Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

Št. 4301-15/2010/3 Ob-2212/10 , Stran 577
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Cilj razpisa: cilj razpisa je dvigniti kakovost nastanitvene in gostinske ponudbe planinskih postojank ter s tem povečati število obiskovalcev. 3. Namen razpisa: namen razpisa je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev planinskih postojank, ki bodo dvignile kakovost in konkurenčnost tovrstne turistične ponudbe ter s tem prispevale k razvoju turističnih destinacij. 4. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje obnove in posodobitve planinskih postojank, ki vključujejo sledeče sklope: – obnova prostorov za nastanitev, – obnova prostorov za pripravo in strežbo jedi in pijač, – ekološka prenova. 5. Pogoji za kandidiranje: na razpis se lahko prijavijo planinska društva, ki so člani Planinske zveze Slovenije in registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09, v nadaljevanju ZDru-1) in samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB3, v nadaljevanju ZGD), ki imajo s planinskim društvom, ki je lastnik planinske postojanke, prijavljene na ta razpis, sklenjeno pogodbo o najemu za obdobje najmanj petih let po predvidenem zaključku operacije. 5.1. Splošni pogoji Prijavitelji – društva morajo izpolnjevati sledeče splošne pogoje: – dejavnost in naloge opravljajo v Republiki Sloveniji, – so vpisani v register društev, – niso v postopku prenehanja delovanja društva, – imajo poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije, – za isti projekt niso prejeli drugih sredstev EU, – morajo v skladu z ZDru-1 opravljanje pridobitne dejavnosti imeti določeno v temeljnem aktu. Prijavitelji – gospodarske družbe morajo izpolnjevati sledeče splošne pogoje: – opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, – na dan 31. 12. 2009 niso bili dolgoročno plačilno nesposobni po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09), – imajo poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije, – niso v težavah, ne prejemajo in tudi niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – da skupna višina prejetih državnih pomoči v zvezi z istimi upravičenimi stroški ni presegla najvišje dovoljene višine sofinanciranja ali zneska državne pomoči kot določajo pravila o državnih pomočeh. 5.2. Ostali pogoji Prijavljene operacije se morajo izvajati v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje: 1. operacija je skladna s predmetom in namenom razpisa, 2. predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljene operacije mora biti najmanj 30.000 EUR (brez DDV), 3. planinska postojanka, ki je predmet prijave, mora biti zavedena na seznamu koč pri Planinski zvezi Slovenije, 4. prijavitelj mora ob upoštevanju pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa imeti v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, 5. prijavitelj mora za znesek v višini pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani ministrstva imeti zagotovljena premostitvena sredstva. Za ta namen je potrebno priložiti letno poročilo za poslovno leto 2009, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in poročilo o poslovanju društva oziroma gospodarske družbe, 6. prijavitelj mora predložiti vsa pravnomočna dovoljenja za začetek izvajanja operacije, ki se morajo glasiti samo na prijavitelja in prijavljeno operacijo (pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje) ter izjavo, da ima za izvedbo operacije pridobljena vsa potrebna pravnomočna dovoljenja, 7. v primeru, da je prijavitelj gospodarska družba, mora predložiti tudi pisno izjavo društva, da se društvo kot lastnik objekta strinja s predvideno obnovo po vsebini in v obsegu, kot je predvideno v vlogi, 8. prijavitelj mora predložiti izjavo o ohranitvi projekta v regiji za obdobje 5 let po zaključku operacije za isti namen, 9. prijavitelj mora predložiti izjavo, da operacije še ni pričel izvajati. Z izvajanjem operacije se lahko prične šele po oddaji vloge na razpis, 10. prijavitelj mora predložiti izjavo, da se s predmetno operacijo ni in se ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju prijavil na katerega izmed javnih razpisov za isti namen, 11. prijavitelj mora predložiti izjavo, da s prejemki iz naslova de minimis pomoči v zadnjih treh proračunskih letih ni presegel dovoljenega zneska 200.000 EUR, 12. prijavitelj mora predložiti potrjen letni plan dela društva (če je prijavitelj gospodarska družba, predloži navedene dokumente društva, ki je lastnik planinske postojanke) za leto 2010, iz katerega je razvidno, da je obnova prijavljene postojanke predvidena v letnem planu, in kopijo poročila »Statistični podatki za leto 2009«, ki ga društvo za posamezen objekt letno pošilja Planinski zvezi Slovenije. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da določeni pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Podatki o operaciji niso predmet dopolnitve vloge. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z namenom in predmetom razpisa, bodo zavrnjene. 6. Merila za izbor projektov Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom in predmetom razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Skupno število možnih točk je 100. