Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1617. Odlok o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik, stran 4154.

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) ter 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 22. seji dne 30. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se določajo prometna ureditev in zagotovitev prometne varnosti na javnih površinah na območju Občine Kamnik, postopek, pogoji in način odstranjevanja in hrambe nepravilno parkiranih vozil, postopek, pogoji in način odstranjevanja in hrambe zapuščenih vozil, obveznosti občinskih upravnih organov, pristojnih za urejanje cestnega prometa, pravice in obveznosti pravnih in fizičnih oseb ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Prometna ureditev je način potekanja in vodenja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljalec ceste in ga označi s predpisano prometno signalizacijo. Prometna ureditev obsega:
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa;
– omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa;
– omejitve hitrosti in določitev ter izvedba ukrepov za umirjanje prometa;
– ureditev mirujočega prometa;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem cestnega prometa.
2. Cestni promet je promet vozil, pešcev in drugih udeležencev cestnega prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet.
3. Parkiranje je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal skladno s prometnimi pravili.
4. Ustavitev je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži oziroma razloži tovor ali odpravi okvara na vozilu.
5. Udeleženec cestnega prometa je oseba, ki je na kakršenkoli način udeležena v cestnem prometu.
6. Voznik je oseba, ki na cesti vozi vozilo.
7. Vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po cesti, razen posebnih prevoznih sredstev.
8. Motorno vozilo je je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim motorjem.
9. Tovorno vozilo je motorno vozilo, namenjeno prevozu tovora.
10. Javne površine po tem odloku so vse kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površine, avtobusna postajališča, zelenice in površine javnega dobra.
11. Posebne prometne površine, namenjene pešcem, so s prometno signalizacijo posebej označene ceste, ulice, trgi in druge površine v mestu ali naseljih, na katerih je promet z vozili le izjemoma dovoljen.
12. Lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila oziroma oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana. Lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali na pristojnem uradu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila.
13. Izvajalci odstranjevanja in upravljalci skladišča zapuščenih vozil so pravne ali fizične osebe, s katerimi Občina Kamnik sklene pogodbe o odstranjevanju, varovanju in uničenju zapuščenih vozil.
14. Pooblaščena uradna oseba za izvajanje občinskega redarstva je redar, za izvajanje komunalnega nadzorstva komunalni nadzornik in za izvajanje inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor.
II. UREDITEV PROMETA
3. člen
(promet na javnih površinah)
Promet na javnih površinah se odvija na način in pod pogoji, določenimi s postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje, ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Prometno ureditev na občinskih cestah in postavljanje prometne signalizacije na posamezni javni površini na območju Občine Kamnik ureja občinski upravni organ, pristojen za promet, z aktom, ki temelji na določbah tega odloka oziroma veljavnih predpisov.
Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena Občinski svet občine Kamnik na predlog župana sprejema strategijo prometne in prostorske ureditve javnih površin na območju Občine Kamnik.
4. člen
(omejitev hitrosti)
Hitrost na posebnih prometnih površinah za pešce ne sme presegati 10 km/h.
5. člen
(ureditev prometa na posebnih prometnih površinah za pešce)
Promet z vozili na posebnih prometnih površinah za pešce je v skladu s postavljeno prometno signalizacijo dovoljen za stanovalce, ki imajo na teh površinah vhod v garažo oziroma na dvorišče.
Dovoz in odvoz blaga z motornimi vozili ter promet z vozili komunalnih služb je na posebnih prometnih površinah za pešce dovoljen le v skladu s postavljeno prometno signalizacijo.
Na posebnih prometnih površinah za pešce ni omejen promet za intervencijska vozila policije, gasilcev, nujne zdravniške pomoči in službena vozila občine pri nadzoru prometa in prometnih površin.
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
III. PREPOVEDI IN OMEJITVE PROMETA
6. člen
(fizične zapore)
Na posameznih delih ulic, trgov in na ostalih javnih površinah se iz prometno tehničnih ali varnostnih razlogov lahko izvedejo fizične zapore.
Odpiranje in zapiranje ter upravljanje z napravami za fizično zaporo določa navodilo, ki ga izda občinska uprava.
Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba ali odgovorna oseba, ki poškoduje ali neupravičeno upravlja s fizično zaporo iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki poškoduje ali neupravičeno upravlja s fizično zaporo iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(prireditve na javnih površinah)
Organizator prireditve na javni površini ali ob njej mora podati vlogo za omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa pri občinskem upravnem organu, pristojnem za promet, najmanj 15 dni pred pričetkom prireditve in predložiti prometno-tehnično dokumentacijo, razen za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu in prireditve, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot, za katere mora organizator podati vlogo in predložiti prometno-tehnično dokumentacijo najmanj 30 dni pred pričetkom prireditve.
Če je zaradi športne ali druge prireditve na javni površini ali ob njej potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet, izda dovoljenje za začasno omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa občinski upravni organ, pristojen za promet.
Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba ali odgovorna oseba, ki brez dovoljenja pristojnega občinskega organa zapre, omeji ali preusmeri promet.
Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki brez dovoljenja pristojnega občinskega organa zapre, omeji ali preusmeri promet.
8. člen
(dovoljenje za omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa)
Skico z besedilom, ki vsebuje čas trajanja in razlog spremenjene prometne ureditve v času prireditve na javni površini ali ob njej, potrdi občinski upravni organ, pristojen za promet, in določi pogoje, ki jih mora organizator izpolniti (prometna signalizacija, obvozi, reditelji…).
Organizator prireditve mora na lastne stroške v sredstvih javnega obveščanja obvestiti javnost o spremembi ali preusmeritvi prometa na javni površini najmanj 7 dni pred pričetkom prireditve. Po končani prireditvi mora prireditelj na javni površini nemudoma vzpostaviti prvotno stanje.
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
IV. UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA
9. člen
(umirjanje prometa)
Za zagotavljanje dodatne prometne varnosti posebnih kategorij udeležencev v prometu se lahko na podlagi veljavnih predpisov in upravičenosti zahtev za zavarovanje pešcev, šolarjev ali v primerih potrebnega umirjanja prometa, promet umirja z napravami in ukrepi za umirjanje prometa.
Dovoljenje za te posege izda občinski upravni organ, pristojen za promet.
V. USTAVITEV IN PARKIRANJE VOZIL
10. člen
(parkiranje na javnih površinah)
Parkiranje vozil na javnih površinah je na območju Občine Kamnik dovoljeno le na javnih parkirnih površinah.
Javne parkirne površine so:
– površine, določene s prometnimi znaki kot parkirni prostor,
– površine, kjer je parkiranje časovno omejeno,
– površine, kjer je parkiranje nadzorovano,
– rezervirane parkirne površine,
– plačljive parkirne površine,
– parkirne površine, namenjene invalidom.
Prometna signalizacija na mestnih vpadnicah mora biti nameščena tako, da opozarja voznike na javne parkirne površine, določene za osebna vozila, tovorna vozila, priklopnike in avtobuse.
11. člen
(prepoved ustavitve in parkiranja vozil)
Ustavitev in parkiranje vozil je poleg primerov, določenih z drugimi predpisi, prepovedano:
1. na javnih zelenicah;
2. v naravnem okolju in v pasu več kot 5 m od utrjenega vozišča;
3. za tovorna vozila na površinah, ki niso posebej označene za parkiranje le-teh;
4. za tovorna vozila, priklopnike in avtobusov na parkirnih površinah, namenjenih vozilom drugih kategorij.
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
12. člen
(izjeme od prepovedi ustavitve in parkiranja)
Prepoved iz 2. točke 11. člena tega odloka ne velja za službena vozila pri opravljanju lovske, ribiške, čuvajske, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne, veterinarske, občinske nadzorne službe, inšpekcijskega nadzora, preiskovalnih organov, vojske in intervencijskih služb.
13. člen
(označitev parkirnih površin)
Parkirne površine morajo biti z ustrezno horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo označene, kot določajo predpisi glede na vrsto parkirne površine, za kategorijo vozil, ki jim je parkirna površina namenjena.
14. člen
(ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil in priklopnikov ter avtobusov)
Ustavitev in parkiranje tovornih vozil in priklopnikov ter avtobusov je dovoljeno le na parkirnih površinah, ki so za to s prometno signalizacijo posebej določene.
Občinski upravni organ, pristojen za promet, lahko izjemoma dovoli ter določi pogoje za ustavitev in parkiranje tovornih vozil, priklopnikov in avtobusov na drugih površinah izven lokacij iz prejšnjega člena podjetjem in fizičnim osebam, če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove proizvodne ali storitvene dejavnosti in če to prekomerno ne ovira drugih udeležencev v prometu.
Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
15. člen
(označitev pogojev za parkiranje)
Čas parkiranja in parkirnina sta označena na dopolnilni tabli prometnega znaka oziroma na drug ustrezen način na parkirnih površinah iz druge in pete alinee drugega odstavka 10. člena tega odloka.
16. člen
(parkiranje na rezerviranih parkirnih površinah)
Na rezerviranih parkirnih površinah lahko parkirajo samo motorna vozila, ki imajo posebno dovolilnico, ki jo izda občinski organ, pristojen za promet. Dovolilnica se glasi na evidenčno označbo vozila. V vozilu mora biti dovolilnica nameščena na armaturni plošči ali nalepljena na prednjem steklu.
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
17. člen
(parkiranje na plačljivih parkirnih površinah)
Na plačljivih parkirnih površinah, kjer je parkiranje časovno omejeno in so parkirne površine ustrezno označene, je voznik dolžan namestiti parkirni list o plačani parkirnini na vidno mesto armaturne plošče pod prednje vetrobransko steklo. Na parkirnem listu morata biti označena datum in čas začetka parkiranja.
Voznik ne sme prekoračiti dovoljenega časa parkiranja, ki je določen na parkirnem listu.
Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
18. člen
(določitev višine parkirnine in najemnine)
Višino parkirnine in višino najemnine za parkirišča, oddana v najem, potrdi na predlog župana Občinski svet občine Kamnik.
Na parkiriščih, oddanih v najem, določi ceno parkirnine Občinski svet občine Kamnik na predlog župana.
VI. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
19. člen
(ureditev avtobusnih postajališč izven vozišča ceste)
Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnikov na občinski cesti in na delu državne ceste v naselju morajo izpolnjevati tehnične normative in minimalne pogoje, ki so določeni s predpisi, ter biti opremljena z voznimi redi izvajalca javnih potniških prevozov.
20. člen
(ureditev avtobusnih postajališč na vozišču ceste)
Po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, lahko občinski upravni organ, pristojen za promet, izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste. Dovoljenje lahko prekliče, če ugotovi, da je tako postajališče postalo nevarno oziroma da so nastali pogoji za izgradnjo postajališča izven vozišča.
21. člen
(uporaba avtobusnih postajališč)
Avtobusna postajališča javnega prometa na območju Občine Kamnik lahko uporabljajo z dovoljenjem občinskega upravnega organa, pristojnega za promet, tudi podjetja in zasebniki, ki opravljajo poseben prevoz potnikov (delavcev na delo, učencev v šolo, izletnikov itd.).
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
VII. OVIRE NA JAVNIH POVRŠINAH
22. člen
(dovoljenje za zaporo javne površine ob gradbenih ali adaptacijskih delih)
Lastniki in najemniki objektov si morajo pred začetkom gradbenih ali vzdrževalnih del ob javnih površinah pridobiti ustrezno dovoljenje za delno ali popolno zaporo javne površine ob objektu.
Dovoljenje za zaporo javne površine izda občinski upravni organ, pristojen za promet. Postavitev zapore izvede upravljalec javnih prometnih površin. Dovoljenje se izda za čas, ki je nujno potreben za izvedbo gradbenih ali vzdrževalnih del, ob upoštevanju zagotavljanja varnega prometa in hoje pešcev ob objektu.
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
23. člen
(postavitev objektov na javnih površinah)
Na ulicah, trgih, pločnikih, peš poteh in drugih javnih površinah je po pridobitvi ustreznega dovoljenja dovoljeno postavljanje prodajnih stojnic, mizic in podobno.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena izda občinski upravni organ, pristojen za promet. V dovoljenju mora biti navedena točna lokacija, čas in pogoji postavitve.
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba ali odgovorna oseba, ki postavlja objekte na javnih površinah brez dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki postavlja objekte na javnih površinah brez dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.
24. člen
(odstranitev vozila)
Na mestih, kjer je to posebej označeno z obstoječo prometno signalizacijo ali je z odločbo občinskega upravnega organa, pristojnega za promet, odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe športne ali druge prireditve ali shoda na javni površini, konkretno vozilo pa predstavlja oviro za promet ali za izvedbo prireditve ali shoda, sme redar, komunalno-nadzorna služba ali občinska inšpekcija odrediti odstranitev vozila ter prevoz na poseben prostor za parkiranje in varovanje.
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, čigar vozilo predstavlja oviro za izvedbo športne ali druge prireditve na javni površini.
25. člen
(stroški odstranitve vozila)
Odstranitev vozila v primerih iz 24. člena tega odloka se opravi na stroške lastnika vozila.
26. člen
(začasno skladiščenje in varovanje odstranjenih vozil)
Pooblaščeni izvajalec del iz prejšnjega člena mora zagotoviti primeren prostor za parkiranje in varovanje vozil. Odstranjena in začasno skladiščena vozila se varujejo do prevzema.
27. člen
(stroški odvoza)
Višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranih vozil določi Občinski svet občine Kamnik na predlog župana Občine Kamnik.
28. člen
(predhodna odstranitev vozila)
Če voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila odstrani vozilo po tem, ko je pooblaščena uradna oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, mora voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila plačati 50% določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler ga vlečno vozilo ni odpeljalo.
29. člen
(prepoved ogrožanja ali oviranja prometa)
V interesu zagotavljanja varnega prometa je ob lokalnih javnih cestah prepovedano saditi drevje in grmičevje ali postavljati predmete, s katerimi bi se zmanjšala preglednost ceste in železniške proge, s katero se cesta križa v isti ravnini, kakor tudi preglednost na križišču, ali delati karkoli, kar bi utegnilo ogrožati ali ovirati promet na javni cesti ali poškodovati javno cesto in objekte na njej (npr. vleka hlodovine).
Glede na prvi odstavek tega člena je varovalni pas izven naselja 3 m, v naselju 1,6 m od končne točke prečnega profila ceste, dovoljena višina pa 0,70 m.
Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
VIII. ZAPUŠČENA VOZILA
30. člen
(zapuščeno vozilo in kosovni odpadek)
Zapuščeno vozilo je vozilo, ki mu je potekla registracijska nalepka ali nima evidenčnih tablic, je poškodovano, dotrajano ali nepopolno in je očitno, da zanj nihče ne skrbi.
Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja vrednosti oziroma gre le še za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se ne glede na določbe tega odloka odredi uničenje vozila kot kosovnega odpadka.
31. člen
(postopek odstranjevanja zapuščenih vozil)
Pooblaščena uradna oseba, ki evidentira zapuščeno vozilo, pusti na vidnem mestu vozila pisno obvestilo, v katerem lastnika opozori, da je dolžan v osmih dneh odstraniti zapuščeno vozilo ter da bo v nasprotnem primeru za zapuščeno vozilo odrejena odstranitev na njegove stroške.
Pooblaščena uradna oseba v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila stori vse potrebno, da ugotovi lastnika zapuščenega vozila.
Kadar vozilo predstavlja nevarnost za onesnaženje okolja ali ogroža varnost prometa ali ljudi in premoženja, se odredi takojšnja odstranitev vozila.
Če lastnik na osnovi opozorila ne odstrani zapuščenega vozila, pooblaščena uradna oseba izda pisno odredbo o odstranitvi zapuščenega vozila, s katero lastniku odredi, da vozilo odstrani v roku 3 dni, sicer bo na njegove stroške odstranjeno in odpeljano v skladišče zapuščenih vozil. V odredbi je tudi določen rok, v katerem lahko lastnik odpelje zapuščeno vozilo iz skladišča in opozorilo, da bo v nasprotnem primeru vozilo uničeno na podlagi predpisov, ki urejajo ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili.
Pooblaščena uradna oseba nalepi odredbo v nepremočljivi embalaži na vidno mesto zapuščenega vozila.
Za vozilo, izločeno iz prometa ali poškodovano v prometni nesreči, se s pisno odredbo določi, da mora biti odstranjeno v roku 24 ur.
Če lastnik na osnovi odredbe ne odstrani zapuščenega vozila, se v skladu z odredbo vozilo odpelje na varovan prostor. Odvoz opravi pooblaščeni izvajalec na stroške lastnika vozila. Pritožba zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve.
Če lastnik odstrani vozilo po tem, ko je pooblaščena uradna oseba pozvala pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, mora lastnik plačati polovico stroškov odvoza.
32. člen
(zapisnik)
Pooblaščena uradna oseba o postopku odstranitve zapuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila lastniku vozila, datum izdaje pisne odredbe o odstranitvi, tip vozila in ostale evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o znanem lastniku vozila, lokacijo nahajališča zapuščenega vozila in podatke o pooblaščeni uradni osebi.
33. člen
(odstranitev zapuščenega vozila)
Pooblaščeni izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil na podlagi odredbe pooblaščene uradne osebe odstrani zapuščeno vozilo in izdela zapisnik o prevzemu vozila.
Pooblaščeni izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja in hrambe vozila.
34. člen
(hranjenje odstranjenih vozil)
Upravljalec prostora, na katerem se hrani zapuščena vozila, je dolžan zagotoviti celodnevno (24 ur) varovanje prevzetih zapuščenih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
35. člen
(evidenca o odstranjenih vozilih)
Pooblaščeni izvajalec odstranjevanja in upravljalec skladišča zapuščenih vozil morata voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke: zapisnik o stanju vozila, ki ga je izdelala pooblaščena uradna oseba, fotografijo vozila, zapisnik o prevzemu vozila, podatke o znanem lastniku vozila ter stroške, povezane z odvozom in hrambo zapuščenega vozila.
36. člen
(izročitev zapuščenega vozila lastniku)
Upravljalec skladišča zapuščenih vozil izroči vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo, in po plačilu stroškov odvoza in hrambe vozila ter o tem takoj obvesti pristojno službo Občine Kamnik, ki je odredila odvoz zapuščenega vozila.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika vozila, objavi pristojna služba Občine Kamnik razglas o najdenem vozilu, v katerem se pozove neznanega lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v določenem roku in v skladu z določili tega člena ter se ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo uničeno kot kosovni odpadek. Razglas se objavi na oglasni deski upravne stavbe Občine Kamnik.
Lastniki zapuščenih vozil lahko z vlogo zaprosijo upravljalca skladišča zapuščenih vozil za začasno varovanje vozila, če ima upravljalec skladišča na razpolago prazen prostor.
37. člen
(uničenje zapuščenih vozil)
Če zapuščeno vozilo ni izročeno lastniku v skladu z določili 36. člena, se vozilo po poteku roka hrambe ekološko uniči po predpisih, ki veljajo za to področje. Izvajalec odstranjevanja opuščenih vozil je dolžan po uničenju vozila predložiti potrdilo o razgradnji motornega vozila v skladu z veljavnimi predpisi.
38. člen
(izterjava stroškov)
Stroške, povezane z odvozom, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila, se izterja od lastnika zapuščenega vozila v skladu z veljavno zakonodajo.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, krije stroške odvoza, hrambe in uničenja zapuščenega vozila Občina Kamnik.
39. člen
(globe)
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba ali odgovorna oseba – lastnik zapuščenega vozila ali kosovnega odpadka v smislu drugega odstavka 30. člena tega odloka, ki je odložen oziroma odvržen v naravno okolje.
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik – lastnik zapuščenega vozila ali kosovnega odpadka v smislu drugega odstavka 30. člena tega odloka, ki je odložen oziroma odvržen v naravno okolje.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba ali odgovorna oseba – lastnik zapuščenega vozila ali kosovnega odpadka v smislu drugega odstavka 30. člena tega odloka, ki je opuščen na javni prometni površini ali drugi površini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik – lastnik zapuščenega vozila ali kosovnega odpadka v smislu drugega odstavka 30. člena tega odloka, ki je opuščen na javni prometni površini ali drugi površini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba – izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil ali upravljalec skladišča zapuščenih vozil, če ravna v nasprotju z določili 33., 34. in 35. člena tega odloka.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil ali upravljalec skladišča zapuščenih vozil, če ravna v nasprotju z določili 33., 34. in 35. člena tega odloka.
IX. NADZOR
40. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja na območju Občine Kamnik pristojna služba občinske uprave v skladu s svojimi pooblastili.
41. člen
(posredovanje osebnih podatkov)
Kdor stori prekršek po tem odloku, mora na zahtevo pooblaščene uradne osebe za nadzor posredovati svoje osebne podatke. Osebni podatki se izkazujejo z listino, s katero se ugotovi istovetnost kršitelja. Kršitelji prometnih predpisov so na zahtevo pooblaščene uradne osebe dolžni pokazati vozniško dovoljenje in prometno potrdilo. Zahtevana listina se pooblaščeni uradni osebi izroči na vpogled.
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba ali odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju s tem členom.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(izpolnitev obveznosti, določenih s tem odlokom)
Obveznosti, določene s tem odlokom, kakor tudi namestitev cestno-prometne signalizacije, morajo ustrezni organi in podjetja za vzdrževanje javnih prometnih površin izpolniti v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 15/01) in Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili (Uradni list RS, št. 56/01).
44. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34401-8/2004
Kamnik, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti