Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

961. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje lokacijskega načrta Kamnitnik II, stran 2785.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemlišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5. 6. in 7. člena Pravilnika za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. ter 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 26. redni seji dne 4. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje lokacijskega načrta Kamnitnik II
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje lokacijskega načrta Kamnitnik II, v Škofji Loki (v nadaljevanju: območje LN), ki ga je izdelalo podjetje VR PROJEKTI, Vladimir Rostohar s.p., Golek 4, 8270 Krško in AG PROJEKT, projektiranje, svetovanje in inženiring, Andrej Goršič s.p., 1000 Ljubljana, pod št. projekta 91-09/2009-K v januarju 2010. Upoštevana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija in smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je navedena v programu opremljanja.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
4. člen
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja in je prikazan v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka.
5. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo na območju LN:
– cestno omrežje,
– kanalizacijo odpadnih padavinskih voda,
– vodovodno omrežje,
– javno razsvetljavo.
III. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
6. člen
(1) Skupni stroški so določeni po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije.
(2) Skupni stroški investicije obsegajo naslednje stroške: izdelavo projektne dokumentacije, parcelacijo, inženiring in stroške gradnje javne komunalne infrastrukture.
(3) Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 83.793,12 € (brez DDV).
(4) Stroški so podani po stalnih cenah na dan 31. 12. 2009.
7. člen
(1) Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 83.793,12 € (brez DDV) in so enaki skupnim stroškom.
(3) Stroški so podani po stalnih cenah na dan 31. 12. 2009.
8. člen
Podrobnejša razčlenitev skupnih in obračunskih stroškov je na vpogled v programu opremljanja.
IV. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE
9. člen
(1) Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta. Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je:
(2) Na kvadratni meter parcele objekta
+--------------------+-------------+-----------+---------------+
|Vrsta komunalne   | Površina  | Obračunski|   Cena   |
|opreme       |obračunskega |stroški [€]| opremljanja na|
|          |območja [m2] |      |  površino  |
|          |       |      |   [€/m2]  |
+--------------------+-------------+-----------+---------------+
|Cestno omrežje   |  2.837  | 44.988,68 |   15,86   |
|znotraj OLN     |       |      |        |
+--------------------+-------------+-----------+---------------+
|Kanalizacijsko   |  2.837  | 18.550,00 |   6,54   |
|omrežje M      |       |      |        |
+--------------------+-------------+-----------+---------------+
|Vodovodno in    |  2.837  | 8.690,00 |   3,06   |
|hidrantno omrežje  |       |      |        |
+--------------------+-------------+-----------+---------------+
|JR znotraj OLN   |  2.837  | 5.000,00 |   1,76   |
+--------------------+-------------+-----------+---------------+
|Projektna      |  2.837  | 2.316,86 |   0,82   |
|dokumentacija    |       |      |        |
+--------------------+-------------+-----------+---------------+
|Parcelacija     |  2.837  | 1.930,72 |   0,68   |
+--------------------+-------------+-----------+---------------+
|Inženiring     |  2.837  | 2.316,86 |   0,82   |
+--------------------+-------------+-----------+---------------+
|Skupaj              | 83.793,12 |   29,54   |
+----------------------------------+-----------+---------------+
(3) Na neto tlorisno površino objekta
+----------------------+-------------+------------+----------------+
|Vrsta komunalne opreme|  Površina | Obračunski |   Cena   |
|           | obračunskega|  stroški | opremljanja na |
|           |  območja  |   [€]  | površino [€/m2]|
|           |   [m2]  |      |        |
+----------------------+-------------+------------+----------------+
|Cestno omrežje znotraj|  2.106  | 44.988,68 |   21,36   |
|OLN          |       |      |        |
+----------------------+-------------+------------+----------------+
|Kanalizacijsko omrežje|  1.053  | 18.550,00 |   17,62   |
|M           |       |      |        |
+----------------------+-------------+------------+----------------+
|Vodovodno in hidrantno|  2.106  | 8.690,00 |   4,13   |
|omrežje        |       |      |        |
+----------------------+-------------+------------+----------------+
|JR znotraj OLN    |  1.053  | 5.000,00 |   4,75   |
+----------------------+-------------+------------+----------------+
|Projektna       |  1.053  | 2.316,86 |   2,20   |
|dokumentacija     |       |      |        |
+----------------------+-------------+------------+----------------+
|Parcelacija      |  1.053  | 1.930,72 |   1,83   |
+----------------------+-------------+------------+----------------+
|Inženiring      |  1.053  | 2.316,86 |   2,20   |
+----------------------+-------------+------------+----------------+
|Skupaj               | 83.793,12 |   54,09   |
+------------------------------------+------------+----------------+
(4) Vse vrednosti so brez obračunanega DDV.
(5) Skupni obračunski stroški investicije:
na m2 parcele znašajo 29,54 €,
na m2 neto tlorisne površine objekta znašajo 54,09 €,
na m2 neto tlorisne površine garaž znašajo 25,49 €.
V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(1) Razmerje med merilom parcele objekta in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,50:0,50 (D(pi) : D(ti));
(2) Faktor dejavnosti (K(dej)) je za vse vrste objektov enotno določen in znaša 1,0.
(3) Za garažne objekte so upoštevani le obračunski stroški izgradnje cestnega omrežja in vodovodnega omrežja.
(4) Olajšav za zavezance ni.
11. člen
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 10. člena in določbe 11. člena tega odloka.
(2) Komunalni prispevek se izračuna:
     KP = (D(pi) * C(pi) * A(pi) + D(ti) * C(ti) * A(ti)* K(dej)) * i)
pri čemer je:
KP     – komunalni prispevek
A(pi)    – površina parcele objekta
A(ti)    – neto tlorisna površina objekta
i      – letni povprečni indeks podražitev, ki jih
      objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
      za področje nizkih gradenj
C(pi)    – cena opremljanja glede na površino parcele
      objekta
C(ti)    – cena opremljanja glede na neto tlorisno
      površino stavbe
D(pi)    – delež površine parcele pri izračunu (0,5)
D(ti)    – delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,5)
K(dej)   – faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste
      objektov glede na pretežno dejavnost (1,0).
12. člen
(1) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum 31. 12. 2009.
13. člen
Gradnja predvidene komunalne opreme se zgradi v eni fazi, tako kot je določeno v lokacijskem načrtu in programu opremljanja. Gradnja predvidene komunalne opreme se mora izvesti pred ali sočasno z gradnjo objektov.
14. člen
Odmera komunalnega prispevka za primarno komunalno opremo ni predmet tega odloka. Za odmero tega dela komunalnega prispevka se za območje LN uporablja Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka (Uradni list RS, št. 34/08).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Škofja Loka in na spletnem portalu Občine Škofja Loka.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0023/2010
Škofja Loka, dne 4. marca 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.