Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

934. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območji letališča (BO25 in BO26) in športnega parka (BO38) v Bovcu, stran 2737.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 30. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je župan Občine Bovec sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območji letališča (BO25 in BO26) in športnega parka (BO38) v Bovcu
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se določijo ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta, način pridobitve strokovnih rešitev, roke za njegovo pripravo in pripravo posameznih faz, navedbo nosilcev urejanja prostora ter obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območji letališča in športnega parka v Bovcu (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Območje obravnave je določeno v Občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec (Uradni list RS, št. 119/98), in sicer obsega športno letališče v Bovcu (enoti BO25 in BO26) ter športni park (enota BO38). Vse tri enote se med seboj stikajo in tvorijo enoten prostor. Letališče s svojimi obstoječimi prostorskimi rešitvami ne omogoča ustrezne ponudbe, športni park pa obsega le improvizirano nogometno igrišče. Da se za prihodnost zagotovi usklajeno programsko in prostorsko rešitev, je bilo v OPN določeno, da se enote rešuje z OPPN. Smotrnost sočasne obravnave vseh treh enot z enim OPPN pa izhaja iz analize že izdelanih strokovnih gradiv, da nekatere prostorske rešitve lahko hkrati služijo vsem uporabnikom tega območja. V tem primeru pa je optimalne lokacije možno določiti le s celovito in sočasno obravnavo in si tako zagotoviti prostorsko podlago za sodoben turistično zabaviščni in športno rekreacijski center.
3. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne podlage so v pretežnem obsegu že na razpolago v strokovnih gradivih, ki so se izdelala v preteklosti in nato na podlagi teh, za namene OPPN, izdelani idejni zasnovi. Po potrebi se jih bo dopolnilo na podlagi novih usmeritev in zahtev nosilcev urejanja prostora.
4. člen
(roki in posamezne faze priprave OPPN)
Roki posameznih faz se štejejo od objave sklepa in so okvirni:
– izbor izvajalca in priprava osnutka OPPN – 60 dni
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni
– dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni
– javna razgrnitev in obravnava – 30 dni
– sprejem stališč do pripomb in predlogov po javni razgrnitvi – 15 dni
– priprava predloga OPPN – 30 dni
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora – 45 dni
– priprava in sprejem OPPN na Občinskem svetu – 15 dni.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
Ministrstvo za okolje in prostor,
– Direktorat za prostor
Ministrstvo za promet,
– Direktorat za letalstvo
– Direkcija RS za ceste
Uprava RS za civilno letalstvo
Ministrstvo za obrambo,
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ministrstvo za notranje zadeve,
Uprava RS za zaščito in reševanje
Komunala Tolmin,
Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
Elektro Primorska, PE Tolmin,
Občina Bovec.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje. Nosilci urejanja prostora v skladu z 58. in 61. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenje k OPPN v 30 dneh od prejema vloge.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Financer OPPN je Občina Bovec.
7. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0002/2010-1
Bovec, dne 5. marca 2010
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.