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegli naveden prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, pri čemer bodo prednost pri dodelitvi imele operacije z višjim številom točk. V primeru več operacij z enako oceno se bo upoštevala višina dobljenih točk pri sklopu meril »Vpliv na razvoj turizma na turističnem območju«. Kolikor pa bodo operacije tudi v tem sklopu dosegle isto število točk, se bo upoštevala višina dobljenih točk pri sklopu meril »Kvaliteta operacije«. Del predvidenih sredstev v okviru razpisa lahko ostane nerazporejen, kolikor vsota ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago upravičencem Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 1.500.000,00 EUR, in sicer: – 1.275.000,00 EUR – namenska sredstva EU – ESRR, – 225.000,00 EUR – slovenska udeležba. Sredstva bodo na razpolago v letih 2010 in 2011 Sredstva bremenijo proračunski postavki: – 6837 Razvoj turističnih destinacij-07-13 – EU – 6959 Razvoj turističnih destinacij-07-13 – slovenska udeležba Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke. 8. Višina sofinanciranja Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije lahko dosega največ 100.000,00 EUR za posamezno operacijo oziroma ne več kot 65% upravičenih stroškov operacije. Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, ki bodo popolni in bodo izkazovali nastanek upravičenih javnih izdatkov. Javni razpis se izvaja v skladu s pravilom de minimis, po katerem pomoč, ki je dodeljena prejemniku, ne sme presegati zneska 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči. V primeru ugotovitve financiranja posamezne operacije iz različnih javnih virov, ki bi imelo za posledico prekoračitev dovoljenega zneska po pravilu de minimis, se vrednost odobrenih sredstev po tem razpisu zniža do dovoljenega zneska. V primeru preveč izplačanih sredstev se od prijavitelja zahteva vrnitev presežka v realni vrednosti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja posamezne operacije se od prijavitelja zahteva vrnitev presežka v realni vrednosti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 9. Upravičeni stroški – Stroški gradnje (pripravljalna gradbena dela, rušitvena dela (če so predmet gradbenega dovoljenja), gradbena dela, obrtniška dela, inštalacije, zunanja ureditev in gradbeni nadzor), – Stroški nakupa nove opreme in naprav. Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) ni upravičen strošek. Za upravičene stroške štejejo tisti, ki bodo nastali na osnovi zavezujočih naročil za izvedbo planiranih aktivnosti. Predmet teh naročil mora biti izpolnjen – izvedena gradnja, opremljanje ali aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja (samo podpis pogodbe z izvajalcem ne zadostuje). Upravičeni stroški se bodo izkazovali z originalnimi računi in originalnimi dokazili o plačilu, ki bodo v postopku izstavitve zahtevka za izplačilo posredovani v preverjanje ministrstvu in ostalimi dokazili, ki jih določajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013. 10. Obdobje za porabo sredstev: začetek obdobja za porabo sredstev je dan oddaje vloge na razpis. Posamezna operacija, sofinancirana iz naslova tega razpisa, mora biti zaključena v roku, ki bo omogočil izdajo zahtevka za izplačilo najkasneje do 15. 10. 2011. 11. Ostale zahteve Prijavitelj, katerega vloga bo ocenjena pozitivno, bo moral: – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, v skladu z 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006, z vsemi spremembami) in v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, – zagotoviti hrambo in dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa ob smiselnem upoštevanju določil 90. člena Uredbe ES št. 1083/2006. – s pogodbo obvezati, da predmeta, sofinanciranega s sredstvi tega razpisa, v skladu s 57. členom Uredbe ES št. 1083/2006 ne bo bistveno spremenil, prodal, oddal v najem ali leasing tretjim osebam najmanj za dobo 5 let od zaključka operacije. – zagotavljati nediskriminacijo in enakost med spoloma, – pri izvajanju projektov smiselno zadostiti naslednjim pogojem: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba okolju prijaznih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to zahtevano). Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji. 12. Način prijave Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (poslana priporočeno po pošti ali oddana v vložišče ministrstva). Vloga mora biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis »Obnova in posodobitev planinskih postojank« in polnim naslovom pošiljatelja. Vlog, ki ne bodo ustrezno označene, komisija ne bo obravnavala. Vrnjene bodo prijavitelju. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi meril. 13. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo 21. 4. 2010. Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo oddane v vložišče ministrstva ali poslane priporočeno po pošti najkasneje do 12. ure, dne 19. 4. 2010. Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, bodo zavržene in vrnjene prijavitelju. Odpiranje ni javno. 14. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva. 15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je dosegljiva na spletni strani www.mg.gov.si ali v recepciji Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana ali na elektronskem naslovu infoerdf2.mg@gov.si. 16. Dodatne informacije: dodatne informacije so dosegljive na naslovu: infoerdf2.mg@gov.si. Kontaktna oseba: Marko Podrekar tel. 01/400-32-92, vsak delovni dan med 9. in 10. uro. Ministrstvo bo organiziralo informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih straneh: http://www.mg.gov.si.