Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1612. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2005, stran 4148.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet občine Cankova na 19. redni seji dne 1. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cankova za leto 2005
I. SLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna Občine Cankova za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, občinskim premoženjem ter obseg zadolževanja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja Občina Cankova.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cankova so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Občine Cankova za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                      Znesek v tisoč SIT
-------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              272.245
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   93.806
70  DAVČNI PRIHODKI                       80.542
   700 Davki na dohodek in dobiček               64.396
   703 Davki na premoženje                   11.157
   704 Domači davki na blago in storitve             4.989
   706 Drugi davki                          –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      13.264
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                          1.918
   711 Takse in pristojbine                   1.134
   712 Denarne kazni                        50
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             –
   714 Drugi nedavčni prihodki                 10.162
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      4.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
   721 Prihodki od prodaje zalog                   –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja                   4.500
73  PREJETE DONACIJE                       1.235
   730 Prejete donacije iz domačih virov             1.235
   731 Prejete donacije iz tujine                  –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     172.704
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                         172.704
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                294.286
40  TEKOČI ODHODKI                        82.209
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            20.346
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        2.735
   402 Izdatki za blago in storitve               52.428
   403 Plačila domačih obresti                  3.700
   409 Rezerve                          3.000
41  TEKOČI TRANSFERI                       89.539
   410 Subvencije                        4.200
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         49.282
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                           8.120
   413 Drugi tekoči domači transferi              27.937
   414 Tekoči transferi v tujino                   –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    109.520
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           109.520
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   13.018
   430 Investicijski transferi                 13.018
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)                  -22.041
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                 647
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  647
   750 Prejeta vračila danih posojil                647
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
   (750+751+752)                          647
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                 –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                        –
   440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)                            647
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      29.300
50  ZADOLŽEVANJE                         29.300
   500 Domače zadolževanje                   29.300
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                     9.319
55  ODPLAČILO DOLGA                        9.319
   550 Odplačilo domačega dolga                 9.319
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             -1.413
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                19.981
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX=-III)           22.041
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev, prihodki za izvajanje komunalne dejavnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.
7. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namenbnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
9. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2005, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 1,500.000 SIT v rezervo Občine Cankova.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s predpisi (Pravilnik za oddajo naročil majhne vrednosti) oziroma zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
11. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci,
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena odloča župan.
12. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 1,500.000 SIT prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana. Župan za prvo polletje in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
14. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
15. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
16. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj kontov skupin 40, 41, 42, 43 s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
17. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če je za ta namen že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta, in sicer v naslednjem največjem obsegu za posamezne namene:
1. Pri tekočih odhodkih konta 40 in tekočih transferih konta 41 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v proračunu za leto 2005.
2. Pri investicijskih odhodkih konta 42 in investicijskih transferih konta 43 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 75% teh pravic porabe v proračunu za leto 2005.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
18. člen
Pristojni občinski organ lahko opravlja nadzor nad materialnim finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebe za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 7. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 29,300.000 tolarjev.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cankova v letu 2006, se uporablja ta odlok in sklep župana.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-01/2005
Cankova, dne 1. aprila 2005.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti