Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1583. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce, stran 4108.

Na podlagi prvega odstavka 8. člena ter 1., 5. in 6. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z dvanajsto alineo 2. člena Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa najvišjo izhodiščno ceno, pridobitev predhodnega soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni in spremembi izhodiščne cene ter mehanizem za oblikovanje cen proizvodov in storitev (v nadaljnjem besedilu: storitve), ki so po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščeni v podrazredu 40.3 – Oskrba s paro in toplo vodo in so namenjeni daljinskemu ogrevanju za tarifne odjemalce.
2. člen
Tarifni odjemalci so odjemalci, za katere veljajo enake tarifne postavke in ki ne morejo prosto izbirati dobavitelja storitev iz prvega člena te uredbe.
Izhodiščna cena storitev je cena brez DDV, ki je veljala na dan uveljavitve te uredbe oziroma prvič oblikovana cena v skladu s 4. členom te uredbe. Izhodiščno ceno je mogoče spremeniti le izjemoma po postopku in na način kot to določa tretji odstavek 4. člena te uredbe.
3. člen
Pravna oseba, ki opravlja storitve v dejavnosti proizvodnje in distribucije toplote v skladu z določbami Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – prečiščeno besedilo) (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), oblikuje ceno storitev tako, da glede na spremembe cen in spremembe strukture vhodnih energentov uveljavlja zvišanje oziroma znižanje cene po postopku določenem v 6. členu te uredbe in v skladu z mehanizmom za oblikovanje cen storitev določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
II. PRVO OBLIKOVANJE IZHODIŠČNE CENE IN SPREMEMBA IZHODIŠČNE CENE
4. člen
Zavezanec, ki začenja opravljati storitev, mora prvič izračunati in oblikovati izhodiščno ceno v skladu z mehanizmom za oblikovanje cen storitev določenem v Prilogi 1 te uredbe, nato pa zanjo v skladu z določili 97. člena Energetskega zakona pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena Energetskega zakona (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ lokalne skupnosti).
Po pridobitvi soglasja pristojnega organa lokalne skupnosti zavezanec zaprosi Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za soglasje k prvič oblikovani izhodiščni ceni. Zahtevek za izdajo soglasja mora vsebovati podatke iz 5. člena te uredbe.
Zavezanec, ki že opravlja storitev, lahko v izjemnih primerih (večje tehnološke spremembe, uveljavitev novih tarifnih ali obračunskih sistemov), potem ko pridobi predhodno soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti, zaprosi ministrstvo za soglasje k spremembi izhodiščne cene. Zahtevek za izdajo soglasja mora vsebovati podatke iz 5. člena te uredbe. Po pridobitvi soglasja ministrstva lahko zavezanec na osnovi spremenjene izhodiščne cene oblikuje novo ceno v skladu z mehanizmom za oblikovanje cen storitev določenim v Prilogi 1 te uredbe.
5. člen
Zahtevek za pridobitev soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni in k spremembi izhodiščne cene mora vsebovati naslednje podatke:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne službe,
c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
d) navedbo občin, na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti,
e) predvideno letno strukturo energentov, potrebnih za proizvodnjo in distribucijo toplote,
f) izračun prvič oblikovane cene, ki je sestavni del po metodologiji določeni v Prilogi 1 te uredbe na obrazcu določenem v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe,
g) izračun povprečne cene daljinskega ogrevanja (brez DDV) v skladu z 9. točko Priloge 1 te uredbe na obrazcu določenem v Prilogi 2 te uredbe,
h) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev brez DDV in z DDV ter datum predvidene uveljavitve izhodiščne cene,
i) predlagani komercialni pogoji, ki veljajo za posamezne skupine tarifnih odjemalcev (npr. posebni komercialni popusti),
j) trenutno priključno in obračunsko moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolžino omrežja,
k) kopijo licence za opravljanje energetske dejavnosti,
l) znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik državne ali druge podpore v zadnjem poslovnem letu,
m) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena Energetskega zakona.
Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka.
III. SPREMEMBA CENE V SKLADU Z MEHANIZMOM ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV
6. člen
Zavezanec lahko uveljavi zvišanje cene v primeru zvišanja cene ali spremembe strukture vhodnih energentov in mora uveljaviti znižanje cene v primeru znižanja cen ali spremembe strukture vhodnih energentov na način, ki je določen v 5. do 7. točki Priloge 1 te uredbe. Za zvišanje oziroma znižanje cene mora zavezanec pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti. Najkasneje 3 dni pred uveljavitvijo spremembe cene mora zavezanec o spremembi cene obvestiti ministrstvo.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne službe,
c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
d) navedbo občin na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti,
e) letno strukturo energentov, potrebnih za proizvodnjo in distribucijo toplote,
f) izračun nove cene po metodologiji določeni v Prilogi 1 te uredbe na obrazcu določenem v Prilogi 2 te uredbe,
g) izračun nove povprečne cene daljinskega ogrevanja (brez DDV) v skladu z 9. točko Priloge 1 te uredbe na obrazcu določenem v Prilogi 2 te uredbe,
h) dokumentacijo, s katero se utemeljuje spremembe cen vhodnih energentov,
i) cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez DDV in z DDV), ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto oziroma do datuma vložitve zahtevka,
j) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev brez DDV in z DDV ter datum predvidene uveljavitve novih cen,
k) prikaz sprememb komercialnih pogojev, ki veljajo za posamezne skupine tarifnih odjemalcev (npr. uvedba ali ukinitev komercialnih popustov),
l) izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ter izkaz finančnega izida po neposredni metodi za celotno podjetje za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,
m) prikaz poslovanja po PIM (Poslovno izidnih mestih) za posamezne dejavnosti, ki jih podjetje opravlja, za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto, vključno s priloženimi ključi (razdelilniki) stroškov, prihodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev,
n) povprečno bruto plačo za mesec december 1999 in zadnjo povprečno izplačano bruto plačo,
o) trenutno priključno in obračunsko moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolžino omrežja,
p) kopijo licence za opravljanje energetske dejavnosti,
r) znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik državne ali druge podpore v zadnjem poslovnem letu,
s) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena Energetskega zakona.
Podatke iz točk a), b), c), d), e), l), m), n), o), p) in r) zavezanec vključi v obvestilo le ob prvi prijavi spremembe cen v letu in ob spremembi podatkov med letom.
Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za oceno skladnosti spremembe cene s to uredbo.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati 23. aprila 2005 in velja 12 mesecev.
Št. 00713-6/2005/5
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2005-2111-0012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti