Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1615. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Črnomelj, stran 4151.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljevanju: »ZureP-1«), Odloka o SPRO prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – prečiščeno besedilo) župan sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
strategije prostorskega razvoja Občine Črnomelj
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja Občine Črnomelj
a) Glede na stanje in težnje v prostoru kakor tudi politiko urejanja slovenskega prostora je priprava Strategije prostorskega razvoja občine (v nadaljnjem besedilu: SPRO) potrebna predvsem zaradi naslednjih vsebinskih razlogov:
– razvojne potrebe občine po novih stanovanjskih in poslovnih površinah ter turističnih območjih,
– pospešitev razvoja občine v odnosu do regije in Bele krajine kot celote se ter v smislu prekomejnega sodelovanja z Republiko Hrvaško za bolj usklajen prostorski razvoj in z njim povezan razvoj prometne in druge infrastrukture,
– policentrični razvoj naselij v občini,
– učinkovitejše načrtovanje prometne in druge infrastrukture v občini,
– pospešeni razvoj tržnega gospodarstva,
– spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi prostorskih opredelitev prostorskega razvoja občine,
– sanacija degradiranih območij,
– spremembe namenske rabe prostora.
b) Veljavni prostorski plan je treba nadomestiti z v zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek; v nadaljnjem besedilu: ZureP-1) s prostorsko strategijo, ki bo opredelila prostorski razvoj občine in usmeritve za urejanje prostora v Občini Črnomelj v novih družbeno gospodarskih pogojih, tehnološki globalizaciji in članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji.
c) Pravno podlago za pripravo SPRO predstavlja ZureP-1. Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZureP-1 občine pričnejo s pripravo SPRO po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije in jo morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije.
2. Predmet in programska izhodišča SPRO
a) Predmet SPRO je določitev zasnove trajnostnega in usklajenega prostorskega razvoja in prostorskih usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja vzdržen in usklajen prostorski razvoj dejavnosti v prostoru na območju občine kot tudi izhodišča za prostorsko načrtovanje.
Vsebina SPRO določa:
1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
2. zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja občine,
3. zasnovo posameznih sistemov lokalnega pomena kot so:
– zasnova poselitve vključno z zasnovami rabe urbanih površin, prenove obstoječega stavbnega fonda ter sanacije degradiranih urbanih območij,
– zasnovo komunalne infrastrukture,
– zasnovo krajine s prikazom kmetijskih in gozdnih zemljišč, vodnih virov in vodnogospodarskih sistemov ter območij rudnin, naravnih in kulturnih vrednot kot tudi naravnih in ogroženih območij,
4. zasnova razvoja in urejanja naselij,
5. zasnova in urejanje krajinskih območij,
6. ukrepe za izvajanje prostorskega razvoja občine.
b) Programska izhodišča SPRO predvsem iz prostorskega vidika zagotavljajo:
– upoštevanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije,
– skladen razvoj občine po načelih trajnostnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami,
– vzdržen prostorski razvoj, usklajen z razvojnimi in poselitvenimi potrebami,
– upoštevanje razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanje prostora,
– usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravne dediščine,
– spodbujanje varstva kulturne dediščine kot razvojnega dejavnika,
– povezovanje posameznih območij znotraj občine, povezovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami in povezovanje občin s širšim prostorom,
– spodbujanje in razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo ter omogočanje možnosti za športno in kulturno dejavnost; zagotavljanje prebivalcem naselij in njihovega zaledja možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje in druženje,
– zagotavljanje zadostne in dostopne oskrbe z družbenimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi, ne glede na obseg svojega gravitacijskega območja.
– druge strokovne podlage po presoji pripravljavca.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SPRO ter njihove naloge in strokovne podlage:
3.1. Občina Črnomelj, oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora
Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: pripravljavec) je odgovoren za pripravo SPRO, sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje tega programa priprave in pravočasno predložitev predloga SPRO v obravnavo županu in občinskemu svetu.
Pripravljavec je zadolžen, da:
– pridobi oziroma izdela ustrezne podatke, analize in strokovne podlage za pripravo SPRO,
– zagotovi pripravo SPRO z izbiro načrtovalca skladno z Zakonom o javnih naročilih,
– pripravi in uskladi predlog SPRO,
– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, določenih s tem programom priprave,
– zagotavlja vključevanje nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopek priprave SPRO,
– usklajuje delo nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev, ki sodelujejo pri pripravi SPRO,
– organizira prostorske konference, javno razgrnitev in javno obravnavo,
– omogoča sodelovanje javnosti v postopku priprave SPRO v skladu z določbami ZUreP-1.
Skladno z določili tega programa priprave pripravljavec zagotovi temeljne strokovne podlage in pri tem se smiselno uporabi že narejene študije in raziskave, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja. Temeljne študije so strokovne podlage, ki vsebujejo predvsem analizo stanja in trendov v prostoru, analizo razvojnih možnosti in študijo ranljivosti prostora.
Na podlagi ali po lastni presoji lahko pripravljavec pripravi oziroma zagotovi tudi druge strokovne podlage. Poleg temeljnih študij pripravljavec zagotovi tudi strokovne podlage kot osnovo za pripravo predloga SPRO, ki v zaključkih oblikujejo predlog za vključitev njene vsebine v prostorsko strategijo, in sicer:
– strokovne podlage za poselitev in krajino,
– prometno študijo,
– komunalno – energetsko študijo,
– demografsko študijo,
– študijo gospodarskih dejavnosti,
– študijo ranljivosti prostora
– druge strokovne podlage po presoji pripravljavca.
Strokovne podlage se recenzira in dopolni s komentarjem s strani pripravljavca, s katerim se pojasni uporabo njihovih predlogov pri pripravi SPRO.
3.2. Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo SPRO
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo SPRO, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi SPRO in so določeni s tem programom priprave (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora). Nosilci urejanja prostora podajo ključna izhodišča za pripravo SPRO, in sicer z vidika gospodarskega in družbenega razvoja ter varstva okolja.
Nosilci urejanja prostora so zadolženi, da:
– sodelujejo s pripravljavcem pri pripravi SPRO,
– izdelajo in posredujejo pripravljavcu strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega področja za pripravo SPRO,
– pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZUreP-1. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic, za pripravo predloga SPRO pa se smiselno upoštevajo izdelane strokovne podlage nosilca urejanja. Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– področje poselitve,
– področje varstva okolja,
– področje ohranjanja narave,
– področje upravljanja z vodami,
– področje mineralnih surovin;
2. Ministrstvo za promet:
– Direktorat za civilno letalstvo,
– Direktorat za železnice,
– Javna agencija za železniški promet,
– Direkcija Republike Slovenije za ceste.
3. Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano:
– področje kmetijstva,
– področje gozdarstva.
4. Ministrstvo za obrambo:
– Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. Ministrstvo za kulturo;
6. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije;
7. Ministrstvo za notranje zadeve;
8. Ministrstvo za gospodarstvo;
– področje energetike,
– področje notranjega trga-blagovne rezerve,
– področje turizma,
9. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto;
10. Zavod Republike Slovenije za gozdove, Območna enota Novo mesto;
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto;
3.3. Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi SPRO so:
– Občinski svet občine Črnomelj,
– Župan Občine Črnomelj,
– Strokovne službe Občinske uprave občine Črnomelj,
– Krajevne skupnosti v Občini Črnomelj,
– Javno podjetje Komunalna d.o.o.;
– Hydrovod d.o.o. Kočevje,
– Elektro Ljubljana d.d. DE Elektro Novo mesto;
– Elektro Ljubljana d.d. DE Elektro Kočevje;
– Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana;
– Petrol plin d.o.o.;
– Telekom Slovenije d.d.;
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
Prej navedeni subjekti sodelujejo pri pripravi in sprejemanju planskega akta s podajo smernic za načrtovanje po 29. členu in podajo mnenja na predlog planskega akta po 33. členu ZureP-1, v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca.
3.4. Komisija za pripravo strategije razvoja občin Bele krajine (v nadaljnjem besedilu: komisija)
Župani treh belokranjskih občin so imenovali strokovno komisijo za pripravo predloga strategije prostorskega razvoja občin. Komisija spremlja in skrbi za izvajanje programa priprave ter izdelavo medsebojno usklajenih strategij.
3.5. Prostorska konferenca SPRO
a) Namen prostorske konference je oblikovanje stališč in priporočil v zvezi s pripravo in vsebino SPRO. Prvo prostorsko konferenco skliče pripravljavec pred programom priprave, drugo pa pred obravnavo razgrnitvijo predloga SPRO.
b) Pripravljavec SPRO skliče prostorsko konferenco z javnim naznanilom, pripravi gradivo za prostorsko konferenco in omogoči dostop do gradiva preko svoje spletne strani o čemer obvesti javnost v javnem naznanilu.
c) Udeleženci prostorske konference:
Na prostorsko konferenco se vabijo nosilci urejanja, poleg njih pa še strokovna in druga zainteresirana javnost, in sicer: društva, združenja društev in druge nevladne organizacije.
4. Načini pridobitve strokovnih podlag
Na podlagi strokovnih podlag se analizira stanje, ugotovijo in izpostavijo problemi ter na tej podlagi pripravijo osnove za odločitve v SPRO. Strokovne podlage je treba v postopku priprave prostorske strategije izdelati v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04) in do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem nivoju.
4.1 Strokovne podlage pripravljavca (zagotovi pripravljavec sam):
Pri izdelavi SPRO je treba upoštevati naslednje že izdelane strokovne podlage:
– prostorski plan občine Črnomelj,
– strokovne podlage za poselitev iz leta 2002/2003,
– upošteva se seznam strokovnih gradiv, ki ga pripravi pripravljavec.
4.2 Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora: Posamezni nosilec prostora v skladu s tem programom priprave pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, s katerimi razpolagajo so pred­vsem podatki in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti, predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi ter drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Strokovne rešitve nosilcev urejanja prostora se izdelovalcu posredujejo natisnjeno in v digitalni obliki.
Strokovne rešitve morajo biti izdelane v skladu s 30. členom ZureP-1.
5. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage za pripravo SPRO pridobi pripravljavec. SPRO se prikaže na preglednih načrtih v merilu 1:50.000. Uporabljajo se še: digitalni orto foto, temeljni topografski načrt 5000, 25.000 in 50.000 ter digitalni katastrski načrt. Vse geodetske podloge morajo biti novelirane.
6. Roki priprave SPRO
6.1 Prva prostorska konferenca
Prostorsko konferenco pripravljavec skliče in vodi v skladu z 28. členom Zurep-1. Dne 11. marca 2005 je občina izvedla 1. prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Datum, kraj in čas konference je pripravljavec v skladu z ZureP-1 objavil v sredstvih javnega obveščanja; na radiu Odeon in Radio Krka ter na spletni strani www.crnomelj.si.
6.2 Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec po sprejemu in objavi programa priprave, pozove nosilce urejanja prostora iz 3. točke tega programa, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
6.3 Priprava študij in strokovnih podlag
Vse študije in strokovne podlage morajo biti izdelane do 1. 10. 2005.
6.4 Druga prostorska konferenca
Zbor druge prostorske konference skliče in vodi pripravljavec najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta, predvidoma v decembru 2005.
6.5 Javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta Po sprejemu sklepa župana o javni razgrnitvi se predlog SPRO javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo predloga. O pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve, pripravljavec vodi zapisnik, o njih zavzame stališče ter zagotovi, da se prostorski akt dopolni v skladi s stališči do pripomb in predlogov. Stališča sprejme župan.
6.6 Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve predloga SPRO in pozove pristojne nosilce urejanja prostora iz 3. točke programa, da v roku 30 dni dajo mnenja k dopolnjenem predlogu SPRO v aprilu 2006.
6.7 Sprejem Odloka o SPRO
Občina Črnomelj posreduje dopolnjen predlog SPRO v sprejem Občinskemu svetu občine Črnomelj. Sestavni del gradiva so stališča s pripombami in predlogi iz javne obravnave in javne razgrnitve ter priporočila prostorske konference. Občinski svet sprejme Strategijo z odlokom do 31. 5. 2006.
6.8 Potrditev in objava Strategije
Pred objavo Odloka o SPRO Občine Črnomelj je treba sprejeti prostorski akt poslati ministru za prostor v potrditev. Minister za prostor v 15 dneh od prejema vloge ugotovi, ali je vloga popolna in v skladu z 69. členom ZureP-1 s sklepom potrdi skladnost SPRO Občine Črnomelj z ZureP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države. Potrjen Odlok o SPRO občina objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor o potrditvi.
Roki za pripravo prostorskega akta, predvidenem v programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.
7. Sredstva za izdelavo SPRO
Del potrebnih sredstev za pripravo SPRO je zagotovljen v okviru sprejetega proračuna občine za leto 2005, preostanek pa se predvidi v proračunu občine za leto 2006. Delno pripravo SPRO sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.
Št. 35001-06/2005
Črnomelj, dne 11. aprila 2005.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti