Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

Ob-2151/10 , Stran 606
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU – UPB3, Uradni list RS, št. 65/08, 69/08, 74/09) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za projektno delo in investicije (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba/prva stopnja, – najmanj 4 leta delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – usposabljanje za imenovanje v naziv, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – vozniški izpit B kategorije. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva eno stopnja nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo in magisterijem. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu 89. členom Zakona o javnih uslužbencih usposabljanje za imenovanje v naziv, na katero ga bo napotil predstojnik, opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti najpozneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Delovne naloge na prostem delovnem mestu so naslednje: – organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanje z drugimi organi; – priprava, koordinacija, usklajevanje in vodenje v zvezi s postopki in pripravo investicijske dokumentacije, vlog za prijavo na razpise ter oblikovanja poročil na področju kohezijske in strukturne politike EU in mehanizmov sofinanciranja iz naslova proračuna RS; – sodelovanje pri pripravi proračuna občine; – priprava, vodenje in izvedba postopkov javnega naročanja, vključno s pripravo razpisne dokumentacije, vzorcev pogodb, objavo razpisov v skladu z zakonom o javnem naročanju; – priprava letnih statističnih poročil; – vodenje evidence NUSZ; – priprava zahtevnejših gradiv vezanih na določitev strateških razvojnih ciljev občine in ostalih strokovnih gradiv, vezanih na zakonodajo; – načrtovanje investicij v infrastrukturo in priprava investicijskih elaboratov; – sodelovanje in komuniciranje s poslovnimi partnerji, z izvajalci in dobavitelji blaga in storitev ter koordinacija na terenu; – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji; – priprava letnega pregleda dogodkov in ostalih pisnih prispevkov o delu na Občini Radeče; – PR aktivnosti in sodelovanje v protokolarnih aktivnostih; – samostojno opravljanje drugih del in nalog po naročilu nadrejenih oziroma na osnovi zakonodaje v sklopu tega delovnega mesta, za katerega se zahtevata enaka stopnja in smer izobrazbe. Prijava mora vsebovati: 1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju v naziv in o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če kandidat izpita ima); 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Radeče preverjanje in pridobitev podatkov iz 1., 2., 3. in 4. točke iz uradne evidence. Zaželjeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Delovno mesto višji svetovalec za projektno delo in investicije je uradniško delovno mesto. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu opravljal v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za projektno delo in investicije«, na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 03/56-80-800 (Brigita Stopar). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.