Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1582. Uredba o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo, stran 4105.

Na podlagi 109.b člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo
1. člen
S to uredbo se določajo:
– stroški, ki nastanejo Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: Urad) med postopkom ali zaradi postopka, ki se je začel na zahtevo stranke;
– stroški postopka, ki ga je Urad začel po uradni dolžnosti in se je za stranko končal neugodno oziroma se v postopku izkaže, da ga je stranka povzročila s svojim protipravnim ravnanjem.
2. člen
(1) Stroški iz prejšnjega člena so izraženi v točkah v skladu s Tarifo stroškov, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
(2) Vrednost točke po tej uredbi znaša 1.000 tolarjev.
3. člen
(1) Zavezanec za plačilo stroškov, ki nastanejo Uradu med postopkom ali zaradi postopka, je oseba, na zahtevo katere se je začel postopek, ali oseba, zoper katero se je začel postopek po uradni dolžnosti.
(2) Stroški postopka, ki se je začel po uradni dolžnosti, gredo v breme stranke, če se je postopek končal za stranko neugodno, ali če se v postopku izkaže, da ga je ta povzročila s svojim protipravnim ravnanjem.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-14/2005/7
Ljubljana, dne 14. aprila 2005.
EVA 2005-1611-0045
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
Priloga
            T A R I F A S T R O Š K O V
            1. Zakon o igrah na srečo

              Tarifna številka 1
  Za zahtevo za:
  – dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo in za
sklenitev koncesijske pogodbe znašajo stroški za igralnice 3.000 točk (3.
člen);
  – dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo in za
sklenitev koncesijske pogodbe znašajo stroški za igralne salone 2.000 točk
(3. člen);
  – dodelitev koncesije za prirejanje klasične igre na srečo in za
sklenitev koncesijske pogodbe znašajo stroški 300 točk (3. člen).
  Za zahtevo za podaljšanje koncesij iz prejšnjega odstavka znašajo
stroški polovico točk, določenih v prejšnjem odstavku.

              Tarifna številka 2
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za uporabo igralne naprave znašajo
stroški 15 točk (3.b člen).

              Tarifna številka 3
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za občasno prirejanje posamezne
klasične igre na srečo za številčno loterijo, tombolo ali srečelov znašajo
stroški glede na skupno vrednost izdanih srečk (16. člen):
  – od 500.001 do 1.000.000 tolarjev 10 točk;
  – od 1.000.001 do 5.000.000 tolarjev 20 točk;
  – nad 5.000.000 tolarjev 30 točk.
  Ne glede na prejšnji odstavek za zahtevo za izdajo dovoljenja za
občasno prirejanje stav v zvezi s športnimi tekmovanji, ki jih priredijo
prireditelji, ki organizirajo športna tekmovanja, znašajo stroški 20 točk.

              Tarifna številka 4
  Za zahtevo za potrditev pravil posamezne občasne klasične igre na
srečo in potrditev komisije pri občasnih klasičnih igrah na srečo za
številčno loterijo, tombolo ali srečelov, kjer se dobitki žrebajo, znašajo
stroški glede na skupno vrednost izdanih srečk (22. in 24. člen):
  – od 500.001 do 1.000.000 tolarjev 5 točk;
  – od 1.000.001 do 5.000.000 tolarjev 15 točk;
  – nad 5.000.000 tolarjev 25 točk.
  Ne glede na prejšnji odstavek za zahtevo za potrditev pravil posamezne
občasne klasične igre na srečo, za stave v zvezi s športnimi tekmovanji,
ki jih priredijo prireditelji, ki organizirajo športna tekmovanja, in za
potrditev komisije za nadzor stav, znašajo stroški 15 točk.

              Tarifna številka 5
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo kraja žrebanja dobitkov
pri občasni klasični igri na srečo znašajo stroški 10 točk (25. člen).

              Tarifna številka 6
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za odložitev dneva žrebanja dobitkov
pri občasni klasični igri na srečo znašajo stroški 10 točk (25. člen).

              Tarifna številka 7
  Za zahtevo za izdajo predhodnega soglasja:
  – za pridobitev ali odsvojitev delnic prireditelja oziroma
koncesionarja znašajo stroški 1% od prodajne vrednosti, vendar ne manj kot
10 točk in ne več kot 250 točk (32. in 56. člen),
  – za pridobitev ali odsvojitev deležev oziroma delnic koncesionarja za
igralni salon znašajo stroški 1% od prodajne vrednosti, vendar ne manj kot
10 točk in ne več kot 250 točk (56. v povezavi s 100. členom).

