Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

Št. 030-3/2006 Ob-2141/10 , Stran 597
1. Naročnik javnega razpis: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje večletnih kulturnih programov in projektov, ki so v posebnem javnem interesu in se bodo izvajali od leta 2010 pa do konca leta 2013. 2. Predmet razpisa: namen razpis je finančno podpreti kvalitetne in uveljavljene javne kulturne programe, ki so bili z odločbami o podelitvi statusa nosilca javne službe prepoznani kot programi v posebnem javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec in jim zagotoviti pogoje za kontinuirano izvajanje kvalitetnih kulturnih dogodkov. 3. Na razpisu lahko kandidirajo: – organizacije in društva s področja kulture s statusom nosilca javne službe v kulturi v Mestni občini Slovenj Gradec, ki imajo izdano odločbo o podelitvi statusa najmanj za dobo tega razpisa, ob pogoju, da: – imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi ter drugimi nosilci javnih kulturnih programov, – imajo natančno izdelan in ovrednoten program za leto 2010 ter se zavezujejo, da bodo v teh okvirih izvajali vsebinsko podoben program tudi v naslednjih letih razpisnega obdobja. Predlagatelji programov lahko sodelujejo na tem razpisu s programi, ki so opredeljeni kot javna služba na področju kulture v Mestni občini Slovenj Gradec. S predlaganimi programi ne smejo sodelovati na nobenem drugem razpisu, ki je financiran iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec. 4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu znašajo največ do 152.000,00 letno, v letu 2010 pa 151.679,00 EUR, in sicer: – za organiziranje dejavnosti ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti 41.767,00 EUR, – za organiziranje in promocijo prireditev, projektov in programov ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev 40.757,00 EUR, – za zagotavljanje in vzdrževanje materialnih pogojev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti 22.451,00 EUR, – za izvedbo tradicionalnih glasbenih programov kulturnih društev 15.647,00 EUR, – za sofinanciranje kulturnih dogodkov državnega pomena 15.000,00 EUR, – za ustvarjalnost srednješolske mladine in založniško dejavnost 6.057,00 EUR. V naslednjih letih razpisnega obdobja se lahko sredstva za izbrane programe časovno omejijo in povečajo ali zmanjšajo v skladu z določeno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin. 5. Splošni pogoji razpisa: Pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem pomembnost programa, ki se odraža v predvidenem sofinanciranju iz državnega proračuna in evropskih skladov, dosedanja uspešnost pri izvajanju podobnih programov ter izvirnost in predvidena medijska odmevnost predvidenih aktivnosti. 6. Merila in kriteriji za izbor Strokovna komisija za kulturo bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila: a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta, b) predviden doseg projekta, c) finančna konstrukcija projekta, d) udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih prireditvah, e) aktualnost projekta za Slovenj Gradec, f) predviden način izvedbe projekta, g) partnerstva v projektu. Merila za ocenjevanje so sestavni del razpisne dokumentacije. 7. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev vsakega posameznega programa v skladu z merili in kriteriji tega razpisa bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila strokovna komisija za kulturo ter na podlagi svojih ugotovitev županu predlagala višino sofinanciranja programov za leto 2010 in mu vsako leto razpisnega obdobja ob sprejemu občinskega proračuna predlagala prevrednotenje sredstev skladno z izhodišči za proračunsko planiranje. 8. Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene pogodbe o izvajanju kulturnih programov v javnem interesu v obdobju 2010 do 2013, v katerih bodo dogovorjene vse podrobnosti glede izvajanja programov, poročanja o izvedenih pogodbenih obveznostih in finančnih tokovih. 9. Razpisni rok: javni poziv se začne 15. 3. 2010 in traja do 15. 4. 2010. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacije obsega: – besedilo razpisa, – navodilo za izdelavo prijave na razpis, – prijavni obrazec (na 10 straneh), – merila in kriteriji za izbor, – vzorec pogodbe. Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču in na spletnih straneh naročnika od dneva objave tega poziva do najkasneje 14. 4. 2010. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Popolna vloga obsega izpolnjene, ožigosane in podpisane najmanj od 1 do 7 strani prijavnih obrazcev. Če prijavitelj na razpisu kandidira z več programi, pa mora za vsak program posebej predložiti tudi izpolnjene prijavne obrazce na strani 5 do 7. Prijavni obrazci na strani 8 do 10 so namenjeni poročanju o izvedenem programu in ga prijavi na razpis ni potrebno prilagati. V primeru nepopolne vloge bo predlagatelj v 5 dneh pozvan k dopolnitvi ponudbe. Kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena »Javni razpis – nosilci – kultura 2010 do 2013« na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v vložišču naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega razpisa. 12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Špela Pruš, tel. 02/88-121-39, e-naslov: spela.prus@slovenjgradec.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vsakega posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganega programa najkasneje v 60 dneh po oddaji popolne vloge.