Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

Št. 122-0006/2010-03102 Ob-2123/10 , Stran 597
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Referat za družbene dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa: Zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini. 4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov: – da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem; – da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti. Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti preprečevanja nasilja v družini imajo: – javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju preprečevanja nasilja v družini, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem. 4.1. Merila in kriteriji za izbor: Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno: Splošni pogoji: – da so prostori izvajalca za izvajanje programa v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk; – da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno preprečevanju nasilja v družini – 20 točk, – dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno: – 1 leta – 5 točk, – od 1 do vključno 5 let – 10 točk, – nad 5 let – 15 točk. Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju in zmanjševanju nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem: – preventivne delavnice in koordinacija programa se izvajajo v okviru Zdravstvenega doma Ravne – 30 točk; – zagotovljeni so prostori za izvajanje – 20 točk; – vključenost različnih oblik učenja (delavnice za osveščanje in strokovno izpopolnjevanje staršev, ki se želijo učiti in odraščati skupaj s svojim otrokom, spoznavati problemske situacije) – 30 točk; – vključenost učenja v skupini (pomoč staršem pri premagovanju razvojnih kriz in težav pri njihovem otroku, vzgoja brez nasilja, odnosi brez nasilja, partnerstvo med starši, vrtcem in šolo – sodelujoč in zaupen odnos ….) – 30 točk; – izvedba šole za starše (organizacija srečanj in predavanj z različnimi strokovnjaki iz področja preprečevanja nasilja v družini) – 30 točk. 5. Okvirna višina sredstev: 2.500 EUR 6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca junija 2010. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2010. 7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno ponedeljka, 19. 4. 2010, v zaprti kuverti, v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Referat za družbene dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju preprečevanja nasilja v družini – 2010«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja. 8. Odpiranje ponudb bo v torek, 20. 4. 2010, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe. 10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan, od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Mateji Šumnik, ali na spletni strani www.ravne.si, od vključno petka, 19. 3. 2010. 11. Razpisna dokumentacija: Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od vključno petka, 19. 3. 2010 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine, http://www.ravne.si. Podrobne informacije dobite na Referatu za družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, pri Darji Čepin, svetovalki III za družbene dejavnosti, tel. 02/821-60-22. 12. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov. 13. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.