              Tarifna številka 8
  Za zahtevo za uvrstitev nove igre v eno od vrst posebnih iger na srečo
znašajo stroški 150 točk (53. člen).

              Tarifna številka 9
  Za zahtevo za izdajo predhodnega soglasja za naložbo v kapital drugih
in tujih pravnih oseb znašajo stroški 250 točk (57. člen).

              Tarifna številka 10
  Za zahtevo za določitev valute vplačila in dobitkov pri posebnih igrah
na srečo znašajo stroški 100 točk (81. člen).

              Tarifna številka 11
  Za zahtevo za izdajo oziroma odvzem dovoljenja (licence) za delo v
dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo znašajo stroški 30 točk (85.a
člen).

              Tarifna številka 12
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za najem igralnih avtomatov v igralnem
salonu znašajo stroški 200 točk (92. člen).

              Tarifna številka 13
  Za izdajo odločbe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti znašajo
stroški 100 točk za vsako ugotovljeno posamezno nepravilnost (107. člen).

              Tarifna številka 14
  Za izdajo odločbe o prepovedi prirejanja igre na srečo brez dovoljenja
oziroma koncesije znašajo stroški 500 točk (107. člen).

              Tarifna številka 15
  Za izpise iz registrov znašajo stroški 3 točke za prvo stran izpisa in
0,5 točke za vsako nadaljnjo stran izpisa.
  Za izdajo fotokopij dokumentov, ki jih ima Urad, znašajo stroški 3
točke za fotokopijo prve strani dokumenta in 0,5 točke za vsako nadaljnjo
stran.

   2. Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav

              Tarifna številka 16
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za odstopanje od predpisane vrste
telekomunikacijske linije, predpisane vrste komunikacijske opreme in
protokolov znašajo stroški 10 točk (23. člen).

              Tarifna številka 17
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za zamudo pri vzpostavitvi prekinjene
telekomunikacijske povezave brez lastne krivde znašajo stroški 5 točk (25.
člen).

              Tarifna številka 18
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo nadzornega
informacijskega sistema igralnih naprav (v nadaljevanju: NIS) v vseh
njegovih segmentih (39. člen), in sicer:
  – za namestitev NIS ali zamenjavo obstoječega NIS z NIS, ki se prvič
povezuje in vključuje v nadzorni informacijski sistem pri Uradu, znašajo
stroški 1.000 točk;
  – za zamenjavo podatkovne zbirke z vrsto podatkovne zbirke, ki se
prvič vključuje v NIS pri Uradu, znašajo stroški 500 točk;
  – za spremembo strukture ali vsebine podatkovne zbirke, ki presega 10%
obstoječega podatkovnega modela podatkov, ki se beležijo na podlagi zahtev
pravilnika o NIS, znašajo stroški 150 točk;
  – za zamenjavo operacijskega sistema, pri kateri se spremeni način
dostopa Urada do aplikacije NIS in do podatkov, znašajo stroški 100 točk;
  – za zamenjavo ali namestitev verzije NIS, ki je že povezan in
vključen v nadzorni informacijski sistem pri Uradu, znašajo stroški 50
točk;
  – za spremembo strukture ali vsebine podatkovne zbirke, ki ne presega
10% obstoječega podatkovnega modela podatkov, ki se beležijo na podlagi
zahtev pravilnika o nadzorno informacijskem sistemu, in ne vpliva na način
dostopa Urada do aplikacije in podatkov, znašajo stroški 50 točk;
  – za nadgradnjo NIS z novo verzijo z novimi funkcionalnostmi, pri
kateri spremembe obstoječega podatkovnega modela ne presegajo 10% podatkov
in ne vpliva na dostop Urada do aplikacije in podatkov, znašajo stroški 50
točk;
  – za nadgradnjo NIS z novo verzijo z novimi funkcionalnostmi, pri
kateri se obstoječ podatkovni model ne spremeni in ne vpliva na dostop
Urada do aplikacije in podatkov, znašajo stroški 10 točk.

              Tarifna številka 19
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo skupinske progresive in
prenos nabrane progresivne vrednosti na novo vzpostavljene progresive
znašajo stroški 100 točk (peti odstavek 57. člena).

              Tarifna številka 20
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za uporabo žetonov in za spremembo
vrednosti žetona znašajo stroški 80 točk (drugi odstavek 73. člena).

              Tarifna številka 21
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vzpostavitev, spremembo in ukinitev
progresivnih sistemov na igralnih mizah in na drugih igralnih napravah
znašajo stroški 100 točk (prvi odstavek 89.a člena).

  3. Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih

              Tarifna številka 22
  Za zahtevo za izdajo predhodnega dovoljenja za vzpostavitev progresive
znašajo stroški 100 točk in dodatno 50 točk za vsako igralno napravo, ki
se poveže v progresivo (tretji odstavek 9. člena).

4. Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na
        srečo in postopku ugotavljanja skladnosti

              Tarifna številka 23
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja:
  – za začasno uporabo igralne naprave znašajo stroški 30 točk za vsako
igralno napravo (prvi odstavek 31.a člen);
  – za podaljšanje roka dovoljenja za začasno uporabo igralnih naprav
znašajo stroški 30 točk za vsako igralno napravo (četrti odstavek 31.a
člen).

5. Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri
        trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo

              Tarifna številka 24
  Za zahtevo za:
  – potrditev tehnološkega postopka za prirejanje posamezne klasične
igre na srečo znašajo stroški 100 točk (10. člen);
  – potrditev sprememb in dopolnitev tehnološkega postopka znašajo
stroški 10 točk (10. člen).

  6. Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne
                 naprave

              Tarifna številka 25
  Za zahtevo za imenovanje institucije za izdajanje poročil o preizkusu
igralne naprave znašajo stroški 500 točk (3. člen).
              Tarifna številka 26
  Za zahtevo za izdajo soglasja na cenik institucije za izdajanje
poročil o preizkusu igralne naprave znašajo stroški 100 točk (tretji
odstavek 18. člena).

 7. Koncesijska pogodba za prirejanje klasičnih oziroma posebnih iger na
                 srečo

              Tarifna številka 27
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za začetek poslovanja igralnice
oziroma igralnega salona znašajo stroški 1.500 točk.
  V stroških iz prejšnjega odstavka so že zajeti stroški iz tarifne
številke 2 te uredbe.
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za začetek prirejanja posamezne
klasične igre na srečo, ki se trajno prireja, znašajo stroški 50 točk.

              Tarifna številka 28
  Za zahtevo za sklenitev aneksa h koncesijski pogodbi znašajo stroški
100 točk.

              Tarifna številka 29
  Za zahtevo za:
  – potrditev pravil posamezne klasične igre na srečo, ki se trajno
prireja, znašajo stroški 50 točk;
  – potrditev spremembe pravil posamezne klasične igre na srečo, ki se
trajno prireja, ali potrditev čistopisa znašajo stroški 25 točk;
  – potrditev dodatka k pravilom posamezne klasične igre na srečo
znašajo stroški 10 točk;
  – potrditev komisije za nadzor žrebanja oziroma igre znašajo stroški
10 točk;
  – potrditev trezorske komisije znašajo stroški 10 točk;
  – izdajo soglasja za spremembo dneva, kraja in časa žrebanja znašajo
stroški 10 točk;
  – izdajo dovoljenja za podaljšanje prodaje srečk znašajo stroški 10
točk;
  – izdajo dovoljenja za predčasen zaključek prodaje srečk znašajo
stroški 25 točk.

              Tarifna številka 30
  Za zahtevo za:
  – izdajo dovoljenja za začetek prirejanja posebnih iger na srečo v
spremenjenem obsegu igralnih naprav znašajo stroški 200 točk;
  – izdajo soglasja za spremembo pravil posebne igre na srečo v
igralnici znašajo stroški 50 točk;
  – izdajo soglasja za prenovitvena dela in spremembo lokacij igralnih
naprav, ki spreminjajo pogoje predpisanega nadzora v igralnici, znašajo
stroški 100 točk;
  – potrditev organizacijskega predpisa, ki je podlaga za delitev dela
sredstev iz naslova neprevzetih dobitkov v igralnici, znašajo stroški 50
točk;
  – izdajo predhodnega soglasja k spremembam pravilnika o izvajanju
internega nadzora v igralnici znašajo stroški 50 točk.

                 8. Drugo

              Tarifna številka 31
  Za zahtevo za spremembo ali dopolnitev izdanih aktov iz te uredbe,
razen aktov iz tarifnih številk 24, 28 in 29, znašajo stroški polovico
osnovne tarifne številke.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti