Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

909. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja GOZDARSTVO IN LOVSTVO, stran 2712.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Gozdarstvo in lovstvo, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o sprejemu višješolskem študijskem programu Gozdarstvo in lovstvo (Uradni list RS, št. 8/09).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, sociologije, psihologije, pedagogike, ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, sociologije, psihologije, pedagogike, ekonomije ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.
2. Ekonomika in management podjetja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, živilske tehnologije, kmetijstva – agronomija, kmetijstva – zootehnika, kmetijstva ali gozdarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, živilske tehnologije, kmetijstva – agronomija, kmetijstva – zootehnika, kmetijstva ali gozdarstva ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa, kmetijstva – agronomija in hortikultura, agronomije, kmetijstva – zootehnika, zootehnike ali gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
3. Strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
4. Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja eksperimentov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva, računalništva z matematiko, matematike, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, ekonomije, organizacije in managementa sistemov, živilske tehnologije, kmetijstva – agronomija, kmetijstva – zootehnika, kmetijstva, gozdarstva ali lesarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva, računalništva z matematiko, matematike, elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, ekonomije, organizacije in managementa sistemov, živilske tehnologije, kmetijstva – agronomija, kmetijstva – zootehnika, kmetijstva, gozdarstva ali lesarstva ali visokošolski študijski program računalništva in informatike, elektrotehnike, strojništva, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa, kmetijstva – agronomija in hortikultura, agronomije, kmetijstva – zootehnika, zootehnike, gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri ali lesarstva.
5. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologije, živilske tehnologije, kmetijstva – agronomija, kmetijstva – zootehnika, kmetijstva ali gozdarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program biologije, živilske tehnologije, kmetijstva – agronomija, kmetijstva – zootehnika, kmetijstva ali gozdarstva ali visokošolski strokovni študijski program kmetijstva – agronomija in hortikultura, agronomije, kmetijstva – zootehnika, zootehnike ali gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program biologije, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, živilske tehnologije, kmetijstva – agronomija, kmetijstva – zootehnika, kmetijstva ali gozdarstva ali
– visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije, kmetijstva – agronomija in hortikultura, agronomije, kmetijstva – zootehnika, zootehnike ali gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri ali
– višješolski študijski program biologije, kemije, kemijske tehnologije, kmetijstva, živilske tehnologije ali gozdarstva ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja kmetijstvo, vrtnarstvo, upravljanje podeželja in krajine, hortikultura, živilstvo ali živilstvo in prehrana.
6. Gojenje gozdov s fitocenologijo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali visokošolski strokovni študijski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
7. Gojenje gozdov z načrtovanjem
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali visokošolski strokovni študijski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
8. Gozdni proizvodi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali visokošolski strokovni študijski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
9. Gozdna tehnologija in organizacija del v gozdarstvu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali visokošolski strokovni študijski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
10. Lovstvo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali veterinarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali veterinarstva ali visokošolski strokovni študijski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program gozdarstva ali
– visokošolski strokovni študijski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri ali
– višješolski študijski program gozdarstva.
11. Človek in gozd
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali visokošolski strokovni študijski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
12. Gozdna ekologija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali visokošolski strokovni študijski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
13. Urejanje gozdnate krajine
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali visokošolski strokovni študijski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
14. Leseni proizvodi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali lesarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali lesarstva ali visokošolski strokovni študijski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri ali lesarstva.
15. Lovsko načrtovanje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali veterinarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali veterinarstva ali visokošolski strokovni študijski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
16. Semenarstvo, drevesničarstvo in hortikulturne ureditve
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gozdarstva ali visokošolski strokovni študijski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
17. Praktično izobraževanje
Predavatelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom.
18. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom in je končal študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-43/2009
Ljubljana, dne 12. januarja 2010
EVA 2009-3311-0027
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport