Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1631. Program priprave lokacijskega načrta za turistično-rekreacijsko območje v Pečarovcih, stran 4177.

Na podlagi 31. in 43. člena in v povezavi s 17. do 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št: 35/99, 23/01, 65/02, 89/02 in 16/05) je župan Občine Puconci sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za turistično-rekreacijsko območje v Pečarovcih
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
V občini Puconci so že podane zasnove razvoja turističnih dejavnosti, predvsem takih, ki izkoriščajo naravne danosti, kot so pestra pokrajina, ohranjeno okolje, geotermalna voda ter delovni potencial. Območje obdelave je v osrednjem, gričevnatem delu območja Občine Puconci. Z vidika varstva narave je znotraj Krajinskega parka Goričko, spada v ekološko pomembno območje in območje Nature 2000.
Izhodišče za pripravo lokacijskega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Puconci (Uradni list RS, št. 25/97, 61/99 in 91/04), ki omogočajo izvedbo predvidenih ureditev.
Pobudo za izdelavo lokacijskega načrta za navedeno prostorsko ureditev podaja Občina Puconci.
S tem Programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave lokacijskega načrta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet lokacijskega načrta je določitev lokacijskih pogojev za ureditev območja v dolini Pečarovskega potoka. Območje je ca. 1 km zahodno od Sebeščana, ki predstavlja centralni del naselja Pečarovci in ki je poznana turistična točka tega območja.
Predvidena je ureditev šotorišča (kampa) za največ 50 enot s spremljajočimi prostori (recepcija, trgovski in gostinski lokal, sanitarije in drugo), ki se delno uredijo v obstoječem vaško-gasilskem domu, delno v predvidenem prizidku ali v starem mlinu v južnem delu območja. V objektu se lahko dodatno uredijo prostori za gasilsko zbirko (muzej), ustrezno se uredi dvorana za različne prireditve.
Trenutno nenaseljena domačija (stari mlin) na južni strani obravnavanega območja (parcela št. 1744) se lahko preuredi v gostinski ali trgovski lokal oziroma se v njem uredijo servisni prostori za potrebe kampa.
Uredijo se tudi manjša športna igrišča – travnato igrišče za mali nogomet, igrišče za košarko in odbojko ter otroško igrišče.
Vse naštete ureditve se izvedejo tako, da se v največji možni meri ohrani naravno okolje, predvsem Pečarovski potok.
Vsa potrebna infrastruktura je obstoječa v neposredni bližini in se podaljša do predvidenih ureditev.
3. Območje obdelave
Območje predvidenega lokacijskega načrta je ozke podolgovate oblike, v dolini med Pečarovskim potokom in lokalno cesto, južno od gasilskega doma.
Zajema parcele št. 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746 in 1747, vse k.o. Pečarovci, in meri 17408 m2.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
4. Nosilci urejanja porstora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN
Smernice in mnenja za načrtovane ureditve se pridobijo od naslednjih organov in organizacij (nosilcev urejanja prostora)
+----+-----------------------------------+
|1. |Elektro Maribor d.d., PE Elektro  |
|  |Murska Sobota           |
+----+-----------------------------------+
|2. |Telekom Slovenije, PE Murska Sobota|
+----+-----------------------------------+
|3. |Inšpektorat RS za varstvo pred   |
|  |naravnimi in drugimi nesrečami,  |
|  |Izpostava Murska Sobota      |
+----+-----------------------------------+
|4. |Zdravstveni inšpektorat RS, enota |
|  |Murska Sobota           |
+----+-----------------------------------+
|5. |Občina Puconci           |
+----+-----------------------------------+
|6. |Ministrstvo za okolje, prostor in |
|  |energijo, Agencija RS za okolje,  |
|  |Območna pisarna Murska Sobota   |
+----+-----------------------------------+
|7. |Zavod Republike Slovenije za    |
|  |varstvo narave – Maribor      |
+----+-----------------------------------+
|8. |Komunala, Javno podjetje d.o.o.  |
|  |Murska Sobota           |
+----+-----------------------------------+
|9. |Zavod RS za gozdove, Območna enota |
|  |Murska Sobota           |
+----+-----------------------------------+
|10. |Naša vas d.o.o., Moščanci     |
+----+-----------------------------------+
Pripravljavec lokacijskega načrta za turistično-rekreacijsko območje v Pečarovcih je Občina Puconci.
Pobudnik za izdelavo predmetnega LN je prav tako Občina Puconci.
5. Strokovne podlage
Katastrski načrt obstoječega stanja ter veljavna urbanistična in planska dokumentacija sta osnovno in programsko urbanistično izhodišče, ki mora biti upoštevano pri izdelavi lokacijskega načrta.
6. Pridobitev geodetskih podlag
Osnovna geodetska podlaga je digitalni katastrski načrt, ki si ga izdelovalec pridobi na Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava Murska Sobota.
7. Način pridobitve strokovnih rešitev
Lokacijski načrt je treba izdelati ob smiselnem upoštevanju Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), smiselnem upoštevanju odlokov veljavnih prostorsko izvedbenih aktov na obravnavanem območju ter ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje s področja varstva okolja.
Strokovne rešitve temeljijo na upoštevanju predhodno pridobljenih strokovnih podlag na posameznih področjih in smernic ter pogojev nosilcev urejanja prostora. Vsi objekti bodo opremljeni s potrebno komunalno infrastrukturo, ki se bo priključevala na že zgrajeno omrežje v naselju.
8. Rok priprave lokacijskega načrta
Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– pripravo osnutka začne izbrani nosilec takoj po podpisu pogodbe z naročnikom Občino Puconci;
– nosilec izdelave bo pripravil osnutek v roku 45 delovnih dni od sprejetja programa priprave na občinskem svetu oziroma njegove objave v uradnem glasilu. Župan občine Puconci sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS – predvidoma v mesecu novembru 2004;
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Puconci od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee in traja 30 dni;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanje javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta;
– župan oziroma občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– občinski svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov, podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi;
– v roku 45 delovnih dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka izdelovalec (načrtovalec) poskrbi za pripravo usklajenega predloga oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi;
– župan Občine Puconci posreduje, po predhodni obravnavi na odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku konca maja 2005;
– predaja končnega elaborata LN investitorju je predvidena do konca junija 2005.
9. Obveznosti financiranja lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotovi Občina Puconci iz proračunskih sredstev.
10. Objava programa priprave
Ta Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-4/2004
Puconci, dne 17. marca 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti