Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1604. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Ajdovščina, stran 4127.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95- odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 87/01 – odl. US, 16/02 – sklep US, 51/02) in 75. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 31. 3. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Ajdovščina
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/00), se v 1. členu beseda »Sveta« nadomesti z besedama »občinskega sveta«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.«
3. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani so imenovani, če je posamična lista prejela večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov.«.
4. člen
V 10. členu se odpravi slovnična napaka, tako da se na koncu navedka za piko doda '«'.
5. člen
V četrtem odstavku 41. člena se besedilo »z večino glasov navzočih svetnikov« nadomesti z besedilom »z večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov«.
V petem odstavku se besedilo »večina navzočih svetnikov« nadomesti z besedilom »večina opredeljenih glasov navzočih svetnikov«.
6. člen
V drugem odstavku 42. člena se besedilo »večina prisotnih svetnikov« nadomesti z besedilom »večina opredeljenih glasov navzočih svetnikov«.
7. člen
V drugem odstavku 45. člena se črta besedilo »in nazadnje, kdo je vzdržan«.
8. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svetniki se izrečejo z dvigom rok in ustreznega kartončka, pri čemer zeleni kartonček pomeni »ZA«, rdeči pa »PROTI.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pri glasovanju s poimenskim izrekanjem pooblaščeni delavec občinske uprave kliče svetnike po seznamu, vsak svetnik pa se izreče z besedo »ZA« ali z besedo »PROTI.«.
9. člen
Drugi odstavek 51. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
10. člen
54. člen se črta.
11. člen
Peti odstavek 74. člena se črta.
12. člen
Za 75. členom doda novo točko, ki se glasi:
»2. Sprejem proračuna občine«.
13. člen
Za 75. členom se na začetku 2. točke doda nov 75.a. člen, ki se glasi:
»75.a člen
Župan predloži predlog proračuna za prihodnje leto svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.
Na seji sveta župan predstavi predlog proračuna občine za prvo obravnavo. Predstavitev časovno ni omejena. Župan lahko določi, da posamezne dele proračuna predstavijo zaposleni v občinski upravi.«.
14. člen
Za 75.a členom se doda nov 75.b člen, ki se glasi:
»75.b člen
Če svet odloči, da se na prihodnji seji opravi druga obravnava, določi rok za pripravo besedila predloga za drugo obravnavo, skladno z 71. členom tega poslovnika.
Na vabilu za sklic seje mora biti pojasnjeno, do katerega roka in na kakšen način je možno vlagati amandmaje.
Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora natančno navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kaj se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz razprave in odločanja.«.
15. člen
Za 75.b členom se doda nov 75.c člen, ki se glasi:
»75.c člen
Po opravljenem glasovanju o amandmajih župan ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen. Če je proračun usklajen, svet o njem glasuje kot o celoti.«.
16. člen
Za 75.c členom se doda nov 75.č člen, ki se glasi:
»75.č člen
Če župan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v sredstva, ki jih mora občina zagotavljati v skladu z ustavo in zakonom, po sklenjenih pogodbah ali sodnih in drugih odločbah, ali da bi sprejeti amandmaji imeli škodljive posledice za izvajanje določenih dejavnosti, lahko prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in določi rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. Ko je predlog uskladitve pripravljen, ga župan obrazloži.
Če predloga uskladitve ni mogoče pripraviti na isti seji, župan določi datum nadaljevanja seje.
Na seji svet najprej glasuje o predlogu uskladitve, in če je predlog sprejet, glasuje o proračunu v celoti.
Če predlog uskladitve ni sprejet, tudi proračun ni sprejet. V takem primeru določi svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.«.
17. člen
Dosedanje 2., 3., 4. in 5. točka V. poglavja postanejo 3., 4., 5. in 6. točka.
18. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi: »Določbe, ki opredeljujejo postopek za sprejem odloka, se uporabljajo tudi za druge splošne akte, razen če ni za posamezen akt v tem poslovniku ali v drugem predpisu določeno drugače.«.
19. člen
V 87. členu se besedilo »ki jih določa statut in ta poslovnik« nadomesti z besedilom »ki jih določa zakon, statut in ta poslovnik«.
20. člen
V drugem odstavku 101. člena se besedilo »z večino glasov vseh svetnikov« nadomesti z besedilom »z večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Župan ali svetnik lahko predlaga, da svet sprejme obvezno razlago posamezne določbe tega poslovnika po postopku, ki je določen za obvezno razlago splošnega akta.«.
21. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013/01-2/95-05
Ajdovščina, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti