Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1587. Pravilnik o načinu ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela državljanov Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Portugalske republike in Republike Finske ter njihovih družinskih članov, stran 4117.

Za izvrševanje Priloge XIII – poglavja Prosto gibanje oseb Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s Sklepno listino (Uradni list RS, št. 12/04 – MP, št. 3) in tretjega odstavka 3. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o načinu ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela državljanov Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Portugalske republike in Republike Finske ter njihovih družinskih članov
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela državljana Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Portugalske republike in Republike Finske ter njegovih družinskih članov.
(2) Ta pravilnik se v skladu z načelom vzajemnosti uporablja za čas, ko država, navedena v prvem odstavku, s svojo nacionalno zakonodajo slovenskim državljanom omejuje prost dostop na svoj trg dela.
2. člen
Državljan države iz prejšnjega člena ima pravico do prostega dostopa na trg dela, če je na dan 1. maja 2004 imel delovno dovoljenje z veljavnostjo 12 mesecev ali več ali je po 1. maju 2004 pridobil pravico do delovnega dovoljenja za 12 mesecev ali več (v nadaljevanju: upravičenec).
3. člen
(1) Družinski član upravičenca, ki je z njim na dan 1. maja 2004 zakonito prebival v Republiki Sloveniji, ima ne glede na državljanstvo pravico do prostega dostopa na trga dela od 1. maja 2004.
(2) Družinski član upravičenca, ki z njim po 1. maju 2004 zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, ima ne glede na državljanstvo pravico do prostega dostopa na trg dela po 18 mesecih zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma od 1. maja 2006.
4. člen
Družinski član upravičenca je njegov zakonec, njuni potomci do 21 let starosti in potomci, ki so vzdrževani družinski člani.
5. člen
Pravico do prostega dostopa na trg dela izkazujejo upravičenec in njegovi družinski člani s potrdilom o prostem dostopu na trg dela (v nadaljevanju: potrdilo), ki ga na njihovo vlogo izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod za zaposlovanje) potem, ko v postopku ugotovi obstoj pogojev iz 2. oziroma 3. člena tega pravilnika.
6. člen
(1) Upravičenec oziroma njegov družinski član lahko na podlagi vloge pridobi potrdilo na centralni službi zavoda za zaposlovanje.
(2) Zavod za zaposlovanje pripravi obrazec vloge, ki mora vsebovati naslednje podatke:
a) ime in priimek, rojstne podatke, kraj in državo rojstva, državljanstvo,
b) podjetje oziroma delodajalec s katerim bo sklenil delovno razmerje ali pogodbo o delu, kolikor je delodajalec že znan.
(3) Upravičenec k vlogi priloži naslednja dokazila:
a) dokazilo o državljanstvu,
b) dokazilo, da zakonito prebiva v Republiki Sloveniji,
c) dokazilo, da ima veljavno delovno dovoljenje izdano za 12 mesecev ali več ali da izpolnjuje pogoje za izdajo delovnega dovoljenja za čas 12 mesecev ali več.
(4) Družinski član – zakonec k vlogi priloži naslednja dokazila:
a) dokazilo, da je zakonec upravičenca, in sicer overjeno fotokopijo ali fotokopijo z izvirnikom poročnega lista,
b) dokazilo o državljanstvu,
c) dokazilo, od kdaj z upravičencem zakonito prebiva v Republiki Sloveniji.
(5) Družinski član – potomec k vlogi priloži naslednja dokazila:
a) dokazilo, da je potomec oziroma vzdrževani potomec upravičenca ali njegovega zakonca, in sicer overjeno fotokopijo ali fotokopijo z izvirnim izpisom iz rojstne knjige,
b) dokazilo o državljanstvu,
c) dokazilo, od kdaj z upravičencem zakonito prebiva v Republiki Sloveniji.
7. člen
(1) Potrdilo vsebuje naslednje obvezne sestavine:
a) podlago za izdajo,
b) ime in priimek, rojstne podatke, kraj in državo rojstva, državljanstvo,
c) pravico prostega dostopa na slovenski trg dela oziroma da ne potrebuje delovnega dovoljenja,
d) veljavnost brez časovne omejitve,
e) evidenčno številko in datum izdaje,
f) podpis pooblaščene osebe.
8. člen
(1) Potrdilo se izda v dveh izvodih: en izvod zadrži zavod za zaposlovanje, drugi izvod prejme upravičenec oziroma njegov družinski član.
(2) V primeru izgube ali poškodovanja potrdila je upravičenec ali njegov družinski član dolžan pridobiti dvojnik potrdila pri organu, ki ga je izdal.
9. člen
Za vlogo in potrdilo se stroški ne zaračunavajo.
10. člen
Zavod za zaposlovanje vodi evidenco o izdanih potrdilih.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-36/2005
Ljubljana, dne 18. aprila 2005.
EVA 2005-2611-0041
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Janez Drobnič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti