Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1603. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina, stran 4125.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 87/01 – odl. US, 16/02 – sklep US, 51/02), je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 31. 3. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Ajdovščina
1. člen
V Statutu Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02), se drugi odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s finančnim in stvarnim premoženjem občine se ureja po postopku in na način, kot ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno, se smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje državnega premoženja.«.
2. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.«.
3. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Župan v zakonsko določenem roku predloži občinskemu svetu predlog proračuna za naslednje proračunsko leto, z naslednjo vsebino:
– predlog odloka o proračunu z obrazložitvami,
– program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja z obrazložitvami,
– predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina z obrazložitvami,
– predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev proračuna.
Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti delovnih mest in načrt nabav z obrazložitvami.
Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.
Občinski svet mora spremembe proračuna sprejeti pred začetkom leta, za katerega velja, in sicer po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta.«.
4. člen
Za 16.a členom se doda nov 16.b člen, ki se glasi:
»16.b člen
Odlok o proračunu določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe za izvrševanje proračuna, določa obseg zadolževanja in vsa predvidena poroštva občine, druge elemente, ki jih določa zakon ter pooblastila župana pri izvrševanju proračuna.
Sestavni del odloka o proračunu je: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:
– ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto,
– ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto in
– načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.«.
5. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet mora odlok o proračunu sprejeti v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s prvim januarjem leta, za katerega se sprejema.«.
6. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Pri sprejemanju proračuna morajo predlogi za povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.«.
7. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan predloži občinski proračun ministrstvu, pristojnemu za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejetju.«.
8. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.
V takem primeru sprejme župan sklep o začasnem financiranju. O tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor ter sklep objavi na način, kot se objavijo občinski predpisi.
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v tem roku, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana, s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.«.
9. člen
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon in odlok o proračunu. Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.«.
10. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Ta sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet.«.
11. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov zadrži kot splošno proračunsko rezervacijo, ki se uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, občina lahko najame posojilo največ do višine pet odstotkov zadnjega sprejetega proračuna, pod pogoji, ki jih določa zakon.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije in o najetju posojila odloča župan, v višini, ki je določena z odlokom o proračunu.«.
12. člen
Prvi odstavek 22. člena se črta.
13. člen
23. člen se črta.
14. člen
V 27. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Župan je dolžan v mesecu juliju predložiti v obravnavo občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Vsebina poročila je določena z zakonom.«.
15. člen
V 32. členu se v drugem stavku za besedo »večino«, doda besedo »opredeljenih«.
16. člen
Četrti odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S funkcijo člana občinskega sveta so nezdružljive naslednje funkcije in dela:
– funkcija župana,
– članstvo v nadzornem odboru občine,
– delo v občinski upravi,
– funkcija načelnika upravne enote,
– vodenje notranje organizacijske enote v upravni enoti,
– funkcija v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela organov občine in občinske uprave,
– delo v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– drugo delo ali funkcija, za katero tako določa zakon.«.
17. člen
V 39. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– Statutarno pravna komisija,
– Komisija za vloge in pritožbe,
– Odbor za finance in premoženjske zadeve,
– Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
– Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja,
– Odbor za družbene zadeve.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Občinski svet imenuje svoja začasna delovna telesa s sklepom, s katerim določi tudi njihovo sestavo in delovno področje.«.
18. člen
44. člen se črta.
19. člen
Drugi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi: »Nezaupnico lahko izreče le tako, da obenem izvoli nov odbor.«.
20. člen
Drugi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov, najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste kandidatov. Listo kandidatov določi župan na podlagi predlogov najmanj četrtine občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini in občanov. Člani nadzornega odbora morajo imeti strokovno izobrazbo in delovne izkušnje s pravnega ali ekonomskega področja. Najmanj trije člani morajo imeti strokovno usposobljenost in delovne izkušnje iz finančno računovodskega področja. Najmanj trije člani morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo.«.
21. člen
Drugi stavek tretjega odstavka 59. člena se črta.
22. člen
Prvi odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe, ki opredeljujejo postopek za sprejem odloka, se uporabljajo tudi za druge splošne akte, razen če ni za posamezen akt v tem statutu ali v drugem predpisu določeno drugače.«.
23. člen
Drugi odstavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina glasovalnih upravičencev v občini oziroma delu občine, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.«.
V zadnjem odstavku se besedilo »če ni z zakonom, ki ureja referendum, drugače določeno«, nadomesti z besedilom »če ni z drugim zakonom drugače določeno«.
24. člen
11. točka prvega odstavka 102. člena se spremeni tako, da se glasi: »Gojače – Malovše (Gojače, Malovše)«.
25. člen
V drugem odstavku 107. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Število njegovih članov določi občinski svet.«.
26. člen
Tretji odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O pridobitvi, odtujitvi, obremenitvi ali najemu nepremičnin v lasti krajevne skupnosti, odloča svet krajevne skupnosti, po predhodnem soglasju občinskega sveta.«.
Na koncu četrtega odstavka se pred piko doda naslednje besedilo: », razen če se del premoženja podari za humanitarne, znanstveno raziskovalne, izobraževalne ali druge podobne namene«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če ni z zakonom in s tem statutom drugače določeno, se za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s premoženjem v lasti krajevne skupnosti, smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s premoženjem občine.«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
27. člen
Drugi odstavek 111. člena se črta.
28. člen
Zadnji stavek tretjega odstavka 112. člena se spremeni tako, da se glasi: »Svet krajevnih skupnosti veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov, odločitev pa je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«.
29. člen
V drugem odstavku 113. člena se črta naslednje besedilo », z dvotretjinsko večino navzočih članov«.
30. člen
V 115. členu se v prvem stavku črta beseda »statutarnim«.
31. člen
V 116. členu se v prvem stavku črta beseda »in župan«.
32. člen
Tretji odstavek 123. člena se črta.
33. člen
Prvi odstavek 127. člena se črta.
34. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/99
Ajdovščina, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti