Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1580. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
1581. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kirgiziji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1582. Uredba o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo
1583. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce

Sklepi

1584. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

MINISTRSTVA

1585. Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2005
1586. Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2005
1587. Pravilnik o načinu ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela državljanov Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Portugalske republike in Republike Finske ter njihovih družinskih članov
1646. Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1588. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 1, Geometrija v ravnini, učbenik za matematiko v 1. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1589. Sklep o potrditvi zbirke nalog PREVERI SVOJE ZNANJE, Matematika 1, zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
1590. Sklep o potrditvi zbirke nalog PREVERI SVOJE ZNANJE, Matematika 1, zbirka nalog za matematiko v 1. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1591. Sklep o potrditvi zbirke nalog OMEGA 3, zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
1592. Sklep o potrditvi učbenika BRANJA 1, učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
1593. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SREDNJI IN NOVI VEK, Delovni zvezek, Zgodovina za 2. letnik gimnazijskega izobraževanja
1594. Sklep o potrditvi učbenika ZGODOVINA 2, učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
1595. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SCRITTURE LINGUAGGI E DINTORNI, 5. delov: NARRATIVA, POESIA, TEATRO, ARTE, CINEMA E TELIVISIONE, SCRIVERE PER COMUNICARE E APPRENDERE, samostojni delovni zvezek za italijanščino kot materni jezik – književnost v 1.–3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
1596. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka LA GRAMMATICA DELLE COMPETENZE, 3. deli: MORFOLOGIA E SINTASSI, PROGETTARE E PRODURRE TESTI, AGENDA DI AUTOVERIFICA, samostojni delovni zvezek za italijanščino kot materni jezik – jezik v 1.–3. letniku srednjega poklicnega in 1.–4. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1597. Sklep o potrditvi učbenika POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 4, učbenik za slovenščino za prvo leto poklicno-tehniškega izobraževanja
1598. Sklep o potrditvi delovnega zvezka POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 4, delovni zvezek za slovenščino za prvo leto poklicno-tehniškega izobraževanja
1599. Spremembe in dopolnitve sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2005
1600. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
1601. Dodatek št. 6 k Pravilom igre na srečo »Hitra srečka«
1602. Spremembe dodatka št. 3 k Pravilom igre na srečo »Hitra srečka«

OBČINE

Ajdovščina

1603. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina
1604. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Ajdovščina
1605. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu servisna cona Ajdovščina
1606. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona III Ajdovščina
1607. Sklep o potrditvi skupinske dispozicije pozidave dela območja za skupinsko stanovanjsko obrtno pozidavo v Črničah
1608. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Benedikt

1609. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt
1610. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2005

Bled

1611. Poslovnik Občinskega sveta občine Bled (uradno prečiščeno besedilo)

Bloke

1642. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2004
1643. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2005
1644. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
1645. Letni program športa Občine Bloke za leto 2005

Cankova

1612. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2005
1613. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cankova v letu 2005
1614. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2005

Črnomelj

1615. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Črnomelj
1616. Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas

Kamnik

1617. Odlok o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik
1618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
1619. Sklep o uporabi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
1620. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov

Ljubljana

1621. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2005

Metlika

1622. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2004
1623. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
1624. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1625. Pravilnik o izbiri in sofinanciranju redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih programov na območju Občine Metlika
1626. Sprememba pravilnika o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih
1627. Ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine Metlika
1628. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Metlika

Novo mesto

1629. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Romsko naselje Šmihel

Polzela

1630. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Poligon

Puconci

1631. Program priprave lokacijskega načrta za turistično-rekreacijsko območje v Pečarovcih
1632. Program priprave lokacijskega načrta za turistično naselje v Moščancih

Rogaška Slatina

1633. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2004

Semič

1634. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Semič

Šempeter-Vrtojba

1635. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Šmarje pri Jelšah

1636. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004
1637. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1638. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu

Tabor

1639. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu osnovna šola Vransko-Tabor, vrtec Tabor

Vipava

1640. Program priprave lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3

Vojnik

1641. Odlok o lokacijskem načrtu URŠT II.
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti