Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1643. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2005, stran 4190.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 11. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračun in postopki izvrševanja proračuna.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov                  |Proračun 2005 |
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |Tekoči prihodki (70+71)                 |165.803.209,14|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|70 |Davčni prihodki                     |129.446.209,14|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|700 |Davek na dohodek in dobiček               |129.446.209,14|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|703 |Davki na premoženje                   | 21.018.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|704 |Domači davki na blago in storitve            | 13.752.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|71 |Nedavčni prihodki                    | 36.357.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|710 |Udeležba na dobičku in doh. od prem.          | 4.341.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|711 |Upravne takse in pristojbine              |  979.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|712 |Denarne kazni                      |   77.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|713 |Prih. od prodaja blaga in storitev           | 9.000.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|714 |Drugi nedavčni prihodki                 | 21.960.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|72 |Kapitalski prihodki                   | 20.180.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|720 |Prihodki od prodaje osn. sredstev            |  180.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|722 |Prihod. od prodaja zemlj. in nemat. prem.        | 20.000.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|74 |Transferni prihodki                   |137.751.498,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|740 |Transf. prih. iz dr. javnofin. instit.         |137.751.498,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |I. Skupaj prihodki                   |323.734.707,14|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|40 |Tekoči odhodki                     | 49.357.425,41|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|400 |Plače in drugi izdatki zaposlenim            | 12.713.056,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|401 |Prisp. delodajalcev za soc. varnost           | 1.868.500,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|402 |Izdatki za blago in storitve              | 32.805.600,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|403 |Plačila obresti od kreditov               |   22.800,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|409 |Sredstva, izločena v rezerve              | 1.947.469,41|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|41 |Tekoči transferi                    |123.630.221,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|410 |Subvencije                       | 5.100.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|411 |Transf. posameznikom in gospodinjs.           | 30.816.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|412 |Transf. neprofitnim organ. in ustanov.         | 2.288.301,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|413 |Drugi domači tekoči transferi              | 85.425.920,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|42 |Investicijski odhodki                  |141.457.195,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|420 |Nakup in gradnja osn. sredstev             |141.457.195,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|43 |Investicijski transferi                 | 10.320.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|430 |Investicijski transferi                 | 10.320.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |II. Odhodki skupaj (40+41+42+43)            |324.764.841,41|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |III. Proračunski presežek ali primanjkljaj       | -1.030.134,27|
|  |(I.-II.)                        |       |
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|75 |Prejeta vračila danih posojil              |     0,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|750 |Prejeta vračila danih posojil              |     0,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|751 |Prodaja kapitalskih deležev               |     0,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |IV. Prej. vračila danih pos. in prodaja kapital.    |     0,00|
|  |deležev                         |       |
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|44 |Dana pos. in povečanje kap. deležev           |  292.800,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|441 |Povečanje kap. deležev in naložb            |  292.800,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev    |  292.800,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |VI. Prejeta minus dana pos. in in spremem. kap. delež. |  -292.800,00|
|  |(IV.-V.)                        |       |
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|50 |Zadolževanje                      |     0,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|500 |Domače zadolževanje                   |     0,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |VII. Zadolževanje                    |     0,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|55 |Odplačilo dolga                     |  150.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |VIII. Odplačilo dolga                  |  150.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |IX. Sprem. stanja sred. na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.- | -1.472.934,27|
|  |VIII.)                         |       |
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)            |  -150.000,00|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |XI. Neto financiranje (VI.+X.)             | 1.030.134,27|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
|  |Prenos sredstev na računu                | 1.566.419,26|
+----+--------------------------------------------------------+--------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse, prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture in drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvi porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
Proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, se v letu 2005 oblikujejo v višini 0,2% doseženih prihodkov v letu 2005.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi obvestili obvesti občinski svet.
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina na podlagi 85. člena ZJF lahko zadolži največ do višine 5% sprejetega proračuna za leto 2005.
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bloke v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01/05-3
Bloke, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti