Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1636. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004, stran 4183.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97 – odl. US 56/97), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 114. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01), je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 17. redni seji dne 31. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004, ki zajema vse prihodke in odhodke.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so bili realizirani v naslednji višini:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov                V 000 SIT
Skupina/podskupina kontov                   Proračun leta
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              1,341.914
    Tekoči prihodki (70+71)                    657.966
70   Davčni prihodki                        563.547
    700 Davki na dohodek in dobiček                385.436
    703 Davki na premoženje                    91.418
    704 Domači davki na blago in storitve             86.693
    706 Drugi davki
71   Nedavčni prihodki                       94.419
    710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja                  52.382
    711 Takse in pristojbine                    5.693
    712 Denarne kazni                        1.156
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             186
    714 Drugi nedavčni prihodki                  35.002
72   Kapitalski prihodki                      25.349
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           16.050
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja                9.299
73   Prejete donacije
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   Transferni prihodki                      658.599
    740 Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih institucij            658.599
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                1,301.279
40   Tekoči odhodki                        291.100
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             103.579
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         17.971
    402 Izdatki za blago in storitve               160.101
    403 Plačila domačih obresti                   3.449
    409 Rezerve                           6.000
41   Tekoči transferi                       556.213
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                     296.824
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                        54.843
    413 Drugi tekoči domači transferi               204.546
42   Investicijski odhodki                     354.946
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            354.946
43   Investicijski transferi                    99.020
    430 Investicijski transferi                  99.020
III.  Proračunski presežek (primanjkljaj) (I-II)           40.635
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapital. deležev
75   (750+751+752)                          2.108
    750 Prejeta vračila danih posojil                  –
    751 Prodaja kapitalskih deležev                   –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije              2.108
V.   Dana posojila in povečanje kapital. deležev
44   (440+441+442)                            –
    440 Dana posojila                          –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         –
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapital. deležev (IV – V)             2.108
 
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje (50)                          –
    500 Domače zadolževanje                       –
VIII. Odplačila dolga (55)                      10.603
    550 Odplačila domačega dolga                  10.603
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
    (I+IV+VII-II-V-VIII)                      32.140
X.   Neto zadolževanje (VII-VIII)                 -10.603
XI.  Neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)              -40.635
    Stanje sredstev na računu                   46.525
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004 je prikazan v splošnem in posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0009/05
Šmarje pri Jelšah, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti