sodnikov se mora upoštevati enakomerna obremenitev vseh sodnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani o dodelitvi obvesti sodnika, ki bo postopal v zadevi in spise vrne krajevno in stvarno pristojnemu sodišču.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije vodi evidenco zadev, dodeljenih v odločanje sodnikom, članom specializiranega oddelka.«
43. člen
Drugi odstavek 171. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če pride na sodišču do povečanega števila nerešenih zadev kot posledice nižje storilnosti od povprečne storilnosti sodišč iste vrste in iste stopnje ali je po statističnih podatkih na sodišču izkazan zaostanek v višini pripada zadnjih dvanajst mesecev, mora predsednik sodišča v skladu s pooblastili v zakonu in sodnem redu sprejeti program reševanja teh zadev (v nadaljnjem besedilu: program).«
V sedmem odstavku se za besedo »program« pika črta in doda besedilo »in mnenje direktorja sodišča«.
44. člen
172. člen se črta.
45. člen
Prvi odstavek 173. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zadeve sodne uprave opravljata predsednik in direktor sodišča, če ni v zakonu ali sodnem redu določeno drugače.«
46. člen
V 174. členu se besedi »sekretar sodišča« nadomestita z besedilom »direktor sodišča oziroma generalni sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«.
47. člen
V 176. členu se besedilo »izdaja predsednik sodišča« nadomesti z besedilom »izdajata predsednik sodišča in direktor sodišča oziroma generalni sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«.
48. člen
Drugi odstavek 178. člena se črta.
49. člen
V 186. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Na uradni izkaznici, ki se izda sodniku, ki opravlja funkcijo predsednika oziroma podpredsednika sodišča, se v besedilu na prvi strani beseda »sodnik – (ca)« nadomesti z besedilom »predsednik – (ca) oziroma podpredsednik – (ca)«.«
50. člen
V prvem odstavku 197. člena se za besedo »sodišča« doda besedilo »na predlog direktorja sodišča«.
51. člen
V naslovu 2. podpoglavja X. poglavja se beseda »sekretar« nadomesti z besedo »direktor«.
52. člen
204. člen se spremeni tako, da se glasi:
»204. člen
Za izvrševanje zadev sodne uprave ima lahko sodišče direktorja sodišča, ki mora izpolnjevati pogoje za imenovanje v naziv prvega kariernega razreda, ki so določeni z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
53. člen
V 205. členu se črta besedilo »in višji strokovni sodelavci«.
54. člen
Naslov 4. podpoglavja X. poglavja se spremeni tako, da se glasi »Sodniški pomočnik«.
55. člen
V 206. členu se besedi »Sodni referenti« nadomestita z besedama »Sodniški pomočniki«.
56. člen
V 208. členu se v celotnem besedilu tega člena beseda »sekretarja« nadomesti z besedo »direktorja«.
57. člen
V tretjem odstavku 264. člena se drugi stavek nadomesti s stavkom »V vpisnikih za preiskave in kazenske zadeve se vpiše vsak obdolženec v svoj predelek.«.
58. člen
V prvem odstavku 270. člena se za besedilom »zadeva odčrta kot rešena« doda besedilo »takrat, ko je rešena zadeva, s katero je bila združena,«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »pri zadevah, ki so že bile odčrtane, znak odčrtanja razveljavi in«.
59. člen
V 277. členu se v 1. točki črta deveta alinea.
60. člen
V 285. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V vpisnik K se vpisujejo tudi zadeve, ki jih okrajno ali okrožno sodišče predlaga v dodelitev specializiranemu oddelku. Ob zadevi se navede, da je zadeva prenesena v odločanje specializiranemu oddelku. Podatki o procesnih dogodkih, ki se vpisujejo v vpisnik, se posredujejo Okrožnemu sodišču v Ljubljani za vpis v vpisnik SPOd.
Pri zadevi, ki je bila dodeljena v delo sodnikom specializiranega oddelka se to zabeleži v K vpisniku v stolpcu »pripombe« z navedbo opravilne številke iz vpisnika SPOd.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
61. člen
Za 285. členom se doda nov 285.a člen, ki se glasi:
»Vpisnik SPOd
285.a člen
V vpisnik SPOd se vpisujejo zadeve, ki so dodeljene sodnikom specializiranega oddelka.
Vpisnik vodi Okrožno sodišče v Ljubljani.
V SPOd vpisnik sodišče vpisuje naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema,
– naziv krajevno in stvarno pristojnega sodišča in ime sodnika, označba spisa, datum odločitve prve stopnje,
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za tujce, ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična številka),
– pripombe.«
62. člen
V tretjem odstavku 301. člena se za prvim stavkom doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Sodišče preveri pri Notarski zbornici Slovenije ali je zapustnikova oporoka vpisana v centralni register oporok.«.
63. člen
V prvem odstavku 337. člena se črta besedilo »gospodarske prestopke, oziroma«.
64. člen
V drugem odstavku 347. člena se za besedami »računovodstvo okrožnega sodišča« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen Okrajnega sodišča v Ljubljani«.
65. člen
348. člen se spremeni tako, da se glasi:
»348. člen
Proračunska sredstva za delo okrožnega in okrajnih sodišč iz njegovega območja, se zagotavljajo v okviru finančnega načrta okrožnega sodišča, razen Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki ima lastni finančni načrt. Okrajno sodišče v Ljubljani je neposredni proračunski uporabnik.
Okrožno in okrajno sodišče poslujeta na podlagi transakcijskega računa okrožnega sodišča. Okrajno sodišče v Ljubljani posluje na podlagi lastnega transakcijskega računa.
Blagajniško poslovanje okrajnega sodišča, razen Okrajnega sodišča v Ljubljani, se zagotavlja z akreditivi.
Predsednik okrožnega sodišča lahko pooblasti predsednika okrajnega sodišča, razen Okrajnega sodišča v Ljubljani, za pomožnega odredbodajalca za poslovanje z blagajno.
Predsednik Okrajnega sodišča v Ljubljani je odredbodajalec za poslovanje Okrajnega sodišča v Ljubljani.«
66. člen
V prvem odstavku 350. člena se za besedama »Okrožno sodišče« doda besedilo »oziroma Okrajno sodišče v Ljubljani«.
67. člen
Drugi odstavek 351. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evidenco o prehodnih in rednih sodnih pologih vodi računovodstvo okrožnega sodišča, razen Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki jo vodi samo.«
68. člen
Drugi odstavek 357. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik okrožnega sodišča in Okrajnega sodišča v Ljubljani nadzorujeta poslovanje.«
69. člen
Obrazec SR št. 23 (čl. 137) in navodilo k temu obrazcu se nadomesti z novim obrazcem SR 23 (čl. 137) in z novim navodilom:
+----+-----+--------------+---------+---------------+-------------+--------+
|Zap.|Datum| Osebno ime | Trajanje| Trajanje   | Opravljeno |Pripombe|
| št.|   | dežurnega  |dežurstva|pripravljenosti|  nujno  |    |
|  |   |  sodnika,  | od – do |  od – do   |  procesno |    |
|  |   |zapisnikarice,|(datum in| (datum in  | dejanje na |    |
|  |   |  voznika  |  ura) |  ura)    |  zahtevo  |    |
|  |   |       |     |        |  (organa, |    |
|  |   |       |     |        |opr.št.spisa,|    |
|  |   |       |     |        | kraj, datum |    |
|  |   |       |     |        | in ura) – |    |
|  |   |       |     |        |  izvedeno |    |
+----+-----+--------------+---------+---------------+-------------+--------+
| 1 | 2 |   3    |  4  |   5    |   6   |  7  |
+----+-----+--------------+---------+---------------+-------------+--------+
|  |   |       |     |        |       |    |
+----+-----+--------------+---------+---------------+-------------+--------+
Obr. SR št. 23 (člen 137 SR) – Evidenca o opravljenih dejanjih v času dežurstva in pripravljenosti
Navodilo
V obrazec se vpisujejo vsa procesna opravila in dogodki, ki jih je dežurni sodnik opravil v času dežurstva.
V stolpec 4 se vpisuje trajanje dežurstva, v stolpec 5 pa trajanje pripravljenosti. Vsaka aktivnost v zvezi s pozivi organov v času pripravljenosti, kot so predlogi, nasveti, odrejanje opravil, kar se obračunava na vsakih začetih 30 minut kot 30 minut ure dežurstva, eventualni nadaljnji pozivi organov in sodnikova aktivnost v povezavi z njim v tem času, pa se vštevajo v že obračunani del ure in se vpišejo v stolpec 4.
V ustrezen vpisnik se vpišejo le tiste zadeve, v katerih bo sodišče opravljalo nadaljnja procesna dejanja.
70. člen
Obrazec SR št. 23a (čl. 146.a) se nadomesti z novim obrazcem SR 23a (čl. 137):
+--------+-----+---------------+---------------------------+
|Zap. št.|Datum|Osebno ime   |Vsebina soglasja o     |
|    |   |sodnika    |preseganju pravice do   |
|    |   |        |dnevnega / tedenskega   |
|    |   |        |počitka          |
+--------+-----+---------------+---------------------------+
|    |   |        |              |
+--------+-----+---------------+---------------------------+
Obr. SR št. 23a (člen 137 SR) – Evidenca delovnega časa sodnikov, ki so dali soglasje
71. člen
Te spremembe in dopolnitve sodnega reda začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2010
Ljubljana, dne 10. marca 2010
EVA 2010-2011-0028
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje