Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1644. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, stran 4191.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 87/02), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet občine Bloke na 11. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo vsebina, pripravljanje in postopki sprejemanja letnega programa športa, določajo se pogoji, merila, normativi ter postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Bloke.
2. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, oziroma da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo sedež v Občini Bloke,
– da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov in doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje leto,
– da imajo najmanj 80% članov, ki so občani Občine Bloke.
3. člen
(izvajalci)
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 2. člena pravilnika kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Bloke,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja iz Občine Bloke imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
(programi financiranja)
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa:
I. Športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
II. Športna dejavnost študentov,
III. Kakovostni šport,
IV. Vrhunski šport,
V. Športna rekreacija,
VI. Šport invalidov,
VII. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
VIII Športne prireditve,
IX. Delovanje športnih društev in zvez.
5. člen
(javni razpis, komisija)
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Župan Občine Bloke vsako leto po sprejemu letnega programa športa objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini.
Župan imenuje 3-člansko strokovno komisijo za šport.
Komisija za šport pripravi letni program športa, izvede postopek razpisa in izbiro izvajalcev programov športa. Predlog razdelitve sredstev posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom. Komisija opravlja tudi druge naloge, ki jih določi župan.
6. člen
(vrednotenje programov)
Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu in po ovrednotenih športnih programih izvajalcev za vsako leto posebej.
7. člen
(pogodbe)
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci programov športa pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini (v nadaljevanju: pogodba).
Pogodba mora vsebovati sledeče elemente:
– vsebino, obseg in čas realizacije programov,
– pričakovane dosežke in rezultate,
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
– rok in način izplačila sredstev,
– roke in načine predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in o namenski porabi sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– način nadzora nad realizacijo programa in namensko porabo sredstev,
– posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.
8. člen
(poročila)
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda poročila, se šteje, da programov ni izvajal, in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Če se ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu bila odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega stroški dejansko ne obstajajo, mora izvajalec neupravičena sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Župan lahko, na podlagi zadržanih ali vrnjenih sredstev, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov, oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.
9. člen
(letni program športa)
Letni program športa v Občini Bloke določa programe športa, vrsto dejavnosti in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine.
Letni program športa zajema tiste programe športa in dejavnosti, ki so pomembni in perspektivni za občino ter predstavljajo že uveljavljeno tradicijo športnih panog v Občini Bloke.
Z letnim programom športa se občina opredeli, katere vsebine oziroma programe iz 4. člena pravilnika bo sofinancirala v naslednjem proračunskem letu.
Letni program športa pripravi strokovna komisija za šport, sprejme ga občinski svet in predstavlja osnovo za javni razpis.
III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(veljavnost pravilnika)
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 14/99) in Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 14/99).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01/05-1
Bloke, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.
  PRILOGA

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI BLOKE

  Pogoji, merila in normativi služijo za obdelavo in vrednotenje programov,
ki se sofinancirajo iz javnih sredstev.

  Razvrstitev športnih panog oziroma programov društev v skupine:
  Izvajalci športnih panog in programov so glede na vsebino razvrščeni v
skupine:
  – V 1. skupini so izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih
športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.

  – V 2. skupini so izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih
in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka.
  – V 3. skupini so izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-rekreativne
programe.
  Komisija za šport na podlagi prispelih vlog na javni razpis razvrsti
izvajalce športnih programov v zgoraj omenjene skupine.
  Glede na kazalce razširjenosti in uspešnosti Komisija za šport izvajalce
točkuje, rangira in s tem določi delež sofinanciranja prijavljenih programov.

  Kazalci za razširjenost športne panoge:
  – število članov s plačano članarino,
  – število registriranih tekmovalcev,
  – razširjenost športne panoge v državi, svetu,

  – razširjenost in tradicija v občini,
  – število vadbenih skupin pri športni vzgoji predšolskih, osnovnošolskih
otrocih in mladini.
  Kazalci za uspešnost športnih dosežkov:
  – nivo tekmovanja (kolektivni športi) oziroma dosežena uvrstitev na
državnem nivoju (individualni športi),

  – dosežena uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih,
  – število kategoriziranih športnikov.

  Tabela: Kazalci za ugotavljanje razširjenosti panoge oziroma društev

+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|Kazalci      |      |Kriterij in| število |  točk  |     |
|razširjenosti   |      |      |      |      |     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|število članov s  |  do 50  | 51 – 100 | 101 – 150 | 151 – 200 | nad 200 |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|plačano članarino |  10   |  20   |   30  |   40  |  50  |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|število      |  do 10  |od 11 do 20|od 21 do 35|od 36 do 50| nad 50 |
|registriranih   |      |      |      |      |     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|tekmovalcev v NPZ |  10   |  20   |   30  |   40  |  50  |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|          |      |      |      |      |     |
|razširjenost    | vodilna | osrednja |  redka  |      |     |
|panoge       |      |      |      |      |     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|na območju države |  30   |  20   |   10  |      |     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|olimpijska     |  da   |  ne   |      |      |     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|panoga       |  10   |   0   |      |      |     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|razširjenost in  | do 10 let | nad 10 do | nad 20 do | nad 30 do | nad 40 |
|tradicija     |      |  20   |   30  |   40  |     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|v občini (v letih) |  10   |  20   |   30  |   40  |  50  |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|          |2 selekciji|3 selekcije|4 selekcije| 5 ali več |     |
|število      |      |      |      | selekcij |     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+
|mlajših selekcij  |  20   |  30   |   40  |   50  |     |
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

  Opomba: – NPZ: nacionalna panožna zveza

  Tabela: Kazalci za ugotavljanje uspešnosti panoge oziroma društva

+-------------------+----------+------------+------------+-----------+--------+
|Kazalci      |     | Kriterij in| število  |  točk  |    |
|uspešnosti     |     |      |      |      |    |
+-------------------+----------+------------+------------+-----------+--------+
|          | I. liga | II. liga | III. liga | regijski –|    |
|kolektivni šport: |     |      |      | področni |    |
+-------------------+----------+------------+------------+-----------+--------+
|nivo tekmovanja  |  100  |   80   |   60   |   40  |    |
+-------------------+----------+------------+------------+-----------+--------+
|individualni    | od 1. do | od 4. do 6.| od 7. do | od 11. do |  nad |
|šport:       |  3. m  |   m   |  10. m  |  16. m  | 16.m |
|dosežena uvrstitev |     |      |      |      |    |
+-------------------+----------+------------+------------+-----------+--------+
|na državnem nivoju |  100  |   80   |   60   |   40  |  20  |
+-------------------+----------+------------+------------+-----------+--------+
|          | od 1. do | Od 11. do | Od 21.do |      |    |
|dosežena uvrstitev | 10. m  |  20. m.  |  30. m.  |      |    |
|na         |     |      |      |      |    |
+-------------------+----------+------------+------------+-----------+--------+
|mednarodnih    |  100  |   60   |   30   |      |    |
|tekmov.      |     |      |      |      |    |
+-------------------+----------+------------+------------+-----------+--------+
|število      |     |      |      |      |    |
|kategoriziranih  |     |      |      |      |    |
+-------------------+---------------------------------------------------------+
|športnikov     |  Za vsakega kategorizir. športnika pripada 10 točk.  |
+-------------------+---------------------------------------------------------+  I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
  Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
zunaj obveznega izobraževalnega programa ne glede na njegovo pojavno obliko,
ima poleg sklopa pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj
odraščajočega in zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen.

  1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
  Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo.
Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po
gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa morajo vplivati tudi na zdravje
predšolskih otrok.

  1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
  • Za izvajanje programa Športne značke – Zlati sonček se zagotovijo:
  – športne knjižice in medalje.
  • Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancirajo:
  – 10 ur najemnine objekta in strokovni kader za vsako skupino, v kateri je
najmanj 8 in največ 12 otrok.
  • Za izvajanje akcije Ciciban planinec se sofinancira:
  – športne knjižice in priznanja,
  • Za ostale športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in
drugi izvajalci (v skupini je najmanj 12 in največ 20 otrok):
  – 60 ur strokovnega kadra,
  – 60 ur najemnine objekta.

  2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
  2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so
prostovoljno vključeni v športne programe.
  Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci
športne dejavnosti.
  • Za izvajanje programa Športne značke – Zlati sonček se zagotovijo:
  – športne knjižice in medalje.
  • Za izvajanje programa Krpan se zagotovijo:
  – športne knjižice in medalje.
  • Za izvajanje programa Planinstva se sofinancira:
  – 80 ur strokovnega kadra
  • Za izvajanje drugih 80 – urnih programov na skupino, v kateri je najmanj
12 in največ 20 otrok:
  – 80 ur strokovnega kadra,
  – 80 ur najemnine objekta.
  • Sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj:
  a) občinska, medobčinska šolska športna tekmovanja na nivoju Upravne enote
Cerknica: sofinancira se strošek najugodnejšega prevoza, največ do višine 25%;
v primeru, da je šolsko športno tekmovanje na Blokah, se sofinancira:
organizacija in izpeljava tekmovanja (20 ur * vrednost najema objekta) in
strokovni kader za izvedbo (5 ur/strokovni kader * vrednost ure za strokovni
kader),
  b) regijska in državna šolska športna tekmovanja:
  sofinancirajo se stroški najugodnejšega prevoza, največ do višine 25% in
dnevnica za strokovni kader,
  c) šolska košarkarska liga in podobno: sofinancirajo se stroški
najugodnejšega prevoza, največ
  do višine 25% (samo v primeru gostovanja) in strokovni kader (3 ure/
strokovni kader/tekmo * vrednost ure za strokovni kader).
  2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
  Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost.
V programe se vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski
športniki. Člani vadbenih skupin so vključeni v uradne tekmovalne sisteme
nacionalnih panožnih zvez.
  Programi so razdeljeni v tri stopnje, kjer je obseg treningov in tekmovanj
odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
  Športna društva lahko uveljavljajo otroške športne šole, pod pogoji:
  – da je športna panoga pomembna za Občino Bloke in da je uvrščena v
kakovostni ali vrhunski šport otrok in mladine, na predlog komisije za šport,
  – število športnikov v vadbeni skupini po tabeli 4.

Stopnje športnih šol:         Minimalno število vadbenih ur:
– I. stopnja: cicibani, cicibanke               100 ur
– II. stopnja: mlajši dečki in deklice            120 ur
– III. stopnja: starejši dečki in deklice           140 ur

  Sofinancirajo se:
  – število ur uporabe objekta (št. ur vadbe * vrednost ure za najem objekta,
tabela št. 1)
  – strokovni kader (tabela št. 2)
  – materialni stroški programa (tabela št. 3)

+-------------+-------------+------------+
| I. stopnja | II. stopnja |III. stopnja|
| CICIBANI  | ML. DEČKI | ST. DEČKI |
+-------------+-------------+------------+
|   V   |   V   |   V   |
+-------------+-------------+------------+
|   180   |   220   |  240   |
+-------------+-------------+------------+


  Okrajšave:
  V… maksimalno število ur vadbe/leto, ki se sofinancira.
  2.3. Športna vzgoja šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami:
  V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi
potrebami.
  Sofinancira se:
  – strokovni kader in objekt za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri
je najmanj 5 in največ 10 otrok.
  3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE:
  3.1. Interesna športna vzgoja mladine:
  To je dejavnost mladine, ki se prostovoljno vključuje v športne programe.
Programe za mladino od 15. do 20. leta lahko izvajajo vsi izvajalci športne
dejavnosti.
  Sofinancira se:
  – strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je
najmanj 12 in največ 20 mladih.
  3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
  To so programi redne vadbe in zajemajo načrtno vzgojo mladih registriranih
športnikov, vključenih v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih
športnih zvez, usmerjenih v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov.
Vadbene skupine morajo biti vključene v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih
panožnih zvez.
  Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. Izvajalci morajo zadostiti
prostorskim, kadrovskim in drugim zahtevam za strokovno izpeljavo programa.
Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
  Stopnje športnih šol:       Minimalno število vadbenih ur:

– IV. stopnja: mlajši mladinci, mladinke          160 ur
– V. stopnja: starejši mladinci, mladinke          180 ur

  Sofinancira se:
  – število ur uporabe objekta (št. ur vadbe * vrednost ure za najem objekta,
tabela št. 1)
  – strokovni kader (tabela št. 2)

+-----------------+---------------+
|  IV. stopnja  | V. stopnja  |
| ML. MLADINCI  | ST. MLADINCI |
+-----------------+---------------+
|    V    |    V    |
+-----------------+---------------+
|    260    |   280   |
+-----------------+---------------+


  Okrajšave:
  V…maksimalno število ur vadbe/leto, ki se sofinancira.
  3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:
  Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena
predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Oblike
dejavnosti so športna vadba, tekmovanje in tečaji ter posebni programi za
posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir. V programe so vključeni mladi od
15. do 20. leta.
  Sofinancira se:
  – strokovni kader in objekt za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri
je najmanj 5 in največ 10 otrok.

  II. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
  Študentom je šport dopolnilo intelektualnemu delu.
  Sofinancirajo se:
  – strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je
najmanj 12 in največ 20 študentov in študentk.

  III. KAKOVOSTNI ŠPORT
  Zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov – članov in
članic, registriranih pri panožnih športnih zvezah, ki nastopajo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. Nimajo objektivnih
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa ter jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa
pomemben dejavnik razvoja športa v občini.
  S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih
sistemih tekmovanj do naslova državnega prvaka.
  1. Individualne športne panoge:
  Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoje:
  – imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
  – program je pomemben za Občino Bloke,
  – izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni skupini (selekcije),
  – minimalno število vadbenih ur skupine je 240 ur letno,
  – število športnikov v vadbeni skupini po tabeli 4,
  – izvajalec organizira tekme na območju Občine Bloke, razen v primerih, ko
na območju Občine Bloke ni ustreznih pogojev za organizacijo (o tem odloči
imenovana strokovna komisija).
  2. Kolektivne športne panoge:
  Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoje:
  – imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
  – program je pomemben za Občino Bloke,
  – izvajalec ima organizirane vsaj štiri starostne skupine (selekcije) v
sodelovanju z drugimi izvajalci športnih programov v občini,
  – minimalno število vadbenih ur ekipe je 240 ur letno,
  – število športnikov v vadbeni skupini po tabeli 4,
  – izvajalec organizira tekme na območju Občine Bloke, razen v primerih, ko
na območju Občine Bloke ni ustreznih pogojev za organizacijo (o tem odloči
imenovana strokovna komisija).
  Sofinancira se lahko objekt za obseg redne vadbe do 320 ur letno.

  IV. VRHUNSKI ŠPORT
  Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status
športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so
na rednem programu olimpijskih iger.
  V te programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter ostali
športniki in športnice, ki tekmujejo v članskih kategorijah.
  Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja
– združenja športnih zvez Slovenije.
  Vrhunski športniki v individualnih in kolektivnih športnih panogah:
  – minimalno število vadbenih ur skupine je 800 ur
  – število športnikov v vadbeni skupini po tabeli 4.
  Sofinancira se:
  • objekt in strokovni kader (tabela 1 in 2), do največ 1200 ur letno.
  Vrednost točke za vrhunski šport določi komisija za program športa in je
odvisna od števila upravičencev in višine razpoložljivih sredstev v proračunu
Občine Bloke.

  V. ŠPORTNA REKREACIJA
  Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni
status, humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice
današnjega načina življenja, preprečevati upadanje vitalnosti, ter z navedenimi
motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za
aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega
prostega časa.
  To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Vendar zaradi
javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športno
aktivnost se sofinancira iz občinskega proračuna sledeče:
  • največ 80 ur najemnine objekta/skupino, starejšim od 65 let pa tudi
strokovni kader.
  V skupini mora biti vsaj 12 udeležencev.

  VI. ŠPORT INVALIDOV
  Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih
sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
  Za izvajanje programov športa invalidov se za posamezno skupino
sofinancira:
  • največ 80 ur strokovnega kadra/skupino,
  • največ 80 ur najemnine objekta/skupino.
  V skupini mora biti najmanj 10 udeležencev.

  VII. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
  Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko
kandidirajo le tisti izvajalci, ki uresničujejo programe iz tega pravilnika.
  9.1. Izobraževanje amaterskih trenerjev, vodnikov (pridobitev naziva
usposobljenosti, licenc, seminarji…)
  Pogoji za sofinanciranje šolanja so naslednji:
  • da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
  • da izvajalec športnih programov in kandidat se obvezujeta, da bo kandidat
po končanem šolanju še najmanj štiri leta deloval kot strokovni delavec v
športu, pri izvajalcu, ki ga je poslal na šolanje,
  • da izvajalci programov športa v občini potrebujejo določen strokovni
kader.
  Amaterskim trenerjem in vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje,
se sofinancira šolnina izobraževanja v višini sredstev, ki ga predlaga komisija
za šport, in sicer največ 25% dejanskih stroškov.
  Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec posreduje:
  • dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju.

  VIII. ŠPORTNE PRIREDITVE
  Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje sledečih programov:
  – organizacija športnih prireditev na ravni občine:
  Množične športnorekreativne prireditve v kolektivnih oziroma posamičnih
športih morajo izpolnjevati pogoje:
  – da je prireditev organizirana v soglasju z občino,
  – da je prireditev odmevna v širšem prostoru,
  – da je prireditev navedena v občinskem koledarju prireditev.
  – organizacija športnih prireditev na medobčinski, regijski, državni in
mednarodni ravni:
  Množične športnorekreativne prireditve v kolektivnih oziroma posamičnih
športih morajo izpolnjevati pogoje:
  – da je prireditev odmevna v širšem prostoru,
  – da na prireditvi nastopajo domači športniki,
  – da je prireditev navedena v občinskem koledarju prireditev.

  ORGANIZACIJA ŠPORTNIH PRIREDITEV IN TURNIRJEV:
+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POMEN   | Do 30  | Od 31 do | Nad 100  |
|      |udeležencev|  100   |udeležencev|
|      |      |udeležencev|      |
+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Občinsko  |  20 točk |  40 točk |  80 točk |
+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Medobčinsko|  30 točk |  50 točk |  90 točk |
+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Regijsko  |  40 točk |  60 točk | 100 točk |
+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Državno  |  80 točk | 100 točk | 200 točk |
+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Mednarodno | 100 točk | 120 točk | 220 točk |
+-----------+-----------+-----------+-----------+

  Opomba: Več zaporednih turnirjev iste športne panoge se šteje kot ena
športna prireditev.
  Za mednarodno prireditev oziroma turnir se šteje tista, kjer sodelujejo
tekmovalci najmanj treh držav.

  IX. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ
  Športnim društvom in zvezi se sofinancira njihovo delovanje.
  Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je število
članov s plačano članarino (0,5 točk/član).
  Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja zveze je število
vključenih registriranih športnih društev v zvezo (15 točk/športno društvo)
  Opomba: V primeru izvajanja 80-urnih programov se sofinancira največ 80-
urni program.

  TABELE
  1. VREDNOST URE ZA NAJEM OBJEKTA

  TABELA 1
+-----------------------------+----------+
|VRSTA OBJEKTA        | Število |
|               | točk/uro |
+-----------------------------+----------+
|Bazen            |  36  |
+-----------------------------+----------+
|Telovadnica         |  2   |
+-----------------------------+----------+
|Strelišče          |  1   |
+-----------------------------+----------+
|Drugi objekti: npr. zunanje |  1   |
|površine, balinišče,     |     |
|nogometno igrišče…      |     |
+-----------------------------+----------+


  2. VREDNOST URE ZA STROKOVNI KADER
  Vsebine programov športa iz 4. člena pravilnika, od točke I. do VI.

  TABELA 2
+-----------------------------+---------+
|STROKOVNI KADER       | Vrednost|
|               | ure v |
|               | točkah |
+-----------------------------+---------+
|kader brez strokovne     |  0,5  |
|usposobljenosti       |     |
+-----------------------------+---------+
|kader s strokovno      |  1,0  |
|usposobljenostjo       |     |
|(potrdilo in licenca za   |     |
|tekoče leto, če je potrebno) |     |
+-----------------------------+---------+
|diplomirani trener FŠ,    |  1,5  |
|učitelj športne vzgoje    |     |
|(potrdilo)          |     |
+-----------------------------+---------+


  3. MATERIALNI STROŠKI PROGRAMA

  TABELA 3
+----------------------+-----------------------+------------------------------+
|           |Individualne športne  |Kolektivne športne panoge   |
|           |panoge         |               |
+----------------------+-----------------------+------------------------------+
|I. do III. stopnja  |2 točki/posameznik   |6 točk/vadbena skupina    |
+----------------------+-----------------------+------------------------------+


  4. ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI (športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport; športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport; kakovostni šport članskih ekip in posameznikov; vrhunski šport)

  TABELA 4
+--------------+--------------------------------------------------------------+
|       |             KATEGORIJA             |
|ŠPORTNA PANOGA+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|       |  I.  |  II.  | III.  |  IV.  | V. stopnja|VI.stopnja|
|       | stopnja| stopnja | stopnja | stopnja |  ST.  | ČLANI  |
|       |CICIBANI|  ML.  |  ST.  |  ML.  | MLADINCI |     |
|       |    | DEČKI | DEČKI | MLADINCI |      |     |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|Alpsko    |  8  |  8  |  6  |   6  |   4   |  4   |
|smučanje   |    |     |     |     |      |     |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|Nordijsko   |  8  |  6  |  6  |   4  |   4   |  4   |
|smučanje   |    |     |     |     |      |     |
|(teki)    |    |     |     |     |      |     |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|Biatlon    |    |     |  8  |   6  |   4   |  4   |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|Streljanje z |    |  8  |  8  |   6  |   4   |  4   |
|zračno puško |    |     |     |     |      |     |
|in pištolo  |    |     |     |     |      |     |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|Streljanje z |    |     |  3  |   3  |   3   |  4   |
|malokalibrsko |    |     |     |     |      |     |
|puško in   |    |     |     |     |      |     |
|pištolo    |    |     |     |     |      |     |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|Streljanje  |    |     |     |     |   4   |  6   |
|veliki kaliber|    |     |     |     |      |     |
|s       |    |     |     |     |      |     |
|puško in   |    |     |     |     |      |     |
|pištolo    |    |     |     |     |      |     |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|Tenis     |  10  |  10  |  8  |   6  |   4   |  4   |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|Balinanje   |    |     |  8  |   6  |   4   |  4   |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|Šah      |  10  |  10  |  8  |   6  |   4   |  4   |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|Nogomet    |  18  |  18  |  18  |  18  |   18  |  18   |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|Lokostrelstvo |    |  8  |  8  |   6  |   4   |  4   |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+
|Košarka    |  12  |  12  |  12  |  12  |   12  |  12   |
+--------------+--------+---------+---------+----------+-----------+----------+


  Ob večjem ali manjšem številu športnikov v vadbeni skupini se sofinancira
sorazmerni delež.
  V primeru izvajanja drugih športnih panog na področju kakovostnega in
vrhunskega športa se le te vključijo v tabelo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti